03-CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER (EU)

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: Ecolab

지금 구매하세요

안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 (SDS)
23-11-2017

제공처:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

안전 데이터 시트

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
916838-03
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
Код на продукта
:
916838-03
Употреба на
веществото/сместа
:
Препарат за отстраняване на мазнини
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
50.0 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Почистващо средство за фурни/скари.
Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 91 (Белгия)
BE_KAY_CS@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+32 13 67 06 91 (Белгия)
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставяне/преработка
:
27.03.2015
Издание
:
1.0
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИФ
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 스페인어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 체코어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 덴마크어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 독일어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 에스토니아어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 그리스어 25-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 영어 25-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 프랑스어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 이탈리아어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 라트비아어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 리투아니아어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 헝가리어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 네덜란드어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 폴란드어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 포르투갈어 26-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 루마니아어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 슬로바키아어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 슬로베니아어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 핀란드어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 러시아어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 노르웨이어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 우크라이나어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 크로아티아어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 세르비아어 23-11-2017

이 제품과 관련된 검색 알림