INCIPROP V (913211)

Valsts: Bulgārija

Valoda: bulgāru

Klimata pārmaiņas: Ecolab

Nopērc to tagad

Lejuplādēt Drošības datu lapa (SDS)
24-01-2022

Pieejams no:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Drošības datu lapa

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
INCIPROP V
114596E
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Inciprop V
UFI
:
XJS2-PYSN-K10M-GC1X
Код на продукта
:
114596E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Хигиена на обори и съоръжения / LDI -
изчеткване
Пенообразуващо почистващо средство.
Полу-автоматичен
процес без дегазиране
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
112
Дата на
съставяне/преработка
:
14.10.2021
Изда
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Drošības datu lapa Drošības datu lapa spāņu 24-11-2017
Drošības datu lapa Drošības datu lapa čehu 25-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa dāņu 25-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa vācu 24-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa igauņu 25-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa grieķu 26-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa angļu 26-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa franču 24-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa latviešu 26-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa lietuviešu 26-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa ungāru 26-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa holandiešu 24-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa poļu 27-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa rumāņu 27-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa slovāku 27-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa slovēņu 27-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa somu 25-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa zviedru 27-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa krievu 19-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa norvēģu 26-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa ukraiņu 28-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa horvātu 25-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa serbu 27-01-2022

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi