INCIPROP V (913211)

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: Ecolab

지금 구매하세요

안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 (SDS)
24-01-2022

제공처:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

안전 데이터 시트

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
INCIPROP V
114596E
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Inciprop V
UFI
:
XJS2-PYSN-K10M-GC1X
Код на продукта
:
114596E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Хигиена на обори и съоръжения / LDI -
изчеткване
Пенообразуващо почистващо средство.
Полу-автоматичен
процес без дегазиране
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
112
Дата на
съставяне/преработка
:
14.10.2021
Изда
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 스페인어 24-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 체코어 25-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 덴마크어 25-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 독일어 24-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 에스토니아어 25-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 그리스어 26-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 영어 26-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 프랑스어 24-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 라트비아어 26-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 리투아니아어 26-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 헝가리어 26-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 네덜란드어 24-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 폴란드어 27-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 루마니아어 27-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 슬로바키아어 27-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 슬로베니아어 27-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 핀란드어 25-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 스웨덴어 27-04-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 러시아어 19-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 노르웨이어 26-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 우크라이나어 28-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 크로아티아어 25-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 세르비아어 27-01-2022

이 제품과 관련된 검색 알림