03-CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER (EU)

Land: Bulgarien

Språk: bulgariska

Källa: Ecolab

Köp det nu

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)
23-11-2017

Tillgänglig från:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Säkerhetsdatablad

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
916838-03
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
Код на продукта
:
916838-03
Употреба на
веществото/сместа
:
Препарат за отстраняване на мазнини
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
50.0 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Почистващо средство за фурни/скари.
Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 91 (Белгия)
BE_KAY_CS@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+32 13 67 06 91 (Белгия)
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставяне/преработка
:
27.03.2015
Издание
:
1.0
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИФ
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad spanska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad tjeckiska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad danska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad tyska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad estniska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad grekiska 25-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad engelska 25-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad franska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad italienska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad lettiska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad litauiska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad ungerska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad nederländska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad polska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad portugisiska 26-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad rumänska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad slovakiska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad slovenska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad finska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad ryska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad norska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad ukrainska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad kroatiska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad serbiska 23-11-2017

Sök varningar relaterade till denna produkt