03-CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER (EU)

Riik: Bulgaaria

keel: bulgaaria

Allikas: Ecolab

Osta kohe

Laadi alla Ohutuskaart (SDS)
23-11-2017

Saadav alates:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ohutuskaart

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
916838-03
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
Код на продукта
:
916838-03
Употреба на
веществото/сместа
:
Препарат за отстраняване на мазнини
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
50.0 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Почистващо средство за фурни/скари.
Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 91 (Белгия)
BE_KAY_CS@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+32 13 67 06 91 (Белгия)
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставяне/преработка
:
27.03.2015
Издание
:
1.0
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИФ
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Dokumendid teistes keeltes

Ohutuskaart Ohutuskaart hispaania 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart tšehhi 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart taani 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart saksa 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart eesti 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart kreeka 25-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart inglise 25-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart prantsuse 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart itaalia 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart läti 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart leedu 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart ungari 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart hollandi 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart poola 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart portugali 26-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart rumeenia 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart slovaki 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart sloveeni 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart soome 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart vene 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart norra 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart ukraina 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart horvaadi 23-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart serbia 23-11-2017

Otsige selle tootega seotud teateid