Avaglim

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Avaglim
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Avaglim
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Лекарства, прилагани при диабет,
 • Терапевтична област:
 • Захарен диабет тип 2
 • Терапевтични показания:
 • Без добавки политика, се посочва в лечението на захарен диабет 2-ри тип, пациенти, които не са успели да постигнат достатъчен контрол доведе до бъбречна недостатъчност в оптимална доза сульфонилмочевины монотерапии, и за които метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 11

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Отменено
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000675
 • Дата Оторизация:
 • 27-06-2006
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000675
 • Последна актуализация:
 • 13-05-2020

Доклад обществена оценка

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/250716/2010

EMEA/H/C/675

Резюме на EPAR за обществено ползване

Avaglim

rosiglitazone и glimepiride

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Avaglim. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна

употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на

разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба за Avaglim.

Какво представлява Avaglim?

Avaglim е лекарство, което съдържа две активни вещества – розиглитазон (rosiglitazone) и

глимепирид (glimepiride). Предлага се под формата на триъгълни таблетки (розови: 4 mg

розиглитазон и 4 mg глимепирид; червени: 8 mg розиглитазон и 4 mg глимепирид).

За какво се използва Avaglim?

Avaglim се използва за лечение на възрастни с диабет тип 2. Avaglim се използва при пациенти,

при които не може да се постигне задоволителен контрол на глюкозата в кръвта (захар) при

оптимално дозирана монотерапия със сулфанилурейно производно (вид противодиабетно

лекарство) и при които метформин (друго противодиабетно лекарство) е неподходящ.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Как да използвате Avaglim?

Avaglim се приема веднъж дневно малко преди или по време на хранене, обикновено със

закуската. Лекарите трябва да предписват Avaglim с повишено внимание на пациенти, при които

има риск от развитие на хипогликемия (ниски нива кръвна захар), например пациенти в

напреднала възраст, пациенти с ниско тегло или пациенти, които са приемали някои други

лекарства.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Пациентът може да започне с отделни таблетки, съдържащи само розиглитазон или

сулфонилурейно производно, и да премине към комбинираната таблетка, след като се постигне

контрол. Дозата трябва да започне с таблетка 4 mg/4 mg. При необходимост тя може да се

повиши на таблетки 8 mg/4 mg след осем седмици, но това трябва да се предприема внимателно

поради риск от задържане на течности. Ако развие хипогликемия, пациентът трябва да възобнови

едновременното приложение на двете лекарства, така че дозата глимепирид да може да се

коригира.

Как действа Avaglim?

Диабет тип 2 е заболяване, при което панкреасът не произвежда достатъчно инсулин, за да

контролира нивото на глюкозата в кръвта или когато тялото не е в състояние да усвоява инсулина

ефективно. Avaglim съдържа две активни вещества, които имат различен начин на действие:

розиглитазон прави клетките (мастни, мускулни и чернодробни) по-чувствителни към

инсулина, което означава, че организмът използва по-добре произвеждания инсулин;

глимепирид е сулфонилуреен препарат: той стимулира панкреаса да произвежда повече

инсулин.

В резултат на действието на двете активни вещества, кръвната глюкоза намалява и това помага

да се постигне контрол на диабет тип 2.

Розиглитазон е разрешен в Европейския съюз (ЕС) под името Avandia от 2000 г. Може да се

използва в комбинация със сулфонилурейно производно, ако употребата на метформин не е

уместна. Glimepiride се предлага в ЕС от1995 г.

Как е проучен Avaglim?

Тъй като розиглитазон и глимепирид се използват в ЕС отдавна, проучванията с тях са използвани

като основа за разрешаването на Avaglim. Информацията за глимепирид е взета от научни

публикации.

В допълнение са проведени четири проучвания, сравняващи комбинацията от двете активни

вещества със самостоятелното приложение на всяко вещество при пациенти, които не са

лекувани преди това, както и при пациенти, при които не е постигнат контрол на нивата на

кръвната захар при лечение само с едно от веществата. В проучванията е измерено съдържанието

в кръвта на вещество, наречено глюкозилиран хемоглобин (HbA1c), което показва в каква степен

се контролира кръвната захар.

Какви ползи от Avaglim са установени в проучванията?

Във всичките четири проучвания е показано, че комбинацията розиглитазон и глимепирид е по-

ефективна от самостоятелното приложение на единия или другия компонент за понижаване на

нивата на HbA1c.

Какви са рисковете, свързани с Avaglim?

Най-честите нежелани реакции при Avaglim (наблюдавани при повече от 1 на 10 пациенти) са

хипогликемия и едема (оток). За пълния списък на всички наблюдавани при Avaglim нежелани

реакции – вижте листовката.

Avaglim

EMA/250716/2010

Страница 2/3

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Avaglim

EMA/250716/2010

Страница 3/3

Avaglim е противопоказен за хора, които биха могли да проявят свръхчувствителност (алергични

реакции) към розиглитазон, глимепирид или някоя от другите съставки. Не трябва да се прилага

при пациенти със сърдечна недостатъчност (неспособност на сърцето да изпомпва достатъчно

кръв в тялото), „остър коронарен синдром“, например стенокардия (тежка форма на гръдна болка

с променлив интензитет), или някои видове сърдечен удар, проблеми с черния дроб или тежки

проблеми с бъбреците, диабет тип 1 или усложнения, свързани с диабета (диабетна кетоацидоза

или диабетна кома). За пълния списък на ограниченията – вижте листовката.

Възможно е да се наложи коригиране на дозите на Avaglim, ако лекарството се дава с определени

други лекарства като гемфиброзил или рифампицин. За пълния списък – вижте листовката.

Какви са основанията за одобряване на Avaglim?

CHMP заключава, че ползите от Avaglim са по-големи от рисковете и препоръчва да му бъде

издадено разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Avaglim:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския съюз,

за Avaglim на Smithkline Beecham Ltd на 27 юни.2006 г. Разрешението за употреба е валидно за

срок от пет години, след което подлежи на подновяване

Пълният текст на EPAR относно Avaglim може да се намери тук. Ако се нуждаете от повече

информация за лечението с Avaglim, прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 04-2010.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

AVAGLIM 4 mg/4 mg филмирани таблетки

AVAGLIM 8 mg/4 mg филмирани таблетки

розиглитазон/глимепирид (rosiglitazone/glimepiride)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите

други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар

или фармацевт.

В тази листовка

1.

Какво представлява Avaglim и за какво се използва

2.

Преди да приемете Avaglim

3.

Как да приемате Avaglim

4.

Възможни нежелани реакции

5.

Как да съхранявате Avaglim

6.

Допълнителна информация

1.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AVAGLIM И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Avaglim таблетки представлява комбинация от две различни лекарства

, наречени

розиглитазон

глимепирид

. Тези две лекарства се използват за лечение на

диабет тип 2

Хората с диабет тип 2 или не произвеждат достатъчно инсулин (хормон, който контролира

нивото на кръвната захар), или не реагират нормално на инсулина, който се произвежда в

техния организъм. Розиглитазон и метформин действат заедно, за да може организмът Ви да

използва по-добре произведения инсулин и това помага за намаляване на кръвната захар до

нормално ниво.

2.

ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ AVAGLIM

За да се справите с диабета е важно да следвате съветите на Вашия лекар относно диетичен

режим и начин на живот, както и да приемате Avaglim.

Не приемайте Avaglim:

ако сте алергични

(свръхчувствителни)

към розиглитазон, глимепирид или към

някоя от останалите съставки на Avaglim

(изброени в точка 6)

или към други

лекарства, наречени сулфанилурейни (като глибенкламид) или сулфонамиди

ако сте имали инфаркт или тежка стенокардия

, лекувани в болница

ако имате сърдечна недостатъчност

или сте имали такава в миналото

ако имате чернодробно заболяване

ако сте имали диабетна кетоацидоза

(усложнение на диабета, причиняващо бърза

загуба на тегло, гадене или повръщане)

ако имате тежко заболяване на бъбреците

ако имате диабет тип 1

– при него е необходимо друго лечение.

Консултирайте се с Вашия лекар

ако мислите, че някое от тези неща се отнася за Вас.

Не приемайте Avaglim.

Обърнете специално внимание при лечението с Avaglim

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Не се препоръчва употребата на Avaglim при лица на възраст под 18 години

, поради липса

на данни за безопасност и ефикасност.

Ако Ви е поставена диагноза стенокардия

(гръдна болка) или периферно артериално

заболяване (намалено кръвоснабдяване на краката):

Консултирайте се с Вашия лекар

, тъй като Avaglim може да не е подходящ за Вас.

Хемолитична анемия:

Ако имате наследствено заболяване, при което Вашите червени кръвни

клетки не произвеждат достатъчно от ензима глюкозо-6-фосфатдехидрогеназа, Avaglim може

да предизвика бързото им разрушаване (

хемолитична анемия

Информирайте Вашия лекар

, ако имате това заболяване, тъй като Avaglim може да не е

подходящ за Вас.

Състояния, за които трябва да внимавате

Avaglim и други лекарства за лечение на диабет могат да влошат някои съществуващи

състояния или да причинят сериозни нежелани реакции. Докато приемате Avaglim трябва да

внимавате за определени симптоми, за да намалите риска от някои проблеми. Вижте

“Състояния, за които трябва да внимавате”

в точка 4

Овулацията може да започне отново

При жени, които са със стерилитет поради състояние, засягащо техните яйчници (като

поликистозен овариален синдром

), овулацията може да започне отново, когато започнат да

приемат Avaglim. Ако това се отнася за Вас, използвайте подходяща контрацепция, за да

избегнете възможността от непланирана бременност

(вижте "Бременност и кърмене”

по-нататък в точка 2)

Ще Ви бъдат правени редовни кръвни изследвания

Avaglim може да предизвика намаляване на някои видове кръвни клетки. Докато приемате

Avaglim Вашият лекар ще Ви прави редовно кръвни изследвания.

Бъбречната Ви функция ще бъде проверявана

Ако имате бъбречно заболяване или сте над 65 години бъбречната Ви функция ще бъде

изследвана докато приемате Avaglim.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали

някакви други лекарства, или ако започвате да приемате нови. Това включва растителни

лекарствени продукти и други лекарства, които сте си купили без рецепта.

Много лекарства (или алкохол) могат да повлияят начина, по който Avaglim контролира нивото

на кръвната захар. Нивото на кръвната Ви захар може да стане много високо или много ниско

вижте “Понижена кръвна захар” в точка 4

). Някои от лекарствата, които е твърде вероятно

да имат такъв ефект са:

гемфиброзил (използван за

понижаване на холестерола

рифампицин (използван за лечение на

туберкулоза

и други инфекции)

флуконазол (използван за лечение на

гъбични инфекции

Информирайте лекар или фармацевт

ако мислите, че Avaglim не действа така, както

трябва, особено ако приемате други лекарства. Може да имате нужда от коригиране на

дозата или промяна на другите лекарства, които приемате.

Някои лекарства, използвани за лечение на

високо кръвно налягане

(като бета-блокери,

клонидин, гванетидин или резерпин) могат да Ви заблудят по отношение на предупредителните

признаци за ниска кръвна захар (изпотяване; бърз, неправилен пулс).

Редовната

проверка на нивото на кръвната Ви захар

е изключително важна ако

приемате някое от тези лекарства,

дори ако се чувствате добре

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Avaglim може също да засили или да отслаби ефектите на лекарства, използвани за

предотвратяване на кръвосъсирване

(антикоагуланти като варфарин).

Информирайте Вашия лекар или фармацевт

ако приемате антикоагуланти.

Бременност и кърмене

Не се препоръчва употреба на Avaglim по време на бременност.

Ако сте бременна или

може да забременеете, информирайте Вашия лекар.

Не кърмете

докато приемате Avaglim. Съставките могат да преминат в кърмата и да

увредят Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини

Avaglim може да предизвика замайване или понижаване на кръвната захар под нормалното

ниво

(вижте "Понижена кръвна захар" в точка 4)

Не шофирайте и не използвайте машини

освен ако се чувствате добре.

Avaglim съдържа лактоза

Avaglim таблетки съдържа малко количество лактоза. Пациентите, които са с непоносимост

към лактоза или имат редки наследствени заболявания като галактозна непоносимост, Lapp

лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция

не трябва да приемат това

лекарство

3.

КАК ДА ПРИЕМАТЕ AVAGLIM

Винаги приемайте Avaglim таблетки точно както Ви е казал Вашият лекар. Не приемайте

повече от препоръчваната доза. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или

фармацевт.

Какво количество да приемате

Обичайната начална доза

е една комбинирана таблетка (4 mg розиглитазон и 4 mg

глимепирид), приемана веднъж дневно.

След около 8 седмици Вашият лекар може да увеличи дозата. Максималната доза е една

комбинирана таблетка от 8 mg розиглитазон и 4 mg глимепирид, приемана веднъж дневно.

Как да приемате таблетките

Гълтайте таблетките цели с малко вода.

Най-добре е да приемате Avaglim с храна

или точно преди хранене, обикновено с първото

основно хранене за деня.

Приемайте таблетките по едно и също време всеки ден и следвайте съветите относно диетичен

режим, ако такива са Ви дадени от Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Avaglim

Ако случайно приемете повече таблетки обърнете се към Вашия лекар или фармацевт за съвет.

Може да има риск от понижаване на кръвната Ви захар и нужда от болнично лечение.

Ако сте пропуснали да приемете Avaglim

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Приемете следващата доза по

обичайното време.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Не спирайте приема на Avaglim

Приемайте Avaglim толкова дълго, колкото Ви е препоръчал Вашият лекар. Ако спрете приема

на Avaglim, кръвната Ви захар няма да бъде контролирана и може да се почувствате зле.

Информирате Вашия лекар, ако желаете да спрете лечението.

4.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Avaglim може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги

получава.

Състояния, за които трябва да внимавате

Алергични реакции:

Те са много редки при хора, приемащи Avaglim. Признаците включват:

надигнат и сърбящ обрив

(уртикария)

подуване, понякога на лицето или устата

(ангиоедем)

, причиняващо затруднение в

дишането

колапс.

Незабавно се обърнете към лекар

, ако получите някой от тези симптоми.

Спрете

приема на Avaglim.

Задръжка на течности и сърдечна недостатъчност:

Avaglim може да причини задръжка на

вода

(задръжка на течности)

, което води до подуване и покачване на теглото.

Допълнителното количество течности в организма може да влоши съществуващи сърдечни

проблеми или да доведе до сърдечна недостатъчност. Това е по-вероятно да се случи ако

приемате също други лекарства за лечение на диабет (като инсулин), ако имате проблеми с

бъбреците или сте на възраст над 65 години.

Проверявайте редовно теглото си. Ако то се

покачва бързо, информирайте Вашия лекар.

Симптомите на сърдечна недостатъчност

включват:

задух, събуждане през нощта поради недостиг на въздух

лесна уморяемост след лека физическа активност като ходене

бързо покачване на теглото

подуване на глезените или ходилата.

Информирайте Вашия лекар колкото е възможно по-скоро

ако получите някой от

тези симптоми – независимо дали за първи път или ако те се влошат.

Понижена кръвна захар

(хипогликемия)

: Някои състояния могат да Ви предразположат към

понижаване на кръвната захар докато приемате Avaglim. Това включва:

прием на други лекарства за лечение на диабет

бъбречно заболяване

ниско телесно тегло или прием на нискокалорична храна

стресови ситуации (като травма, операция или инфекции)

Ранните симптоми на понижена кръвна захар са:

треперене, изпотяване, прималяване

нервност, сърцебиене

глад.

Тежестта може да се повиши, което да доведе до обърканост и загуба на съзнание.

Информирайте Вашия лекар колкото е възможно по-скоро

ако получите някой от

тези симптоми. Може да е необходимо дозата на лекарството Ви да се намали.

Чернодробни проблеми:

Преди да започнете да приемате Avaglim ще Ви бъде направено

кръвно изследване за да се провери функцията на черния Ви дроб. Това изследване може да се

повтаря през определени интервали от време. Признаците на проблеми с черния дроб могат да

бъдат:

гадене и повръщане

стомашна

(абдоминална)

болка

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

загуба на апетит

потъмняване на урината.

Информирайте Вашия лекар колкото е възможно по-скоро

ако получите някой от

тези симптоми.

Очни проблеми:

Подуването на ретината в задната част на окото, което може да причини

замъглено виждане

(макуларен оток)

може да бъде проблем при хора с диабет. Рядко се

появяват нови случаи или влошаване на макуларния оток при хора, приемащи Avaglim и

подобни лекарства.

Обсъдете с Вашия лекар,

ако имате притеснения относно зрението Ви.

Счупване на костите:

При хора с диабет могат да се появят костни фрактури. Вероятността

това да се случи е по-голяма при хора, по-специално при жени, приемащи розиглитазон в

продължение на повече от една година. Най-чести са счупванията на ходилото, китката и

ръката.

Много чести нежелани реакции

Те могат да засегнат

повече от 1 на 10

пациенти:

по-ниско ниво на кръвната захар от нормалното

(хипогликемия)

подуване

(оток)

поради задържане на вода.

Чести нежелани реакции

Те могат да засегнат

до 1 на 10

пациенти:

гръдна болка

(стенокардия)

сърдечна недостатъчност

счупвания на костите

повишено тегло, повишен апетит

замайване

запек

намаляване на броя на кръвните клетки

(анемия)

, понижен брой бели кръвни клетки

(левкопения)

и намален брой на кръвните клетки, необходими за кръвосъсирването

(тромбоцитопения)

слабо повишаване на холестерола в кръвта, повишени нива на мастите в кръвта.

Редки нежелани реакции

Те могат да засегнат

до 1 на 1 000

пациенти:

течност в белите дробове

(белодробен оток)

, причиняваща задух

подуване на ретината в задната част на окото

(макуларен оток)

понижаване на броя на червените кръвни клетки или вид бели кръвни клетки

(гранулоцитопения)

, което може да бъде тежко

(агранулоцитоза)

, намаляване на броя

на всички видове кръвни клетки

(панцитопения)

черният дроб не функционира така, както трябва

(повишаване на чернодробните

ензими)

Много редки нежелани реакции

Те могат да засегнат

до 1 на 10 000

пациенти:

алергични реакции, възпаление на кръвоносните съдове

(алергичен васкулит)

повишена чувствителност към слънчева светлина, което може да причини кожен обрив

възпаление на черния дроб

(хепатит)

, пожълтяване на кожата

(жълтеница)

бързо и прекомерно покачване на теглото, в резултат на задръжка на течности

стомашна болка, подуване, гадене, повръщане или диария

намаляване на количеството на натрия в кръвта.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Ако получите нежелани реакции

Уведомете Вашия лекар или фармацевт

ако някоя от нежеланите реакции стане

сериозна или обезпокоителна, или ако забележите други, неописани в тази листовка

нежелани реакции

.

5.

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ AVAGLIM

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Avaglim след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Ако имате неизползвани таблетки, не ги изхвърляйте в канализацията или в контейнера за

домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви таблетки.

Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Avaglim

Активните вещества са розиглитазон и глимепирид. Avaglim таблетки се предлагат с различно

съдържание на количеството на активните вещества. Всяка таблетка съдържа 4 mg или 8 mg

розиглитазон и 4 mg глимепирид.

Другите съставки са: натриев нишестен гликолат (Тип А), хипромелоза (Е464), микрокристална

целулоза (Е460), лактоза монохидрат, магнезиев стеарат, титанов диоксид (Е171), макрогол 400,

черен и/или червен железен оксид (Е172).

Как изглежда Avaglim и какво съдържа опаковката

Avaglim 4 mg/4 mg

таблетки са розови, триъгълни със заоблени ръбове и с означение "gsk" от

едната страна и "4/4" от другата.

Avaglim 8 mg/4 mg

таблетки са червени, триъгълни със заоблени ръбове и с означение "gsk" от

едната страна и "8/4" от другата.

Таблетките се доставят в блистерни опаковки, съдържащи 14, 28, 56, 84 или 112 филмирани

таблетки.

Не всички видове опаковки и концентрации на таблетките могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:

SmithKline Beecham Ltd, 980 Great West Road,

Brentford, Middlesex TW8 9GS, Великобритания.

Производител:

Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, E-09400 Aranda de Duero,

Burgos, Испания.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

gsk.czmail@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: + 354 530 3700

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

Дата на последно одобрение на листовката

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската

агенция по лекарствата (EMA) http://www.ema.europa.eu

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------