INCIPROP V (913211)

Страна: Болгарія

мова: болгарська

Джерело: Ecolab

купити це зараз

Доступна з:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Паспорт безпеки

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
INCIPROP V
114596E
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Inciprop V
UFI
:
XJS2-PYSN-K10M-GC1X
Код на продукта
:
114596E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Хигиена на обори и съоръжения / LDI -
изчеткване
Пенообразуващо почистващо средство.
Полу-автоматичен
процес без дегазиране
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
112
Дата на
съставяне/преработка
:
14.10.2021
Изда
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Документи іншими мовами

Паспорт безпеки Паспорт безпеки іспанська 24-11-2017
Паспорт безпеки Паспорт безпеки чеська 25-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки данська 25-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки німецька 24-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки естонська 25-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки грецька 26-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки англійська 26-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки французька 24-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки латвійська 26-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки литовська 26-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки угорська 26-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки голландська 24-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки польська 27-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки румунська 27-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки словацька 27-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки словенська 27-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки фінська 25-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки шведська 27-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки російська 19-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки норвезька 26-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки українська 28-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки хорватська 25-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки сербська 27-01-2022

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів