03-CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER (EU)

Land: Bulgarien

Sprache: Bulgarisch

Quelle: Ecolab

Kaufe es jetzt

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt (SDS)
23-11-2017

Verfügbar ab:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Sicherheitsdatenblatt

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
916838-03
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
Код на продукта
:
916838-03
Употреба на
веществото/сместа
:
Препарат за отстраняване на мазнини
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
50.0 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Почистващо средство за фурни/скари.
Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 91 (Белгия)
BE_KAY_CS@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+32 13 67 06 91 (Белгия)
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставяне/преработка
:
27.03.2015
Издание
:
1.0
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИФ
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Dokumente in anderen Sprachen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Spanisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Tschechisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Dänisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Deutsch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Estnisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Griechisch 25-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Englisch 25-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Französisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Italienisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Lettisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Litauisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Ungarisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Niederländisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Polnisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Portugiesisch 26-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Rumänisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Slowakisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Slowenisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Finnisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Russisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Norwegisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Ukrainisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Kroatisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Serbisch 23-11-2017

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt