INCIPROP V (913211)

Land: Bulgaria

Språk: bulgarsk

Kilde: Ecolab

Kjøp det nå

Last ned Sikkerhetsdatablad (SDS)
24-01-2022

Tilgjengelig fra:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Sikkerhetsdatablad

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
INCIPROP V
114596E
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Inciprop V
UFI
:
XJS2-PYSN-K10M-GC1X
Код на продукта
:
114596E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Хигиена на обори и съоръжения / LDI -
изчеткване
Пенообразуващо почистващо средство.
Полу-автоматичен
процес без дегазиране
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
112
Дата на
съставяне/преработка
:
14.10.2021
Изда
                
                Les hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre språk

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad spansk 24-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad tsjekkisk 25-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad dansk 25-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad tysk 24-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad estisk 25-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad gresk 26-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad engelsk 26-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad fransk 24-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad latvisk 26-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad litauisk 26-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad ungarsk 26-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad nederlandsk 24-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad polsk 27-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad rumensk 27-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad slovakisk 27-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad slovensk 27-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad finsk 25-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad svensk 27-04-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad russisk 19-09-2021
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad norsk 26-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad ukrainsk 28-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad kroatisk 25-01-2022
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad serbisk 27-01-2022

Søk varsler relatert til dette produktet