Nucala

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Mepolizumab

Dostupné z:

GlaxoSmithKline Trading Services

ATC kód:

R03DX09

INN (Medzinárodný Name):

mepolizumab

Terapeutické skupiny:

Drogy obštrukčnej choroby dýchacích ciest,

Terapeutické oblasti:

astma

Terapeutické indikácie:

Severe eosinophilic asthma, Nucala is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and children aged 6 years and older. Chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP), Nucala is indicated as an add-on therapy with intranasal corticosteroids for the treatment of adult patients with severe CRSwNP for whom therapy with systemic corticosteroids and/or surgery do not provide adequate control. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA), Nucala is indicated as an add-on treatment for patients aged 6 years and older with relapsing-remitting or refractory eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA). Hypereosinophilic syndrome (HES), Nucala is indicated as an add-on treatment for adult patients with inadequately controlled hypereosinophilic syndrome without an identifiable non-haematologic secondary cause.

Prehľad produktov:

Revision: 18

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2015-12-01

Príbalový leták

                88
B
.
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
89
Písomná informácia pre používateľa
Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenom pere
mepolizumab
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika
alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené
v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
:
1.
Čo je Nucala a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nucalu
3.
Ako používať Nucalu
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Nucalu
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
7.
Podrobný návod na použitie
1.
Čo je Nucala a na čo sa používa
Nucala obsahuje liečivo
mepolizumab,
monoklonálnu protilátku
, ktorá je typom bielkoviny
vytvorenej tak, aby rozpoznala špecifickú cieľovú látku v tele. Používa sa na liečbu
ťažkej astmy
a
EGPA (eozinofilnej granulomatózy s polyangiitídou, Eosinophilic Granulomatosis with
Polyangiitis) u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku 6 rokov a starších. Používa sa aj na liečbu
CRSwNP (chronickej rinosinusitídy s nazálnymi polypmi, Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps)
a
HES (hypereozinofilného syndrómu, Hypereosinophilic syndrome) u dospelých.
Mepolizumab, liečivo v Nucale, blokuje bielkovinu nazývanú
interleukín-5
. Blokovaním účinku tejto
bielkoviny obmedzuje tvorbu nadmerného počtu eozinofilov v kostnej dreni a znižuje počet
eozinofilov v krvnom obehu a v pľúcach.
Ťažká eozinofilná astma
Niektorí ľudia s ťažkou astmou majú priveľký počet
eozinofilov (typ bielych krviniek) v krv
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Nucala 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Každé naplnené pero s objemom 1 ml obsahuje 100 mg mepolizumabu.
Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Každá naplnená injekčná striekačka s objemom 1 ml obsahuje 100 mg mepolizumabu.
Nucala 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Každá naplnená injekčná striekačka s objemom 0,4 ml obsahuje 40 mg mepolizumabu.
Mepolizumab je humanizovaná monoklonálna protilátka vyrobená technológiou rekombinantnej DNA
v ovariálnych bunkách čínskeho škrečka.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok (injekcia)
Číry až opalescenčný, bezfarebný až svetložltý až svetlohnedý roztok
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Ťažká eozinofilná astma
Nucala je indikovaná dospelým, dospievajúcim a deťom vo veku 6 rokov a starším ako prídavná
liečba ťažkej refraktérnej eozinofilnej astmy (pozri časť 5.1).
Chronická rinosinusitída s nazálnymi polypmi (chronic rhinosinusitis with nasal polyps, CRSwNP)
Nucala je indikovaná ako prídavná liečba s intranazálnymi kortikosteroidmi na liečbu dospelých
pacientov s ťažkou CRSwNP, u ktorých liečba systémovými kortikosteroidmi a/alebo chirurgický
zákrok neposkytujú primeranú kontrolu ochorenia.
Eozinofilná granulomatóza s polyangiitídou (Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, EGPA)
Nucala je indikovaná ako prídavná liečba pacientom vo veku 6 rokov a starším s relaps-remitujúcou
alebo refraktérnou eozinofilnou granulomatózou s polyangiitídou (EGPA).
3
Hypereozinofilný syndróm (Hypereosinophilic syndrome, HES)
Nucala je indikovaná ako prídavná liečba dospelým pa
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 13-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 13-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 13-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 13-12-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov