Envarsus

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Envarsus
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Envarsus
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Leki immunosupresyjne,
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Odrzucenie wniosku
 • Wskazania:
 • Profilaktyka odrzucenia przeszczepu u biorców alogenicznych nerki lub wątroby. Leczenie odrzucenia alloprzeszczepu opornego na leczenie innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi u dorosłych pacjentów.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 5

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/002655
 • Data autoryzacji:
 • 18-07-2014
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/002655
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/480175/2014

EMEA/H/C/002655

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Envarsus

takrolimus

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego leku Envarsus. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w sprawie

przyznania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu w UE oraz warunków jego stosowania.

Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania leku Envarsus.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania leku Envarsus należy zapoznać się z

ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co to jest produkt Envarsus i w jakim celu się go stosuje?

Produkt Envarsus to lek zawierający substancję czynną takrolimus. Jest on stosowany u dorosłych

pacjentów po przeszczepieniu nerki lub wątroby w długotrwałej profilaktyce odrzucenia przeszczepu

(sytuacji, w której układ odpornościowy atakuje przeszczepiony narząd). Lek ten może być również

stosowany w leczeniu odrzucenia przeszczepu u dorosłych pacjentów, gdy inne leki immunosupresyjne

(leki osłabiające działanie układu odpornościowego) są nieskuteczne.

Produkt Envarsus jest „lekiem hybrydowym”. Oznacza to, że lek Envarsus jest podobny do „leku

referencyjnego” zawierającego tę samą substancję czynną, ale jest innym preparatem i jest dostępny

w innych dawkach. Lekiem referencyjnym dla leku Envarsus jest lek Advagraf.

Jak stosować produkt Envarsus?

Lek Envarsus wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza i powinien on być przepisywany przez lekarzy z

doświadczeniem w stosowaniu leków immunosupresyjnych i leczeniu pacjentów po przeszczepach.

Zmiany typu i sposobu podawania leków immunosupresyjnych powinny zostać rozpoczęte i być

kontrolowane przez lekarza z doświadczeniem w leczeniu pacjentów z przeszczepami.

Lek Envarsus jest dostępny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu zawierających takrolimus

(0,75, 1 i 4 mg). Te tabletki o „przedłużonym uwalnianiu” umożliwiają uwalnianie takrolimusu z

Envarsus

EMA/480175/2014

Strona 2/4

tabletki powoli przez kilka godzin i w postaci łatwo wchłanialnej przez organizm, w związku z czym

wystarczy podawać lek raz na dobę.

Dawki leku Envarsus oblicza się w oparciu o masę ciała pacjenta. W zapobieganiu odrzuceniu

przeszczepu dawki powinny wynosić 0,17 mg/kg masy ciała raz na dobę w przypadku pacjentów po

przeszczepieniu nerki oraz od 0,11 do 0,13 mg/kg raz na dobę w przypadku pacjentów po

przeszczepieniu wątroby. Te dawki początkowe można również zastosować w leczeniu odrzucenia

przeszczepu. Lekarze powinni kontrolować stężenie takrolimusu we krwi w celu sprawdzenia, czy nie

przekracza ono wartości granicznych. Leczenie można dostosować w zależności od stężenia leku we krwi

i odpowiedzi pacjenta. W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może być konieczne

stosowanie niższych dawek. Czarni pacjenci mogą wymagać wyższych dawek w porównaniu z białymi

pacjentami.

Ponieważ wchłanianie takrolimusu z leku Envarsus odbywa się w inny sposób niż w przypadku innych

leków zawierających tę substancję, podczas zmiany metody leczenia u pacjentów stosujących już inną

postać takrolimusu należy zastosować dawkę leku Envarsus o 30% niższą w porównaniu z

dotychczasową dawką.

Lek Envarsus należy przyjmować raz na dobę z wodą na pusty żołądek. Lek podaje się często z innymi

lekami immunosupresyjnymi po przeszczepieniu narządu. Więcej informacji znajduje się w ulotce dla

pacjenta.

Jak działa produkt Envarsus?

Takrolimus, substancja czynna leku Envarsus, to lek immunosupresyjny. Takrolimus zmniejsza

aktywność niektórych komórek w układzie odpornościowym, zwanych komórkami T, które są

odpowiedzialne przede wszystkim za atakowanie przeszczepionego narządu (jego odrzucenie).

Jakie korzyści ze stosowania produktu Envarsus zaobserwowano w

badaniach?

Ponieważ lek Envarsus jest podobny do leku referencyjnego Advagraf, wnioskodawca przedłożył dane

porównawcze dotyczące leku Advagraf.

Dodatkowo, ze względu na różnice w składzie preparatu i dawkowaniu pomiędzy lekami Envarsus i

Advagraf, przedstawiono również wyniki badań klinicznych z udziałem pacjentów. W badaniach

porównano lek Envarsus z lekiem Prograf, powszechnie stosowanym i ugruntowanym lekiem

zawierającym takrolimus, z którego ta substancja czynna jest uwalniana szybciej.

W dwóch badaniach głównych z udziałem pacjentów z przeszczepem nerki wykazano przynajmniej taką

samą skuteczność leku Envarsus w porównaniu z lekiem Prograf. Główną miarą skuteczności w obu

badaniach była liczba pacjentów, u których wystąpiło niepowodzenie leczenia (śmierć, niewydolność lub

odrzucenie przeszczepionego narządu bądź nieuczestniczenie pacjenta w wizytach kontrolnych) po

12 miesiącach.

W pierwszym badaniu wzięło udział 326 pacjentów z przeszczepem nerki, których leczono produktem

Prograf i innym lekiem immunosupresyjnym stosowanymi w profilaktyce odrzucenia przeszczepu.

Dotychczasową metodę leczenia u pacjentów zmieniano na leczenie produktem Envarsus podawanym

raz na dobę lub kontynuowano u nich leczenie produktem Prograf podawanym dwa razy na dobę. W

obu grupach wskaźnik niepowodzenia wynosił 2,5% (4 ze 162 pacjentów leczonych produktem

Envarsus i 4 ze 162 pacjentów leczonych produktem Prograf). W drugim badaniu z udziałem

543 pacjentów z nowo przeszczepioną nerką porównano lek Envarsus z lekiem Prograf w ramach

Envarsus

EMA/480175/2014

Strona 3/4

standardowego leczenia. Niepowodzenie leczenia wystąpiło u 18,3% pacjentów leczonych produktem

Envarsus (49 z 268) i 19,6% pacjentów leczonych produktem Prograf (54 z 275).

Firma dostarczyła również wyniki badań dotyczących stężenia takrolimusu w organizmie po

zastosowaniu leku Envarsus, które wykazały, że uzyskane stężenie takrolimusu jest skuteczne w

leczeniu odrzucenia przeszczepu i zapobieganiu mu, co zostało wykazane już wcześniej. Dodatkowo

firma przedstawiła wyniki badania z udziałem 29 pacjentów, którzy rozpoczęli przyjmowanie leku

Envarsus zaraz po przeszczepieniu wątroby i z których żaden nie odrzucił przeszczepionego narządu w

czasie 360 dni po przeszczepieniu.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Envarsus?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Envarsus (obserwowane u więcej

niż 1 na 10 pacjentów) to: drżenie, ból głowy, nudności (mdłości), biegunka, choroba nerek,

hiperglikemia (zwiększone stężenie glukozy we krwi), cukrzyca, hiperkaliemia (zwiększone stężenie

potasu we krwi), nadciśnienie (wysokie ciśnienie krwi) i bezsenność (trudności z zasypianiem). U

pacjentów mogą również wystąpić nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby. Pełny wykaz działań

niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Envarsus znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Leku Envarsus nie wolno stosować u pacjentów z nadwrażliwością (alergią) na takrolimus lub

którykolwiek składnik produktu ani u pacjentów z alergią na substancje zwane makrolidami (w tym

antybiotyki takie jak erytromycyna).

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Envarsus?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Agencji uznał, że zatwierdzone dawki

produktu Envarsus są porównywalne z produktami Advagraf i Prograf pod względem jakości,

skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Dlatego też CHMP wyraził opinię, że — podobnie jak w

przypadku innych zatwierdzonych postaci takrolimusu — korzyści przewyższają rozpoznane ryzyko.

Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie produktu Envarsus do obrotu.

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i

skutecznego stosowania produktu Envarsus?

W celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego stosowania produktu Envarsus opracowano plan

zarządzania ryzykiem. W oparciu o ten plan w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla

pacjenta dotyczących produktu Envarsus zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym

odpowiednie środki ostrożności obowiązujące personel medyczny i pacjentów.

Dodatkowo firma wprowadzająca produkt do obrotu dostarczy materiały edukacyjne dla personelu

medycznego przepisującego lub wydającego produkt Envarsus, przypominające o zatwierdzonych

zastosowaniach i dawkowaniu oraz o konieczności zapewnienia opieki pacjentom, u których zmienia się

podawaną postać takrolimusu.

Więcej informacji znajduje się w streszczeniu planu zarządzania ryzykiem

Inne informacje dotyczące produktu Envarsus:

W dniu 18 lipca 2014 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Envarsus

do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR i streszczenie planu zarządzania ryzykiem dotyczące produktu Envarsus

znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem:

ema.europa.eu/Find medicine/Human

Envarsus

EMA/480175/2014

Strona 4/4

medicines/European public assessment reports. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących

leczenia produktem Envarsus należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Data ostatniej aktualizacji: 07.2014.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Envarsus 0,75 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Envarsus 1 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Envarsus 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Takrolimus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Envarsus i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Envarsus

Jak stosować Envarsus

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Envarsus

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Envarsus i w jakim celu się go stosuje

Envarsus zawiera takrolimus jako substancję czynną. Jest lekiem immunosupresyjnym.

Po przeszczepieniu nerki lub wątroby układ odpornościowy organizmu próbuje odrzucić nowy narząd.

Envarsus stosuje się, aby kontrolować odpowiedź układu odpornościowego organizmu i umożliwić

mu przyjęcie przeszczepionego narządu.

Envarsus może być również stosowany w przypadku odrzucania przeszczepionej wątroby, nerki, serca

lub innego narządu, jeżeli zastosowane wcześniej leczenie nie umożliwiało kontroli odpowiedzi

układu odpornościowego po przeszczepieniu narządu.

Envarsus stosuje się u dorosłych pacjentów.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Envarsus

Kiedy nie stosować leku Envarsus:

jeśli pacjent ma uczulenie na takrolimus lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

jeśli pacjent ma uczulenie na syrolimus lub na jakikolwiek antybiotyk makrolidowy (np.

erytromycyna, klarytromycyna, jozamycyna).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Envarsus zawiera takrolimus jako substancję czynną w postaci o przedłużonym uwalnianiu. Envarsus

stosuje się raz na dobę i

nie

można go stosować zamiennie z innymi lekami zawierającymi takrolimus

(o natychmiastowym uwalnianiu lub o przedłużonym uwalnianiu) w takich samych dawkach.

Należy poinformować lekarza w przypadku:

choroby wątroby występującej aktualnie lub kiedykolwiek w przeszłości,

biegunki utrzymującej się dłużej niż jeden dzień.

Lekarz może uznać, że trzeba dostosować dawkę leku Envarsus.

Należy regularnie kontaktować się z lekarzem. Raz na jakiś czas lekarz może zlecić wykonanie

badania krwi, moczu, badanie serca lub oczu w celu ustalenia odpowiedniej dawki leku Envarsus.

Gdy stosuje się lek Envarsus, należy ograniczyć ekspozycję na światło słoneczne i promieniowanie

ultrafioletowe (UV). Jest to konieczne, ponieważ leki immunosupresyjne mogą zwiększać ryzyko

wystąpienia nowotworu skóry. Należy nosić odpowiednią odzież ochronną i stosować kosmetyki

z filtrem o wysokim współczynniku ochrony przed promieniowaniem słonecznym.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Envarsus u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Envarsus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym o lekach wydawanych

bez recepty i preparatach ziołowych.

Nie zaleca się przyjmowania leku Envarsus jednocześnie z cyklosporyną (inny lek stosowany w

zapobieganiu odrzucania przeszczepionego narządu).

Stężenie leku Envarsus we krwi może ulec zmianie jeżeli pacjent stosuje inne leki, zmienić się może

również stężenie innych leków we krwi na skutek stosowania leku Envarsus. Może być wtedy

konieczne przerwanie terapii lub zwiększenie czy zmniejszenie dawki leku Envarsus. Szczególnie

należy powiedzieć lekarzowi o stosowanych obecnie lub w przeszłości lekach, takich jak:

leki przeciwgrzybicze i antybiotyki, zwłaszcza tzw. antybiotyki makrolidowe, stosowane w

leczeniu zakażeń (np. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, worykonazol, klotrimazol,

erytromycyna, klarytromycyna, jozamycyna i ryfampicyna);

inhibitory proteazy HIV (np. rytonawir, nelfinawir, sakwinawir), stosowane w leczeniu

zakażenia HIV;

inhibitory proteazy HCV (np. telaprewir, boceprewir) stosowane w leczeniu wirusowego

zapalenia wątroby typu C;

leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i zarzucaniu kwasu żołądkowego (np.omeprazol,

lanzoprazol lub cymetydyna);

leki przeciwwymiotne, stosowane w leczeniu nudności i wymiotów (np. metoklopramid);

cyzapryd lub lek zobojętniający kwas solny w żołądku, zawierający wodorotlenek glinu i

wodorotlenek magnezu, stosowane w leczeniu zgagi;

doustne środki antykoncepcyjne lub inne leki hormonalne zawierające etynyloestradiol, leki

hormonalne zawierające danazol;

leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub chorób serca (np. nifedypina,

nikardypina, diltiazem i werapamil);

leki przeciwarytmiczne (np. amiodaron) stosowane w celu kontrolowania arytmii (nierówne

bicie serca);

leki znane pod nazwą „statyny”, stosowane w leczeniu zwiększonego stężenia cholesterolu

i triglicerydów;

fenytoina lub fenobarbital, stosowane w leczeniu padaczki;

prednizolon i metyloprednizolon, należące do leków z grupy kortykosteroidów stosowanych w

leczeniu stanów zapalnych lub w celu hamowania czynności układu odpornościowego (np. w

odrzucaniu przeszczepu);

nefazodon, stosowany w leczeniu depresji;

ziołowe preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (

Hypericum perforatum

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent stosuje lub musi stosować ibuprofen (stosowany w

przypadku gorączki, zapalenia i bólu), amfoterycynę B (stosowaną w leczeniu zakażeń grzybiczych)

lub leki przeciwwirusowe (stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych, np. acyklowir). Leki te,

przyjmowane jednocześnie z lekiem Envarsus mogą nasilać zaburzenia czynności nerek i układu

nerwowego.

Należy poinformować lekarza, jeżeli jednocześnie z lekiem Envarsus pacjent przyjmuje suplementy

potasu lub niektóre leki moczopędne stosowane w niewydolności serca, nadciśnieniu tętniczym

i chorobach nerek (np. amiloryd, triamteren lub spironolakton), niesteroidowe leki przeciwzapalne

(NLPZ, np. ibuprofen) stosowane w gorączce, stanach zapalnych i bólu, leki przeciwzakrzepowe

(rozrzedzające krew) lub doustne leki przeciwcukrzycowe.

Należy wcześniej powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent ma mieć jakiekolwiek szczepienie.

Stosowanie leku Envarsus z jedzeniem i piciem

W czasie leczenia lekiem Envarsus należy unikać spożywania grejpfrutów (również w postaci soku),

ponieważ może to mieć wpływ na stężenie leku we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Takrolimus przechodzi przez łożysko. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży

lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Takrolimus przenika do mleka kobiecego. Z tego względu w czasie stosowania leku Envarsus nie

należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn lub posługiwać się narzędziami, jeżeli po

przyjęciu leku Envarsus występują zawroty głowy, senność lub niewyraźne widzenie. Objawy te

występują częściej, jeżeli pacjent spożywa także alkohol.

Envarsus zawiera laktozę

Envarsus zawiera laktozę (cukier mleczny). Jeżeli lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji

niektórych cukrów, przed zażyciem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

3.

Jak stosować Envarsus

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Ten lek może przepisać wyłącznie lekarz mający doświadczenie w leczeniu pacjentów po

przeszczepieniu narządów.

Odbierając receptę pacjent powinien się upewnić, że za każdym razem otrzymuje taki sam lek

zawierający takrolimus, chyba że lekarz specjalista transplantolog zgodził się zamienić go na inny lek

zawierający takrolimus.

Ten lek należy przyjmować raz na dobę. Jeśli lek wygląda inaczej niż zwykle lub zalecenia dotyczące

jego dawkowania uległy zmianie, pacjent powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub

farmaceutą, aby upewnić się, że otrzymał właściwy lek.

Lekarz na podstawie masy ciała, ustali początkową dawkę w zapobieganiu odrzuceniu

przeszczepionego narządu. Początkowa dawka dobowa tuż po przeszczepieniu zwykle będzie się

mieścić w zakresie:

0,11 mg/kg mc./dobę do 0,17 mg/kg mc./dobę,

zależnie od rodzaju przeszczepionego narządu. W leczeniu odrzucania przeszczepu można stosować

takie same dawki.

Dawka zależy od ogólnego stanu zdrowia oraz od innych przyjmowanych przez pacjenta leków

immunosupresyjnych. Po rozpoczęciu terapii tym lekiem, lekarz będzie zlecał częste badania krwi w

celu ustalenia odpowiedniej dawki. Następnie, w trakcie leczenia lekarz będzie zlecać regularne

badania krwi, aby dobrać odpowiednią dawkę i okresowo ją modyfikować. Kiedy stan kliniczny

ustabilizuje się, lekarz zwykle zmniejsza dawkę leku Envarsus.

Należy przyjmować Envarsus codziennie, tak długo jak jest konieczna immunosupresja, aby zapobiec

odrzucaniu przeszczepionego narządu. Pacjent powinien pozostawać w stałym kontakcie z lekarzem.

Envarsus przyjmuje się doustnie raz na dobę, na czczo.

Tabletki należy zażywać natychmiast po wyjęciu z blistra. Tabletki należy połykać

w całości

popijając szklanką wody. Nie połykać środka pochłaniającego wilgoć, znajdującego się w opakowaniu

z folii.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Envarsus

Jeżeli pacjent przypadkowo przyjmie zbyt dużą dawkę leku Envarsus, powinien natychmiast

skontaktować się z lekarzem lub z najbliższym szpitalnym oddziałem pomocy medycznej.

Pominięcie przyjęcia leku Envarsus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Tabletkę należy

przyjąć jak najszybciej w tym samym dniu.

Przerwanie stosowania leku Envarsus

Przerwanie leczenia lekiem Envarsus może zwiększyć ryzyko odrzucenia przeszczepionego narządu.

Nie należy przerywać leczenia, o ile nie zdecyduje o tym lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Takrolimus osłabia mechanizmy obronne organizmu (układ odpornościowy), który nie będzie tak

dobrze zwalczał zakażeń. Dlatego pacjent stosujący lek Envarsus może być bardziej podatny na

zakażenia.

W razie wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, należy natychmiast skontaktować się

z lekarzem.

Mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane, w tym reakcje alergiczne i anafilaktyczne. W czasie

stosowania leku Envarsus opisywano występowanie łagodnych i złośliwych nowotworów.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

zwiększenie stężenia cukru we krwi, cukrzyca, zwiększenie stężenia potasu we krwi

zaburzenia snu

drżenie mięśniowe, ból głowy

wzrost ciśnienia tętniczego krwi

nieprawidłowe wartości wskaźników czynności wątroby

biegunka, nudności

zaburzenia czynności nerek

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić najwyżej u 1 na 10 osób):

zmniejszenie liczby komórek krwi (płytek krwi, czerwonych lub białych krwinek), zwiększenie

liczby krwinek białych, zmiany liczby krwinek czerwonych (widoczne w badaniach krwi)

zmniejszenie stężenia magnezu, fosforanów, potasu, wapnia lub sodu we krwi, nadmiar płynów

w organizmie, zwiększenie stężenia kwasu moczowego lub tłuszczów we krwi, zmniejszenie

apetytu, zwiększenie kwasowości krwi, inne zaburzenia elektrolitowe (widoczne w badaniach

krwi)

objawy lękowe, stany splątania i dezorientacja, depresja, zmiany nastroju, koszmary senne,

omamy, zaburzenia umysłowe

drgawki, zaburzenia świadomości, mrowienie i drętwienie (niekiedy bolesne) rąk i stóp,

zawroty głowy, upośledzenie zdolności pisania, zaburzenia układu nerwowego

niewyraźne widzenie, zwiększona wrażliwość na światło, choroby oczu

dzwonienie w uszach

zmniejszenie przepływu krwi w naczyniach serca, przyspieszone bicie serca

krwawienie, częściowe lub całkowite zablokowanie naczyń krwionośnych, zmniejszenie

ciśnienia tętniczego krwi

duszność, zaburzenia w obrębie tkanki płucnej, gromadzenie się płynu wokół płuca, zapalenie

gardła, kaszel, objawy grypopodobne

choroby żołądka, takie jak stany zapalne lub owrzodzenie powodujące ból brzucha lub

biegunkę, krwawienie w żołądku, zapalenie lub owrzodzenie jamy ustnej, gromadzenie się

płynu w jamie brzusznej, wymioty, ból brzucha, niestrawność, zaparcie, oddawanie wiatrów,

wzdęcie, luźne stolce

zaburzenia dróg żółciowych, zażółcenie skóry w wyniku chorób wątroby, uszkodzenie tkanek

wątroby i zapalenie wątroby

świąd, wysypka, wypadanie włosów, trądzik, nadmierne pocenie się

ból stawów, kończyn lub pleców, kurcze mięśni

niewydolność nerek, wytwarzanie zmniejszonej ilości moczu, utrudnione lub bolesne

oddawanie moczu

ogólne osłabienie, gorączka, zatrzymanie płynu w organizmie, ból i dyskomfort, zwiększona

aktywność enzymu fosfatazy zasadowej we krwi, zwiększenie masy ciała, zaburzenia

odczuwania temperatury

pogorszenie czynności przeszczepionego narządu

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić najwyżej u 1 na 100 osób):

zmiany w procesie krzepnięcia krwi, zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek

(widoczne w badaniach krwi)

odwodnienie, niemożność oddawania moczu

nieprawidłowe wyniki badania krwi: zmniejszenie stężenia białek lub cukru, zwiększenie

stężenia fosforanów, zwiększenie aktywności enzymu dehydrogenazy mleczanowej

śpiączka, krwawienie w mózgu, udar, porażenie, zaburzenia mózgu, zaburzenia mowy

i zdolności językowych, kłopoty z pamięcią

zmętnienie soczewki oka, osłabienie słuchu

nieregularne bicie serca, zatrzymanie czynności serca, pogorszenie czynności serca, zaburzenia

mięśnia sercowego, powiększenie mięśnia sercowego, silniejsze bicie serca, nieprawidłowy

zapis EKG, nieprawidłowa częstotliwość rytmu serca i tętna

powstawanie zakrzepów w żyłach kończyn, wstrząs

trudności w oddychaniu, zaburzenia układu oddechowego, astma

niedrożność jelita, zwiększona aktywność enzymu amylazy we krwi, cofanie się treści

żołądkowej do przełyku, opóźnione opróżnianie żołądka

zapalenie skóry, uczucie pieczenia podczas ekspozycji na światło słoneczne

choroby stawów

bolesne miesiączki i nieprawidłowe krwawienie miesiączkowe

niewydolność wielonarządowa, choroba grypopodobna, zwiększona wrażliwość na ciepło i

zimno, uczucie ucisku w klatce piersiowej, zdenerwowanie lub złe samopoczucie, zmniejszenie

masy ciała

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić najwyżej u 1 na 1000 osób):

niewielkie krwawe wybroczyny na skórze w wyniku tworzenia się zakrzepów

zwiększona sztywność mięśni

ślepota, głuchota

zbieranie się płynu wokół serca

ostra duszność

tworzenie się torbieli w trzustce

zaburzenia przepływu krwi przez wątrobę

poważna choroba z tworzeniem się pęcherzy na skórze, ustach, oczach, narządach płciowych;

nadmierne owłosienie

pragnienie, upadek, uczucie ściskania w klatce piersiowej, zmniejszenie ruchliwości,

owrzodzenia

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić najwyżej u 1 na 10000 osób):

osłabienie mięśni

nieprawidłowy wynik badań obrazowych serca

niewydolność wątroby

bolesne oddawanie moczu z zawartością krwi

zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej

Działania niepożądane o nieznanej częstości (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10000 osób):

przypadki wybiórczej aplazji czerwonokrwinkowej (bardzo znaczne zmniejszenie liczby

czerwonych krwinek)

agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek)

niedokrwistość hemolityczna (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek z powodu ich

nieprawidłowego rozpadu)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w Załączniku V.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Envarsus

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku, blistrze i

opakowaniu z folii aluminiowej, po oznaczeniu „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień

podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu z folii aluminiowej w celu ochrony przed światłem.

Wszystkie tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy zużyć w ciągu 45 dni po otworzeniu

opakowania aluminiowego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Envarsus

Substancją czynną leku jest takrolimus.

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,75 mg takrolimusu (w postaci

takrolimusu jednowodnego).

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,0 mg takrolimusu (w postaci takrolimusu

jednowodnego).

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 4,0 mg takrolimusu (w postaci takrolimusu

jednowodnego).

Substancje pomocnicze to: hypromeloza, laktoza jednowodna, makrogol 6000, poloksamer 188,

magnezu stearynian, kwas winowy (E334), butylohydroksytoluen (E321), dimetykon 350.

Jak wygląda lek Envarsus i co zawiera opakowanie

Envarsus 0,75 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu, to owalne tabletki niepowlekane, barwy białej

do prawie białej, z wytłoczonym oznakowaniem „0,75” po jednej stronie i „TCS” po drugiej stronie.

Envarsus 1 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu, to owalne tabletki niepowlekane, barwy białej do

prawie białej, z wytłoczonym oznakowaniem „1” po jednej stronie i „TCS” po drugiej stronie.

Envarsus 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu, to owalne tabletki niepowlekane, barwy białej do

prawie białej, z wytłoczonym oznakowaniem „4” po jednej stronie i „TCS” po drugiej stronie.

Lek Envarsus jest dostępny w blistrach PCV zawierających 10 tabletek. 3 blistry pakowane są razem

do ochronnego opakowania z folii aluminiowej, zawierającego środek pochłaniający wilgoć.

Opakowania zawierają 30, 60 i 90 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Wytwórca

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelder Straβe 51 - 61

59320 Ennigerloh

Nadrenia Północna-Westfalia

Niemcy

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via San Leonardo 96

43122 Pharma

Włochy

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Gonzagagasse 16/16

1010 Wiedeń

Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: +43 1 4073919

България

Chiesi Bulgaria EOOD

Teл.: + 359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Chiesi CZ s.r.o.

Tel: +420 261221745

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.: +36-1-429 1060

Danmark

Chiesi Pharma AB

Tlf: +46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: + 49 40 89724-0

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: + 31 0 88 5016400

Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: +43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB

Tlf: +46 8 753 35 20

Ελλάδα

Chiesi Hellas AEBE

Τηλ: + 30 210 6179763

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

España

Chiesi España, S.A.U.

Tel: + 34 93 494 8000

Polska

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel.: + 48 22 620 1421

France

Chiesi S.A.S

Tél: + 33 1 47688899

Portugal

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Hrvatska

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

România

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: + 40 212023642

Ireland

Chiesi Ltd

Tel: + 44 0161 4885555

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 386-1-43 00 901

Ísland

Chiesi Pharma AB

Sími: +46 8 753 35 20

Slovenská republika

Chiesi Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 259300060

Italia

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB

Tlf: +46 8 753 35 20

Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Τηλ: + 39 0521 2791

Sverige

Chiesi Pharma AB

Tlf: +46 8 753 35 20

Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + + 43 1 4073919

United Kingdom

Chiesi Ltd

Tel: + 44 0161 4885555

Data ostatniej aktualizacji ulotki:MM/YYYY

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu.

20-2-2019

Advagraf (Astellas Pharma Europe B.V.)

Advagraf (Astellas Pharma Europe B.V.)

Advagraf (Active substance: Tacrolimus) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2019)1513 of Wed, 20 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/00002839/201803

Europe -DG Health and Food Safety

18-2-2019

Modigraf (Astellas Pharma Europe B.V.)

Modigraf (Astellas Pharma Europe B.V.)

Modigraf (Active substance: Tacrolimus) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2019)1426 of Mon, 18 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/954/PSUSA/2839/201803

Europe -DG Health and Food Safety

15-2-2019

tacrolimus (systemic formulations)

tacrolimus (systemic formulations)

tacrolimus (systemic formulations) (Active substance: tacrolimus) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2019)1437 of Fri, 15 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/00002839/201803

Europe -DG Health and Food Safety

14-2-2019

Envarsus (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Envarsus (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Envarsus (Active substance: tacrolimus) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2019)1335 of Thu, 14 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2655/PSUSA/2839/201803

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Protopic (Leo Pharma A/S)

Protopic (Leo Pharma A/S)

Protopic (Active substance: Tacrolimus) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7343 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety