Tekturna

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
09-09-2009
Активна съставка:
алискирен
Предлага се от:
Novartis Europharm Ltd.
АТС код:
C09XA02
INN (Международно Name):
aliskiren
Терапевтична група:
Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин
Терапевтична област:
Хипертония
Терапевтични показания:
Лечение на есенциална хипертония.
Каталог на резюме:
Revision: 4
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000852
Дата Оторизация:
2007-08-22
EMEA код:
EMEA/H/C/000852

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
испански 09-09-2009
Листовка Листовка
чешки 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 09-09-2009
Листовка Листовка
датски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
датски 09-09-2009
Листовка Листовка
немски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
немски 09-09-2009
Листовка Листовка
естонски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 09-09-2009
Листовка Листовка
гръцки 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 09-09-2009
Листовка Листовка
английски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
английски 09-09-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 09-09-2009
Листовка Листовка
френски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
френски 09-09-2009
Листовка Листовка
италиански 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 09-09-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 09-09-2009
Листовка Листовка
латвийски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 09-09-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 09-09-2009
Листовка Листовка
литовски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 09-09-2009
Листовка Листовка
унгарски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 09-09-2009
Листовка Листовка
малтийски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 09-09-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 09-09-2009
Листовка Листовка
нидерландски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 09-09-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 09-09-2009
Листовка Листовка
полски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
полски 09-09-2009
Листовка Листовка
португалски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 09-09-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 09-09-2009
Листовка Листовка
румънски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 09-09-2009
Листовка Листовка
словашки 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 09-09-2009
Листовка Листовка
словенски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 09-09-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 09-09-2009
Листовка Листовка
фински 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
фински 09-09-2009
Листовка Листовка
шведски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 09-09-2009

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tekturna 150 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа 150 m

g алискирен (

aliskiren

като хемифумарат).

За пълния списък на помощните

вещества, вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка

Бледорозова, двойноизпъкнала, кръгла таблетка с отпечатано ‘IL’ от едната страна и ‘NVR’ от

другата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични по

казания

Лечение на есенциална хипертония.

4.2

Дозировка и на

чин на прило

жение

Препоръчваната доза на Tekturna е

150 m

g веднъж дневно. При пациенти, при които

артериалното налягане не се контролира адекватно, дозата може да се увеличи до 300 mg

веднъж дневно.

Траен антихипертензивен ефект се наблюдава до две седмици (85-90%) след започване на

лечението с доза от 150 mg веднъж дневно.

Tekturna може да се използва самостоятелно или в комбинация с

дру

ги антихипертензивни

средства (вж. точки 4.4 и 5.1).

Tekturna трябва да се приема

веднъж дневно с

лека храна, за предпочитане по едно и също

време всеки ден. Tekturna не трябва да се приема едновременно със сок от грейпфрут.

Бъбречно увр

еждане

Не се налага корекция на началната доза при пациенти с

леко до тежко бъбречно ув

реждане

(вж. точки 4.4 и 5.2).

Чернодробно увр

еждане

Не се налага корекция на началната доза при пациенти с

леко до тежко чернодробно ув

реждане

(вж. точка 5.2).

Пациенти в старческа възраст (над 65 години)

Не се налага корекция на началната доза при пациенти в старческа възрастs.

Педиатрични пациенти (под 18 години)

Не се препоръчва у

потребата на Tekturna при деца и

юноши под 18 години поради липсата на

данни за безопасността и ефикасността (вж. точка 5.2).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните

вещества.

Анамнеза за ангиоедем при прием на алискирен.

Втори и

трети триместър на бременността (вж.

точка 4.6).

Едновременната употреба на алискирен и циклоспорин, много мощен инхибитор на P-gp, или

други мощни инхибитори на P-gp (хинидин, верапамил), е противопоказана (вж. точка 4.5).

4.4

Специални преду

преждения и предпазни мерки при употреба

Пациентите,

които приемат дру

ги лекарствени продукти, инхибиращи ренин-ангиотензиновата

система (РАС) и/или тези, с намалена бъбречна функция и/или захарен диабет, са изложени на

повишен риск от хиперкалиемия по време на терапията с алискирен.

Алискирен трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти със сериозна застойна

сърдечна недостатъчност функционален клас III-IV по NYHA (New York Heart Association).

При поява на тежка и

продълж

ителна диария, приемът на Tekturna трябва да бъде

преустановен.

Ангиоедем

Както и

при дру

ги средства, повлияващи ренин-ангиотензиновата система, при пациентите,

лекувани с алискирен се съобщава за случаи на ангиоедем. При развитие на ангиоедем е

необходимо незабавно преустановяване на приема на Tekturna, провеждане на подходяща

терапия и проследяване до пълно и трайно отзвучаване на възникналите признаци и симптоми.

При засягане на езика, глотиса и ларинкса трябва да се приложи адреналин. В допълнение,

необходимо е да се вземат мерки за осигуряване на свободни дихателни пътища на пациентите.

Пациенти с натриев

и/или обемен дефицит

При пациентите с

изразен обемен и

/или солеви дефицит (напр. пациенти приемащи високи дози

диуретици) може да настъпи симптоматична хипотония след започване на лечението с Tekturna.

Това състояние трябва да се коригира преди прилагането на Tekturna, или лечението трябва да

започне под непосредствено лекарско наблюдение.

Бъбречно увр

еждане

Tekturna не е

изследван в клинични проу

чвания при пациенти с хипертония и тежко бъбречно

увреждане (серумен креатинин ≥ 150 μmol/l или 1,70 mg/dl за жени и ≥ 177 μmol/l или

2,00 mg/dl за мъже и/или изчисленa степен на гломерулна филтрация (GRF) < 30 ml/min),

анамнеза за диализа, нефрoтичен синдром или реновазална хипертония. Необходимо е

повишено внимание при пациентите с хипертония и тежко бъбречно увреждане поради липсата

на данни за безопасност на Tekturna.

Както и

при дру

ги средства, повлияващи ренин-ангиотензиновата система е необходимо

повишено внимание при прилагане на алискирен в присъствието на предразполагащи към

развитие на бъбречна недостатъчност фактори, като например хиповолемия (напр. поради

кръвозагуба, тежка или продължителна диария, продължително повръщане и др.), сърдечно

заболяване, чернодробно заболяване или бъбречно заболяване. По време на

пост-маркетинговия опит се съобщава за случаи на остра бъбречна недостатъчност, обратима

при преустановяване на лечението, при рискови пациенти, получаващи алискирен. При поява

на някакви признаци на бъбречна недостатъчност, приемът на алискирен трябва незабавно да се

преустанови.

Стеноза на бъбречната артерия

Няма налични контролирани клинични данни за употребата на Tekturna при пациенти с

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

едностранна или двустранна стеноза на бъбречната артерия, или със стеноза на артерия на

единствен бъбрек. Въпреки това, както и при други средства, повлияващи ренин-

ангиотензиновата система, налице е повишен риск от бъбречна недостатъчност, включително

остра бъбречна недостатъчност, при лечение на пациенти със стеноза на бъбречната артерия с

алискирен. Поради тази причина, при такива пациенти е необходимо повишено внимание. При

възникване на бъбречна недостатъчност, лечението трябва да се преустанови.

Умерени инхибитори на P-gp

Едновременното прилагане на алискирен 300 mg и кетоконазол 200 mg повишава с 76% AUC на

алискирен, но инхибиторите на P-gp като кетоконазол се очаква да доведат до повишаване на

тъканната концентрация в по-голяма степен отколкото на плазмената концентрация. Поради

тази причина е необходимо повишено внимание при прилагане на алискирен едновременно с

умерени инхибитори на P-gp като кетоконазол (вж. точко 4.5).

4.5

Взаимодействие с

други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Tekturna няма известни клинично значими взаимодействия с

лекарствени проду

кти, обичайно

използвани за лечение на хипертония или диабет.

Веществата,

които са изпитвани в клинични фармакокинетични проу

чвания включват

аценокумарол, атенолол, целекоксиб, пиоглитазон, алопуринол, изосорбид-5-мононитрат,

рамиприл и хидрохлортиазид. Не са установени взаимодействия.

Едновременното приложение на алискирен и валсартан (↓28%

), метформин (↓28%), амлодипин

(↑29%) или циметидин (↑19%) води до промяна между 20% и 30% в C

и AUC на Tekturna.

При прилагане с аторвастатин, AUC и C

на Tekturna в стационарно състояние се повишават с

50%. Едновременното приложение на Tekturna няма значимо влияние върху

фармакокинетиката на аторвастатин, валсатртан, метформин и амлодипин. В резултат на това

не е необходима корекция на дозата на Tekturna или на тези лекарствени продукти при

едновременно приложение.

Бионаличността на дигоксин може слабо да се понижи от Tekturna.

Предварителни данни показват,

че ирбесартан може да понижи AUC и

на Tekturna.

При опитни живо

тни е доказано, че P-gp е основен фактор, определящ бионаличността на

Tekturna. Поради тази причина, индуктори на P-gp (жълт кантарион, рифампицин) биха могли

да понижат бионаличността на Tekturna.

Взаимодействия с

CYP450

Алискирен не инхибира

изоензимите на CYP450 (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 и

3A).

Алискирен не индуцира CYP3A4. Поради тази причина не се очаква алискирен да повлияе

системната експозиция на вещества, които инхибират, индуцират или се метаболизират от тези

ензими. Алискирен се метаболизира в минимална степен от цитохром Р450 ензимите,

следователно не се очакват взаимодействия вследствие инхибиране или индукция на СYP450

изоензимите. Инхибиторите на CYP3A4 обаче често повлияват и P-gp. Поради тази причина

може да се очаква увеличена експозиция на алискирен при едновременно прилагане с CYP3A4

инхибитори, които инхибират и P-gp (вж. по-долу взаимодействия с Р-гликопротеин).

Взаимодействия с Р-

гликопротеин

При предклинични проу

чвания

е установено, че MDR1/Mdr1a/b (P-gp) e главната ефлуксна

система, включена в чревната абсорбцията и жлъчната екскреция на алискирен. Поради тази

причина индуктори на Р-гликопротеин (жълт кантарион, рифампицин) могат да понижат

бионаличността на Tekturna. Въпреки че това не е изследвано за алискирен, се знае, че P-gp

регулира тъканното усвояване на редица субстрати и инхибиторите на P-gp могат да повишат

съотношението тъканна към плазмена концентрация. Поради тази причина инхибиторите на P-gp

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

могат да доведат до повишаване на тъканните нива в по-голяма степен отколкото на плазмените

нива. Потенциалът за лекарствени взаимодействия на Р-gp мястото по всяка вероятност ще

зависи от степента на инхибиране на този транспортер.

P-gp су

бстрати или слаби инхибитори

Не са наблюдавани значими взаимодействия с

атенолол,

дигоксин, амлодипин или циметидин.

При прилагане с аторвастатин (80 mg), АUC и С

на алискирен (300 mg) в стационарно

състояние се увеличават с 50%.

Умерени инхибитори на P-gp

Едновременното прилагане на кетоконазол (200 m

g) и алискирен (300 mg) води до увеличаване

с 80% на плазмените нива на алискирен (AUC и С

). Предклиничните проучвания показват, че

едновременното прилагане на алискирен и кетоконазол увеличава стомашно-чревната

абсорбция и намалява жлъчната екскреция на алискирен. Очаква се промяната в плазмените

нива на алискирен в присъствието на кетоконазол да бъде в диапазона, който би се постигнал,

ако дозата на алискирен се удвои; установено е, че дози на алискирен до 600 mg или два пъти

най-високата препоръчвана терапевтична доза, се понасят добре при контролирани клинични

проучвания. Още се очаква инхибиторите на P-gp да доведат до повишаване на тъканната

концентрация в по-голяма степен, отколкото на плазмената концентрация. Поради тази причина

е необходимо повишено внимание при прилагане на алискирен едновременно с кетоконазол

или други умерени инхибитори на P-gp (итраконазол, кларитромицин, телитромицин,

еритромицин, амиодарон).

Мощни инхибитори на Р-gp

Проучване за лекарствени взаимодействия с

еднократна доза при здрави лица

е показало, че

циклоспорин (200 и 600 mg) повишава C

на алискирен 75 mg приблизително 2,5 пъти и AUC

приблизително 5 пъти. Повишаването би било по-високо при по-високи дози алискирен.

Поради тази причина едновременната употреба на алискирен и мощни инхибитори на P-gp е

противопоказана (вж. точка 4.3).

Фуроземид

При едновременното приложение на алискирен с

фу

роземид, AUC и C

на фуроземид се

понижават съответно с 28% и 49%. По тази причина се препоръчва проследяване на ефекта при

започване и коригиране на лечението с фуроземид, за да се избегне възможна нерационална

употреба в клинични условия на обемно натоварване.

Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС)

Както и

при дру

ги средства, повлияващи ренин-ангиотензиновата система, НСПВС могат да

понижат антихипертензивния ефект на алискирен. При някои пациенти с компрометирана

бъбречна функция (дехидратирани пациенти или пациенти в старческа възраст) прилагането на

алискирен едновременно с НСПВС може да доведе до допълнително влошаване на бъбречната

функция, включително е възможно възникване на остра бъбречна недостатъчност, която

обикновено е обратима. Поради тази причина при комбиниране на алискирен с НСПВС е

необходимо повишено внимание, особено при пациенти в старческа възраст.

Калий и

калий-

съхраняващи диуретици

Въз основа на опита с

потребата на други вещества, които влияят на системата ренин-

ангиотензин, едновременното прилагане на калий-съхраняващи диуретици, калиеви добавки,

заместители на солта, съдържащи калий, или други вещества, които могат да повишат нивата

на серумния калий (напр. хепарин) може да доведе до повишаване на серумния калий.

Препоръчва се повишено внимание, в случай че едновременното им прилагане се счита за

необходимо.

Сок от грейпфрут

Поради липсата на данни не може да се изключи възможно взаимодействие между алискирен и

сок от грейпфрут. Tekturna не трябва да се приема едновременно със сок от грейпфрут.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Варфарин

Ефектите на Tekturna върху фармакокинетиката на варфарин не са оценявани.

Прием на храна

Храните с

високо съдържание на мазнини значително понижават абсорбцията на Tekturna.

4.6

Бременност и кърмене

Бременност

Няма данни за у

потребата на алискирен при бременни жени. Tekturna не е

тератогенен при

плъхове и зайци (вж. точка 5.3). Други вещества, които директно въздействат на РАС са

свързани със сериозни фетални малформации и неонатална смърт. Както всяко лекарство, което

директно взаимодейства с РАС, Tekturna не трябва да се използва по време на първия

триместър на бременността или при жени, които планират да забременеят и е противопоказан

по време на втория и третия триместър (вж. точка 4.3). Медицинските специалисти, които

предписват средства, действащи на РАС, трябва да обсъдят с жените с детероден потенциал

възможните рискове на тези средства по време на бременност.

Ако по време на лечението се

установи бременност, приемът на Tekturna трябва съответно да се прекрати.

Кърмене

Не е

известно дали алискирен се екскретира в кърмата. Tekturna се секретира в млякото на

лактиращи плъхове

. Поради тази причина не се препоръчва употребата му при жени, които

кърмят.

4.7

Ефекти върху сп

особн

остта за шофиране и работа с машини

Няма проу

чвания за ефектите върху способността за шофиране и

работа с машини. Все пак при

шофиране и работа с машини трябва да се има в предвид, че по време на приема на

антихипертензивни лекарствени продукти понякога може да се появят замаяност или умора.

Tekturna оказва пренебрежимо влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарств

ени реакции

Tekturna е оценен за безопасност при повече от 7 800 пациенти,

включително повече от 2 300

пациенти леку

вани в продължение на 6 месеца, и повече от 1 200 пациенти, лекувани в

продължение на 1 година. Честотата на нежеланите реакции не показва връзка с пола,

възрастта, индекса на телесна маса, расовата или етническата принадлежност. Лечението с

Tekturna, при дози до 300 mg, води до обща честота на нежеланите лекарствени реакции

подобна на тази при плацебо. Нежеланите реакции като цяло са леки и преходни по характер, и

само в редки случаи са налагали прекратяване на лечението. Най-честата нежелана реакция е

диария.

Честотата на су

ха

кашлица е сходна при пациентите лекувани с плацебо (0,6%) и при тези

лекувани с Tekturna (0,9%).

Нежеланите лекарствени реакции (Таблица 1)

са подредени по честота,

като се започва с най-

честите, чрез използване на следната конвенция: много чести (≥1/10); чести (≥1/100, <1/10);

нечести (≥1/1 000, <1/100); редки (≥1/10 000, <1/1 000); много редки (<1/10 000), вкл. отделни

съобщения. При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции

се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Таблица 1

Стомашно-чревни на

рушения

Чести:

Диария

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Нечести:

Обрив

Редки:

Ангиоедем

По време на лечение с

Tekturna е

наблюдавана поява на ангиоедем. В хода на контролирани

клинични проучвания, ангиоедем възниква рядко при терапия с Tekturna, с честота, сравнима с

тази при лечение с плацебо или хидрохлортиазид. По време на постмаркетинговия опит също

има съобщения за случаи на ангиоедем (с неизвестна честота). При поява на някакви признаци,

предполагащи алергична реакция (по-специално затруднено дишане или преглъщане, или

подуване на лицето, крайниците, очите, устните и/или езика), пациентите трябва да

преустановят терапията и да се свържат с лекар (вж. точка 4.4).

Лабораторни находки

При контролирани клинични проучвания

, клинично значимите промени в стандартните

лабораторни показатели са нечесто свързани с приложението на Tekturna. При клинични

проучвания при пациенти с хипертония, Tekturna няма клинично значими ефекти върху общия

холестерол, липопротеините с висока плътност (HDL-C), триглицеридите на гладно, кръвната

захар на гладно и пикочната киселина.

Хемоглобин и хематокрит

: Наблюдавано е

леко понижаване в стойностите на хемоглобина и

хематокрита (средно понижаване съответно с 0,05 mmol/l и 0,16 обемни процента). Нито един

пациент не прекратява лечението поради анемия. Този ефект се наблюдава и при други

средства действащи на системата ренин-ангиотензин, като инхибитори на ангиотензин

конвертиращия ензим (АСЕ инхибитори) и ангиотензин рецепторни блокери.

Серумен калий

: При

пациенти с есенциална хипертония, лекувани самостоятелно с Tekturna,

покачването на серумния калий е незначително и настъпва рядко (0,9% в сравнение с 0,6% при

плацебо). Въпреки това, при едно проучване, където Tekturna е използван в комбинация с АСЕ

инхибитор при група пациенти с диабет, покачването на серумния калий е по-често (5,5%).

Следователно, както при всички средства, действащи на РАС, при пациентите със захарен

диабет, бъбречно заболяване или сърдечна недостатъчност е показано редовното проследяване

на електролитите и бъбречната функция.

По време на постмаркетинговия опит

има

съобщения за случаи на бъбречна дисфункция и

остра бъбречна недостатъчност при рискови пациенти (вж. точка 4.4).

4.9

Предозиран

е

Съществуват ограничени данни за предозиране при хора. Най-

вероятната проява на

предозиране е хипотония, свързана с антихипертензивния ефект на алискирен. В случай на

симптоматична хипотония трябва да се започне поддържащо лечение.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакоди

намични свойства

Фармакотерапевтична гру

а: Инхибитор на ренина, ATC код: C09XA02

Алискирен е

перорално активен,

непептиден, мощен и селективен директен инхибитор на

човешкия ренин.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Чрез инхибиране на ензима ренин, алискирен инхибира РАС на мястото на активиране, като

блокира преобразуването на ангиотензиноген до ангиотензин I и понижава нивата на

ангиотензин I и ангиотензин II. Докато другите лекарства, които инхибират РАС (АСЕ

инхибитори и ангиотензин II рецепторни блокери (АРБ)), предизвикват компенсаторно

покачване на плазмената ренинова активност (ПРА), лечението с алискирен понижава

плазмената ренинова активност (ПРА) при пациенти с хипертония с приблизително 50 до 80%.

Подобно понижаване е установено при комбиниране на алискирен с други антихипертензивни

средства. Клиничните последствия от разликите в ефекта върху ПРА не са известни до

момента.

Хипертония

При пациенти с хипертония,

еднократното дневно приложение на Tekturna в дози от 150 mg и

300 mg води до доза-зависимо понижаване, както на систолното, така и на диастолното

артериално налягане, което се запазва през целия 24-часов дозов интервал (запазвайки

благоприятния си ефект в ранните сутрешни часове) със средно съотношение на пиковата към

най-ниската плазмена концентрация при диастолно повлияване до 98% за дозата от 300 mg. 85

до 90% от максималния ефект на понижаване на артериалното налягане се наблюдава след

2 седмици. Ефектът на понижаване на артериалното налягане се запазва по време на

продължително лечение и не зависи от възрастта, пола, индекса на телесна маса и етническата

принадлежност. Tekturna е изпитван при 1 864 пациенти на възраст 65 години или по-възрастни

и при 426 пациенти на възраст 75 години или по-възрастни.

Проучвания на монотерапия с Tekturna са показали ефекти на понижаване на артериалното

налягане,

сравними с тези при други класове антихипертензивни лекарствени средства в това

число ACE инхибитори и АРБ. В сравнение с диуретик (хидрохлортиазид – ХХТЗ), Tekturna

300 mg понижава систолното/диастолно артериално налягане с 17,0/12,3 mmHg, в сравнение с

14,4/10,5 mmHg при ХХТЗ 25 mg, след 12-седмично лечение. При пациенти с хипертония и

диабет, монотерапията с Tekturna е безопасна и ефективна.

Има проучвания на комбинирана терапия с

Tekturna добавен към диуретика хидрохлортиазид,

АСЕ инхибитора рамиприл, блокера на калциевите канали амлодипин, ангиотензин

рецепторния антагонист валсартан и бета-блокера атенолол. Тези комбинации са толерирани

добре. Tekturna индуцира адитивен ефект на понижение на кръвното налягане, когато се добави

към хидрохлортиазид и към рамиприл. При пациенти, които не отговарят адекватно на 5 mg от

блокера на калциеви канали амлодипин, добавянето на Tekturna 150 mg е имало ефект на

понижаване на артериалното налягане, подобен на този, получен при повишаване на дозата на

амлодипин до 10 mg, но с по-ниска честота на едем (алискирен 150 mg/амлодипин 5 mg 2,1%

спр. амлодипин 10 mg 11,2%). Tekturna в комбинация с ангиотензин рецепторния антагонист

валсартван показва адитивен антихипертензивен ефект в проучване, специално насочено към

изследване на ефекта на комбинираната терапия.

При пациенти с хипертония и

затлъстяване, които не отговарят адекватно на лечение с ХХТЗ

25 mg, добавянето към лечението на Tekturna 300 mg води до адитивен ефект на понижаване на

артериалното налягане, който е сравним с този при добавяне към лечението на ирбесартан

300 mg или амлодипин 10 mg. При пациенти с хипертония и диабет, Tekturna води до адитивен

ефект на понижаване на артериалното налягане, при добавянето му към рамиприл, като

комбинацията на Tekturna и рамиприл е имала по-ниска честота на кашлица (1,8%) в сравнение

с рамиприл (4,7%).

При пациенти,

леку

вани при контролирани клинични проучвания няма доказателства за

хипотония при приложение на първата доза, както и за ефект върху честотата на пулса.

Прекомерна хипотония се наблюдава нечесто (0,1%) при пациенти с неусложнена хипертония,

лекувани с Tekturna като монотерапия. Хипотонията е нечеста (<1%) и по време на

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

комбинираното лечение с други антихипертензивни средства. При спиране на лечението,

артериалното налагане се възвръща постепенно до изходните стойности за период от няколко

седмици, като няма доказателства за ребаунд ефект при артериалното налягане и ПРА.

В 3-месечно проучване

на 302 пациенти със стабилна лека сърдечна недостатъчност, всичките

получаващи стандартно лечение за стабилна сърдечна недостатъчност, добавянето към

лечението на Tekturna 150 mg се понася добре.Нивата на В-тип натриуретичния пептид (BNP)

се понижават с 25% в Tekturna рамото спрямо плацебо, при все че клиничното значение на това

понижаване не е ясно.

В 6-месечно проучване

на 599 пациенти с хипертония, захарен диабет тип 2 и нефропатия,

всичките получаващи losartan 100 mg и оптимизирана поддържаща терапия, добавянето към

лечението на Tekturna 300 mg постига 20% понижение на съотношението албумин:креатинин в

урината, т.е. от 58 mg/mmol до 46 mg/mmol, спрямо плацебо. Процентът на пациентите,

постигнали в края на проучването понижение на съотношението албумин:креатинин в урината

поне 50% от изходните стойности, е 24,7% за Tekturna и съответно 12,5% за

плацебо.Клиничното значение на понижаването на съотношението албумин:креатинин в

урината, без да има повлияване на артериалното налягане, не е установено.Tekturna не влияе

върху серумната концентрация на креатинина, но е свързан често (4,2% спрямо 1,9% за

плацебо) с повишаване на нивата на серумния калий

6,0 mmol/l, въпреки че това няма

статистическо значение.

До този момент не са известни благоприятни ефекти на Tekturna върху смъртността и сърдечно-

съдовата заболеваемост и

увреждането на таргетните органи.

Сърдечна електрофизиология

В хода на рандомизирани, двойно-

слепи, плацебо контролирани и контролирани с активно

вещество проучвания, чрез използване на стандартна и Холтер електрокардиография, не е

установен ефект върху QT интервала.

5.2

Фа

рмакокинетични свойства

Абсорбция

След абсорбция при перорално приложение, пиковата плазмена концентрация на алискирен се

достига след 1-3

часа. Абсолютната бионаличност на алискирен е приблизително 2-3%. Храни с

високо съдържание на мазнини понижават C

с до 85% и AUC с до 70%. Стационарна

плазмена концентрация се достига в рамките на 5-7 дни след приложение веднъж дневно и

стационарното ниво е приблизително 2 пъти по-високо отколкото при началната доза.

Разпределение

След интравенозно приложение, средният обем на разпределение при стационарно състояние е

приблизително 135 литра, което показва, че алискирен се разпределя екстензивно в

извънсъдовото пространство. Свързването на алискирен с плазмените протеини е умерено

(47-51%) и независимо от концентрацията.

Метаболизъм и елиминиране

Средният полуживот е

приблизително 40 часа (в интервала от 34 до 41 часа). Алискирен се

екскретира основно като непроменено вещество във фецеса (78%). Приблизително 1,4% от

общата перорална доза се метаболизира. Ензимът, отговорен за този метаболизъм е CYP3A4.

Приблизително 0,6% от дозата след перорално приложение се възстановява в урината. След

интравенозно приложение, средният плазмен клирънс е приблизително 9 l/час.

Линейност/нелинейност

Ескпозицията на алискирен се ув

еличава над пропорционалното на увеличението на дозата

ниво. След еднократно приложение на доза в диапазон от 75 до 600 mg, двукратно увеличение

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

на дозата води съответно до ~2,3 и 2,6-кратно увеличение на AUC и C

. В стационарно

състояние, не-линейността може да е по-силно изразена. Механизмите, отговорни за

отклонението от линейната зависимост не са установени. Възможен механизъм е насищането на

транспортните системи на мястото на абсорбция или на хепато-билиарния клирънс.

Особености при пациенти

Алискирен е ефективно,

еднократно дневно, антихипертензивно лечение при възрастни

пациенти независимо от пола, възрастта, индекса на телесна маса и етническата

принадлежност.

AUC е 50%

по-висока при пациенти в старческа възраст (> 65 години), отколкото при млади

индивиди. Полът, теглото и етническият произход нямат клинично значимо влияние върху

фармакокинетиката на алискирен.

Фармакокинетиката на алискирен е оценена при пациенти с

различна степен на бъбречна

недостатъчност. Относителните AUC и C

на алискирен при лица с бъбречно увреждане са в

интервала от 0,8 до 2 пъти над нивата при здрави лица, след прием на еднократна доза и при

стационарно състояние. Тези наблюдавани промени, обаче, не корелират с тежестта на

бъбречното увреждане. При пациенти с леко до тежко бъбречно увреждане не се изисква

корекция на първоначалната доза на Tekturna, но при пациентите с тежко бъбречно увреждане е

необходимо повишено внимание.

Фармакокинетиката на алискирен не се повлиява в значима степен при пациенти с леко до

тежко чернодробно заболяване.

Следователно, при пациентите с леко до тежко чернодробно

увреждане не се изисква корекция на първоначалната доза на алискирен.

5.3

Предклинични да

нни за безоп

асност

Карциногенният потенциал е

оценен в хода на 2-годишно проучване при плъхове и 6-месечно

трансгенно проучване при мишки. Не е установен карциногенен потенциал. Съобщените един

случай на аденом на колона и един случай на аденокарцином на цекума при плъхове в дози от

1 500 mg/kg/дневно не са статистически значими. Въпреки, че алискирен има известен

иритационен потенциал, границите на безопасност при хора при доза от 300 mg, уставновени в

хода на проучване при здрави доброволци, се приемат за подходящи при 9-11 пъти нивата, въз

основа на концентрациите във фецеса или 6 пъти въз основа на концентрациите в лигавицата в

сравнение с 250 mg/kg/дневно при проучването за канцерогенност при плъхове.

Алискирен няма никакъв му

тагенен потенциал при

in vitro

in vivo

проучвания за мутагенност.

Тестовете включват

in vitro

тестове с бактериални клетки и клетки от бозайник, и

in vivo

изследвания при плъхове.

Проучванията за репродуктивна токсичност с

алискирен не показват никакви данни за ембрио-

фетална токсичност или тератогенност в дози до 600 mg/kg/дневно при плъхове и

100 mg/kg/дневно при зайци. Фертилитетът, пренаталното развитие и постнаталното развитие

не са засегнати при плъхове в дози до 250 mg/kg/дневно. Дозите при плъхове и зайци

осигуряват системна експозиция съответно 1 до 4 и 5 пъти по-висока от максималната

препоръчвана доза при хора (300 mg).

Фармакологичните проучвания

за безопасност не показват нежелани ефекти върху функциите

на централната нервна система, дихателната или сърдечно-съдовата система. Находките при

проучвания за токсичност при многократно приложение при животни потвърждават известния

потенциал за локално дразнене или очакваните фармалкологични ефекти на алискирен.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помо

щните вещества

Кросповидон

Магнезиев стеарат

Целулоза, микрокристална

Повидон

Силициев

диоксид, колоиден,

безводен

Хипромелоза

Макрогол

Талк

Железен оксид,

черен (E 172)

Железен оксид, червен (E 172)

Титанов диоксид (E 171)

6.2

Несъвместимости

Неприложимо.

6.3

Срок на годност

2 години

6.4

Специа

лни ус

ловия на съхранение

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от

влага.

6.5

Данни за оп

аковката

PA/Alu/PVC блистери

Опаковки,

съдържащи 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 или 280 таблетки.

Опаковките,

съдържащи 84 (3x28), 98 (2x49) или 280 (20x14)

таблетки са съставни опаковки.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пу

снати в продажба.

6.6

Специални предпа

зни мерки при изхвърляне

Неизползваният проду

т или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

8.

НОМЕР(

А

) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/408/001-010

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

22.08.2007

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tekturna 300 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа 300 mg алискирен (а

liskiren) (като хемифумарат).

За пълния списък на помощните

вещества, вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка

Бледочервена, двойноизпъкнала, елипсовидна таблетка с отпечатано ‘IU’ от едната страна и

‘NVR’ от другата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични по

казания

Лечение на есенциална хипертония.

4.2

Дозировка и начин на прило

жение

Препоръчваната доза на Tekturna е

150 m

g веднъж дневно. При пациенти, при които

артериалното налягане не се контролира адекватно, дозата може да се увеличи до 300 mg

веднъж дневно.

Траен антихипертензивен ефект се наблюдава до две седмици (85-90%) след започване на

лечението с доза от 150 mg веднъж дневно.

Tekturna може да се използва самостоятелно или в комбинация с

дру

ги антихипертензивни

средства (вж. точки 4.4 и 5.1).

Tekturna трябва да се приема

веднъж дневно с

лека храна, за предпочитане по едно и също

време всеки ден. Tekturna не трябва да се приема едновременно със сок от грейпфрут.

Бъбречно увр

еждане

Не се налага корекция на началната доза при пациенти с

леко до тежко бъбречно ув

реждане

(вж. точки 4.4 и 5.2).

Чернодробно увр

еждане

Не се налага корекция на началната доза при пациенти с

леко до тежко чернодробно ув

реждане

(вж. точка 5.2).

Пациенти в старческа възраст (над 65 години)

Не се налага корекция на началната доза при пациенти в старческа възрастs.

Педиатрични пациенти (под 18 години)

Не се препоръчва у

потребата на Tekturna при деца и

юноши под 18 години поради липсата на

данни за безопасността и ефикасността (вж. точка 5.2).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните

вещества.

Анамнеза за ангиоедем при прием на алискирен.

Втори и

трети триместър на бременността (вж.

точка 4.6).

Едновременната употреба на алискирен и циклоспорин, много мощен инхибитор на P-gp, или

други мощни инхибитори на P-gp (хинидин, верапамил), е противопоказана (вж. точка 4.5).

4.4

Специални преду

преждения и предпазни мерки при употреба

Пациентите,

които приемат дру

ги лекарствени продукти, инхибиращи ренин-ангиотензиновата

система (РАС) и/или тези, с намалена бъбречна функция и/или захарен диабет, са изложени на

повишен риск от хиперкалиемия по време на терапията с алискирен.

Алискирен трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти със сериозна застойна

сърдечна недостатъчност функционален клас III-IV по NYHA (New York Heart Association).

При поява на тежка и

продълж

ителна диария, приемът на Tekturna трябва да бъде

преустановен.

Ангиоедем

Както и

при дру

ги средства, повлияващи ренин-ангиотензиновата система, при пациентите,

лекувани с алискирен се съобщава за случаи на ангиоедем. При развитие на ангиоедем е

необходимо незабавно преустановяване на приема на Tekturna, провеждане на подходяща

терапия и проследяване до пълно и трайно отзвучаване на възникналите признаци и симптоми.

При засягане на езика, глотиса и ларинкса трябва да се приложи адреналин. В допълнение,

необходимо е да се вземат мерки за осигуряване на свободни дихателни пътища на пациентите.

Пациенти с натриев

и/или обемен дефицит

При пациентите с

изразен обемен и

/или солеви дефицит (напр. пациенти приемащи високи дози

диуретици) може да настъпи симптоматична хипотония след започване на лечението с Tekturna.

Това състояние трябва да се коригира преди прилагането на Tekturna, или лечението трябва да

започне под непосредствено лекарско наблюдение.

Бъбречно увр

еждане

Tekturna не е

изследван в клинични проу

чвания при пациенти с хипертония и тежко бъбречно

увреждане (серумен креатинин ≥ 150 μmol/l или 1,70 mg/dl за жени и ≥ 177 μmol/l или

2,00 mg/dl за мъже и/или изчисленa степен на гломерулна филтрация (GRF) < 30 ml/min),

анамнеза за диализа, нефрoтичен синдром или реновазална хипертония. Необходимо е

повишено внимание при пациентите с хипертония и тежко бъбречно увреждане поради липсата

на данни за безопасност на Tekturna.

Както и

при дру

ги средства, повлияващи ренин-ангиотензиновата система е необходимо

повишено внимание при прилагане на алискирен в присъствието на предразполагащи към

развитие на бъбречна недостатъчност фактори, като например хиповолемия (напр. поради

кръвозагуба, тежка или продължителна диария, продължително повръщане и др.), сърдечно

заболяване, чернодробно заболяване или бъбречно заболяване. По време на

пост-маркетинговия опит се съобщава за случаи на остра бъбречна недостатъчност, обратима

при преустановяване на лечението, при рискови пациенти, получаващи алискирен. При поява

на някакви признаци на бъбречна недостатъчност, приемът на алискирен трябва незабавно да се

преустанови.

Стеноза на бъбречната артерия

Няма налични контролирани клинични данни за употребата на Tekturna при пациенти с

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

едностранна или двустранна стеноза на бъбречната артерия, или със стеноза на артерия на

единствен бъбрек. Въпреки това, както и при други средства, повлияващи ренин-

ангиотензиновата система, налице е повишен риск от бъбречна недостатъчност, включително

остра бъбречна недостатъчност, при лечение на пациенти със стеноза на бъбречната артерия с

алискирен. Поради тази причина, при такива пациенти е необходимо повишено внимание. При

възникване на бъбречна недостатъчност, лечението трябва да се преустанови.

Умерени инхибитори на P-gp

Едновременното прилагане на алискирен 300 mg и кетоконазол 200 mg повишава с 76% AUC на

алискирен, но инхибиторите на P-gp като кетоконазол се очаква да доведат до повишаване на

тъканната концентрация в по-голяма степен отколкото на плазмената концентрация. Поради

тази причина е необходимо повишено внимание при прилагане на алискирен едновременно с

умерени инхибитори на P-gp като кетоконазол (вж. точко 4.5).

4.5

Взаимодействие с

други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Tekturna няма известни клинично значими взаимодействия с

лекарствени проду

кти, обичайно

използвани за лечение на хипертония или диабет.

Веществата,

които са изпитвани в клинични фармакокинетични проу

чвания включват

аценокумарол, атенолол, целекоксиб, пиоглитазон, алопуринол, изосорбид-5-мононитрат,

рамиприл и хидрохлортиазид. Не са установени взаимодействия.

Едновременното приложение на алискирен и валсартан (↓28%

), метформин (↓28%), амлодипин

(↑29%) или циметидин (↑19%) води до промяна между 20% и 30% в C

и AUC на Tekturna.

При прилагане с аторвастатин, AUC и C

на Tekturna в стационарно състояние се повишават с

50%. Едновременното приложение на Tekturna няма значимо влияние върху

фармакокинетиката на аторвастатин, валсатртан, метформин и амлодипин. В резултат на това

не е необходима корекция на дозата на Tekturna или на тези лекарствени продукти при

едновременно приложение.

Бионаличността на дигоксин може слабо да се понижи от Tekturna.

Предварителни данни показват,

че ирбесартан може да понижи AUC и

на Tekturna.

При опитни живо

тни е доказано, че P-gp е основен фактор, определящ бионаличността на

Tekturna. Поради тази причина, индуктори на P-gp (жълт кантарион, рифампицин) биха могли

да понижат бионаличността на Tekturna.

Взаимодействия с

CYP450

Алискирен не инхибира

изоензимите на CYP450 (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 и

3A).

Алискирен не индуцира CYP3A4. Поради тази причина не се очакват алискирен да повлияе

системната експозиция на вещества, които инхибират, индуцират или се метаболизират от тези

ензими. Алискирен се метаболизира в минимална степен от цитохром Р450 ензимите,

следователно не се очакват взаимодействия вследствие инхибиране или индукция на СYP450

изоензимите. Инхибиторите на CYP3A4 обаче често повлияват и P-gp. Поради тази причина

може да се очаква увеличена експозиция на алискирен при едновременно прилагане с CYP3A4

инхибитори, които инхибират и P-gp (вж. по-долу взаимодействия с Р-гликопротеин).

Взаимодействия с Р-

гликопротеин

При предклинични проу

чвания

е установено, че MDR1/Mdr1a/b (P-gp) e главната ефлуксна

система, включена в чревната абсорбцията и жлъчната екскреция на алискирен. Поради тази

причина индуктори на Р-гликопротеин (жълт кантарион, рифампицин) могат да понижат

бионаличността на Tekturna. Въпреки че това не е изследвано за алискирен, се знае, че P-gp

регулира тъканното усвояване на редица субстрати и инхибиторите на P-gp могат да повишат

съотношението тъканна към плазмена концентрация. Поради тази причина инхибиторите на P-gp

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

могат да доведат до повишаване на тъканните нива в по-голяма степен отколкото на плазмените

нива. Потенциалът за лекарствени взаимодействия на Р-gp мястото по всяка вероятност ще

зависи от степента на инхибиране на този транспортер.

P-gp су

бстрати или слаби инхибитори

Не са наблюдавани значими взаимодействия с

атенолол,

дигоксин, амлодипин или циметидин.

При прилагане с аторвастатин (80 mg), АUC и С

на алискирен (300 mg) в стационарно

състояние се увеличават с 50%.

Умерени инхибитори на P-gp

Едновременното прилагане на кетоконазол (200 m

g) и алискирен (300 mg) води до увеличаване

с 80% на плазмените нива на алискирен (AUC и С

). Предклиничните проучвания показват, че

едновременното прилагане на алискирен и кетоконазол увеличава стомашно-чревната

абсорбция и намалява жлъчната екскреция на алискирен. Очаква се промяната в плазмените

нива на алискирен в присъствието на кетоконазол да бъде в диапазона, който би се постигнал,

ако дозата на алискирен се удвои; установено е, че дози на алискирен до 600 mg или два пъти

най-високата препоръчвана терапевтична доза, се понасят добре при контролирани клинични

проучвания. Още се очаква инхибиторите на P-gp да доведат до повишаване на тъканната

концентрация в по-голяма степен, отколкото на плазмената концентрация. Поради тази причина

е необходимо повишено внимание при прилагане на алискирен едновременно с кетоконазол

или други умерени инхибитори на P-gp (итраконазол, кларитромицин, телитромицин,

еритромицин, амиодарон).

Мощни инхибитори на Р-gp

Проучване за лекарствени взаимодействия с

еднократна доза при здрави лица

е показало, че

циклоспорин (200 и 600 mg) повишава C

на алискирен 75 mg приблизително 2,5 пъти и AUC

приблизително 5 пъти. Повишаването би било по-високо при по-високи дози алискирен.

Поради тази причина едновременната употреба на алискирен и мощни инхибитори на P-gp е

противопоказана (вж. точка 4.3).

Фуроземид

При едновременното приложение на алискирен с

фу

роземид, AUC и C

на фуроземид се

понижават съответно с 28% и 49%. По тази причина се препоръчва проследяване на ефекта при

започване и коригиране на лечението с фуроземид, за да се избегне възможна нерационална

употреба в клинични условия на обемно натоварване.

Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС)

Както и

при дру

ги средства, повлияващи ренин-ангиотензиновата система, НСПВС могат да

понижат антихипертензивния ефект на алискирен. При някои пациенти с компрометирана

бъбречна функция (дехидратирани пациенти или пациенти в старческа възраст) прилагането на

алискирен едновременно с НСПВС може да доведе до допълнително влошаване на бъбречната

функция, включително е възможно възникване на остра бъбречна недостатъчност, която

обикновено е обратима. Поради тази причина при комбиниране на алискирен с НСПВС е

необходимо повишено внимание, особено при пациенти в старческа възраст.

Калий и

калий-

съхраняващи диуретици

Въз основа на опита с

потребата на други вещества, които влияят на системата ренин-

ангиотензин, едновременното прилагане на калий-съхраняващи диуретици, калиеви добавки,

заместители на солта, съдържащи калий, или други вещества, които могат да повишат нивата

на серумния калий (напр. хепарин) може да доведе до повишаване на серумния калий.

Препоръчва се повишено внимание, в случай че едновременното им прилагане се счита за

необходимо.

Сок от грейпфрут

Поради липсата на данни не може да се изключи възможно взаимодействие между алискирен и

сок от грейпфрут. Tekturna не трябва да се приема едновременно със сок от грейпфрут.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Варфарин

Ефектите на Tekturna върху фармакокинетиката на варфарин не са оценявани.

Прием на храна

Храните с

високо съдържание на мазнини значително понижават абсорбцията на Tekturna.

4.6

Бременност и кърмене

Бременност

Няма данни за у

потребата на алискирен при бременни жени. Tekturna не е

тератогенен при

плъхове и зайци (вж. точка 5.3). Други вещества, които директно въздействат на РАС са

свързани със сериозни фетални малформации и неонатална смърт. Както всяко лекарство, което

директно взаимодейства с РАС, Tekturna не трябва да се използва по време на първия

триместър на бременността или при жени, които планират да забременеят и е противопоказан

по време на втория и третия триместър (вж. точка 4.3). Медицинските специалисти, които

предписват средства, действащи на РАС, трябва да обсъдят с жените с детероден потенциал

възможните рискове на тези средства по време на бременност.

Ако по време на лечението се

установи бременност, приемът на Tekturna трябва съответно да се прекрати.

Кърмене

Не е

известно дали алискирен се екскретира в кърмата. Tekturna се секретира в млякото на

лактиращи плъхове

. Поради тази причина не се препоръчва употребата му при жени, които

кърмят.

4.7

Ефекти върху сп

особн

остта за шофиране и работа с машини

Няма проу

чвания за ефектите върху способността за шофиране и

работа с машини. Все пак при

шофиране и работа с машини трябва да се има в предвид, че по време на приема на

антихипертензивни лекарствени продукти понякога може да се появят замаяност или умора.

Tekturna оказва пренебрежимо влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарств

ени реакции

Tekturna е оценен за безопасност при повече от 7 800 пациенти,

включително повече от 2 300

пациенти леку

вани в продължение на 6 месеца, и повече от 1 200 пациенти, лекувани в

продължение на 1 година. Честотата на нежеланите реакции не показва връзка с пола,

възрастта, индекса на телесна маса, расовата или етническата принадлежност. Лечението с

Tekturna, при дози до 300 mg, води до обща честота на нежеланите лекарствени реакции

подобна на тази при плацебо. Нежеланите реакции като цяло са леки и преходни по характер, и

само в редки случаи са налагали прекратяване на лечението. Най-честата нежелана реакция е

диария.

Честотата на су

ха

кашлица е сходна при пациентите лекувани с плацебо (0,6%) и при тези

лекувани с Tekturna (0,9%).

Нежеланите лекарствени реакции (Таблица 1)

са подредени по честота,

като се започва с най-

честите, чрез използване на следната конвенция: много чести (≥1/10); чести (≥1/100, <1/10);

нечести (≥1/1 000, <1/100); редки (≥1/10 000, <1/1 000); много редки (<1/10 000), вкл. отделни

съобщения. При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции

се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Таблица 1

Стомашно-чревни на

рушения

Чести:

Диария

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Нечести:

Обрив

Редки:

Ангиоедем

По време на лечение с

Tekturna е

наблюдавана поява на ангиоедем. В хода на контролирани

клинични проучвания, ангиоедем възниква рядко при терапия с Tekturna, с честота, сравнима с

тази при лечение с плацебо или хидрохлортиазид. По време на постмаркетинговия опит също

има съобщения за случаи на ангиоедем (с неизвестна честота). При поява на някакви признаци,

предполагащи алергична реакция (по-специално затруднено дишане или преглъщане, или

подуване на лицето, крайниците, очите, устните и/или езика), пациентите трябва да

преустановят терапията и да се свържат с лекар (вж. точка 4.4).

Лабораторни находки

При контролирани клинични проучвания

, клинично значимите промени в стандартните

лабораторни показатели са нечесто свързани с приложението на Tekturna. При клинични

проучвания при пациенти с хипертония, Tekturna няма клинично значими ефекти върху общия

холестерол, липопротеините с висока плътност (HDL-C), триглицеридите на гладно, кръвната

захар на гладно и пикочната киселина.

Хемоглобин и хематокрит

: Наблюдавано е

леко понижаване в стойностите на хемоглобина и

хематокрита (средно понижаване съответно с 0,05 mmol/l и 0,16 обемни процента). Нито един

пациент не прекратява лечението поради анемия. Този ефект се наблюдава и при други

средства действащи на системата ренин-ангиотензин, като инхибитори на ангиотензин

конвертиращия ензим (АСЕ инхибитори) и ангиотензин рецепторни блокери.

Серумен калий

: При

пациенти с есенциална хипертония, лекувани самостоятелно с Tekturna,

покачването на серумния калий е незначително и настъпва рядко (0,9% в сравнение с 0,6% при

плацебо). Въпреки това, при едно проучване, където Tekturna е използван в комбинация с АСЕ

инхибитор при група пациенти с диабет, покачването на серумния калий е по-често (5,5%).

Следователно, както при всички средства, действащи на РАС, при пациентите със захарен

диабет, бъбречно заболяване или сърдечна недостатъчност е показано редовното проследяване

на електролитите и бъбречната функция.

По време на постмаркетинговия опит

има

съобщения за случаи на бъбречна дисфункция и

остра бъбречна недостатъчност при рискови пациенти (вж. точка 4.4).

4.9

Предозиран

е

Съществуват ограничени данни за предозиране при хора. Най-

вероятната проява на

предозиране е хипотония, свързана с антихипертензивния ефект на алискирен. В случай на

симптоматична хипотония трябва да се започне поддържащо лечение.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакоди

намични свойства

Фармакотерапевтична гру

а: Инхибитор на ренина, ATC код: C09XA02

Алискирен е

перорално активен,

непептиден, мощен и селективен директен инхибитор на

човешкия ренин.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Чрез инхибиране на ензима ренин, алискирен инхибира РАС на мястото на активиране, като

блокира преобразуването на ангиотензиноген до ангиотензин I и понижава нивата на

ангиотензин I и ангиотензин II. Докато другите лекарства, които инхибират РАС (АСЕ

инхибитори и ангиотензин II рецепторни блокери (АРБ)), предизвикват компенсаторно

покачване на плазмената ренинова активност (ПРА), лечението с алискирен понижава

плазмената ренинова активност (ПРА) при пациенти с хипертония с приблизително 50 до 80%.

Подобно понижаване е установено при комбиниране на алискирен с други антихипертензивни

средства. Клиничните последствия от разликите в ефекта върху ПРА не са известни до

момента.

Хипертония

При пациенти с хипертония,

еднократното дневно приложение на Tekturna в дози от 150 mg и

300 mg води до доза-зависимо понижаване, както на систолното, така и на диастолното

артериално налягане, което се запазва през целия 24-часов дозов интервал (запазвайки

благоприятния си ефект в ранните сутрешни часове) със средно съотношение на пиковата към

най-ниската плазмена концентрация при диастолно повлияване до 98% за дозата от 300 mg. 85

до 90% от максималния ефект на понижаване на артериалното налягане се наблюдава след

2 седмици. Ефектът на понижаване на артериалното налягане се запазва по време на

продължително лечение и не зависи от възрастта, пола, индекса на телесна маса и етническата

принадлежност. Tekturna е изпитван при 1 864 пациенти на възраст 65 години или по-възрастни

и при 426 пациенти на възраст 75 години или по-възрастни.

Проучвания на монотерапия с Tekturna са показали ефекти на понижаване на артериалното

налягане,

сравними с тези при други класове антихипертензивни лекарствени средства в това

число ACE инхибитори и АРБ. В сравнение с диуретик (хидрохлортиазид – ХХТЗ), Tekturna

300 mg понижава систолното/диастолно артериално налягане с 17,0/12,3 mmHg, в сравнение с

14,4/10,5 mmHg при ХХТЗ 25 mg, след 12-седмично лечение. При пациенти с хипертония и

диабет, монотерапията с Tekturna е безопасна и ефективна.

Има проучвания на комбинирана терапия с

Tekturna добавен към диуретика хидрохлортиазид,

АСЕ инхибитора рамиприл, блокера на калциевите канали амлодипин, ангиотензин

рецепторния антагонист валсартан и бета-блокера атенолол. Тези комбинации са толерирани

добре. Tekturna индуцира адитивен ефект на понижение на кръвното налягане, когато се добави

към хидрохлортиазид и към рамиприл. При пациенти, които не отговарят адекватно на 5 mg от

блокера на калциеви канали амлодипин, добавянето на Tekturna 150 mg е имало ефект на

понижаване на артериалното налягане, подобен на този, получен при повишаване на дозата на

амлодипин до 10 mg, но с по-ниска честота на едем (алискирен 150 mg/амлодипин 5 mg 2,1%

спр. амлодипин 10 mg 11,2%). Tekturna в комбинация с ангиотензин рецепторния антагонист

валсартван показва адитивен антихипертензивен ефект в проучване, специално насочено към

изследване на ефекта на комбинираната терапия.

При пациенти с хипертония и

затлъстяване, които не отговарят адекватно на лечение с ХХТЗ

25 mg, добавянето към лечението на Tekturna 300 mg води до адитивен ефект на понижаване на

артериалното налягане, който е сравним с този при добавяне към лечението на ирбесартан

300 mg или амлодипин 10 mg. При пациенти с хипертония и диабет, Tekturna води до адитивен

ефект на понижаване на артериалното налягане, при добавянето му към рамиприл, като

комбинацията на Tekturna и рамиприл е имала по-ниска честота на кашлица (1,8%) в сравнение

с рамиприл (4,7%).

При пациенти,

леку

вани при контролирани клинични проучвания няма доказателства за

хипотония при приложение на първата доза, както и за ефект върху честотата на пулса.

Прекомерна хипотония се наблюдава нечесто (0,1%) при пациенти с неусложнена хипертония,

лекувани с Tekturna като монотерапия. Хипотонията е нечеста (<1%) и по време на

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

комбинираното лечение с други антихипертензивни средства. При спиране на лечението,

артериалното налагане се възвръща постепенно до изходните стойности за период от няколко

седмици, като няма доказателства за ребаунд ефект при артериалното налягане и ПРА.

В 3-месечно проучване

на 302 пациенти със стабилна лека сърдечна недостатъчност, всичките

получаващи стандартно лечение за стабилна сърдечна недостатъчност, добавянето към

лечението на Tekturna 150 mg се понася добре.Нивата на В-тип натриуретичния пептид (BNP)

се понижават с 25% в Tekturna рамото спрямо плацебо, при все че клиничното значение на това

понижаване не е ясно.

В 6-месечно проучване

на 599 пациенти с хипертония, захарен диабет тип 2 и нефропатия,

всичките получаващи losartan 100 mg и оптимизирана поддържаща терапия, добавянето към

лечението на Tekturna 300 mg постига 20% понижение на съотношението албумин:креатинин в

урината, т.е. от 58 mg/mmol до 46 mg/mmol, спрямо плацебо. Процентът на пациентите,

постигнали в края на проучването понижение на съотношението албумин:креатинин в урината

поне 50% от изходните стойности, е 24,7% за Tekturna и съответно 12,5% за

плацебо.Клиничното значение на понижаването на съотношението албумин:креатинин в

урината, без да има повлияване на артериалното налягане, не е установено.Tekturna не влияе

върху серумната концентрация на креатинина, но е свързан често (4,2% спрямо 1,9% за

плацебо) с повишаване на нивата на серумния калий

6,0 mmol/l, въпреки че това няма

статистическо значение.

До този момент не са известни благоприятни ефекти на Tekturna върху смъртността и сърдечно-

съдовата заболеваемост и

увреждането на таргетните органи.

Сърдечна електрофизиология

В хода на рандомизирани, двойно-

слепи, плацебо контролирани и контролирани с активно

вещество проучвания, чрез използване на стандартна и Холтер електрокардиография, не е

установен ефект върху QT интервала.

5.2

Фа

рмакокинетични свойства

Абсорбция

След абсорбция при перорално приложение, пиковата плазмена концентрация на алискирен се

достига след 1-3

часа. Абсолютната бионаличност на алискирен е приблизително 2-3%. Храни с

високо съдържание на мазнини понижават C

с до 85% и AUC с до 70%. Стационарна

плазмена концентрация се достига в рамките на 5-7 дни след приложение веднъж дневно и

стационарното ниво е приблизително 2 пъти по-високо отколкото при началната доза.

Разпределение

След интравенозно приложение, средният обем на разпределение при стационарно състояние е

приблизително 135 литра, което показва, че алискирен се разпределя екстензивно в

извънсъдовото пространство. Свързването на алискирен с плазмените протеини е умерено

(47-51%) и независимо от концентрацията.

Метаболизъм и елиминиране

Средният полуживот е

приблизително 40 часа (в интервала от 34 до 41 часа). Алискирен се

екскретира основно като непроменено вещество във фецеса (78%). Приблизително 1,4% от

общата перорална доза се метаболизира. Ензимът, отговорен за този метаболизъм е CYP3A4.

Приблизително 0,6% от дозата след перорално приложение се възстановява в урината. След

интравенозно приложение, средният плазмен клирънс е приблизително 9 l/час.

Линейност/нелинейност

Ескпозицията на алискирен се ув

еличава над пропорционалното на увеличението на дозата

ниво. След еднократно приложение на доза в диапазон от 75 до 600 mg, двукратно увеличение

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

на дозата води съответно до ~2,3 и 2,6-кратно увеличение на AUC и C

. В стационарно

състояние, не-линейността може да е по-силно изразена. Механизмите, отговорни за

отклонението от линейната зависимост не са установени. Възможен механизъм е насищането на

транспортните системи на мястото на абсорбция или на хепато-билиарния клирънс.

Особености при пациенти

Алискирен е ефективно,

еднократно дневно, антихипертензивно лечение при възрастни

пациенти независимо от пола, възрастта, индекса на телесна маса и етническата

принадлежност.

AUC е 50%

по-висока при пациенти в старческа възраст (> 65 години), отколкото при млади

индивиди. Полът, теглото и етническият произход нямат клинично значимо влияние върху

фармакокинетиката на алискирен.

Фармакокинетиката на алискирен е оценена при пациенти с

различна степен на бъбречна

недостатъчност. Относителните AUC и C

на алискирен при лица с бъбречно увреждане са в

интервала от 0,8 до 2 пъти над нивата при здрави лица, след прием на еднократна доза и при

стационарно състояние. Тези наблюдавани промени, обаче, не корелират с тежестта на

бъбречното увреждане. При пациенти с леко до тежко бъбречно увреждане не се изисква

корекция на първоначалната доза на Tekturna, но при пациентите с тежко бъбречно увреждане е

необходимо повишено внимание.

Фармакокинетиката на алискирен не се повлиява в значима степен при пациенти с леко до

тежко чернодробно заболяване.

Следователно, при пациентите с леко до тежко чернодробно

увреждане не се изисква корекция на първоначалната доза на алискирен.

5.3

Предклинични да

нни за безоп

асност

Карциногенният потенциал е

оценен в хода на 2-годишно проучване при плъхове и 6-месечно

трансгенно проучване при мишки. Не е установен карциногенен потенциал. Съобщените един

случай на аденом на колона и един случай на аденокарцином на цекума при плъхове в дози от

1 500 mg/kg/дневно не са статистически значими. Въпреки, че алискирен има известен

иритационен потенциал, границите на безопасност при хора при доза от 300 mg, уставновени в

хода на проучване при здрави доброволци, се приемат за подходящи при 9-11 пъти нивата, въз

основа на концентрациите във фецеса или 6 пъти въз основа на концентрациите в лигавицата в

сравнение с 250 mg/kg/дневно при проучването за канцерогенност при плъхове.

Алискирен няма никакъв му

тагенен потенциал при

in vitro

in vivo

проучвания за мутагенност.

Тестовете включват

in vitro

тестове с бактериални клетки и клетки от бозайник, и

in vivo

изследвания при плъхове.

Проучванията за репродуктивна токсичност с

алискирен не показват никакви данни за ембрио-

фетална токсичност или тератогенност в дози до 600 mg/kg/дневно при плъхове и

100 mg/kg/дневно при зайци. Фертилитетът, пренаталното развитие и постнаталното развитие

не са засегнати при плъхове в дози до 250 mg/kg/дневно. Дозите при плъхове и зайци

осигуряват системна експозиция съответно 1 до 4 и 5 пъти по-висока от максималната

препоръчвана доза при хора (300 mg).

Фармакологичните проучвания

за безопасност не показват нежелани ефекти върху функциите

на централната нервна система, дихателната или сърдечно-съдовата система. Находките при

проучвания за токсичност при многократно приложение при животни потвърждават известния

потенциал за локално дразнене или очакваните фармалкологични ефекти на алискирен.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помо

щните вещества

Кросповидон

Магнезиев стеарат

Целулоза, микрокристална

Повидон

Силициев

диоксид, колоиден,

безводен

Хипромелоза

Макрогол

Талк

Железен оксид,

черен (E 172)

Железен оксид, червен (E 172)

Титанов диоксид (E 171)

6.2

Несъвместимости

Неприложимо.

6.3

Срок на годност

2 години

6.4

Специа

лни ус

ловия на съхранение

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от

влага.

6.6

Данни за оп

аковката

PA/Alu/PVC блистери

Опаковки,

съдържащи 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 или 280 таблетки.

Опаковките,

съдържащи 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) или 280 (20x14)

таблетки са съставни

опаковки.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пу

снати в продаж

ба.

6.6

Специални предпа

зни мерки при изхвърляне

Неизползваният проду

т или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

8.

НОМЕР(А

) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/408/011-020

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

22.08.2007

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО,

ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Б.

УСЛОВИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

A.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОТГОВОРЕН ЗА

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Име и

адрес на производителя отговорен за освобождаване на партидите

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Италия

Б.

УСЛОВИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА И

УПОТРЕБАТА,

НАЛОЖЕНИ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Лекарственият продук

т се отпуска по лекарско предписание.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗОПАСНАТА И

ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Неприложимо.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Система за лекарств

ена безопасност

ПРУ трябва да осигури наличността и функционирането на система за лекарствена безопасност,

както е описано във версия 2 (с дата 5 юли 2006 г.) представена в Модул 1.8.1. на Заявлението

за разрешаване за употреба, преди пускането на пазара и докато продуктът е в употреба.

План за управление

на риска

ПРУ се задължава да проведе проучванията

и допълнителните дейности за лекарствена

безопасност, описани в Плана за лекарствена безопасност, съгласно версията на Плана за

управление на риска (ПУР) от 30 май 2007 г., представена в Модул 1.8.2. от Заявлението за

разрешаване за употреба и всички последващи актуализации на ПУР, съгласувани с CHMP.

Съгласно Указанията на CHMP за Системи за управление на риска при лекарствени

продукти за хуманната медицина, актуализираният ПУР трябва да бъде подаден

едновременно със следвашия периодичен доклад за безопасност (ПДБ).

Освен това, акту

ализиран ПУР трябва да бъде подаден:

когато се получи нова информация,

която може да повлияе настоящата Спецификация за

безопасност, План за безопасност или дейностите за намаляване на риска.

в рамките на 60 дни след получаване на информация за важно събитие (по отношение на

лекарствената безопасност или намаляването на риска).

при поискване от EMEA.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ

ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКАТА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

A. ДАННИ ВЪРХУ

ОПАКОВКАТА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ДАННИ,

КОИТО ТРЯБВА ДА

СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

СГЪВАЕМА КУТИЯ ЗА ЕДИНИЧНА ОПАКОВКА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tekturna 150 mg филмирани таблетки

Aliskiren

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Всяка филмирана таблетка съдържа 150 m

g алискирен (като хемифу

марат).

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

7 филмирани таблетки

14 филмирани таблетки

28 филмирани таблетки

30 филмирани таблетки

50 филмирани таблетки

56 филмирани таблетки

90 филмирани таблетки

5.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение.

Преди у

потреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,

ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място,

недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,

АКО Е НЕОБХ

ОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХ

Р

АНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка,

за да се предпази от влага.

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХ

ВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

12.

НОМЕР(

А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/408/001

7 филмирани таблетки

EU/1/07/408/002

14 филмирани таблетки

EU/1/07/408/003

28 филмирани таблетки

EU/1/07/408/004

30 филмирани таблетки

EU/1/07/408/005

50 филмирани таблетки

EU/1/07/408/006

56 филмирани таблетки

EU/1/07/408/008

90 филмирани таблетки

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият проду

т се отпуска по лекарско предписание.

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Tekturna 150 mg

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

МИНИМУМ ДАННИ,

КОИТО ТРЯБВА ДА

СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ

БЛИСТЕР

БЛИСТЕР (КАЛЕНДАРЕН)

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tekturna 150 mg филмирани таблетки

Aliskiren

2.

ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

3.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

5.

ДРУГО

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ДАННИ,

КОИТО ТРЯБВА ДА

СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

ЕДИНИЧНА КАРТОНЕНА КУТИЯ В СЪСТАВНИТЕ ОПАКОВКИ (БЕЗ BLUE BOX)

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT

Tekturna 150 mg филмирани таблетки

Aliskiren

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Всяка филмирана таблетка съдържа 150 m

g алискирен (като хемифу

марат).

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

14 филмирани таблетки

Част от съставната опаковка състояща се от 20 опаковки, всяка съдържаща 14

таблетки.

28 филмирани таблетки

Част от съставната опаковка състояща се от 3 опаковки, всяка съдържаща 28 таблетки.

49 филмирани таблетки

Част от съставната опаковка състояща се от 2 опаковки, всяка съдържаща 49 таблетки.

5.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение.

Преди у

потреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,

ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място,

недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,

АКО Е НЕОБХ

ОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХ

РАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка,

за да се предпази от влага.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХ

ВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

12.

НОМЕР(

А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/408/007

84 филмирани таблетки (3x28)

EU/1/07/408/009

98 филмирани таблетки (2x49)

EU/1/07/408/010

280 филмирани таблетки (20x14)

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият проду

т се отпуска по лекарско предписание.

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Tekturna 150 mg

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ДАННИ,

КОИТО ТРЯБВА ДА

СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

ВЪНШНА КАРТОНЕНА КУТИЯ НА СЪСТАВНИТЕ ОПАКОВКИ (С BLUE BOX)

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT

Tekturna 150 mg филмирани таблетки

Aliskiren

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Всяка филмирана таблетка съдържа 150 m

g алискирен (като хемифу

марат).

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

84 филмирани таблетки

Съставна опаковка състояща се от 3

опаковки, всяка съдържаща 28 таблетки.

98 филмирани таблетки

Съставна опаковка състояща се от 2 опаковки, всяка съдържаща 49 таблетки.

280 филмирани таблетки

Съставна опаковка състояща се от 20 опаковки, всяка съдържаща 14 таблетки.

5.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение.

Преди у

потреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,

ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място,

недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,

АКО Е НЕОБХ

ОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХ

РАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка,

за да се предпази от влага.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХ

ВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

12.

НОМЕР(

А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/408/007

84 филмирани таблетки (3x28)

EU/1/07/408/009

98 филмирани таблетки (2x49)

EU/1/07/408/010

280 филмирани таблетки (20x14)

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият проду

т се отпуска по лекарско предписание.

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Tekturna 150 mg

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ДАННИ,

КОИТО ТРЯБВА ДА

СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

СГЪВАЕМА КУТИЯ ЗА ЕДИНИЧНА ОПАКОВКА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tekturna 300 mg филмирани таблетки

Aliskiren

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Всяка филмирана таблетка съдържа 300 m

g алискирен (като хемифу

марат),.

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

7 филмирани таблетки

14 филмирани таблетки

28 филмирани таблетки

30 филмирани таблетки

50 филмирани таблетки

56 филмирани таблетки

5.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение.

Преди у

потреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,

ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място,

недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,

АКО Е НЕОБХ

ОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХ

РАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка,

за да се предпази от влага.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХ

ВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

12.

НОМЕР(

А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/408/011

7 филмирани таблетки

EU/1/07/408/012

14 филмирани таблетки

EU/1/07/408/013

28 филмирани таблетки

EU/1/07/408/014

30 филмирани таблетки

EU/1/07/408/015

50 филмирани таблетки

EU/1/07/408/016

56 филмирани таблетки

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият проду

т се отпуска по лекарско предписание.

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Tekturna 300 mg

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

МИНИМУМ ДАННИ,

КОИТО ТРЯБВА ДА

СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ

БЛИСТЕР

БЛИСТЕР (КАЛЕНДАРЕН)

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tekturna 300 mg филмирани таблетки

Aliskiren

2.

ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

3.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

5.

ДРУГО

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ДАННИ,

КОИТО ТРЯБВА ДА

СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

ЕДИНИЧНА КАРТОНЕНА КУТИЯ В СЪСТАВНИТЕ ОПАКОВКИ (БЕЗ BLUE BOX)

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT

Tekturna 300 mg филмирани таблетки

Aliskiren

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Всяка филмирана таблетка съдържа 300 m

g алискирен (като хемифу

марат).

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

14 филмирани таблетки

Част от съставната опаковка състояща се от 20 опаковки, всяка съдържаща 14

таблетки.

28 филмирани таблетки

Част от съставната опаковка състояща се от 3 опаковки, всяка съдържаща 28 таблетки.

30 филмирани таблетки

Част от съставната опаковка състояща се от 3 опаковки, всяка съдържаща 30 таблетки

49 филмирани таблетки

Част от съставната опаковка състояща се от 2 опаковки, всяка съдържаща 49 таблетки.

5.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение.

Преди у

потреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,

ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място,

недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,

АКО Е НЕОБХ

ОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХ

Р

АНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка,

за да се предпази от влага.

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХ

ВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

12.

НОМЕР(

А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/408/017

84 филмирани таблетки (3x28)

EU/1/07/408/018

90 филмирани таблетки (3x30)

EU/1/07/408/019

98 филмирани таблетки (2x49)

EU/1/07/408/020

280 филмирани таблетки (20x14)

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият проду

т се отпуска по лекарско предписание.

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Tekturna 300 mg

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ДАННИ,

КОИТО ТРЯБВА ДА

СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

ВЪНШНА КАРТОНЕНА КУТИЯ НА СЪСТАВНИТЕ ОПАКОВКИ (С BLUE BOX)

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT

Tekturna 300 mg филмирани таблетки

Aliskiren

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Всяка филмирана таблетка съдържа 300 m

g алискирен (като хемифу

марат).

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

84 филмирани таблетки

Съставна опаковка състояща се от 3

опаковки, всяка съдържаща 28 таблетки.

90 филмирани таблетки

Съставна опаковка състояща се от 3 опаковки, всяка съдържаща 30 таблетки.

98 филмирани таблетки

Съставна опаковка състояща се от 2 опаковки, всяка съдържаща 49 таблетки.

280 филмирани таблетки

Съставна опаковка състояща се от 20 опаковки, всяка съдържаща 14 таблетки.

5.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение.

Преди у

потреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,

ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място,

недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,

АКО Е НЕОБХ

ОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХ

Р

АНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка,

за да се предпази от влага.

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХ

ВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

12.

НОМЕР(

А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/408/017

84 филмирани таблетки (3x28)

EU/1/07/408/018

90 филмирани таблетки (3x30)

EU/1/07/408/019

98 филмирани таблетки (2x49)

EU/1/07/408/020

280 филмирани таблетки (20x14)

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият проду

т се отпуска по лекарско предписание.

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Tekturna 300 mg

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Tekturna 150 mg филм

ирани таблетки

Аliskiren (Алискирен)

Прочетете внимат

елно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да имате ну

жда да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас.

Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите дру

ги,

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или

фармацевт.

В тази лист

овка

Какво представлява Tekturna и

за какво се използва

Преди да приемете Tekturna

Как да приемате Tekturna

Възможни нежелани реакции

Съхранение на Tekturna

Допълнителна информация

1.

КАКВО

ПРЕДСТАВЛЯВА TEKTURNA И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Tekturna принадлежи към нов клас лекарства наречени инхибитори на ренина

. Tekturna помага

за понижаване на високо кръвно налягане.

Рениновите инхибитори намаляват количеството на

произвеждания от организма ангиотензин ІІ. Ангиотензин ІІ води до свиване на кръвоносните

съдове, което повишава кръвното налягане. Намаляването на количеството на ангиотензин ІІ

позволява на кръвоносните съдове да се опуснат, което понижава кръвното налягане.

Високото кръвно налягане ув

еличава натоварването на сърцето и артериите. Ако това

продължава за дълъг период от време, може да увреди кръвоносните съдове в мозъка, сърцето и

бъбреците, и може да доведе до удар, сърдечна недостатъчност, инфаркт или бъбречна

недостатъчност. Понижаването на кръвното налягане до нормалните стойности, намалява риска

от настъпване на тези заболявания.

2.

ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ TEKTURNA

Не приемайте Tekturna

ако сте алергични (свръхчувствителни) към алискирен или към някоя от останалите

съставки на Tekturna. Ако считате, че може да сте алергични, поискайте съвет от Вашия

лекар;

ако вече сте получавали ангиоедем (затру

днено дишане или преглъщане или подуване на

лицето, дланите и ходилата, очите, устните и/или езика) при прием на алискирен;

през последните 6 месеца от бременността или ако кърмите, вижте точка “Бременнност и

кърмене”;

ако приемате циклоспорин (лекарство, което се използва при трансплантация за

предотвратяване на отхвърлянето на трансплантиран орган от организма

или при някои

други състояния, като ревматоиден артрит или атопичен дерматит) или верапамил

(лекарство, което се използва за понижаване на кръвното налягане, за регулиране на

сърдечния ритъм или за лечение на стенокардия) или хинидин (лекарство, което се

използва за регулиране на сърдечния ритъм).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Обърнете специално внимание при употребата на Tekturna

ако приемате диуретик (вид лекарство, известно още като отводняващи таблетки, което

увеличава количеството на отделяната урина);

ако имате нарушена бъбречна функция;

ако полу

чавате ангиоедем (затру

днено дишане или преглъщане или подуване на лицето,

дланите и ходилата, очите, устните и/или езика).

Ако някое от посочените състояния се отнася за Вас, информирайте Вашия лекар преди да

приемете Tekturna.

Не се препоръчва приложението на Tekturna при деца и

юноши.

Няма специални препоръки за дозата при пациенти на 65

или повече години.

Употреба на дру

г

и лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро се приемали

други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и

/или да вземете дру

ги предпазни

мерки, ако приемате едно от следните лекарства:

лекарства, които увеличават количеството на калий в кръвта. Те включват калий-

съхраняващи диуретици, калиеви добавки.

фуроземид, лекарство принадлежащо към групата, известна като диуретици или

отводняващи таблетки, което се използва за увеличаване количеството на отделяната

урина.

кетоконазол, лекарство,

което се използва за лечение на гъбични инфекции.

някои видове болкоу

спокояващи,

известни като нестероидни противовъзпалителни

средства (НСПВС).

Прием на Tekturna с хран

и и напитки

Трябва да приемате Tekturna с лека храна веднъж дневно, за предпочитане по едно и също

време всеки ден. Не трябва да приемате Tekturna едновременно със сок от грейпфрут.

Бременност и кърмене

Не приемайте Tekturna, ако сте бременна. Важно е

да разговаряте с Вашия лекар незабавно, ако

считате, че може да сте бременна или ако планирате да забременеете. Недейте да кърмите, ако

приемате Tekturna.

Посъветвайте се с

Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа

с машини

Възможно е да се чувствате замаяни и това може да повлияе способността Ви да се

концентрирате. Преди да шофирате, работите с машини или извършвате други дейности, които

изискват концентрация, трябва да сте сигурни, че знаете как реагирате на действието на

Tekturna.

3.

КАК ДА ПРИЕМАТЕ TEKTURNA

Винаги приемайте Tekturna точно както Ви е

казал Вашия лекар.

Ако не сте сигурни в нещо,

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Хората,

които имат високо кръвно налягане често не забелязват никакви белези на проблема.

Много от тях могат да се чу

встват съвсем нормално. Много е важно да приемате това лекарство

точно както Ви е казал Вашия лекар, за да получите най-добрите резултати и да намалите риска

от нежелани реакции. Спазвайте определените посещения при лекаря дори да се чувствате

добре.

Обичайната начална доза е

една

таблетка от 150 mg веднъж дневно.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

В зависимост от начина,

по който отговаряте на лечението,

Вашият лекар може да предпише

по-висока доза - една таблетка от 300 mg веднъж дневно. Вашият лекар може да предпише

Tekturna едновременно с други лекарства използвани за лечение на високо кръвно налягане.

Начин на прило

ж

ение

Препоръчва се да приемате таблетките с малко вода. Трябва да приемате Tekturna с лека храна

веднъж дневно, за предпочитане по едно и също време всеки ден. Не трябва да приемате

Tekturna едновременно със сок от грейпфрут.

Ако сте приели по

вече от н

еобходимата доза Tekturna

Ако случайно сте приели прекалено много таблетки Tekturna, незабавно се консултирайте с

лекар. Може да се нуждаете от медицински грижи.

Ако сте проп

уснали да приемете Tekturna

Ако сте пропуснали да приемете една доза Tekturna, вземете я, веднага щом се сетите и след

това приемете следващата доза в обичайното за това време. Ако, обаче, вече е почти време за

Вашата следваща доза, просто трябва да приемете следващата таблетка в обичайното време. Не

вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

4.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Tekturna може да предизвика нежелани реакции,

въпреки че

не всеки

ги получава.

Чести (засягат по-малко от 1

на 10 пациенти): диария.

Нечести (засягат по-малко от 1

на 100 пациенти): кожен обрив.

Редки (засягат по-малко от 1

на 1 000 пациенти): ангиоедем (затруднено дишане или

преглъщане, или подуване на лицето, дланите и стъпалата, очите, устните и/или езика).

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): бъбречни

проблеми.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна,

или забележите дру

ги,

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5.

СЪХРАНЕНИЕ НА TEKTURNA

Съхранявайте на място,

недостъпно за деца.

Не използвайте Tekturna след срока

на годност отбелязан върху картонената опаковка и

блистера. Срока на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 30°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка,

за да се предпази от влага.

6.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Tekturna

Активната съставка е

алискирен (като хемифу

марат) 150 mg.

Дру

гите съставки са кросповидон,

хипромелоза, магнезиев стеарат, макрогол,

микрокристална целулоза, повидон, колоиден безводен силициев диоксид, талк, титанов

диоксид (E 171), черен железен оксид (E 172), червен железен оксид (E 172).

Как изглежда Tekturna и ка

кво съдържа оп

аковката

Tekturna 150 mg филмирани таблетки са бледорозови, двойноизпъкнали,

кръгли таблетки с

отпечатано ‘IL’ от едната страна и ‘NVR’ от другата.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Tekturna се предлага в опаковки съдържащи 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 или 280 таблетки.

Опаковките, съдържащи 84 (3x28), 98 (2x49) или 280 (20x14) таблетки са съставни опаковки. Не

всички видовe опаковки могат да се предлагат във Вашата страна.

Притежател на разрешението за уп

отреба

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

Производител

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Италия

За допълнителна информация относно този лекарствен проду

т, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Дата на последно одобрен

и

е на листовката

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Tekturna 300 mg филм

ирани таблетки

Аliskiren (Алискирен)

Прочетете внимат

елно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да имате ну

жда да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас.

Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите дру

ги,

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или

фармацевт.

В тази лист

овка

Какво представлява Tekturna и

за какво се използва

Преди да приемете Tekturna

Как да приемате Tekturna

Възможни нежелани реакции

Съхранение на Tekturna

Допълнителна информация

1.

КАКВО

ПРЕДСТАВЛЯВА TEKTURNA И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Tekturna принадлежи към нов клас лекарства наречени инхибитори на ренина

. Tekturna помага

за понижаване на високо кръвно налягане.

Рениновите инхибитори намаляват количеството на

произвеждания от организма ангиотензин ІІ. Ангиотензин ІІ води до свиване на кръвоносните

съдове, което повишава кръвното налягане. Намаляването на количеството на ангиотензин ІІ

позволява на кръвоносните съдове да се опуснат, което понижава кръвното налягане.

Високото кръвно налягане ув

еличава натоварването на сърцето и артериите. Ако това

продължава за дълъг период от време, може да увреди кръвоносните съдове в мозъка, сърцето и

бъбреците, и може да доведе до удар, сърдечна недостатъчност, инфаркт или бъбречна

недостатъчност. Понижаването на кръвното налягане до нормалните стойности, намалява риска

от настъпване на тези заболявания.

2.

ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ TEKTURNA

Не приемайте Tekturna

ако сте алергични (свръхчувствителни) към алискирен или към някоя от останалите

съставки на Tekturna. Ако считате, че може да сте алергични, поискайте съвет от Вашия

лекар;

ако вече сте получавали ангиоедем (затру

днено дишане или преглъщане или подуване на

лицето, дланите и ходилата, очите, устните и/или езика) при прием на алискирен;

през последните 6 месеца от бременността или ако кърмите, вижте точка “Бременнност и

кърмене”;

ако приемате циклоспорин (лекарство, което се използва при трансплантация за

предотвратяване на отхвърлянето на трансплантиран орган от организма

или при някои

други състояния, като ревматоиден артрит или атопичен дерматит) или верапамил

(лекарство, което се използва за понижаване на кръвното налягане, за регулиране на

сърдечния ритъм или за лечение на стенокардия) или хинидин (лекарство, което се

използва за регулиране на сърдечния ритъм).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Обърнете специално внимание при употребата на Tekturna

ако приемате диуретик (вид лекарство, известно още като отводняващи таблетки, което

увеличава количеството на отделяната урина);

ако имате нарушена бъбречна функция;

ако полу

чавате ангиоедем (затру

днено дишане или преглъщане или подуване на лицето,

дланите и ходилата, очите, устните и/или езика).

Ако някое от посочените състояния се отнася за Вас, информирайте Вашия лекар преди да

приемете Tekturna.

Не се препоръчва приложението на Tekturna при деца и

юноши.

Няма специални препоръки за дозата при пациенти на 65

или повече години.

Употреба на дру

г

и лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро се приемали

други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и

/или да вземете дру

ги предпазни

мерки, ако приемате едно от следните лекарства:

лекарства, които увеличават количеството на калий в кръвта. Те включват калий-

съхраняващи диуретици, калиеви добавки.

фуроземид, лекарство принадлежащо към групата, известна като диуретици или

отводняващи таблетки, което се използва за увеличаване количеството на отделяната

урина.

кетоконазол, лекарство,

което се използва за лечение на гъбични инфекции.

някои видове болкоу

спокояващи,

известни като нестероидни противовъзпалителни

средства (НСПВС).

Прием на Tekturna с хран

и и напитки

Трябва да приемате Tekturna с лека храна веднъж дневно, за предпочитане по едно и също

време всеки ден. Не трябва да приемате Tekturna едновременно със сок от грейпфрут.

Бременност и кърмене

Не приемайте Tekturna, ако сте бременна. Важно е

да разговаряте с Вашия лекар незабавно, ако

считате, че може да сте бременна или ако планирате да забременеете. Недейте да кърмите, ако

приемате Tekturna.

Посъветвайте се с

Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа

с машини

Възможно е да се чувствате замаяни и това може да повлияе способността Ви да се

концентрирате. Преди да шофирате, работите с машини или извършвате други дейности, които

изискват концентрация, трябва да сте сигурни, че знаете как реагирате на действието на

Tekturna.

3.

КАК ДА ПРИЕМАТЕ TEKTURNA

Винаги приемайте Tekturna точно както Ви е

казал Вашия лекар.

Ако не сте сигурни в нещо,

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Хората,

които имат високо кръвно налягане често не забелязват никакви белези на проблема.

Много от тях могат да се чу

встват съвсем нормално. Много е важно да приемате това лекарство

точно както Ви е казал Вашия лекар, за да получите най-добрите резултати и да намалите риска

от нежелани реакции. Спазвайте определените посещения при лекаря дори да се чувствате

добре.

Обичайната начална доза е

една

таблетка от 150 mg веднъж дневно.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

В зависимост от начина, по който отговаряте на лечението, Вашият лекар може да предпише

по-висока доза - една таблетка от 300 mg веднъж дневно. Вашият лекар може да предпише

Tekturna едновременно с други лекарства използвани за лечение на високо кръвно налягане.

Начин на прило

ж

ение

Препоръчва се да приемате таблетките с малко вода. Трябва да приемате Tekturna с лека храна

веднъж дневно, за предпочитане по едно и също време всеки ден. Не трябва да приемате

Tekturna едновременно със сок от грейпфрут.

Ако сте приели по

вече от н

еобходимата доза Tekturna

Ако случайно сте приели прекалено много таблетки Tekturna, незабавно се консултирайте с

лекар. Може да се нуждаете от медицински грижи.

Ако сте проп

уснали да приемете Tekturna

Ако сте пропуснали да приемете една доза Tekturna, вземете я, веднага щом се сетите и след

това приемете следващата доза в обичайното за това време. Ако, обаче, вече е почти време за

Вашата следваща доза, просто трябва да приемете следващата таблетка в обичайното време. Не

вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

4.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Tekturna може да предизвика нежелани реакции,

въпреки че

не всеки

ги получава.

Чести (засягат по-малко от 1

на 10 пациенти): диария.

Нечести (засягат по-малко от 1

на 100 пациенти): кожен обрив.

Редки (засягат по-малко от 1

на 1 000 пациенти): ангиоедем (затруднено дишане или

преглъщане, или подуване на лицето, дланите и стъпалата, очите, устните и/или езика).

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): бъбречни

проблеми.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна,

или забележите дру

ги,

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5.

СЪХРАНЕНИЕ НА TEKTURNA

Съхранявайте на място,

недостъпно за деца.

Не използвайте Tekturna след срока

на годност отбелязан върху картонената опаковка и

блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 30°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка,

за да се предпази от влага.

6.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Tekturna

Активната съставка е

алискирен (като хемифу

марат) 300 mg.

Дру

гите съставки са кросповидон,

хипромелоза, магнезиев стеарат, макрогол,

микрокристална целулоза, повидон, колоиден безводен силициев диоксид, талк, титанов

диоксид (E 171), черен железен оксид (E 172), червен железен оксид (E 172).

Как изглежда Tekturna и ка

кво съдържа оп

аковката

Tekturna 300 mg филмирани таблетки са бледочервени, двойноизпъкнали,

елипсовидни

таблетки с отпечатано ‘IU’ от едната страна и ‘NVR’ от другата.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Tekturna се предлага в опаковки съдържащи 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 или 280 таблетки.

Опаковките, съдържащи 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) или 280 (20x14) таблетки са съставни

опаковки. Не всички видовe опаковки могат да се предлагат във Вашата страна.

Притежател на разрешението за уп

отреба

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

Производител

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Италия

За допълнителна информация относно този лекарствен проду

т, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Дата на последно одобрен

и

е на листовката

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tekturna 150 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа 150 m

g алискирен (

aliskiren

като хемифумарат).

За пълния списък на помощните

вещества, вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка

Бледорозова, двойноизпъкнала, кръгла таблетка с отпечатано ‘IL’ от едната страна и ‘NVR’ от

другата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични по

казания

Лечение на есенциална хипертония.

4.2

Дозировка и на

чин на прило

жение

Препоръчваната доза на Tekturna е

150 m

g веднъж дневно. При пациенти, при които

артериалното налягане не се контролира адекватно, дозата може да се увеличи до 300 mg

веднъж дневно.

Траен антихипертензивен ефект се наблюдава до две седмици (85-90%) след започване на

лечението с доза от 150 mg веднъж дневно.

Tekturna може да се използва самостоятелно или в комбинация с

дру

ги антихипертензивни

средства (вж. точки 4.4 и 5.1).

Tekturna трябва да се приема

веднъж дневно с

лека храна, за предпочитане по едно и също

време всеки ден. Tekturna не трябва да се приема едновременно със сок от грейпфрут.

Бъбречно увр

еждане

Не се налага корекция на началната доза при пациенти с

леко до тежко бъбречно ув

реждане

(вж. точки 4.4 и 5.2).

Чернодробно увр

еждане

Не се налага корекция на началната доза при пациенти с

леко до тежко чернодробно ув

реждане

(вж. точка 5.2).

Пациенти в старческа възраст (над 65 години)

Не се налага корекция на началната доза при пациенти в старческа възрастs.

Педиатрични пациенти (под 18 години)

Не се препоръчва у

потребата на Tekturna при деца и

юноши под 18 години поради липсата на

данни за безопасността и ефикасността (вж. точка 5.2).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните

вещества.

Анамнеза за ангиоедем при прием на алискирен.

Втори и

трети триместър на бременността (вж.

точка 4.6).

Едновременната употреба на алискирен и циклоспорин, много мощен инхибитор на P-gp, или

други мощни инхибитори на P-gp (хинидин, верапамил), е противопоказана (вж. точка 4.5).

4.4

Специални преду

преждения и предпазни мерки при употреба

Пациентите,

които приемат дру

ги лекарствени продукти, инхибиращи ренин-ангиотензиновата

система (РАС) и/или тези, с намалена бъбречна функция и/или захарен диабет, са изложени на

повишен риск от хиперкалиемия по време на терапията с алискирен.

Алискирен трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти със сериозна застойна

сърдечна недостатъчност функционален клас III-IV по NYHA (New York Heart Association).

При поява на тежка и

продълж

ителна диария, приемът на Tekturna трябва да бъде

преустановен.

Ангиоедем

Както и

при дру

ги средства, повлияващи ренин-ангиотензиновата система, при пациентите,

лекувани с алискирен се съобщава за случаи на ангиоедем. При развитие на ангиоедем е

необходимо незабавно преустановяване на приема на Tekturna, провеждане на подходяща

терапия и проследяване до пълно и трайно отзвучаване на възникналите признаци и симптоми.

При засягане на езика, глотиса и ларинкса трябва да се приложи адреналин. В допълнение,

необходимо е да се вземат мерки за осигуряване на свободни дихателни пътища на пациентите.

Пациенти с натриев

и/или обемен дефицит

При пациентите с

изразен обемен и

/или солеви дефицит (напр. пациенти приемащи високи дози

диуретици) може да настъпи симптоматична хипотония след започване на лечението с Tekturna.

Това състояние трябва да се коригира преди прилагането на Tekturna, или лечението трябва да

започне под непосредствено лекарско наблюдение.

Бъбречно увр

еждане

Tekturna не е

изследван в клинични проу

чвания при пациенти с хипертония и тежко бъбречно

увреждане (серумен креатинин ≥ 150 μmol/l или 1,70 mg/dl за жени и ≥ 177 μmol/l или

2,00 mg/dl за мъже и/или изчисленa степен на гломерулна филтрация (GRF) < 30 ml/min),

анамнеза за диализа, нефрoтичен синдром или реновазална хипертония. Необходимо е

повишено внимание при пациентите с хипертония и тежко бъбречно увреждане поради липсата

на данни за безопасност на Tekturna.

Както и

при дру

ги средства, повлияващи ренин-ангиотензиновата система е необходимо

повишено внимание при прилагане на алискирен в присъствието на предразполагащи към

развитие на бъбречна недостатъчност фактори, като например хиповолемия (напр. поради

кръвозагуба, тежка или продължителна диария, продължително повръщане и др.), сърдечно

заболяване, чернодробно заболяване или бъбречно заболяване. По време на

пост-маркетинговия опит се съобщава за случаи на остра бъбречна недостатъчност, обратима

при преустановяване на лечението, при рискови пациенти, получаващи алискирен. При поява

на някакви признаци на бъбречна недостатъчност, приемът на алискирен трябва незабавно да се

преустанови.

Стеноза на бъбречната артерия

Няма налични контролирани клинични данни за употребата на Tekturna при пациенти с

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

едностранна или двустранна стеноза на бъбречната артерия, или със стеноза на артерия на

единствен бъбрек. Въпреки това, както и при други средства, повлияващи ренин-

ангиотензиновата система, налице е повишен риск от бъбречна недостатъчност, включително

остра бъбречна недостатъчност, при лечение на пациенти със стеноза на бъбречната артерия с

алискирен. Поради тази причина, при такива пациенти е необходимо повишено внимание. При

възникване на бъбречна недостатъчност, лечението трябва да се преустанови.

Умерени инхибитори на P-gp

Едновременното прилагане на алискирен 300 mg и кетоконазол 200 mg повишава с 76% AUC на

алискирен, но инхибиторите на P-gp като кетоконазол се очаква да доведат до повишаване на

тъканната концентрация в по-голяма степен отколкото на плазмената концентрация. Поради

тази причина е необходимо повишено внимание при прилагане на алискирен едновременно с

умерени инхибитори на P-gp като кетоконазол (вж. точко 4.5).

4.5

Взаимодействие с

други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Tekturna няма известни клинично значими взаимодействия с

лекарствени проду

кти, обичайно

използвани за лечение на хипертония или диабет.

Веществата,

които са изпитвани в клинични фармакокинетични проу

чвания включват

аценокумарол, атенолол, целекоксиб, пиоглитазон, алопуринол, изосорбид-5-мононитрат,

рамиприл и хидрохлортиазид. Не са установени взаимодействия.

Едновременното приложение на алискирен и валсартан (↓28%

), метформин (↓28%), амлодипин

(↑29%) или циметидин (↑19%) води до промяна между 20% и 30% в C

и AUC на Tekturna.

При прилагане с аторвастатин, AUC и C

на Tekturna в стационарно състояние се повишават с

50%. Едновременното приложение на Tekturna няма значимо влияние върху

фармакокинетиката на аторвастатин, валсатртан, метформин и амлодипин. В резултат на това

не е необходима корекция на дозата на Tekturna или на тези лекарствени продукти при

едновременно приложение.

Бионаличността на дигоксин може слабо да се понижи от Tekturna.

Предварителни данни показват,

че ирбесартан може да понижи AUC и

на Tekturna.

При опитни живо

тни е доказано, че P-gp е основен фактор, определящ бионаличността на

Tekturna. Поради тази причина, индуктори на P-gp (жълт кантарион, рифампицин) биха могли

да понижат бионаличността на Tekturna.

Взаимодействия с

CYP450

Алискирен не инхибира

изоензимите на CYP450 (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 и

3A).

Алискирен не индуцира CYP3A4. Поради тази причина не се очаква алискирен да повлияе

системната експозиция на вещества, които инхибират, индуцират или се метаболизират от тези

ензими. Алискирен се метаболизира в минимална степен от цитохром Р450 ензимите,

следователно не се очакват взаимодействия вследствие инхибиране или индукция на СYP450

изоензимите. Инхибиторите на CYP3A4 обаче често повлияват и P-gp. Поради тази причина

може да се очаква увеличена експозиция на алискирен при едновременно прилагане с CYP3A4

инхибитори, които инхибират и P-gp (вж. по-долу взаимодействия с Р-гликопротеин).

Взаимодействия с Р-

гликопротеин

При предклинични проу

чвания

е установено, че MDR1/Mdr1a/b (P-gp) e главната ефлуксна

система, включена в чревната абсорбцията и жлъчната екскреция на алискирен. Поради тази

причина индуктори на Р-гликопротеин (жълт кантарион, рифампицин) могат да понижат

бионаличността на Tekturna. Въпреки че това не е изследвано за алискирен, се знае, че P-gp

регулира тъканното усвояване на редица субстрати и инхибиторите на P-gp могат да повишат

съотношението тъканна към плазмена концентрация. Поради тази причина инхибиторите на P-gp

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

могат да доведат до повишаване на тъканните нива в по-голяма степен отколкото на плазмените

нива. Потенциалът за лекарствени взаимодействия на Р-gp мястото по всяка вероятност ще

зависи от степента на инхибиране на този транспортер.

P-gp су

бстрати или слаби инхибитори

Не са наблюдавани значими взаимодействия с

атенолол,

дигоксин, амлодипин или циметидин.

При прилагане с аторвастатин (80 mg), АUC и С

на алискирен (300 mg) в стационарно

състояние се увеличават с 50%.

Умерени инхибитори на P-gp

Едновременното прилагане на кетоконазол (200 m

g) и алискирен (300 mg) води до увеличаване

с 80% на плазмените нива на алискирен (AUC и С

). Предклиничните проучвания показват, че

едновременното прилагане на алискирен и кетоконазол увеличава стомашно-чревната

абсорбция и намалява жлъчната екскреция на алискирен. Очаква се промяната в плазмените

нива на алискирен в присъствието на кетоконазол да бъде в диапазона, който би се постигнал,

ако дозата на алискирен се удвои; установено е, че дози на алискирен до 600 mg или два пъти

най-високата препоръчвана терапевтична доза, се понасят добре при контролирани клинични

проучвания. Още се очаква инхибиторите на P-gp да доведат до повишаване на тъканната

концентрация в по-голяма степен, отколкото на плазмената концентрация. Поради тази причина

е необходимо повишено внимание при прилагане на алискирен едновременно с кетоконазол

или други умерени инхибитори на P-gp (итраконазол, кларитромицин, телитромицин,

еритромицин, амиодарон).

Мощни инхибитори на Р-gp

Проучване за лекарствени взаимодействия с

еднократна доза при здрави лица

е показало, че

циклоспорин (200 и 600 mg) повишава C

на алискирен 75 mg приблизително 2,5 пъти и AUC

приблизително 5 пъти. Повишаването би било по-високо при по-високи дози алискирен.

Поради тази причина едновременната употреба на алискирен и мощни инхибитори на P-gp е

противопоказана (вж. точка 4.3).

Фуроземид

При едновременното приложение на алискирен с

фу

роземид, AUC и C

на фуроземид се

понижават съответно с 28% и 49%. По тази причина се препоръчва проследяване на ефекта при

започване и коригиране на лечението с фуроземид, за да се избегне възможна нерационална

употреба в клинични условия на обемно натоварване.

Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС)

Както и

при дру

ги средства, повлияващи ренин-ангиотензиновата система, НСПВС могат да

понижат антихипертензивния ефект на алискирен. При някои пациенти с компрометирана

бъбречна функция (дехидратирани пациенти или пациенти в старческа възраст) прилагането на

алискирен едновременно с НСПВС може да доведе до допълнително влошаване на бъбречната

функция, включително е възможно възникване на остра бъбречна недостатъчност, която

обикновено е обратима. Поради тази причина при комбиниране на алискирен с НСПВС е

необходимо повишено внимание, особено при пациенти в старческа възраст.

Калий и

калий-

съхраняващи диуретици

Въз основа на опита с

потребата на други вещества, които влияят на системата ренин-

ангиотензин, едновременното прилагане на калий-съхраняващи диуретици, калиеви добавки,

заместители на солта, съдържащи калий, или други вещества, които могат да повишат нивата

на серумния калий (напр. хепарин) може да доведе до повишаване на серумния калий.

Препоръчва се повишено внимание, в случай че едновременното им прилагане се счита за

необходимо.

Сок от грейпфрут

Поради липсата на данни не може да се изключи възможно взаимодействие между алискирен и

сок от грейпфрут. Tekturna не трябва да се приема едновременно със сок от грейпфрут.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Варфарин

Ефектите на Tekturna върху фармакокинетиката на варфарин не са оценявани.

Прием на храна

Храните с

високо съдържание на мазнини значително понижават абсорбцията на Tekturna.

4.6

Бременност и кърмене

Бременност

Няма данни за у

потребата на алискирен при бременни жени. Tekturna не е

тератогенен при

плъхове и зайци (вж. точка 5.3). Други вещества, които директно въздействат на РАС са

свързани със сериозни фетални малформации и неонатална смърт. Както всяко лекарство, което

директно взаимодейства с РАС, Tekturna не трябва да се използва по време на първия

триместър на бременността или при жени, които планират да забременеят и е противопоказан

по време на втория и третия триместър (вж. точка 4.3). Медицинските специалисти, които

предписват средства, действащи на РАС, трябва да обсъдят с жените с детероден потенциал

възможните рискове на тези средства по време на бременност.

Ако по време на лечението се

установи бременност, приемът на Tekturna трябва съответно да се прекрати.

Кърмене

Не е

известно дали алискирен се екскретира в кърмата. Tekturna се секретира в млякото на

лактиращи плъхове

. Поради тази причина не се препоръчва употребата му при жени, които

кърмят.

4.7

Ефекти върху сп

особн

остта за шофиране и работа с машини

Няма проу

чвания за ефектите върху способността за шофиране и

работа с машини. Все пак при

шофиране и работа с машини трябва да се има в предвид, че по време на приема на

антихипертензивни лекарствени продукти понякога може да се появят замаяност или умора.

Tekturna оказва пренебрежимо влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарств

ени реакции

Tekturna е оценен за безопасност при повече от 7 800 пациенти,

включително повече от 2 300

пациенти леку

вани в продължение на 6 месеца, и повече от 1 200 пациенти, лекувани в

продължение на 1 година. Честотата на нежеланите реакции не показва връзка с пола,

възрастта, индекса на телесна маса, расовата или етническата принадлежност. Лечението с

Tekturna, при дози до 300 mg, води до обща честота на нежеланите лекарствени реакции

подобна на тази при плацебо. Нежеланите реакции като цяло са леки и преходни по характер, и

само в редки случаи са налагали прекратяване на лечението. Най-честата нежелана реакция е

диария.

Честотата на су

ха

кашлица е сходна при пациентите лекувани с плацебо (0,6%) и при тези

лекувани с Tekturna (0,9%).

Нежеланите лекарствени реакции (Таблица 1)

са подредени по честота,

като се започва с най-

честите, чрез използване на следната конвенция: много чести (≥1/10); чести (≥1/100, <1/10);

нечести (≥1/1 000, <1/100); редки (≥1/10 000, <1/1 000); много редки (<1/10 000), вкл. отделни

съобщения. При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции

се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Таблица 1

Стомашно-чревни на

рушения

Чести:

Диария

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Нечести:

Обрив

Редки:

Ангиоедем

По време на лечение с

Tekturna е

наблюдавана поява на ангиоедем. В хода на контролирани

клинични проучвания, ангиоедем възниква рядко при терапия с Tekturna, с честота, сравнима с

тази при лечение с плацебо или хидрохлортиазид. По време на постмаркетинговия опит също

има съобщения за случаи на ангиоедем (с неизвестна честота). При поява на някакви признаци,

предполагащи алергична реакция (по-специално затруднено дишане или преглъщане, или

подуване на лицето, крайниците, очите, устните и/или езика), пациентите трябва да

преустановят терапията и да се свържат с лекар (вж. точка 4.4).

Лабораторни находки

При контролирани клинични проучвания

, клинично значимите промени в стандартните

лабораторни показатели са нечесто свързани с приложението на Tekturna. При клинични

проучвания при пациенти с хипертония, Tekturna няма клинично значими ефекти върху общия

холестерол, липопротеините с висока плътност (HDL-C), триглицеридите на гладно, кръвната

захар на гладно и пикочната киселина.

Хемоглобин и хематокрит

: Наблюдавано е

леко понижаване в стойностите на хемоглобина и

хематокрита (средно понижаване съответно с 0,05 mmol/l и 0,16 обемни процента). Нито един

пациент не прекратява лечението поради анемия. Този ефект се наблюдава и при други

средства действащи на системата ренин-ангиотензин, като инхибитори на ангиотензин

конвертиращия ензим (АСЕ инхибитори) и ангиотензин рецепторни блокери.

Серумен калий

: При

пациенти с есенциална хипертония, лекувани самостоятелно с Tekturna,

покачването на серумния калий е незначително и настъпва рядко (0,9% в сравнение с 0,6% при

плацебо). Въпреки това, при едно проучване, където Tekturna е използван в комбинация с АСЕ

инхибитор при група пациенти с диабет, покачването на серумния калий е по-често (5,5%).

Следователно, както при всички средства, действащи на РАС, при пациентите със захарен

диабет, бъбречно заболяване или сърдечна недостатъчност е показано редовното проследяване

на електролитите и бъбречната функция.

По време на постмаркетинговия опит

има

съобщения за случаи на бъбречна дисфункция и

остра бъбречна недостатъчност при рискови пациенти (вж. точка 4.4).

4.9

Предозиран

е

Съществуват ограничени данни за предозиране при хора. Най-

вероятната проява на

предозиране е хипотония, свързана с антихипертензивния ефект на алискирен. В случай на

симптоматична хипотония трябва да се започне поддържащо лечение.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакоди

намични свойства

Фармакотерапевтична гру

а: Инхибитор на ренина, ATC код: C09XA02

Алискирен е

перорално активен,

непептиден, мощен и селективен директен инхибитор на

човешкия ренин.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Чрез инхибиране на ензима ренин, алискирен инхибира РАС на мястото на активиране, като

блокира преобразуването на ангиотензиноген до ангиотензин I и понижава нивата на

ангиотензин I и ангиотензин II. Докато другите лекарства, които инхибират РАС (АСЕ

инхибитори и ангиотензин II рецепторни блокери (АРБ)), предизвикват компенсаторно

покачване на плазмената ренинова активност (ПРА), лечението с алискирен понижава

плазмената ренинова активност (ПРА) при пациенти с хипертония с приблизително 50 до 80%.

Подобно понижаване е установено при комбиниране на алискирен с други антихипертензивни

средства. Клиничните последствия от разликите в ефекта върху ПРА не са известни до

момента.

Хипертония

При пациенти с хипертония,

еднократното дневно приложение на Tekturna в дози от 150 mg и

300 mg води до доза-зависимо понижаване, както на систолното, така и на диастолното

артериално налягане, което се запазва през целия 24-часов дозов интервал (запазвайки

благоприятния си ефект в ранните сутрешни часове) със средно съотношение на пиковата към

най-ниската плазмена концентрация при диастолно повлияване до 98% за дозата от 300 mg. 85

до 90% от максималния ефект на понижаване на артериалното налягане се наблюдава след

2 седмици. Ефектът на понижаване на артериалното налягане се запазва по време на

продължително лечение и не зависи от възрастта, пола, индекса на телесна маса и етническата

принадлежност. Tekturna е изпитван при 1 864 пациенти на възраст 65 години или по-възрастни

и при 426 пациенти на възраст 75 години или по-възрастни.

Проучвания на монотерапия с Tekturna са показали ефекти на понижаване на артериалното

налягане,

сравними с тези при други класове антихипертензивни лекарствени средства в това

число ACE инхибитори и АРБ. В сравнение с диуретик (хидрохлортиазид – ХХТЗ), Tekturna

300 mg понижава систолното/диастолно артериално налягане с 17,0/12,3 mmHg, в сравнение с

14,4/10,5 mmHg при ХХТЗ 25 mg, след 12-седмично лечение. При пациенти с хипертония и

диабет, монотерапията с Tekturna е безопасна и ефективна.

Има проучвания на комбинирана терапия с

Tekturna добавен към диуретика хидрохлортиазид,

АСЕ инхибитора рамиприл, блокера на калциевите канали амлодипин, ангиотензин

рецепторния антагонист валсартан и бета-блокера атенолол. Тези комбинации са толерирани

добре. Tekturna индуцира адитивен ефект на понижение на кръвното налягане, когато се добави

към хидрохлортиазид и към рамиприл. При пациенти, които не отговарят адекватно на 5 mg от

блокера на калциеви канали амлодипин, добавянето на Tekturna 150 mg е имало ефект на

понижаване на артериалното налягане, подобен на този, получен при повишаване на дозата на

амлодипин до 10 mg, но с по-ниска честота на едем (алискирен 150 mg/амлодипин 5 mg 2,1%

спр. амлодипин 10 mg 11,2%). Tekturna в комбинация с ангиотензин рецепторния антагонист

валсартван показва адитивен антихипертензивен ефект в проучване, специално насочено към

изследване на ефекта на комбинираната терапия.

При пациенти с хипертония и

затлъстяване, които не отговарят адекватно на лечение с ХХТЗ

25 mg, добавянето към лечението на Tekturna 300 mg води до адитивен ефект на понижаване на

артериалното налягане, който е сравним с този при добавяне към лечението на ирбесартан

300 mg или амлодипин 10 mg. При пациенти с хипертония и диабет, Tekturna води до адитивен

ефект на понижаване на артериалното налягане, при добавянето му към рамиприл, като

комбинацията на Tekturna и рамиприл е имала по-ниска честота на кашлица (1,8%) в сравнение

с рамиприл (4,7%).

При пациенти,

леку

вани при контролирани клинични проучвания няма доказателства за

хипотония при приложение на първата доза, както и за ефект върху честотата на пулса.

Прекомерна хипотония се наблюдава нечесто (0,1%) при пациенти с неусложнена хипертония,

лекувани с Tekturna като монотерапия. Хипотонията е нечеста (<1%) и по време на

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

комбинираното лечение с други антихипертензивни средства. При спиране на лечението,

артериалното налагане се възвръща постепенно до изходните стойности за период от няколко

седмици, като няма доказателства за ребаунд ефект при артериалното налягане и ПРА.

В 3-месечно проучване

на 302 пациенти със стабилна лека сърдечна недостатъчност, всичките

получаващи стандартно лечение за стабилна сърдечна недостатъчност, добавянето към

лечението на Tekturna 150 mg се понася добре.Нивата на В-тип натриуретичния пептид (BNP)

се понижават с 25% в Tekturna рамото спрямо плацебо, при все че клиничното значение на това

понижаване не е ясно.

В 6-месечно проучване

на 599 пациенти с хипертония, захарен диабет тип 2 и нефропатия,

всичките получаващи losartan 100 mg и оптимизирана поддържаща терапия, добавянето към

лечението на Tekturna 300 mg постига 20% понижение на съотношението албумин:креатинин в

урината, т.е. от 58 mg/mmol до 46 mg/mmol, спрямо плацебо. Процентът на пациентите,

постигнали в края на проучването понижение на съотношението албумин:креатинин в урината

поне 50% от изходните стойности, е 24,7% за Tekturna и съответно 12,5% за

плацебо.Клиничното значение на понижаването на съотношението албумин:креатинин в

урината, без да има повлияване на артериалното налягане, не е установено.Tekturna не влияе

върху серумната концентрация на креатинина, но е свързан често (4,2% спрямо 1,9% за

плацебо) с повишаване на нивата на серумния калий

6,0 mmol/l, въпреки че това няма

статистическо значение.

До този момент не са известни благоприятни ефекти на Tekturna върху смъртността и сърдечно-

съдовата заболеваемост и

увреждането на таргетните органи.

Сърдечна електрофизиология

В хода на рандомизирани, двойно-

слепи, плацебо контролирани и контролирани с активно

вещество проучвания, чрез използване на стандартна и Холтер електрокардиография, не е

установен ефект върху QT интервала.

5.2

Фа

рмакокинетични свойства

Абсорбция

След абсорбция при перорално приложение, пиковата плазмена концентрация на алискирен се

достига след 1-3

часа. Абсолютната бионаличност на алискирен е приблизително 2-3%. Храни с

високо съдържание на мазнини понижават C

с до 85% и AUC с до 70%. Стационарна

плазмена концентрация се достига в рамките на 5-7 дни след приложение веднъж дневно и

стационарното ниво е приблизително 2 пъти по-високо отколкото при началната доза.

Разпределение

След интравенозно приложение, средният обем на разпределение при стационарно състояние е

приблизително 135 литра, което показва, че алискирен се разпределя екстензивно в

извънсъдовото пространство. Свързването на алискирен с плазмените протеини е умерено

(47-51%) и независимо от концентрацията.

Метаболизъм и елиминиране

Средният полуживот е

приблизително 40 часа (в интервала от 34 до 41 часа). Алискирен се

екскретира основно като непроменено вещество във фецеса (78%). Приблизително 1,4% от

общата перорална доза се метаболизира. Ензимът, отговорен за този метаболизъм е CYP3A4.

Приблизително 0,6% от дозата след перорално приложение се възстановява в урината. След

интравенозно приложение, средният плазмен клирънс е приблизително 9 l/час.

Линейност/нелинейност

Ескпозицията на алискирен се ув

еличава над пропорционалното на увеличението на дозата

ниво. След еднократно приложение на доза в диапазон от 75 до 600 mg, двукратно увеличение

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

на дозата води съответно до ~2,3 и 2,6-кратно увеличение на AUC и C

. В стационарно

състояние, не-линейността може да е по-силно изразена. Механизмите, отговорни за

отклонението от линейната зависимост не са установени. Възможен механизъм е насищането на

транспортните системи на мястото на абсорбция или на хепато-билиарния клирънс.

Особености при пациенти

Алискирен е ефективно,

еднократно дневно, антихипертензивно лечение при възрастни

пациенти независимо от пола, възрастта, индекса на телесна маса и етническата

принадлежност.

AUC е 50%

по-висока при пациенти в старческа възраст (> 65 години), отколкото при млади

индивиди. Полът, теглото и етническият произход нямат клинично значимо влияние върху

фармакокинетиката на алискирен.

Фармакокинетиката на алискирен е оценена при пациенти с

различна степен на бъбречна

недостатъчност. Относителните AUC и C

на алискирен при лица с бъбречно увреждане са в

интервала от 0,8 до 2 пъти над нивата при здрави лица, след прием на еднократна доза и при

стационарно състояние. Тези наблюдавани промени, обаче, не корелират с тежестта на

бъбречното увреждане. При пациенти с леко до тежко бъбречно увреждане не се изисква

корекция на първоначалната доза на Tekturna, но при пациентите с тежко бъбречно увреждане е

необходимо повишено внимание.

Фармакокинетиката на алискирен не се повлиява в значима степен при пациенти с леко до

тежко чернодробно заболяване.

Следователно, при пациентите с леко до тежко чернодробно

увреждане не се изисква корекция на първоначалната доза на алискирен.

5.3

Предклинични да

нни за безоп

асност

Карциногенният потенциал е

оценен в хода на 2-годишно проучване при плъхове и 6-месечно

трансгенно проучване при мишки. Не е установен карциногенен потенциал. Съобщените един

случай на аденом на колона и един случай на аденокарцином на цекума при плъхове в дози от

1 500 mg/kg/дневно не са статистически значими. Въпреки, че алискирен има известен

иритационен потенциал, границите на безопасност при хора при доза от 300 mg, уставновени в

хода на проучване при здрави доброволци, се приемат за подходящи при 9-11 пъти нивата, въз

основа на концентрациите във фецеса или 6 пъти въз основа на концентрациите в лигавицата в

сравнение с 250 mg/kg/дневно при проучването за канцерогенност при плъхове.

Алискирен няма никакъв му

тагенен потенциал при

in vitro

in vivo

проучвания за мутагенност.

Тестовете включват

in vitro

тестове с бактериални клетки и клетки от бозайник, и

in vivo

изследвания при плъхове.

Проучванията за репродуктивна токсичност с

алискирен не показват никакви данни за ембрио-

фетална токсичност или тератогенност в дози до 600 mg/kg/дневно при плъхове и

100 mg/kg/дневно при зайци. Фертилитетът, пренаталното развитие и постнаталното развитие

не са засегнати при плъхове в дози до 250 mg/kg/дневно. Дозите при плъхове и зайци

осигуряват системна експозиция съответно 1 до 4 и 5 пъти по-висока от максималната

препоръчвана доза при хора (300 mg).

Фармакологичните проучвания

за безопасност не показват нежелани ефекти върху функциите

на централната нервна система, дихателната или сърдечно-съдовата система. Находките при

проучвания за токсичност при многократно приложение при животни потвърждават известния

потенциал за локално дразнене или очакваните фармалкологични ефекти на алискирен.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помо

щните вещества

Кросповидон

Магнезиев стеарат

Целулоза, микрокристална

Повидон

Силициев

диоксид, колоиден,

безводен

Хипромелоза

Макрогол

Талк

Железен оксид,

черен (E 172)

Железен оксид, червен (E 172)

Титанов диоксид (E 171)

6.2

Несъвместимости

Неприложимо.

6.3

Срок на годност

2 години

6.4

Специа

лни ус

ловия на съхранение

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от

влага.

6.5

Данни за оп

аковката

PA/Alu/PVC блистери

Опаковки,

съдържащи 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 или 280 таблетки.

Опаковките,

съдържащи 84 (3x28), 98 (2x49) или 280 (20x14)

таблетки са съставни опаковки.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пу

снати в продажба.

6.6

Специални предпа

зни мерки при изхвърляне

Неизползваният проду

т или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

8.

НОМЕР(

А

) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/408/001-010

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

22.08.2007

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tekturna 300 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа 300 mg алискирен (а

liskiren) (като хемифумарат).

За пълния списък на помощните

вещества, вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка

Бледочервена, двойноизпъкнала, елипсовидна таблетка с отпечатано ‘IU’ от едната страна и

‘NVR’ от другата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични по

казания

Лечение на есенциална хипертония.

4.2

Дозировка и начин на прило

жение

Препоръчваната доза на Tekturna е

150 m

g веднъж дневно. При пациенти, при които

артериалното налягане не се контролира адекватно, дозата може да се увеличи до 300 mg

веднъж дневно.

Траен антихипертензивен ефект се наблюдава до две седмици (85-90%) след започване на

лечението с доза от 150 mg веднъж дневно.

Tekturna може да се използва самостоятелно или в комбинация с

дру

ги антихипертензивни

средства (вж. точки 4.4 и 5.1).

Tekturna трябва да се приема

веднъж дневно с

лека храна, за предпочитане по едно и също

време всеки ден. Tekturna не трябва да се приема едновременно със сок от грейпфрут.

Бъбречно увр

еждане

Не се налага корекция на началната доза при пациенти с

леко до тежко бъбречно ув

реждане

(вж. точки 4.4 и 5.2).

Чернодробно увр

еждане

Не се налага корекция на началната доза при пациенти с

леко до тежко чернодробно ув

реждане

(вж. точка 5.2).

Пациенти в старческа възраст (над 65 години)

Не се налага корекция на началната доза при пациенти в старческа възрастs.

Педиатрични пациенти (под 18 години)

Не се препоръчва у

потребата на Tekturna при деца и

юноши под 18 години поради липсата на

данни за безопасността и ефикасността (вж. точка 5.2).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните

вещества.

Анамнеза за ангиоедем при прием на алискирен.

Втори и

трети триместър на бременността (вж.

точка 4.6).

Едновременната употреба на алискирен и циклоспорин, много мощен инхибитор на P-gp, или

други мощни инхибитори на P-gp (хинидин, верапамил), е противопоказана (вж. точка 4.5).

4.4

Специални преду

преждения и предпазни мерки при употреба

Пациентите,

които приемат дру

ги лекарствени продукти, инхибиращи ренин-ангиотензиновата

система (РАС) и/или тези, с намалена бъбречна функция и/или захарен диабет, са изложени на

повишен риск от хиперкалиемия по време на терапията с алискирен.

Алискирен трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти със сериозна застойна

сърдечна недостатъчност функционален клас III-IV по NYHA (New York Heart Association).

При поява на тежка и

продълж

ителна диария, приемът на Tekturna трябва да бъде

преустановен.

Ангиоедем

Както и

при дру

ги средства, повлияващи ренин-ангиотензиновата система, при пациентите,

лекувани с алискирен се съобщава за случаи на ангиоедем. При развитие на ангиоедем е

необходимо незабавно преустановяване на приема на Tekturna, провеждане на подходяща

терапия и проследяване до пълно и трайно отзвучаване на възникналите признаци и симптоми.

При засягане на езика, глотиса и ларинкса трябва да се приложи адреналин. В допълнение,

необходимо е да се вземат мерки за осигуряване на свободни дихателни пътища на пациентите.

Пациенти с натриев

и/или обемен дефицит

При пациентите с

изразен обемен и

/или солеви дефицит (напр. пациенти приемащи високи дози

диуретици) може да настъпи симптоматична хипотония след започване на лечението с Tekturna.

Това състояние трябва да се коригира преди прилагането на Tekturna, или лечението трябва да

започне под непосредствено лекарско наблюдение.

Бъбречно увр

еждане

Tekturna не е

изследван в клинични проу

чвания при пациенти с хипертония и тежко бъбречно

увреждане (серумен креатинин ≥ 150 μmol/l или 1,70 mg/dl за жени и ≥ 177 μmol/l или

2,00 mg/dl за мъже и/или изчисленa степен на гломерулна филтрация (GRF) < 30 ml/min),

анамнеза за диализа, нефрoтичен синдром или реновазална хипертония. Необходимо е

повишено внимание при пациентите с хипертония и тежко бъбречно увреждане поради липсата

на данни за безопасност на Tekturna.

Както и

при дру

ги средства, повлияващи ренин-ангиотензиновата система е необходимо

повишено внимание при прилагане на алискирен в присъствието на предразполагащи към

развитие на бъбречна недостатъчност фактори, като например хиповолемия (напр. поради

кръвозагуба, тежка или продължителна диария, продължително повръщане и др.), сърдечно

заболяване, чернодробно заболяване или бъбречно заболяване. По време на

пост-маркетинговия опит се съобщава за случаи на остра бъбречна недостатъчност, обратима

при преустановяване на лечението, при рискови пациенти, получаващи алискирен. При поява

на някакви признаци на бъбречна недостатъчност, приемът на алискирен трябва незабавно да се

преустанови.

Стеноза на бъбречната артерия

Няма налични контролирани клинични данни за употребата на Tekturna при пациенти с

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

едностранна или двустранна стеноза на бъбречната артерия, или със стеноза на артерия на

единствен бъбрек. Въпреки това, както и при други средства, повлияващи ренин-

ангиотензиновата система, налице е повишен риск от бъбречна недостатъчност, включително

остра бъбречна недостатъчност, при лечение на пациенти със стеноза на бъбречната артерия с

алискирен. Поради тази причина, при такива пациенти е необходимо повишено внимание. При

възникване на бъбречна недостатъчност, лечението трябва да се преустанови.

Умерени инхибитори на P-gp

Едновременното прилагане на алискирен 300 mg и кетоконазол 200 mg повишава с 76% AUC на

алискирен, но инхибиторите на P-gp като кетоконазол се очаква да доведат до повишаване на

тъканната концентрация в по-голяма степен отколкото на плазмената концентрация. Поради

тази причина е необходимо повишено внимание при прилагане на алискирен едновременно с

умерени инхибитори на P-gp като кетоконазол (вж. точко 4.5).

4.5

Взаимодействие с

други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Tekturna няма известни клинично значими взаимодействия с

лекарствени проду

кти, обичайно

използвани за лечение на хипертония или диабет.

Веществата,

които са изпитвани в клинични фармакокинетични проу

чвания включват

аценокумарол, атенолол, целекоксиб, пиоглитазон, алопуринол, изосорбид-5-мононитрат,

рамиприл и хидрохлортиазид. Не са установени взаимодействия.

Едновременното приложение на алискирен и валсартан (↓28%

), метформин (↓28%), амлодипин

(↑29%) или циметидин (↑19%) води до промяна между 20% и 30% в C

и AUC на Tekturna.

При прилагане с аторвастатин, AUC и C

на Tekturna в стационарно състояние се повишават с

50%. Едновременното приложение на Tekturna няма значимо влияние върху

фармакокинетиката на аторвастатин, валсатртан, метформин и амлодипин. В резултат на това

не е необходима корекция на дозата на Tekturna или на тези лекарствени продукти при

едновременно приложение.

Бионаличността на дигоксин може слабо да се понижи от Tekturna.

Предварителни данни показват,

че ирбесартан може да понижи AUC и

на Tekturna.

При опитни живо

тни е доказано, че P-gp е основен фактор, определящ бионаличността на

Tekturna. Поради тази причина, индуктори на P-gp (жълт кантарион, рифампицин) биха могли

да понижат бионаличността на Tekturna.

Взаимодействия с

CYP450

Алискирен не инхибира

изоензимите на CYP450 (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 и

3A).

Алискирен не индуцира CYP3A4. Поради тази причина не се очакват алискирен да повлияе

системната експозиция на вещества, които инхибират, индуцират или се метаболизират от тези

ензими. Алискирен се метаболизира в минимална степен от цитохром Р450 ензимите,

следователно не се очакват взаимодействия вследствие инхибиране или индукция на СYP450

изоензимите. Инхибиторите на CYP3A4 обаче често повлияват и P-gp. Поради тази причина

може да се очаква увеличена експозиция на алискирен при едновременно прилагане с CYP3A4

инхибитори, които инхибират и P-gp (вж. по-долу взаимодействия с Р-гликопротеин).

Взаимодействия с Р-

гликопротеин

При предклинични проу

чвания

е установено, че MDR1/Mdr1a/b (P-gp) e главната ефлуксна

система, включена в чревната абсорбцията и жлъчната екскреция на алискирен. Поради тази

причина индуктори на Р-гликопротеин (жълт кантарион, рифампицин) могат да понижат

бионаличността на Tekturna. Въпреки че това не е изследвано за алискирен, се знае, че P-gp

регулира тъканното усвояване на редица субстрати и инхибиторите на P-gp могат да повишат

съотношението тъканна към плазмена концентрация. Поради тази причина инхибиторите на P-gp

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

могат да доведат до повишаване на тъканните нива в по-голяма степен отколкото на плазмените

нива. Потенциалът за лекарствени взаимодействия на Р-gp мястото по всяка вероятност ще

зависи от степента на инхибиране на този транспортер.

P-gp су

бстрати или слаби инхибитори

Не са наблюдавани значими взаимодействия с

атенолол,

дигоксин, амлодипин или циметидин.

При прилагане с аторвастатин (80 mg), АUC и С

на алискирен (300 mg) в стационарно

състояние се увеличават с 50%.

Умерени инхибитори на P-gp

Едновременното прилагане на кетоконазол (200 m

g) и алискирен (300 mg) води до увеличаване

с 80% на плазмените нива на алискирен (AUC и С

). Предклиничните проучвания показват, че

едновременното прилагане на алискирен и кетоконазол увеличава стомашно-чревната

абсорбция и намалява жлъчната екскреция на алискирен. Очаква се промяната в плазмените

нива на алискирен в присъствието на кетоконазол да бъде в диапазона, който би се постигнал,

ако дозата на алискирен се удвои; установено е, че дози на алискирен до 600 mg или два пъти

най-високата препоръчвана терапевтична доза, се понасят добре при контролирани клинични

проучвания. Още се очаква инхибиторите на P-gp да доведат до повишаване на тъканната

концентрация в по-голяма степен, отколкото на плазмената концентрация. Поради тази причина

е необходимо повишено внимание при прилагане на алискирен едновременно с кетоконазол

или други умерени инхибитори на P-gp (итраконазол, кларитромицин, телитромицин,

еритромицин, амиодарон).

Мощни инхибитори на Р-gp

Проучване за лекарствени взаимодействия с

еднократна доза при здрави лица

е показало, че

циклоспорин (200 и 600 mg) повишава C

на алискирен 75 mg приблизително 2,5 пъти и AUC

приблизително 5 пъти. Повишаването би било по-високо при по-високи дози алискирен.

Поради тази причина едновременната употреба на алискирен и мощни инхибитори на P-gp е

противопоказана (вж. точка 4.3).

Фуроземид

При едновременното приложение на алискирен с

фу

роземид, AUC и C

на фуроземид се

понижават съответно с 28% и 49%. По тази причина се препоръчва проследяване на ефекта при

започване и коригиране на лечението с фуроземид, за да се избегне възможна нерационална

употреба в клинични условия на обемно натоварване.

Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС)

Както и

при дру

ги средства, повлияващи ренин-ангиотензиновата система, НСПВС могат да

понижат антихипертензивния ефект на алискирен. При някои пациенти с компрометирана

бъбречна функция (дехидратирани пациенти или пациенти в старческа възраст) прилагането на

алискирен едновременно с НСПВС може да доведе до допълнително влошаване на бъбречната

функция, включително е възможно възникване на остра бъбречна недостатъчност, която

обикновено е обратима. Поради тази причина при комбиниране на алискирен с НСПВС е

необходимо повишено внимание, особено при пациенти в старческа възраст.

Калий и

калий-

съхраняващи диуретици

Въз основа на опита с

потребата на други вещества, които влияят на системата ренин-

ангиотензин, едновременното прилагане на калий-съхраняващи диуретици, калиеви добавки,

заместители на солта, съдържащи калий, или други вещества, които могат да повишат нивата

на серумния калий (напр. хепарин) може да доведе до повишаване на серумния калий.

Препоръчва се повишено внимание, в случай че едновременното им прилагане се счита за

необходимо.

Сок от грейпфрут

Поради липсата на данни не може да се изключи възможно взаимодействие между алискирен и

сок от грейпфрут. Tekturna не трябва да се приема едновременно със сок от грейпфрут.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Варфарин

Ефектите на Tekturna върху фармакокинетиката на варфарин не са оценявани.

Прием на храна

Храните с

високо съдържание на мазнини значително понижават абсорбцията на Tekturna.

4.6

Бременност и кърмене

Бременност

Няма данни за у

потребата на алискирен при бременни жени. Tekturna не е

тератогенен при

плъхове и зайци (вж. точка 5.3). Други вещества, които директно въздействат на РАС са

свързани със сериозни фетални малформации и неонатална смърт. Както всяко лекарство, което

директно взаимодейства с РАС, Tekturna не трябва да се използва по време на първия

триместър на бременността или при жени, които планират да забременеят и е противопоказан

по време на втория и третия триместър (вж. точка 4.3). Медицинските специалисти, които

предписват средства, действащи на РАС, трябва да обсъдят с жените с детероден потенциал

възможните рискове на тези средства по време на бременност.

Ако по време на лечението се

установи бременност, приемът на Tekturna трябва съответно да се прекрати.

Кърмене

Не е

известно дали алискирен се екскретира в кърмата. Tekturna се секретира в млякото на

лактиращи плъхове

. Поради тази причина не се препоръчва употребата му при жени, които

кърмят.

4.7

Ефекти върху сп

особн

остта за шофиране и работа с машини

Няма проу

чвания за ефектите върху способността за шофиране и

работа с машини. Все пак при

шофиране и работа с машини трябва да се има в предвид, че по време на приема на

антихипертензивни лекарствени продукти понякога може да се появят замаяност или умора.

Tekturna оказва пренебрежимо влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарств

ени реакции

Tekturna е оценен за безопасност при повече от 7 800 пациенти,

включително повече от 2 300

пациенти леку

вани в продължение на 6 месеца, и повече от 1 200 пациенти, лекувани в

продължение на 1 година. Честотата на нежеланите реакции не показва връзка с пола,

възрастта, индекса на телесна маса, расовата или етническата принадлежност. Лечението с

Tekturna, при дози до 300 mg, води до обща честота на нежеланите лекарствени реакции

подобна на тази при плацебо. Нежеланите реакции като цяло са леки и преходни по характер, и

само в редки случаи са налагали прекратяване на лечението. Най-честата нежелана реакция е

диария.

Честотата на су

ха

кашлица е сходна при пациентите лекувани с плацебо (0,6%) и при тези

лекувани с Tekturna (0,9%).

Нежеланите лекарствени реакции (Таблица 1)

са подредени по честота,

като се започва с най-

честите, чрез използване на следната конвенция: много чести (≥1/10); чести (≥1/100, <1/10);

нечести (≥1/1 000, <1/100); редки (≥1/10 000, <1/1 000); много редки (<1/10 000), вкл. отделни

съобщения. При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции

се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Таблица 1

Стомашно-чревни на

рушения

Чести:

Диария

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Нечести:

Обрив

Редки:

Ангиоедем

По време на лечение с

Tekturna е

наблюдавана поява на ангиоедем. В хода на контролирани

клинични проучвания, ангиоедем възниква рядко при терапия с Tekturna, с честота, сравнима с

тази при лечение с плацебо или хидрохлортиазид. По време на постмаркетинговия опит също

има съобщения за случаи на ангиоедем (с неизвестна честота). При поява на някакви признаци,

предполагащи алергична реакция (по-специално затруднено дишане или преглъщане, или

подуване на лицето, крайниците, очите, устните и/или езика), пациентите трябва да

преустановят терапията и да се свържат с лекар (вж. точка 4.4).

Лабораторни находки

При контролирани клинични проучвания

, клинично значимите промени в стандартните

лабораторни показатели са нечесто свързани с приложението на Tekturna. При клинични

проучвания при пациенти с хипертония, Tekturna няма клинично значими ефекти върху общия

холестерол, липопротеините с висока плътност (HDL-C), триглицеридите на гладно, кръвната

захар на гладно и пикочната киселина.

Хемоглобин и хематокрит

: Наблюдавано е

леко понижаване в стойностите на хемоглобина и

хематокрита (средно понижаване съответно с 0,05 mmol/l и 0,16 обемни процента). Нито един

пациент не прекратява лечението поради анемия. Този ефект се наблюдава и при други

средства действащи на системата ренин-ангиотензин, като инхибитори на ангиотензин

конвертиращия ензим (АСЕ инхибитори) и ангиотензин рецепторни блокери.

Серумен калий

: При

пациенти с есенциална хипертония, лекувани самостоятелно с Tekturna,

покачването на серумния калий е незначително и настъпва рядко (0,9% в сравнение с 0,6% при

плацебо). Въпреки това, при едно проучване, където Tekturna е използван в комбинация с АСЕ

инхибитор при група пациенти с диабет, покачването на серумния калий е по-често (5,5%).

Следователно, както при всички средства, действащи на РАС, при пациентите със захарен

диабет, бъбречно заболяване или сърдечна недостатъчност е показано редовното проследяване

на електролитите и бъбречната функция.

По време на постмаркетинговия опит

има

съобщения за случаи на бъбречна дисфункция и

остра бъбречна недостатъчност при рискови пациенти (вж. точка 4.4).

4.9

Предозиран

е

Съществуват ограничени данни за предозиране при хора. Най-

вероятната проява на

предозиране е хипотония, свързана с антихипертензивния ефект на алискирен. В случай на

симптоматична хипотония трябва да се започне поддържащо лечение.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакоди

намични свойства

Фармакотерапевтична гру

а: Инхибитор на ренина, ATC код: C09XA02

Алискирен е

перорално активен,

непептиден, мощен и селективен директен инхибитор на

човешкия ренин.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Чрез инхибиране на ензима ренин, алискирен инхибира РАС на мястото на активиране, като

блокира преобразуването на ангиотензиноген до ангиотензин I и понижава нивата на

ангиотензин I и ангиотензин II. Докато другите лекарства, които инхибират РАС (АСЕ

инхибитори и ангиотензин II рецепторни блокери (АРБ)), предизвикват компенсаторно

покачване на плазмената ренинова активност (ПРА), лечението с алискирен понижава

плазмената ренинова активност (ПРА) при пациенти с хипертония с приблизително 50 до 80%.

Подобно понижаване е установено при комбиниране на алискирен с други антихипертензивни

средства. Клиничните последствия от разликите в ефекта върху ПРА не са известни до

момента.

Хипертония

При пациенти с хипертония,

еднократното дневно приложение на Tekturna в дози от 150 mg и

300 mg води до доза-зависимо понижаване, както на систолното, така и на диастолното

артериално налягане, което се запазва през целия 24-часов дозов интервал (запазвайки

благоприятния си ефект в ранните сутрешни часове) със средно съотношение на пиковата към

най-ниската плазмена концентрация при диастолно повлияване до 98% за дозата от 300 mg. 85

до 90% от максималния ефект на понижаване на артериалното налягане се наблюдава след

2 седмици. Ефектът на понижаване на артериалното налягане се запазва по време на

продължително лечение и не зависи от възрастта, пола, индекса на телесна маса и етническата

принадлежност. Tekturna е изпитван при 1 864 пациенти на възраст 65 години или по-възрастни

и при 426 пациенти на възраст 75 години или по-възрастни.

Проучвания на монотерапия с Tekturna са показали ефекти на понижаване на артериалното

налягане,

сравними с тези при други класове антихипертензивни лекарствени средства в това

число ACE инхибитори и АРБ. В сравнение с диуретик (хидрохлортиазид – ХХТЗ), Tekturna

300 mg понижава систолното/диастолно артериално налягане с 17,0/12,3 mmHg, в сравнение с

14,4/10,5 mmHg при ХХТЗ 25 mg, след 12-седмично лечение. При пациенти с хипертония и

диабет, монотерапията с Tekturna е безопасна и ефективна.

Има проучвания на комбинирана терапия с

Tekturna добавен към диуретика хидрохлортиазид,

АСЕ инхибитора рамиприл, блокера на калциевите канали амлодипин, ангиотензин

рецепторния антагонист валсартан и бета-блокера атенолол. Тези комбинации са толерирани

добре. Tekturna индуцира адитивен ефект на понижение на кръвното налягане, когато се добави

към хидрохлортиазид и към рамиприл. При пациенти, които не отговарят адекватно на 5 mg от

блокера на калциеви канали амлодипин, добавянето на Tekturna 150 mg е имало ефект на

понижаване на артериалното налягане, подобен на този, получен при повишаване на дозата на

амлодипин до 10 mg, но с по-ниска честота на едем (алискирен 150 mg/амлодипин 5 mg 2,1%

спр. амлодипин 10 mg 11,2%). Tekturna в комбинация с ангиотензин рецепторния антагонист

валсартван показва адитивен антихипертензивен ефект в проучване, специално насочено към

изследване на ефекта на комбинираната терапия.

При пациенти с хипертония и

затлъстяване, които не отговарят адекватно на лечение с ХХТЗ

25 mg, добавянето към лечението на Tekturna 300 mg води до адитивен ефект на понижаване на

артериалното налягане, който е сравним с този при добавяне към лечението на ирбесартан

300 mg или амлодипин 10 mg. При пациенти с хипертония и диабет, Tekturna води до адитивен

ефект на понижаване на артериалното налягане, при добавянето му към рамиприл, като

комбинацията на Tekturna и рамиприл е имала по-ниска честота на кашлица (1,8%) в сравнение

с рамиприл (4,7%).

При пациенти,

леку

вани при контролирани клинични проучвания няма доказателства за

хипотония при приложение на първата доза, както и за ефект върху честотата на пулса.

Прекомерна хипотония се наблюдава нечесто (0,1%) при пациенти с неусложнена хипертония,

лекувани с Tekturna като монотерапия. Хипотонията е нечеста (<1%) и по време на

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

комбинираното лечение с други антихипертензивни средства. При спиране на лечението,

артериалното налагане се възвръща постепенно до изходните стойности за период от няколко

седмици, като няма доказателства за ребаунд ефект при артериалното налягане и ПРА.

В 3-месечно проучване

на 302 пациенти със стабилна лека сърдечна недостатъчност, всичките

получаващи стандартно лечение за стабилна сърдечна недостатъчност, добавянето към

лечението на Tekturna 150 mg се понася добре.Нивата на В-тип натриуретичния пептид (BNP)

се понижават с 25% в Tekturna рамото спрямо плацебо, при все че клиничното значение на това

понижаване не е ясно.

В 6-месечно проучване

на 599 пациенти с хипертония, захарен диабет тип 2 и нефропатия,

всичките получаващи losartan 100 mg и оптимизирана поддържаща терапия, добавянето към

лечението на Tekturna 300 mg постига 20% понижение на съотношението албумин:креатинин в

урината, т.е. от 58 mg/mmol до 46 mg/mmol, спрямо плацебо. Процентът на пациентите,

постигнали в края на проучването понижение на съотношението албумин:креатинин в урината

поне 50% от изходните стойности, е 24,7% за Tekturna и съответно 12,5% за

плацебо.Клиничното значение на понижаването на съотношението албумин:креатинин в

урината, без да има повлияване на артериалното налягане, не е установено.Tekturna не влияе

върху серумната концентрация на креатинина, но е свързан често (4,2% спрямо 1,9% за

плацебо) с повишаване на нивата на серумния калий

6,0 mmol/l, въпреки че това няма

статистическо значение.

До този момент не са известни благоприятни ефекти на Tekturna върху смъртността и сърдечно-

съдовата заболеваемост и

увреждането на таргетните органи.

Сърдечна електрофизиология

В хода на рандомизирани, двойно-

слепи, плацебо контролирани и контролирани с активно

вещество проучвания, чрез използване на стандартна и Холтер електрокардиография, не е

установен ефект върху QT интервала.

5.2

Фа

рмакокинетични свойства

Абсорбция

След абсорбция при перорално приложение, пиковата плазмена концентрация на алискирен се

достига след 1-3

часа. Абсолютната бионаличност на алискирен е приблизително 2-3%. Храни с

високо съдържание на мазнини понижават C

с до 85% и AUC с до 70%. Стационарна

плазмена концентрация се достига в рамките на 5-7 дни след приложение веднъж дневно и

стационарното ниво е приблизително 2 пъти по-високо отколкото при началната доза.

Разпределение

След интравенозно приложение, средният обем на разпределение при стационарно състояние е

приблизително 135 литра, което показва, че алискирен се разпределя екстензивно в

извънсъдовото пространство. Свързването на алискирен с плазмените протеини е умерено

(47-51%) и независимо от концентрацията.

Метаболизъм и елиминиране

Средният полуживот е

приблизително 40 часа (в интервала от 34 до 41 часа). Алискирен се

екскретира основно като непроменено вещество във фецеса (78%). Приблизително 1,4% от

общата перорална доза се метаболизира. Ензимът, отговорен за този метаболизъм е CYP3A4.

Приблизително 0,6% от дозата след перорално приложение се възстановява в урината. След

интравенозно приложение, средният плазмен клирънс е приблизително 9 l/час.

Линейност/нелинейност

Ескпозицията на алискирен се ув

еличава над пропорционалното на увеличението на дозата

ниво. След еднократно приложение на доза в диапазон от 75 до 600 mg, двукратно увеличение

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

на дозата води съответно до ~2,3 и 2,6-кратно увеличение на AUC и C

. В стационарно

състояние, не-линейността може да е по-силно изразена. Механизмите, отговорни за

отклонението от линейната зависимост не са установени. Възможен механизъм е насищането на

транспортните системи на мястото на абсорбция или на хепато-билиарния клирънс.

Особености при пациенти

Алискирен е ефективно,

еднократно дневно, антихипертензивно лечение при възрастни

пациенти независимо от пола, възрастта, индекса на телесна маса и етническата

принадлежност.

AUC е 50%

по-висока при пациенти в старческа възраст (> 65 години), отколкото при млади

индивиди. Полът, теглото и етническият произход нямат клинично значимо влияние върху

фармакокинетиката на алискирен.

Фармакокинетиката на алискирен е оценена при пациенти с

различна степен на бъбречна

недостатъчност. Относителните AUC и C

на алискирен при лица с бъбречно увреждане са в

интервала от 0,8 до 2 пъти над нивата при здрави лица, след прием на еднократна доза и при

стационарно състояние. Тези наблюдавани промени, обаче, не корелират с тежестта на

бъбречното увреждане. При пациенти с леко до тежко бъбречно увреждане не се изисква

корекция на първоначалната доза на Tekturna, но при пациентите с тежко бъбречно увреждане е

необходимо повишено внимание.

Фармакокинетиката на алискирен не се повлиява в значима степен при пациенти с леко до

тежко чернодробно заболяване.

Следователно, при пациентите с леко до тежко чернодробно

увреждане не се изисква корекция на първоначалната доза на алискирен.

5.3

Предклинични да

нни за безоп

асност

Карциногенният потенциал е

оценен в хода на 2-годишно проучване при плъхове и 6-месечно

трансгенно проучване при мишки. Не е установен карциногенен потенциал. Съобщените един

случай на аденом на колона и един случай на аденокарцином на цекума при плъхове в дози от

1 500 mg/kg/дневно не са статистически значими. Въпреки, че алискирен има известен

иритационен потенциал, границите на безопасност при хора при доза от 300 mg, уставновени в

хода на проучване при здрави доброволци, се приемат за подходящи при 9-11 пъти нивата, въз

основа на концентрациите във фецеса или 6 пъти въз основа на концентрациите в лигавицата в

сравнение с 250 mg/kg/дневно при проучването за канцерогенност при плъхове.

Алискирен няма никакъв му

тагенен потенциал при

in vitro

in vivo

проучвания за мутагенност.

Тестовете включват

in vitro

тестове с бактериални клетки и клетки от бозайник, и

in vivo

изследвания при плъхове.

Проучванията за репродуктивна токсичност с

алискирен не показват никакви данни за ембрио-

фетална токсичност или тератогенност в дози до 600 mg/kg/дневно при плъхове и

100 mg/kg/дневно при зайци. Фертилитетът, пренаталното развитие и постнаталното развитие

не са засегнати при плъхове в дози до 250 mg/kg/дневно. Дозите при плъхове и зайци

осигуряват системна експозиция съответно 1 до 4 и 5 пъти по-висока от максималната

препоръчвана доза при хора (300 mg).

Фармакологичните проучвания

за безопасност не показват нежелани ефекти върху функциите

на централната нервна система, дихателната или сърдечно-съдовата система. Находките при

проучвания за токсичност при многократно приложение при животни потвърждават известния

потенциал за локално дразнене или очакваните фармалкологични ефекти на алискирен.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помо

щните вещества

Кросповидон

Магнезиев стеарат

Целулоза, микрокристална

Повидон

Силициев

диоксид, колоиден,

безводен

Хипромелоза

Макрогол

Талк

Железен оксид,

черен (E 172)

Железен оксид, червен (E 172)

Титанов диоксид (E 171)

6.2

Несъвместимости

Неприложимо.

6.3

Срок на годност

2 години

6.4

Специа

лни ус

ловия на съхранение

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от

влага.

6.6

Данни за оп

аковката

PA/Alu/PVC блистери

Опаковки,

съдържащи 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 или 280 таблетки.

Опаковките,

съдържащи 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) или 280 (20x14)

таблетки са съставни

опаковки.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пу

снати в продаж

ба.

6.6

Специални предпа

зни мерки при изхвърляне

Неизползваният проду

т или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

8.

НОМЕР(А

) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/408/011-020

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

22.08.2007

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО,

ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Б.

УСЛОВИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

A.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОТГОВОРЕН ЗА

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Име и

адрес на производителя отговорен за освобождаване на партидите

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Италия

Б.

УСЛОВИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА И

УПОТРЕБАТА,

НАЛОЖЕНИ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Лекарственият продук

т се отпуска по лекарско предписание.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗОПАСНАТА И

ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Неприложимо.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Система за лекарств

ена безопасност

ПРУ трябва да осигури наличността и функционирането на система за лекарствена безопасност,

както е описано във версия 2 (с дата 5 юли 2006 г.) представена в Модул 1.8.1. на Заявлението

за разрешаване за употреба, преди пускането на пазара и докато продуктът е в употреба.

План за управление

на риска

ПРУ се задължава да проведе проучванията

и допълнителните дейности за лекарствена

безопасност, описани в Плана за лекарствена безопасност, съгласно версията на Плана за

управление на риска (ПУР) от 30 май 2007 г., представена в Модул 1.8.2. от Заявлението за

разрешаване за употреба и всички последващи актуализации на ПУР, съгласувани с CHMP.

Съгласно Указанията на CHMP за Системи за управление на риска при лекарствени

продукти за хуманната медицина, актуализираният ПУР трябва да бъде подаден

едновременно със следвашия периодичен доклад за безопасност (ПДБ).

Освен това, акту

ализиран ПУР трябва да бъде подаден:

когато се получи нова информация,

която може да повлияе настоящата Спецификация за

безопасност, План за безопасност или дейностите за намаляване на риска.

в рамките на 60 дни след получаване на информация за важно събитие (по отношение на

лекарствената безопасност или намаляването на риска).

при поискване от EMEA.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ

ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКАТА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

A. ДАННИ ВЪРХУ

ОПАКОВКАТА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ДАННИ,

КОИТО ТРЯБВА ДА

СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

СГЪВАЕМА КУТИЯ ЗА ЕДИНИЧНА ОПАКОВКА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tekturna 150 mg филмирани таблетки

Aliskiren

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Всяка филмирана таблетка съдържа 150 m

g алискирен (като хемифу

марат).

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

7 филмирани таблетки

14 филмирани таблетки

28 филмирани таблетки

30 филмирани таблетки

50 филмирани таблетки

56 филмирани таблетки

90 филмирани таблетки

5.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение.

Преди у

потреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,

ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място,

недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,

АКО Е НЕОБХ

ОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХ

Р

АНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка,

за да се предпази от влага.

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХ

ВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

12.

НОМЕР(

А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/408/001

7 филмирани таблетки

EU/1/07/408/002

14 филмирани таблетки

EU/1/07/408/003

28 филмирани таблетки

EU/1/07/408/004

30 филмирани таблетки

EU/1/07/408/005

50 филмирани таблетки

EU/1/07/408/006

56 филмирани таблетки

EU/1/07/408/008

90 филмирани таблетки

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият проду

т се отпуска по лекарско предписание.

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Tekturna 150 mg

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

МИНИМУМ ДАННИ,

КОИТО ТРЯБВА ДА

СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ

БЛИСТЕР

БЛИСТЕР (КАЛЕНДАРЕН)

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tekturna 150 mg филмирани таблетки

Aliskiren

2.

ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

3.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

5.

ДРУГО

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ДАННИ,

КОИТО ТРЯБВА ДА

СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

ЕДИНИЧНА КАРТОНЕНА КУТИЯ В СЪСТАВНИТЕ ОПАКОВКИ (БЕЗ BLUE BOX)

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT

Tekturna 150 mg филмирани таблетки

Aliskiren

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Всяка филмирана таблетка съдържа 150 m

g алискирен (като хемифу

марат).

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

14 филмирани таблетки

Част от съставната опаковка състояща се от 20 опаковки, всяка съдържаща 14

таблетки.

28 филмирани таблетки

Част от съставната опаковка състояща се от 3 опаковки, всяка съдържаща 28 таблетки.

49 филмирани таблетки

Част от съставната опаковка състояща се от 2 опаковки, всяка съдържаща 49 таблетки.

5.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение.

Преди у

потреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,

ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място,

недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,

АКО Е НЕОБХ

ОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХ

РАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка,

за да се предпази от влага.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХ

ВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

12.

НОМЕР(

А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/408/007

84 филмирани таблетки (3x28)

EU/1/07/408/009

98 филмирани таблетки (2x49)

EU/1/07/408/010

280 филмирани таблетки (20x14)

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият проду

т се отпуска по лекарско предписание.

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Tekturna 150 mg

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ДАННИ,

КОИТО ТРЯБВА ДА

СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

ВЪНШНА КАРТОНЕНА КУТИЯ НА СЪСТАВНИТЕ ОПАКОВКИ (С BLUE BOX)

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT

Tekturna 150 mg филмирани таблетки

Aliskiren

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Всяка филмирана таблетка съдържа 150 m

g алискирен (като хемифу

марат).

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

84 филмирани таблетки

Съставна опаковка състояща се от 3

опаковки, всяка съдържаща 28 таблетки.

98 филмирани таблетки

Съставна опаковка състояща се от 2 опаковки, всяка съдържаща 49 таблетки.

280 филмирани таблетки

Съставна опаковка състояща се от 20 опаковки, всяка съдържаща 14 таблетки.

5.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение.

Преди у

потреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,

ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място,

недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,

АКО Е НЕОБХ

ОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХ

РАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка,

за да се предпази от влага.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХ

ВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

12.

НОМЕР(

А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/408/007

84 филмирани таблетки (3x28)

EU/1/07/408/009

98 филмирани таблетки (2x49)

EU/1/07/408/010

280 филмирани таблетки (20x14)

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият проду

т се отпуска по лекарско предписание.

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Tekturna 150 mg

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ДАННИ,

КОИТО ТРЯБВА ДА

СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

СГЪВАЕМА КУТИЯ ЗА ЕДИНИЧНА ОПАКОВКА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tekturna 300 mg филмирани таблетки

Aliskiren

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Всяка филмирана таблетка съдържа 300 m

g алискирен (като хемифу

марат),.

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

7 филмирани таблетки

14 филмирани таблетки

28 филмирани таблетки

30 филмирани таблетки

50 филмирани таблетки

56 филмирани таблетки

5.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение.

Преди у

потреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,

ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място,

недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,

АКО Е НЕОБХ

ОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХ

РАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка,

за да се предпази от влага.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХ

ВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

12.

НОМЕР(

А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/408/011

7 филмирани таблетки

EU/1/07/408/012

14 филмирани таблетки

EU/1/07/408/013

28 филмирани таблетки

EU/1/07/408/014

30 филмирани таблетки

EU/1/07/408/015

50 филмирани таблетки

EU/1/07/408/016

56 филмирани таблетки

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият проду

т се отпуска по лекарско предписание.

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Tekturna 300 mg

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

МИНИМУМ ДАННИ,

КОИТО ТРЯБВА ДА

СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ

БЛИСТЕР

БЛИСТЕР (КАЛЕНДАРЕН)

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tekturna 300 mg филмирани таблетки

Aliskiren

2.

ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

3.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

5.

ДРУГО

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ДАННИ,

КОИТО ТРЯБВА ДА

СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

ЕДИНИЧНА КАРТОНЕНА КУТИЯ В СЪСТАВНИТЕ ОПАКОВКИ (БЕЗ BLUE BOX)

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT

Tekturna 300 mg филмирани таблетки

Aliskiren

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Всяка филмирана таблетка съдържа 300 m

g алискирен (като хемифу

марат).

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

14 филмирани таблетки

Част от съставната опаковка състояща се от 20 опаковки, всяка съдържаща 14

таблетки.

28 филмирани таблетки

Част от съставната опаковка състояща се от 3 опаковки, всяка съдържаща 28 таблетки.

30 филмирани таблетки

Част от съставната опаковка състояща се от 3 опаковки, всяка съдържаща 30 таблетки

49 филмирани таблетки

Част от съставната опаковка състояща се от 2 опаковки, всяка съдържаща 49 таблетки.

5.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение.

Преди у

потреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,

ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място,

недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,

АКО Е НЕОБХ

ОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХ

Р

АНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка,

за да се предпази от влага.

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХ

ВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

12.

НОМЕР(

А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/408/017

84 филмирани таблетки (3x28)

EU/1/07/408/018

90 филмирани таблетки (3x30)

EU/1/07/408/019

98 филмирани таблетки (2x49)

EU/1/07/408/020

280 филмирани таблетки (20x14)

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият проду

т се отпуска по лекарско предписание.

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Tekturna 300 mg

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ДАННИ,

КОИТО ТРЯБВА ДА

СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

ВЪНШНА КАРТОНЕНА КУТИЯ НА СЪСТАВНИТЕ ОПАКОВКИ (С BLUE BOX)

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT

Tekturna 300 mg филмирани таблетки

Aliskiren

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Всяка филмирана таблетка съдържа 300 m

g алискирен (като хемифу

марат).

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

84 филмирани таблетки

Съставна опаковка състояща се от 3

опаковки, всяка съдържаща 28 таблетки.

90 филмирани таблетки

Съставна опаковка състояща се от 3 опаковки, всяка съдържаща 30 таблетки.

98 филмирани таблетки

Съставна опаковка състояща се от 2 опаковки, всяка съдържаща 49 таблетки.

280 филмирани таблетки

Съставна опаковка състояща се от 20 опаковки, всяка съдържаща 14 таблетки.

5.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение.

Преди у

потреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,

ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място,

недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,

АКО Е НЕОБХ

ОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХ

Р

АНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка,

за да се предпази от влага.

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХ

ВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

12.

НОМЕР(

А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/408/017

84 филмирани таблетки (3x28)

EU/1/07/408/018

90 филмирани таблетки (3x30)

EU/1/07/408/019

98 филмирани таблетки (2x49)

EU/1/07/408/020

280 филмирани таблетки (20x14)

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият проду

т се отпуска по лекарско предписание.

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Tekturna 300 mg

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Tekturna 150 mg филм

ирани таблетки

Аliskiren (Алискирен)

Прочетете внимат

елно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да имате ну

жда да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас.

Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите дру

ги,

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или

фармацевт.

В тази лист

овка

Какво представлява Tekturna и

за какво се използва

Преди да приемете Tekturna

Как да приемате Tekturna

Възможни нежелани реакции

Съхранение на Tekturna

Допълнителна информация

1.

КАКВО

ПРЕДСТАВЛЯВА TEKTURNA И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Tekturna принадлежи към нов клас лекарства наречени инхибитори на ренина

. Tekturna помага

за понижаване на високо кръвно налягане.

Рениновите инхибитори намаляват количеството на

произвеждания от организма ангиотензин ІІ. Ангиотензин ІІ води до свиване на кръвоносните

съдове, което повишава кръвното налягане. Намаляването на количеството на ангиотензин ІІ

позволява на кръвоносните съдове да се опуснат, което понижава кръвното налягане.

Високото кръвно налягане ув

еличава натоварването на сърцето и артериите. Ако това

продължава за дълъг период от време, може да увреди кръвоносните съдове в мозъка, сърцето и

бъбреците, и може да доведе до удар, сърдечна недостатъчност, инфаркт или бъбречна

недостатъчност. Понижаването на кръвното налягане до нормалните стойности, намалява риска

от настъпване на тези заболявания.

2.

ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ TEKTURNA

Не приемайте Tekturna

ако сте алергични (свръхчувствителни) към алискирен или към някоя от останалите

съставки на Tekturna. Ако считате, че може да сте алергични, поискайте съвет от Вашия

лекар;

ако вече сте получавали ангиоедем (затру

днено дишане или преглъщане или подуване на

лицето, дланите и ходилата, очите, устните и/или езика) при прием на алискирен;

през последните 6 месеца от бременността или ако кърмите, вижте точка “Бременнност и

кърмене”;

ако приемате циклоспорин (лекарство, което се използва при трансплантация за

предотвратяване на отхвърлянето на трансплантиран орган от организма

или при някои

други състояния, като ревматоиден артрит или атопичен дерматит) или верапамил

(лекарство, което се използва за понижаване на кръвното налягане, за регулиране на

сърдечния ритъм или за лечение на стенокардия) или хинидин (лекарство, което се

използва за регулиране на сърдечния ритъм).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Обърнете специално внимание при употребата на Tekturna

ако приемате диуретик (вид лекарство, известно още като отводняващи таблетки, което

увеличава количеството на отделяната урина);

ако имате нарушена бъбречна функция;

ако полу

чавате ангиоедем (затру

днено дишане или преглъщане или подуване на лицето,

дланите и ходилата, очите, устните и/или езика).

Ако някое от посочените състояния се отнася за Вас, информирайте Вашия лекар преди да

приемете Tekturna.

Не се препоръчва приложението на Tekturna при деца и

юноши.

Няма специални препоръки за дозата при пациенти на 65

или повече години.

Употреба на дру

г

и лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро се приемали

други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и

/или да вземете дру

ги предпазни

мерки, ако приемате едно от следните лекарства:

лекарства, които увеличават количеството на калий в кръвта. Те включват калий-

съхраняващи диуретици, калиеви добавки.

фуроземид, лекарство принадлежащо към групата, известна като диуретици или

отводняващи таблетки, което се използва за увеличаване количеството на отделяната

урина.

кетоконазол, лекарство,

което се използва за лечение на гъбични инфекции.

някои видове болкоу

спокояващи,

известни като нестероидни противовъзпалителни

средства (НСПВС).

Прием на Tekturna с хран

и и напитки

Трябва да приемате Tekturna с лека храна веднъж дневно, за предпочитане по едно и също

време всеки ден. Не трябва да приемате Tekturna едновременно със сок от грейпфрут.

Бременност и кърмене

Не приемайте Tekturna, ако сте бременна. Важно е

да разговаряте с Вашия лекар незабавно, ако

считате, че може да сте бременна или ако планирате да забременеете. Недейте да кърмите, ако

приемате Tekturna.

Посъветвайте се с

Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа

с машини

Възможно е да се чувствате замаяни и това може да повлияе способността Ви да се

концентрирате. Преди да шофирате, работите с машини или извършвате други дейности, които

изискват концентрация, трябва да сте сигурни, че знаете как реагирате на действието на

Tekturna.

3.

КАК ДА ПРИЕМАТЕ TEKTURNA

Винаги приемайте Tekturna точно както Ви е

казал Вашия лекар.

Ако не сте сигурни в нещо,

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Хората,

които имат високо кръвно налягане често не забелязват никакви белези на проблема.

Много от тях могат да се чу

встват съвсем нормално. Много е важно да приемате това лекарство

точно както Ви е казал Вашия лекар, за да получите най-добрите резултати и да намалите риска

от нежелани реакции. Спазвайте определените посещения при лекаря дори да се чувствате

добре.

Обичайната начална доза е

една

таблетка от 150 mg веднъж дневно.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

В зависимост от начина,

по който отговаряте на лечението,

Вашият лекар може да предпише

по-висока доза - една таблетка от 300 mg веднъж дневно. Вашият лекар може да предпише

Tekturna едновременно с други лекарства използвани за лечение на високо кръвно налягане.

Начин на прило

ж

ение

Препоръчва се да приемате таблетките с малко вода. Трябва да приемате Tekturna с лека храна

веднъж дневно, за предпочитане по едно и също време всеки ден. Не трябва да приемате

Tekturna едновременно със сок от грейпфрут.

Ако сте приели по

вече от н

еобходимата доза Tekturna

Ако случайно сте приели прекалено много таблетки Tekturna, незабавно се консултирайте с

лекар. Може да се нуждаете от медицински грижи.

Ако сте проп

уснали да приемете Tekturna

Ако сте пропуснали да приемете една доза Tekturna, вземете я, веднага щом се сетите и след

това приемете следващата доза в обичайното за това време. Ако, обаче, вече е почти време за

Вашата следваща доза, просто трябва да приемете следващата таблетка в обичайното време. Не

вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

4.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Tekturna може да предизвика нежелани реакции,

въпреки че

не всеки

ги получава.

Чести (засягат по-малко от 1

на 10 пациенти): диария.

Нечести (засягат по-малко от 1

на 100 пациенти): кожен обрив.

Редки (засягат по-малко от 1

на 1 000 пациенти): ангиоедем (затруднено дишане или

преглъщане, или подуване на лицето, дланите и стъпалата, очите, устните и/или езика).

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): бъбречни

проблеми.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна,

или забележите дру

ги,

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5.

СЪХРАНЕНИЕ НА TEKTURNA

Съхранявайте на място,

недостъпно за деца.

Не използвайте Tekturna след срока

на годност отбелязан върху картонената опаковка и

блистера. Срока на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 30°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка,

за да се предпази от влага.

6.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Tekturna

Активната съставка е

алискирен (като хемифу

марат) 150 mg.

Дру

гите съставки са кросповидон,

хипромелоза, магнезиев стеарат, макрогол,

микрокристална целулоза, повидон, колоиден безводен силициев диоксид, талк, титанов

диоксид (E 171), черен железен оксид (E 172), червен железен оксид (E 172).

Как изглежда Tekturna и ка

кво съдържа оп

аковката

Tekturna 150 mg филмирани таблетки са бледорозови, двойноизпъкнали,

кръгли таблетки с

отпечатано ‘IL’ от едната страна и ‘NVR’ от другата.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Tekturna се предлага в опаковки съдържащи 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 или 280 таблетки.

Опаковките, съдържащи 84 (3x28), 98 (2x49) или 280 (20x14) таблетки са съставни опаковки. Не

всички видовe опаковки могат да се предлагат във Вашата страна.

Притежател на разрешението за уп

отреба

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

Производител

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Италия

За допълнителна информация относно този лекарствен проду

т, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Дата на последно одобрен

и

е на листовката

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Tekturna 300 mg филм

ирани таблетки

Аliskiren (Алискирен)

Прочетете внимат

елно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да имате ну

жда да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас.

Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите дру

ги,

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или

фармацевт.

В тази лист

овка

Какво представлява Tekturna и

за какво се използва

Преди да приемете Tekturna

Как да приемате Tekturna

Възможни нежелани реакции

Съхранение на Tekturna

Допълнителна информация

1.

КАКВО

ПРЕДСТАВЛЯВА TEKTURNA И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Tekturna принадлежи към нов клас лекарства наречени инхибитори на ренина

. Tekturna помага

за понижаване на високо кръвно налягане.

Рениновите инхибитори намаляват количеството на

произвеждания от организма ангиотензин ІІ. Ангиотензин ІІ води до свиване на кръвоносните

съдове, което повишава кръвното налягане. Намаляването на количеството на ангиотензин ІІ

позволява на кръвоносните съдове да се опуснат, което понижава кръвното налягане.

Високото кръвно налягане ув

еличава натоварването на сърцето и артериите. Ако това

продължава за дълъг период от време, може да увреди кръвоносните съдове в мозъка, сърцето и

бъбреците, и може да доведе до удар, сърдечна недостатъчност, инфаркт или бъбречна

недостатъчност. Понижаването на кръвното налягане до нормалните стойности, намалява риска

от настъпване на тези заболявания.

2.

ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ TEKTURNA

Не приемайте Tekturna

ако сте алергични (свръхчувствителни) към алискирен или към някоя от останалите

съставки на Tekturna. Ако считате, че може да сте алергични, поискайте съвет от Вашия

лекар;

ако вече сте получавали ангиоедем (затру

днено дишане или преглъщане или подуване на

лицето, дланите и ходилата, очите, устните и/или езика) при прием на алискирен;

през последните 6 месеца от бременността или ако кърмите, вижте точка “Бременнност и

кърмене”;

ако приемате циклоспорин (лекарство, което се използва при трансплантация за

предотвратяване на отхвърлянето на трансплантиран орган от организма

или при някои

други състояния, като ревматоиден артрит или атопичен дерматит) или верапамил

(лекарство, което се използва за понижаване на кръвното налягане, за регулиране на

сърдечния ритъм или за лечение на стенокардия) или хинидин (лекарство, което се

използва за регулиране на сърдечния ритъм).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Обърнете специално внимание при употребата на Tekturna

ако приемате диуретик (вид лекарство, известно още като отводняващи таблетки, което

увеличава количеството на отделяната урина);

ако имате нарушена бъбречна функция;

ако полу

чавате ангиоедем (затру

днено дишане или преглъщане или подуване на лицето,

дланите и ходилата, очите, устните и/или езика).

Ако някое от посочените състояния се отнася за Вас, информирайте Вашия лекар преди да

приемете Tekturna.

Не се препоръчва приложението на Tekturna при деца и

юноши.

Няма специални препоръки за дозата при пациенти на 65

или повече години.

Употреба на дру

г

и лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро се приемали

други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и

/или да вземете дру

ги предпазни

мерки, ако приемате едно от следните лекарства:

лекарства, които увеличават количеството на калий в кръвта. Те включват калий-

съхраняващи диуретици, калиеви добавки.

фуроземид, лекарство принадлежащо към групата, известна като диуретици или

отводняващи таблетки, което се използва за увеличаване количеството на отделяната

урина.

кетоконазол, лекарство,

което се използва за лечение на гъбични инфекции.

някои видове болкоу

спокояващи,

известни като нестероидни противовъзпалителни

средства (НСПВС).

Прием на Tekturna с хран

и и напитки

Трябва да приемате Tekturna с лека храна веднъж дневно, за предпочитане по едно и също

време всеки ден. Не трябва да приемате Tekturna едновременно със сок от грейпфрут.

Бременност и кърмене

Не приемайте Tekturna, ако сте бременна. Важно е

да разговаряте с Вашия лекар незабавно, ако

считате, че може да сте бременна или ако планирате да забременеете. Недейте да кърмите, ако

приемате Tekturna.

Посъветвайте се с

Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа

с машини

Възможно е да се чувствате замаяни и това може да повлияе способността Ви да се

концентрирате. Преди да шофирате, работите с машини или извършвате други дейности, които

изискват концентрация, трябва да сте сигурни, че знаете как реагирате на действието на

Tekturna.

3.

КАК ДА ПРИЕМАТЕ TEKTURNA

Винаги приемайте Tekturna точно както Ви е

казал Вашия лекар.

Ако не сте сигурни в нещо,

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Хората,

които имат високо кръвно налягане често не забелязват никакви белези на проблема.

Много от тях могат да се чу

встват съвсем нормално. Много е важно да приемате това лекарство

точно както Ви е казал Вашия лекар, за да получите най-добрите резултати и да намалите риска

от нежелани реакции. Спазвайте определените посещения при лекаря дори да се чувствате

добре.

Обичайната начална доза е

една

таблетка от 150 mg веднъж дневно.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

В зависимост от начина, по който отговаряте на лечението, Вашият лекар може да предпише

по-висока доза - една таблетка от 300 mg веднъж дневно. Вашият лекар може да предпише

Tekturna едновременно с други лекарства използвани за лечение на високо кръвно налягане.

Начин на прило

ж

ение

Препоръчва се да приемате таблетките с малко вода. Трябва да приемате Tekturna с лека храна

веднъж дневно, за предпочитане по едно и също време всеки ден. Не трябва да приемате

Tekturna едновременно със сок от грейпфрут.

Ако сте приели по

вече от н

еобходимата доза Tekturna

Ако случайно сте приели прекалено много таблетки Tekturna, незабавно се консултирайте с

лекар. Може да се нуждаете от медицински грижи.

Ако сте проп

уснали да приемете Tekturna

Ако сте пропуснали да приемете една доза Tekturna, вземете я, веднага щом се сетите и след

това приемете следващата доза в обичайното за това време. Ако, обаче, вече е почти време за

Вашата следваща доза, просто трябва да приемете следващата таблетка в обичайното време. Не

вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

4.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Tekturna може да предизвика нежелани реакции,

въпреки че

не всеки

ги получава.

Чести (засягат по-малко от 1

на 10 пациенти): диария.

Нечести (засягат по-малко от 1

на 100 пациенти): кожен обрив.

Редки (засягат по-малко от 1

на 1 000 пациенти): ангиоедем (затруднено дишане или

преглъщане, или подуване на лицето, дланите и стъпалата, очите, устните и/или езика).

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): бъбречни

проблеми.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна,

или забележите дру

ги,

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5.

СЪХРАНЕНИЕ НА TEKTURNA

Съхранявайте на място,

недостъпно за деца.

Не използвайте Tekturna след срока

на годност отбелязан върху картонената опаковка и

блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 30°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка,

за да се предпази от влага.

6.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Tekturna

Активната съставка е

алискирен (като хемифу

марат) 300 mg.

Дру

гите съставки са кросповидон,

хипромелоза, магнезиев стеарат, макрогол,

микрокристална целулоза, повидон, колоиден безводен силициев диоксид, талк, титанов

диоксид (E 171), черен железен оксид (E 172), червен железен оксид (E 172).

Как изглежда Tekturna и ка

кво съдържа оп

аковката

Tekturna 300 mg филмирани таблетки са бледочервени, двойноизпъкнали,

елипсовидни

таблетки с отпечатано ‘IU’ от едната страна и ‘NVR’ от другата.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Tekturna се предлага в опаковки съдържащи 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 или 280 таблетки.

Опаковките, съдържащи 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) или 280 (20x14) таблетки са съставни

опаковки. Не всички видовe опаковки могат да се предлагат във Вашата страна.

Притежател на разрешението за уп

отреба

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Обединеното кралство

Производител

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Италия

За допълнителна информация относно този лекарствен проду

т, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Дата на последно одобрен

и

е на листовката

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Прочетете целия документ

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/852

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR)

TEKTURNA

Резюме на EPAR за обществено ползване

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена

оценка (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за

хуманна употреба (CHMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите

препоръки как да се използва лекарството.

Ако се нуждаете от повече информация за Вашето медицинско състояние или лечение,

прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или

фармацевт. Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CHMP,

прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Tekturna?

Tekturna е лекарство, което съдържа активното вещество алискирен. Предлага се под формата

на таблетки (розови и кръгли: 150 mg; червени и овални: 300 mg).

За какво се използва Tekturna?

Tekturna се използва за лечение на есенциална хипертония (високо кръвно налягане).

„Есенциална“ означава, че няма ясна причина за хипертонията.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Как да използвате Tekturna?

Препоръчваната доза Tekturna е 150 mg веднъж дневно, самостоятелно или в комбинация с

други лекарства за хипертония. Трябва да се приема с лека храна, за предпочитане по едно и

също време всеки ден, като с Tekturna не трябва да се приема сок от грейпфрут. Дозата Tekturna

може да бъде увеличена до 300 mg веднъж дневно при пациенти, чието кръвно налягане не се

контролира подходящо. Tekturna не се препоръчва при пациенти на възраст под 18 години

поради липсата на информация за безопасност и ефективност в тази възрастова група.

Как действа Tekturna?

Активното вещество в Tekturna, алискирен, е инхибитор на ренина. Той блокира действието на

човешкия ензим ренин, участващ в производството на веществото ангиотензин І в организма.

Ангиотензин І се преобразува в хормона ангиотензин II, който е мощен вазоконстриктор

(вещество, което свива кръвоносните съдове). Като се блокира производството на ангиотензин I,

нивата на ангиотензин I и ангиотензин II спадат. Това причинява вазодилация (разширяване на

кръвоносните съдове) и кръвното налягане спада. Това може да намали рисковете, свързани с

високото кръвно налягане, например риска от получаване на удар.

Как е проучен Tekturna?

Преди провеждане на проучвания при хора ефектите на Tekturna са изследвани върху

експериментални модели.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Tekturna е проучен в 14 основни проучвания, обхващащи над 10 000 пациенти с есенциална

хипертония. В тринадесет от тях са включени пациенти с лека до средна хипертония, а в едно –

пациенти с тежка хипертония. В пет от проучванията ефектите на Tekturna, приеман

самостоятелно, са сравнени с ефектите от плацебо (сляпо лечение). Tekturna, приеман

самостоятелно или в комбинация с други лекарства, е сравнен също с други лекарства за

хипертония. Комбинираните проучвания разглеждат Tekturna, използван с ангиотензин

преобразуващ ензимен инхибитор (рамиприл), с ангиотензин рецепторен блокер (валсартан), с

бета-блокер (атенолол), с блокер на калциевите канали (амлодипин) и един диуретик

(хидрохлоротиазид). Проучванията са с продължителност между шест и 52 седмици, а

основната мярка за ефективност е промяната на кръвното налягане през фазата на покой

(„диастолно“) или когато сърдечните камери се свиват („систолно“). Кръвното налягане се

измерва в „милиметри живачен стълб“ (mmHg).

Какви ползи от Tekturna са установени в проучванията?

Приеман самостоятелно, Tekturna е по-ефективен от плацебо и също толкова ефективен,

колкото контролните лечения за намаляване на кръвното налягане. При анализ на резултатите

от петте проучвания, сравняващи самостоятелния прием на Tekturna с плацебо, се установява,

че пациентите на възраст под 65 години имат среден спад на диастолното кръвно налягане с 9,0

mmHg след осемседмичен прием на 150 mg Tekturna при средно 99,4 mmHg в началото на

проучването. Това е сравнено със спад от 5,8 mmHg при начално 99,3 mmHg за пациентите,

приемащи плацебо.

По-големи спадове се наблюдават при пациенти на възраст 65 или повече години и при

пациенти, приемащи по-големи дози Tekturna. Tekturna намалява също кръвното налягане при

пациенти с диабет и при пациенти с наднормено тегло. В две от проучванията ефектите на

лекарството се поддържат до една година.

Проучванията показват също, че когато се приема в комбинация с други лекарства (особено

хидрохлоротиазид), Tekturna може да предизвика допълнително намаляване на кръвното

налягане в сравнение с намалението, предизвикано от тези лекарства при прием без Tekturna.

Какви са рисковете, свързани с Tekturna?

Най-честата нежелана реакция при Tekturna (наблюдавана при 1 до 10 на 100 пациенти) е

диария. За пълния списък на всички наблюдавани при Tekturna нежелани реакции – вижте

листовката.

Tekturna е противопоказен за хора, които биха могли да проявят свръхчувствителност

(алергични реакции) към алискирен или някоя от другите съставки. Не трябва да се прилага при

пациенти, които развиват ангиоедем (подуване на подкожната тъкан) при приема на алискирен,

или при жени след третия месец на бременността. Не се препоръчва употреба през първите три

месеца на бременността и при жени, които планират да забременеят. Tekturna не трябва да се

приема с циклоспорин (лекарство, което намалява активността на имунната система), кинидин

(използван за коригиране на аритмична сърдечна дейност) или верапамил (използван за

лечение на сърдечни проблеми)

Основания за одобряване на Tekturna?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна медицина (CHMP) решава, че ползите от

Tekturna са по-големи от рисковете за лечение на есенциална хипертония. Комитетът

препоръчва на Tekturna да бъде издадено разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Tekturna:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския съюз,

за Tekturna на Novartis Europharm Limited на 22 август 2007 г.

Пълният текст на EPAR относно Tekturna може да се намери тук

Дата на последно актуализиране на текста 04-2009.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация