03-CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER (EU)

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: Ecolab

现在购买

下载 安全数据表 (SDS)
23-11-2017

可用日期:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

安全数据表

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
916838-03
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
Код на продукта
:
916838-03
Употреба на
веществото/сместа
:
Препарат за отстраняване на мазнини
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
50.0 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Почистващо средство за фурни/скари.
Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 91 (Белгия)
BE_KAY_CS@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+32 13 67 06 91 (Белгия)
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставяне/преработка
:
27.03.2015
Издание
:
1.0
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИФ
                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

安全数据表 安全数据表 西班牙文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 捷克文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 丹麦文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 德文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 爱沙尼亚文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 希腊文 25-11-2017
安全数据表 安全数据表 英文 25-11-2017
安全数据表 安全数据表 法文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 意大利文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 拉脱维亚文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 立陶宛文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 匈牙利文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 荷兰文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 波兰文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 葡萄牙文 26-11-2017
安全数据表 安全数据表 罗马尼亚文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 斯洛伐克文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 斯洛文尼亚文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 芬兰文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 俄文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 挪威文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 乌克兰文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 克罗地亚文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表 塞尔维亚文 23-11-2017

搜索与此产品相关的警报