03-CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER (EU)

देश: बुल्गारिया

भाषा: बुल्गारियाई

स्रोत: Ecolab

इसे खरीदें

थमां उपलब्ध:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

सुरक्षा डाटा शीट

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
916838-03
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
Код на продукта
:
916838-03
Употреба на
веществото/сместа
:
Препарат за отстраняване на мазнини
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
50.0 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Почистващо средство за фурни/скари.
Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 91 (Белгия)
BE_KAY_CS@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+32 13 67 06 91 (Белгия)
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставяне/преработка
:
27.03.2015
Издание
:
1.0
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИФ
                
                पूरा दस्तावेज़ पढ़ें
                
              

अन्य भाषाओं में दस्तावेज़

सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट स्पेनी 23-11-2017
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट एस्टोनियाई 23-11-2017
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट यूनानी 25-11-2017
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट अंग्रेज़ी 25-11-2017
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट फ़्रेंच 23-11-2017
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट इतालवी 23-11-2017
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट लातवियाई 23-11-2017
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट लिथुआनियाई 23-11-2017
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट हंगेरियाई 23-11-2017
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट पुर्तगाली 26-11-2017
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट रोमानियाई 23-11-2017
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट स्लोवाक 23-11-2017
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट स्लोवेनियाई 23-11-2017
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट फ़िनिश 23-11-2017
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट नॉर्वेजियाई 23-11-2017
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट यूक्रेनियाई 23-11-2017
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट क्रोएशियाई 23-11-2017
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट सर्बियाई 23-11-2017

इस उत्पाद से संबंधित अलर्ट देखें

दस्तावेज़ इतिहास देखें