03-CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER (EU)

Negara: Bulgaria

Bahasa: Bulgar

Sumber: Ecolab

Beli Sekarang

Unduh Lembar Data Keselamatan (SDS)
23-11-2017

Tersedia dari:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Lembar Data Keselamatan

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
916838-03
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
Код на продукта
:
916838-03
Употреба на
веществото/сместа
:
Препарат за отстраняване на мазнини
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
50.0 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Почистващо средство за фурни/скари.
Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 91 (Белгия)
BE_KAY_CS@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+32 13 67 06 91 (Белгия)
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставяне/преработка
:
27.03.2015
Издание
:
1.0
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИФ
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Spanyol 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Cheska 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Dansk 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Jerman 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Esti 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Yunani 25-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Inggris 25-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Prancis 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Italia 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Latvi 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Lituavi 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Hungaria 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Belanda 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Polski 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Portugis 26-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Rumania 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Slovak 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Sloven 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Suomi 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Rusia 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Norwegia 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Ukraina 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Kroasia 23-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Serb 23-11-2017

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini