Mylotarg

European Union - Czech - EMA (European Medicines Agency)

Buy It Now

Active ingredient:
gemtuzumab ozogamycin
Available from:
Wyeth Europa Ltd
ATC code:
L01XC05
INN (International Name):
gemtuzumab ozogamicin
Therapeutic group:
Antineoplastická činidla
Therapeutic area:
Leukemie, myeloidní, akutní
Therapeutic indications:
re-indukční léčbě CD33 pozitivní AML u dospělých pacientů v prvním relapsu, kteří nejsou kandidáty pro další intenzivní re-indukční chemoterapie (e. high-dose Ara-C) a splňují alespoň jedno z následujících kritérií: délka trvání první remise 60 let.
Authorization status:
Odmítl
Authorization number:
EMEA/H/C/000705
EMEA code:
EMEA/H/C/000705

Documents in other languages

Public Assessment Report Public Assessment Report
Bulgarian 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
Spanish 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
Danish 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
German 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
Estonian 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
Greek 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
English 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
French 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
Italian 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
Latvian 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
Lithuanian 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
Hungarian 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
Maltese 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
Dutch 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
Polish 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
Portuguese 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
Romanian 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
Slovak 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
Slovenian 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
Finnish 24-01-2008
Public Assessment Report Public Assessment Report
Swedish 24-01-2008

Read the complete document

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Londýn 24. ledna 2008

Dok. ref. č. EMEA/186667/2008

OTÁZKY A ODPOVĚDI TÝKAJÍCÍ SE DOPORUČENÍ ZAMÍTNUTÍ REGISTRACE

přípravku

MYLOTARG

Mezinárodní nechráněný název (INN): gemtuzumab ozogamicin

Dne 20. září 2007 Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) přijal záporné stanovisko ve věci

registrace léčivého přípravku Mylotarg 5 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku určeného k léčbě

akutní myeloidní leukémie – doporučil registraci tohoto přípravku zamítnout. Žádost o registraci

podala společnost Wyeth Europa Ltd.

Žadatel požádal o přezkoumání stanoviska. Po zvážení odůvodnění této žádosti výbor CHMP

opětovně přezkoumal své původní rozhodnutí a dne 24. ledna 2008 potvrdil zamítnutí registrace.

Co je Mylotarg?

Mylotarg je prášek pro přípravu infuzního roztoku (kapání do žíly). Obsahuje účinnou látku

gemtuzumab ozogamicin.

Na co měl být přípravek Mylotarg používán?

Přípravek Mylotarg měl být používán k léčbě akutní myeloidní leukémie, což je konkrétní typ

rakoviny bílých krvinek. Přípravek Mylotarg měl být používán k léčbě pacientů, jimž se nemoc vrátila

po jedné předchozí léčbě a u nichž nelze zvažovat jiný typ intenzivní chemoterapie, například vysoké

dávky cytarabinu (jiný lék proti rakovině). Přípravek měl být používán u „CD-33 pozitivních”

pacientů, tj. u těch pacientů, jejichž rakovinové bílé krvinky obsahují na svém povrchu protein

nazývaný CD33.

Přípravek Mylotarg byl dne 18. října 2000 označen jako přípravek pro vzácná onemocnění určený

k léčbě akutní myeloidní leukémie.

Jak by měl přípravek Mylotarg působit?

Účinná látka přípravku Mylotarg, gemtuzumab ozogamicin, představuje sloučeninu cytotoxické látky

(látky hubící buňky) a monoklonální protilátky. Monoklonální protilátka je protilátka (typ bílkoviny),

která byla vyvinuta tak, aby rozpoznala konkrétní strukturu (antigen) nacházející se na urč

itých

buňkách v těle a navázala se na ni.

Ta část účinné látky (gemtuzumab), která se chová jako monoklonální protilátka, byla navržena tak,

aby se vázala na CD33, což je antigen nacházející se na povrchu buněk akutní myeloidní leukémie

přibližně u 80 % pacientů. Jakmile se protilátka spojí s CD33, buňky ji absorbují a spolu s ní i

cytotoxickou látku, která je na ni navázaná. Tato cytotoxická látka, nazývaná calicheamicin, se uvnitř

buněk uvolňuje a štěpí DNA rakovinových buněk, čímž tyto buňky ve výsledku zabíjí.

Jakou dokumentaci předložila společnost výboru CHMP na podporu své žádosti?

Účinky přípravku Mylotarg byly nejprve testovány na experimentálních modelech a teprve poté na

lidech.

Účinky přípravku Mylotarg byly zkoumány ve třech hlavních studiích zahrnujících celkem 277

pacientů s CD33 pozitivní akutní myeloidní leukémií, jimž se nemoc vrátila po jedné předchozí léčbě.

Ve všech třech studiích bylo hlavním měřítkem účinnosti procento pacientů, kteří po 7měsíčním

léčebném cyklu dosáhli „úplné remise”. Úplná remise nastává, když v krvi již nelze detekovat

leukemické buňky a v kostní dřeni se nacházejí ve velmi malém množství. V žádné ze studií nebyl

přípravek Mylotarg porovnáván s jinou léčbou.

Strana 2/2

Jaké byly hlavní důvody, na jejichž základě výbor CHMP doporučil registraci zamítnout?

Výbor CHMP znepokojovala skutečnost, že studie přípravku Mylotarg neprokázaly přínos přípravku,

a to z důvodu jejich navržení. Malá část pacientů, jimž se onemocnění vrátilo po jedné předchozí

léčbě, sice dosáhla úplné remise, nicméně bylo obtížné porovnat účinnost přípravku Mylotarg s jinými

přípravky používanými k léčbě této nemoci s ohledem na délku trvání remise, dobu do zhoršení

nemoci či vliv posuzovaného přípravku na přežití.

Výbor upozornil na skutečnost, že s přípravkem Mylotarg jsou spojeny vedlejší účinky. Zahrnují

závažné a dlouhotrvající potlačení tvorby krvinek kostní dření, jež způsobuje nízké hodnoty bílých

krvinek a destiček, jaterní potíže a vedlejší účinky spojené s podáváním infuzí, jako například zimnici,

horečku a nízký tlak.

Výbor CHMP byl v danou dobu toho názoru, že není k dispozici dostatek důkazů k prokázání

účinnosti přípravku Mylotarg u léčby akutní myeloidní leukémie, a tudíž přínosy přípravku Mylotarg

nepřevyšují jeho rizika. Proto doporučil registraci přípravku Mylotarg zamítnout. Po přezkoumání

svého stanoviska výbor CHMP zamítnutí potvrdil.

Jaké jsou důsledky zamítnutí registrace pro pacienty zařazené do klinických studií nebo do

programů, v nichž je přípravek Mylotarg podáván v rámci zvláštní léčby z humánních důvodů

(na základě principu tzv. compassionate use)?

Společnost informovala výbor CHMP, že pacienti aktuálně zařazení do programů, v nichž je přípravek

Mylotarg podáván v rámci zvláštní léčby z humánních důvodů (na základě principu tzv.

compassionate use), budou dál dostávat přípravek Mylotarg, dokud nedokončí léčbu. Společnost

rovněž uvedla, že bude i nadále dodávat přípravek Mylotarg pro stávající, již probíhající klinické

studie.

Pokud jste zařazeni do klinické studie nebo programu podávání přípravku v rámci zvláštní léčby

z humánních důvodů (na základě principu tzv. compassionate use) a potřebujete získat více informací

o své léčbě, obraťte se na lékaře, který vám přípravek podává.

Read the complete document

Similar products

Search alerts related to this product

Share this information