Amyvid

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

florbetapir (18F)

Dostupné z:

Eli Lilly Nederland B.V.

ATC kód:

V09AX05

INN (Medzinárodný Name):

florbetapir (18F)

Terapeutické skupiny:

Diagnostické rádiofarmaká

Terapeutické oblasti:

Radionuklidové zobrazovanie

Terapeutické indikácie:

Tento liek je určený len na diagnostické účely. Amyvid je radiopharmaceutical uvedené pre Pozitrón Emisnej Tomografie (PET) zobrazovanie β-amyloid neuritic doska hustota v mozgy dospelých pacientov s kognitívnych schopností, ktoré sú hodnotené na Alzheimerovej choroby (AD) a iné príčiny kognitívnych schopností. Amyvid by mali byť použité v spojení s klinické hodnotenie. Negatívne kontroly označuje riedke, alebo nie, plakety, čo nie je v súlade s diagnózou REKLAMY.

Prehľad produktov:

Revision: 14

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2013-01-14

Príbalový leták

                
28
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
29
Písomná informácia pre používateľa
Amyvid 1 900 MBq/ml injekčný roztok
Amyvid 800 MBq/ml injekčný roztok
florbetapir (
18
F)
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára so špecializáciou v odbore
nukleárnej medicíny, ktorý bude mať dozor nad týmto postupom.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára so špecializáciou v
odbore nukleárnej medicíny. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú
uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Amyvid a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Amyvid
3.
Ako používať Amyvid
4.
Možné vedľajšie účinky
5
Ako uchovávať Amyvid
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Amyvid a na čo sa používa
Tento liek je rádiofarmakum a slúži len na diagnostické použitie.
Amyvid obsahuje účinnú látku florbetapir (
18
F).
Amyvid sa podáva dospelým s problémami s pamäťou, aby mohol lekár vykonať vyšetrenie mozgu,
ktoré sa volá snímkovanie PET. Amyvid spolu s ďalšími vyšetreniami mozgu, môžu vášmu lekárovi
pomôcť nájsť príčinu vašich problémov s pamäťou. PET snímka urobená pomocou Amyvidu pomôže
vášmu lekárovi určiť, či máte alebo nemáte v mozgu tzv. β-amyloidové plaky. β-amyloidové plaky sú
usadeniny prítomné v mozgu ľudí s Alzheimerovou chorobou, ale môžu byť prítomné aj u ľudí
s inými typmi demencie.
O výsledkoch tohto vyšetrenia by ste sa mali porozprávať s lekárom, ktorý si tento test vyžiadal.
Použitie Amyvidu je spojené s vystavením vyšetrovanej osoby pôsobeniu malého množstva
r
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Amyvid 800 MBq/ml injekčný roztok
Amyvid 1 900 MBq/ml injekčný roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Amyvid
800 MBq/ml injekčný roztok
Jeden ml injekčného roztoku obsahuje v dni a v čase kalibrácie (ToC) 800 MBq florbetapiru (
18
F).
Aktivita jednej injekčnej liekovky sa pohybuje v rozpätí od 800 MBq do 12 000 MBq v ToC.
Amyvid
1 900 MBq/ml injekčný roztok
Jeden ml injekčného roztoku obsahuje v ToC 1 900 MBq florbetapiru (
18
F).
Aktivita jednej injekčnej liekovky sa pohybuje v rozpätí od 1 900 MBq do 28 500 MBq v ToC .
Fluór (
18
F) sa s polčasom rozpadu približne 110 minút rozkladá na stabilný kyslík (
18
O) vyžiarením
pozitrónu s energiou 635 keV a následným vyžiarením anihilačných fotónov s energiou 511 keV.
Pomocné látky so známym účinkom
Jedna dávka obsahuje až 790 mg etanolu a 37 mg sodíka.
Úplný zoznam pomocných látok pozri v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok.
Číry, bezfarebný roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Tento liek je určený len na diagnostické použitie.
Amyvid je rádiofarmakum indikované na vyšetrenie pozitrónovou emisnou tomografiou (Positron
Emission Tomography, PET) na zobrazenie hustoty β-amyloidových neuritických plakov v mozgu
dospelých pacientov s kognitívnou poruchou, ktorí sú vyšetrovaní z hľadiska možného ochorenia na
Alzheimerovu chorobu (Alzheimer disease, AD) alebo iných príčin kognitívnej poruchy.
Amyvid sa má používať v súlade s klinickým vyšetrením.
Negatívny sken obsahuje veľmi malé množstvo plakov alebo žiadne plaky, čo je stav, ktorý
nezodpovedá diagnóze AD. Pre obmedzenie v interpretácii pozitívneho skenu pozri časti 4.4 a 5.1
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
O PET sken s použitím florbetapiru (
18
F) môžu požiadať iba lekári so skúsenosťami s liečbou
neurodegeneratívnych porúch.
3
Snímky získané pomocou Amyvidu majú interpretovať iba hodn
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 31-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 23-01-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 31-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 31-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 31-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 31-03-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov