03-CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER (EU)

国: ブルガリア

言語: ブルガリア語

ソース: Ecolab

即購入

から入手可能:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

安全性データシート

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
916838-03
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
Код на продукта
:
916838-03
Употреба на
веществото/сместа
:
Препарат за отстраняване на мазнини
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
50.0 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Почистващо средство за фурни/скари.
Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 91 (Белгия)
BE_KAY_CS@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+32 13 67 06 91 (Белгия)
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставяне/преработка
:
27.03.2015
Издание
:
1.0
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИФ
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

他の言語のドキュメント

安全性データシート 安全性データシート スペイン語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート チェコ語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート デンマーク語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート ドイツ語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート エストニア語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート ギリシャ語 25-11-2017
安全性データシート 安全性データシート 英語 25-11-2017
安全性データシート 安全性データシート フランス語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート イタリア語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート ラトビア語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート リトアニア語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート ハンガリー語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート オランダ語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート ポーランド語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート ポルトガル語 26-11-2017
安全性データシート 安全性データシート ルーマニア語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート スロバキア語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート スロベニア語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート フィンランド語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート ロシア語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート ノルウェー語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート ウクライナ語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート クロアチア語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート セルビア語 23-11-2017

この製品に関連するアラートを検索