03-CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER (EU)

País: Bulgária

Língua: búlgaro

Origem: Ecolab

Compre agora

Ficha de Segurança Ficha de Segurança (SDS)
23-11-2017

Disponível em:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ficha de Segurança

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
916838-03
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
Код на продукта
:
916838-03
Употреба на
веществото/сместа
:
Препарат за отстраняване на мазнини
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
50.0 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Почистващо средство за фурни/скари.
Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 91 (Белгия)
BE_KAY_CS@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+32 13 67 06 91 (Белгия)
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставяне/преработка
:
27.03.2015
Издание
:
1.0
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИФ
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Ficha de Segurança Ficha de Segurança espanhol 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança tcheco 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança dinamarquês 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança alemão 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança estoniano 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança grego 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança inglês 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança francês 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança italiano 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança letão 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança lituano 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança húngaro 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança holandês 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança polonês 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança português 26-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança romeno 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança eslovaco 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança esloveno 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança finlandês 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança russo 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança norueguês 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança ucraniano 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança croata 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança sérvio 23-11-2017

Pesquisar alertas relacionados a este produto