Ciambra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пеметрексед динатриев хемипентахидрат

Предлага се от:

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

АТС код:

L01BA04

INN (Международно Name):

pemetrexed

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Mesothelioma

Терапевтични показания:

Malignant pleural mesothelioma Ciambra in combination with cisplatin is indicated for the treatment of chemotherapy naïve patients with unresectable malignant pleural mesothelioma. Non-small cell lung cancer Ciambra in combination with cisplatin is indicated for the first line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology. Ciambra включен като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия. Ciambra включен като монотерапии за втора линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-12-02

Листовка

                52
Б. ЛИСТОВКА
53
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CIAMBRA 100 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
CIAMBRA 500 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
пеметрексед (pemetrexed)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате допълнителни въпроси,
консултирайте се с Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва всички възможни неописани в
тази листовка нежелани реакции. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява CIAMBRA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате CIAMBRA
3.
Как да използвате CIAMBRA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате CIAMBRA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CIAMBRA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
CIAMBRA е лекарство, използвано за
лечение на рак.
CIAMBRA се прилага в комбинация с
цисплатин, друго противораково
лекарство, като лечение
за злокачествен плеврален мезотелиом,
форма на рак, която засяга обвив
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CIAMBRA 100 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон с прах съдържа 100 mg
пеметрексед (pemetrexed) (като пеметрексед
динатрий
хемипентахидрат).
След разтваряне (реконституиране) (вж.
точка 6.6) всеки флакон съдържа 25 mg/ml
пеметрексед.
Помощно вещество с известно действие
Всеки флакон съдържа приблизително 11
mg натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор.
Бял до почти бял лиофилизиран прах.
pH на разтворения продукт е между 6,6 и
7,8.
Осмолалитетът на разтворения продукт
е между 230
-
270 mOsmol/kg.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Малигнен плеврален мезотелиом
CIAMBRA в комбинация с цисплатин е
показан за лечение на пациенти с
неподлежащ на
резекция малигнен плеврален
мезотелиом, на които до момента не е
прилагана химиотерапия.
Недребноклетъчен рак на белия дроб
CIAMBRA в комбинация с цисплатин е
показан за лечение от първа линия на
пациенти с
локално авансирал или метастатичен
недребноклетъчен рак на белия дроб с
различна от
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-08-2022
Листовка Листовка чешки 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-08-2022
Листовка Листовка датски 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-08-2022
Листовка Листовка немски 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-08-2022
Листовка Листовка естонски 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-08-2022
Листовка Листовка гръцки 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-08-2022
Листовка Листовка английски 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-05-2016
Листовка Листовка френски 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-08-2022
Листовка Листовка италиански 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-05-2016
Листовка Листовка латвийски 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-05-2016
Листовка Листовка литовски 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-08-2022
Листовка Листовка унгарски 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-08-2022
Листовка Листовка малтийски 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-05-2016
Листовка Листовка нидерландски 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-05-2016
Листовка Листовка полски 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-08-2022
Листовка Листовка португалски 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-05-2016
Листовка Листовка румънски 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-08-2022
Листовка Листовка словашки 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-08-2022
Листовка Листовка словенски 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-05-2016
Листовка Листовка фински 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-08-2022
Листовка Листовка шведски 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-08-2022
Листовка Листовка норвежки 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-08-2022
Листовка Листовка исландски 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-08-2022
Листовка Листовка хърватски 17-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-05-2016

Преглед на историята на документите