Javlor

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

винфлунин

Предлага се от:

Pierre Fabre Medicament

АТС код:

L01CA05

INN (Международно Name):

vinflunine

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Carcinoma, Transitional Cell; Urologic Neoplasms

Терапевтични показания:

Javlor е посочена в монотерапия за лечение на възрастни пациенти с напреднал или метастатичен преходен клетъчен карцином на уротелиален тракт след неуспех на предварително платина съдържащи режим. Ефективността и безопасността на винфлунин не е разгледана при пациенти с показатели за състоянието ≥ 2.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-09-21

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
JAVLOR 25 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
винфлунин (vinflunine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, .неописани в тази
листовка.Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Javlor и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Javlor
3.
Как да използвате Javlor
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Javlor
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА JAVLOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Javlor съдържа активното вещество
винфлунин, което принадлежи към
групата на
противораковите лекарства, наречени
винка алкалоиди. Тези лекарства
оказват влияние върху
растежа на раковите клетки като
спират деленето на клетките, което
води до клетъчна смърт
(цитотоксичност).
Javl
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Javlor 25 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml концентрат съдържа 25 mg
винфлунин (vinflunine) (под формата на
дитартарат).
Флакон от 2 ml съдържа 50 mg винфлунин (под
формата на дитартарат).
Флакон от 4 ml съдържа 100 mg винфлунин
(под формата на дитартарат).
Флакон от 10 ml съдържа 250 mg винфлунин
(под формата на дитартарат).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Бистър, безцветен до бледожълт
разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Javlor е показан при монотерапия за
лечение на възрастни пациенти, с
авансирал или
метастазирал преходен клетъчен
карцином на пикочните пътища, след
неуспех на
предшестваща терапевтична схема с
лекарства, съдържащи платина.
Ефикасността и безопасността на
винфлунин не са проучвани при
пациенти с функционално
състояние
≥
2.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
Лечението с винфлунин трябва да се
започне под ръководството на лекар,
квалифициран в
употребата на противоракова
химиотерапия 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-02-2022
Листовка Листовка чешки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-02-2022
Листовка Листовка датски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-02-2022
Листовка Листовка немски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-02-2022
Листовка Листовка естонски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-02-2022
Листовка Листовка гръцки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-02-2022
Листовка Листовка английски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-08-2013
Листовка Листовка френски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-02-2022
Листовка Листовка италиански 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-08-2013
Листовка Листовка латвийски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-08-2013
Листовка Листовка литовски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-02-2022
Листовка Листовка унгарски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-02-2022
Листовка Листовка малтийски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-08-2013
Листовка Листовка нидерландски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-08-2013
Листовка Листовка полски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-02-2022
Листовка Листовка португалски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-08-2013
Листовка Листовка румънски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-02-2022
Листовка Листовка словашки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-02-2022
Листовка Листовка словенски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-08-2013
Листовка Листовка фински 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-02-2022
Листовка Листовка шведски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-02-2022
Листовка Листовка норвежки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-02-2022
Листовка Листовка исландски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-02-2022
Листовка Листовка хърватски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-02-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите