03-CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER (EU)

Država: Bugarska

Jezik: bugarski

Izvor: Ecolab

Kupi sada

Dostupno od:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Sigurnosni tehnički list

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
916838-03
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
Код на продукта
:
916838-03
Употреба на
веществото/сместа
:
Препарат за отстраняване на мазнини
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
50.0 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Почистващо средство за фурни/скари.
Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 91 (Белгия)
BE_KAY_CS@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+32 13 67 06 91 (Белгия)
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставяне/преработка
:
27.03.2015
Издание
:
1.0
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИФ
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Dokumenti na drugim jezicima

Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list španjolski 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list češki 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list danski 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list njemački 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list estonski 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list grčki 25-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list engleski 25-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list francuski 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list talijanski 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list latvijski 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list litavski 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list mađarski 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list nizozemski 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list poljski 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list portugalski 26-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list rumunjski 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list slovački 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list slovenski 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list finski 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list ruski 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list norveški 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list ukrajinski 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list hrvatski 23-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list srpski 23-11-2017

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod