INCIPROP V (913211)

Țară: Bulgaria

Limbă: bulgară

Sursă: Ecolab

Cumpara asta acum

Disponibil de la:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Fișa cu date de securitate

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
INCIPROP V
114596E
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Inciprop V
UFI
:
XJS2-PYSN-K10M-GC1X
Код на продукта
:
114596E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Хигиена на обори и съоръжения / LDI -
изчеткване
Пенообразуващо почистващо средство.
Полу-автоматичен
процес без дегазиране
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
112
Дата на
съставяне/преработка
:
14.10.2021
Изда
                
                Citiți documentul complet
                
              

Documente în alte limbi

Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate spaniolă 24-11-2017
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate cehă 25-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate daneză 25-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate germană 24-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate estoniană 25-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate greacă 26-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate engleză 26-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate franceză 24-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate letonă 26-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate lituaniană 26-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate maghiară 26-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate olandeză 24-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate poloneză 27-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate română 27-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate slovacă 27-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate slovenă 27-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate finlandeză 25-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate suedeză 27-04-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate rusă 19-09-2021
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate norvegiană 26-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate ucraineană 28-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate croată 25-01-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate sârbă 27-01-2022

Căutați alerte legate de acest produs

Vizualizați istoricul documentelor