INCIPROP V (913211)

Negara: Bulgaria

Bahasa: Bulgar

Sumber: Ecolab

Beli Sekarang

Unduh Lembar Data Keselamatan (SDS)
24-01-2022

Tersedia dari:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Lembar Data Keselamatan

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
INCIPROP V
114596E
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Inciprop V
UFI
:
XJS2-PYSN-K10M-GC1X
Код на продукта
:
114596E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Хигиена на обори и съоръжения / LDI -
изчеткване
Пенообразуващо почистващо средство.
Полу-автоматичен
процес без дегазиране
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
112
Дата на
съставяне/преработка
:
14.10.2021
Изда
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Spanyol 24-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Cheska 25-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Dansk 25-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Jerman 24-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Esti 25-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Yunani 26-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Inggris 26-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Prancis 24-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Latvi 26-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Lituavi 26-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Hungaria 26-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Belanda 24-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Polski 27-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Rumania 27-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Slovak 27-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Sloven 27-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Suomi 25-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Swedia 27-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Rusia 19-09-2021
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Norwegia 26-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Ukraina 28-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Kroasia 25-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Serb 27-01-2022

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini