Zubrin

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

08-05-2012

Aktiva substanser:
tepoxalin
Tillgänglig från:
Intervet International B. V.
ATC-kod:
QM01AE92
INN (International namn):
tepoxalin
Terapeutisk grupp:
Hundar
Terapiområde:
Muskuloskeletala systemet
Terapeutiska indikationer:
Minskning av inflammation och lindring av smärta orsakad av akuta och kroniska muskuloskeletala störningar.
Produktsammanfattning:
Revision: 13
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/V/C/000057
Tillstånd datum:
2001-03-13
EMEA-kod:
EMEA/V/C/000057

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

08-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

08-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - danska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

08-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

08-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

08-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

08-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

08-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - franska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

08-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

08-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

08-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

08-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

08-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

08-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - polska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

08-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

08-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

08-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

08-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - finska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

08-05-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - norska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

08-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

08-05-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

08-05-2012

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL

Zubrin frystorkade tabletter till hund

1.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Intervet International B. V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederländerna

Tillverkare:

S-P Veterinary Ltd

Breakspear Road South

Harefield

Uxbridge UB9 6LS

Storbritannien

2.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Zubrin 50 mg frystorkade tabletter till hund

Zubrin 100 mg frystorkade tabletter till hund

Zubrin 200 mg frystorkade tabletter till hund

3.

DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Aktivt innehållsämne

Tepoxalin

50 mg / frystorkad tablett

Tepoxalin

100 mg / frystorkad tablett

Tepoxalin

200 mg / frystorkad tablett

4.

INDIKATION(ER)

Lindring av inflammation och smärta orsakat av akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och

skelett.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Ska inte användas om din hund

är dräktig eller lakterande, eller till tikar som används i avel

lider av hjärt- eller leversjukdom

har haft magsår eller magblödningar

är överkänslig mot produkten

är dehydrerad, hypovolemisk eller hypotensiv, då detta medför en ökad risk för njurtoxicitet.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.

BIVERKNINGAR

Kräkningar och diarré kan förekomma på grund av behandlingen. Alopeci och erytem kan också

förekomma sporadiskt.

Typiska biverkningar som förknippas med NSAID är kräkningar, lös avföring/diarré, blod i

avföringen, nedsatt aptit, letargi och nedsatt njurfunktion. Om någon av dessa biverkningar kvarstår

eller är allvarliga skall behandlingen avbrytas omedelbart. I sällsynta fall, särskilt hos äldre eller

känsliga hundar, kan dessa biverkningar vara allvarliga och leda till döden.

I kliniska studier där produkten testades sågs gastrointestinala reaktioner (diarré/kräkningar) hos 1 av

10 behandlade djur.

Om du observerar andra biverkningar, tala om det för din veterinär.

7.

DJURSLAG

Hund

8.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH

ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

10 mg/kg en gång dagligen.

Kroppsvikten skall bestämmas noga innan behandling påbörjas.

Ta bort folien så att den runda frystorkade tabletten blir synlig. Tillse att händerna är torra så att

tabletten inte klibbar fast på fingrarna. Ta ur tabletten ur förpackningen genom att trycka på baksidan

av blistret. Placera tabletten i hundens mun. Tabletten löses upp då den kommer i kontakt med fukt.

Håll hundens mun stängd under några sekunder så att hela tabletten blir våt. Ges till hundar inom 1-2

timmar efter utfodring. Om detta inte är möjligt, eller om det inte går att placera tabletten direkt i

hundens mun, ska tabletten placeras i en liten mängd fuktigt foder/hundgodis och därefter genast ges

till hunden. Var noga med att kontrollera att hunden intagit hela tabletten.

9.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Behandlingstidens längd är beroende av den kliniska responsen. Efter en behandlingstid på 7-10 dagar,

ska hundens allmäntillstånd åter utvärderas för att avgöra behovet av fortsatt behandling. Hundar som

långtidsbehandlas ska stå under regelbunden uppsikt av veterinär.

Ta i tabletten endast med torra händer för att undvika att tabletten löser sig för tidigt. Tepoxalin är icke

vattenlösligt och blir mycket klibbig vid väta. Om tabletten upplöses för tidigt skall händerna tvättas

noggrant.

10.

KARENSTID

Ej relevant.

11.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blisterförpackningen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

12.

SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Den rekommenderade dosen ska inte överskridas.

Användning till hundar yngre än 6 månader som väger under 5 kg eller till äldre hundar kan innebära

en ökad risk. Om sådan användning inte kan undvikas, skall den behandlade hunden övervakas

kliniskt avseende blodförluster från mag-tarmkanalen.

Särskild uppmärksamhet skall iakttagas då hundar med påtagligt nedsatt njurfunktion behandlas.

Tepoxalin skall ej ges samtidigt med andra icke steroida anti-inflammatoriska läkemedel eller

glukokortikosteroider, diuretika eller antikoagulantia.

Om biverkningar uppstår skall behandlingen avbrytas och veterinär kontaktas för rådgivning.

Om någon person sväljer ett flertal tabletter skall läkare kontaktas omedelbart.

13.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att

skydda miljön.

14.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på EMAs hemsida http://www.ema.europa.eu

15.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Zubrin 50 mg frystorkade tabletter till hund

Zubrin 100 mg frystorkade tabletter till hund

Zubrin 200 mg frystorkade tabletter till hund

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Aktivt(a) innehållsämne(n)

Tepoxalin

50 mg / frystorkad tablett

Tepoxalin

100 mg / frystorkad tablett

Tepoxalin

200 mg / frystorkad tablett

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Frystorkad tablett

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Djurslag

Hund

4.2

Indikationer

Lindring av inflammation och smärta orsakat av akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och

skelett.

4.3

Kontraindikationer

Skall inte användas till dräktiga eller lakterande tikar eller till tikar som används i avel.

Skall inte användas om hunden lider av hjärt- eller leversjukdom eller om hunden tidigare har haft,

gastrointestinala sår eller blödningar eller om hunden är överkänslig mot produkten.

Skall ej ges till dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva hundar då detta medför en ökad risk för

njurtoxicitet.

4.4

Särskilda varningar

Särskild uppmärksamhet skall iakttagas då hundar med påtagligt nedsatt njurfunktion behandlas.

4.5

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Användning till hundar yngre än 6 månader som väger under 5 kg eller till äldre hundar kan innebära

en ökad risk. Om sådan användning inte kan undvikas, skall den behandlade hunden övervakas

kliniskt med avseende på gastrointestinala blodförluster.

Om biverkningar uppstår skall behandlingen avbrytas och veterinär kontaktas för rådgivning.

Den rekommenderade dosen ska inte överskridas.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska

läkemedlet till djur

Tepoxalin är icke vattenlösligt och blir mycket klibbig vid väta. Om den frystorkade tabletten upplöses

för tidigt skall händerna tvättas noggrant.

Om någon person sväljer ett flertal tabletter skall läkare kontaktas omedelbart.

4.6

Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Kräkningar och diarré kan förekomma på grund av behandlingen. Alopeci och erytem kan också

förekomma sporadiskt.

Typiska biverkningar som förknippas med NSAID är kräkningar, lös avföring/diarré, blod i

avföringen, nedsatt aptit, letargi och nedsatt njurfunktion. Om någon av dessa biverkningar kvarstår

eller är allvarliga skall behandlingen avbrytas omedelbart. I sällsynta fall, särskilt hos äldre eller

känsliga hundar, kan dessa biverkningar vara allvarliga och fatala.

I kliniska studier var incidensen av gastrointestinala reaktioner (diarré/kräkningar) 10%.

4.7

Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Skall ej ges till dräktiga eller lakterande tikar.

4.8

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Tepoxalin skall ej ges samtidigt med andra icke steroida anti-inflammatoriska läkemedel eller

glukokortikosteroider. Andra icke steroida anti-inflammatoriska läkemedel, diuretika, antikoagulantia

och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindning vilket leder till potentiella

toxiska effekter.

4.9

Dos och administreringssätt

10 mg tepoxalin per kg kroppsvikt en gång dagligen. Behandlingstidens längd är beroende av den

kliniska responsen. Efter en behandlingstid på 7-10 dagar, ska hundens allmäntillstånd åter utvärderas

för att avgöra behovet av fortsatt behandling. Hundar som långtidsbehandlas ska stå under

regelbunden uppsikt av veterinär.

Kroppsvikten skall bestämmas noga innan behandling påbörjas.

Ta bort folien så att den runda frystorkade tabletten blir synlig. Se till att händerna är torra så att

tabletten inte klibbar fast på fingrarna. Ta ur tabletten ur förpackningen genom att trycka på baksidan

av blistret. Placera tabletten i hundens mun. Tabletten löses upp då den kommer i kontakt med fukt.

Håll hundens mun stängd under några sekunder så att hela tabletten blir våt. Ges till hundar inom 1-2

timmar efter utfodring. Om detta inte är möjligt, eller om det inte går att placera tabletten direkt i

hundens mun, ska tabletten placeras i en liten mängd fuktigt foder/hundgodis och därefter genast ges

till hunden. Var noga med att kontrollera att hunden konsumerat läkemedlet fullständigt.

4.10

Överdosering

(symptom, akuta åtgärder, motgift)

Vid peroral dosering över 30 mg/kg ses en vit till gulaktig missfärgning av faeces på grund av icke

absorberat läkemedel.

Icke steroida anti-inflammatoriska läkemedel ger upphov till överdoseringssymtom som karakteriseras

av: kräkningar, lös avföring/diarré, melena, nedsatt aptit och letargi. Om överdoseringssymtom

uppträder skall behandlingen avbrytas. Misstänks en gastro-intestinal blödning skall substanser som

skyddar magslemhinnan ges. Om kräkningarna fortsätter skall anti-emetika ges. Hematokriten skall

övervakas regelbundet. Ge intravenös vätsketerapi och om nödvändigt också helblod.

4.11

Karenstid

Ej relevant

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)

ATC kod: QM01AE92

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Tepoxalin utövar en antiinflammatorisk effekt genom hämning av både cyklooxygenas och 5-

lipoxygenas enzymsystemen.

Oral administrering av 10 mg tepoxalin per kg kroppsvikt medför upphörd prostaglandin- och

leukotriensyntes.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Tepoxalin absorberas snabbt (T

är cirka 2 timmar) efter peroral administrering till hund. Efter

dosering av terapeutisk dos, 10 mg/kg kroppsvikt, var C

för tepoxalin 1,08

0.37

g/ml hos hundar

utfodrade med foder med låg fetthalt och 1,19

0,29

g/ml hos hundar utfodrade med foder med hög

fetthalt. Absorptionen av tepoxalin påskyndas då administrering sker till en redan utfodrad hund.

Tepoxalin metaboliseras i hög utsträckning till sin syra-metabolit. Syrametaboliten är en potent

hämmare av cyclooxygenas vilket förlänger effekten av modersubstansen. Plasmakoncentrationerna av

syrametaboliten är högre än av modersubstansen hos hund. Ingen ackumulering av tepoxalin eller dess

syrametabolit har påvisats efter upprepad dosering vid ett brett spann av doser till hund. Tepoxalin och

dess syrametabolit har en hög proteinbindningsgrad, mer än 98%. Tepoxalin och dess metaboliter

utsöndras i faeces (99%).

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Gelatin

Mannitol

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Zubrin frystorkade tabletter, är förpackade i kartong innehållande folieblister med 10 frystorkade

tabletter.

Frystorkade tabletter finns i följande förpackningsstorlekar:

50 mg, 100 mg :

1 förpackning innehållande 1 eller 3 blister

200 mg :

1 förpackning innehållande 1, 3 eller 6 blister

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.6

Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter

användningen

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Intervet International B. V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/00/028/002-008

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

13 mars 2001

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på EMAs hemsida

http://www.ema.europa.eu

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8447

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/CVMP/140417/2006

EMEA/V/C/000057

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Zubrin

Tepoxalin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) bedömt den dokumentation

som lämnats in och hur den kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska

användas.

Detta dokument ersätter inte en personlig diskussion med en veterinär. Vill du ha mer information

om ditt djurs sjukdom eller behandling kan du kontakta din veterinär. Läs de vetenskapliga

slutsatserna (ingår också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CVMP:s rekommendationer

bygger på.

Vad är Zubrin?

Zubrin är en frystorkad tablett, det vill säga en tablett som snabbt löses upp vid kontakt med fukt,

till exempel när den placeras på hundens tunga. Zubrin innehåller det aktiva innehållsämnet

tepoxalin.

Vad används Zubrin till?

Zubrin är avsett för lindring av inflammation och smärta orsakat av akuta och kroniska sjukdomar i

muskler, leder och skelett.

Zubrin ges till hundar en gång dagligen inom 1–2 timmar efter utfodring tills hundens tillstånd

förbättras. Eftersom biverkningar kan förekomma bör hundar som långtidsbehandlas mer än 1–2

veckor stå under regelbunden uppsikt av veterinär.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Zubrin

EMA/CVMP/140417/2006

Page 2/3

Hur fungerar Zubrin?

Zubrin innehåller tepoxalin, som tillhör läkemedelsklassen icke steroida

antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID). Zubrin verkar genom att blockera enzymerna

cyklooxygenas 1 och cyklooxygenas 2. När dessa enzymer blockeras produceras mindre mängd

prostaglandin. Eftersom prostaglandinerna är substanser som utlöser inflammation, reducerar

tepoxalin inflammation och svullnad i muskler eller leder och minskar därmed den smärta som

orsakats av detta.

Hur har Zubrin undersökts?

Zubrin har prövats på försöksdjur och på hundar som behandlats på olika veterinärkliniker i USA

och i ett antal länder i Europa (”kliniska studier”). Vid dessa kliniska studier gav djurägarna Zubrin

till sina hundar en gång dagligen, med dosen 10 mg per kg av hundens kroppsvikt, med eller utan

mat. De bästa resultaten uppnåddes när Zubrin gavs 1–2 timmar efter utfodring. Djuren

behandlades tills deras tillstånd förbättrades, men eftersom biverkningar kan uppträda bör hundar

som långtidsbehandlas mer än 1–2 veckor stå under regelbunden uppsikt av veterinär. Zubrin var

lika effektivt som andra läkemedel i samma klass och visade betydande förbättring hos hundar

med muskel- eller ledsjukdom.

Vilka är Zubrins biverkningar?

Zubrin uppvisar samma biverkningar som andra NSAID-läkemedel, såsom kräkningar, lös avföring

eller diarré, blod i avföringen, nedsatt aptit och trötthet. Kräkningar eller diarré har observerats

hos en av 10 hundar. Dessa effekter kan i sällsynta fall, särskilt hos äldre eller känsliga hundar,

vara mycket allvarliga. Ibland kan hårförlust eller röda hudområden uppträda.

Om sådana biverkningar observeras hos hunden bör behandlingen med Zubrin avbrytas. Innan

behandling med Zubrin inleds skall du även informera veterinären om hunden ges andra

läkemedel, eftersom vissa läkemedel kan påverka varandras effektivitet.

Vilka försiktighetsåtgärder skall den som ger läkemedlet eller kommer i

kontakt med djuret vidta?

Zubrin har en speciell farmaceutisk form (frystorkad) som snabbt löses upp vid kontakt med fukt

och kan bli mycket hal eller klibbig när man håller den i fingrarna. Du bör därför se till att

läkemedlet ges med torra fingrar. Tvätta händerna noga om den frystorkade tabletten upplöses för

tidigt.

Zubrin bör placeras direkt i hundens mun och du bör försöka hålla hundens mun stängd under en

kort tid.

Zubrin får inte användas av människor. Om någon sväljer ett flertal tabletter skall läkare kontaktas

omedelbart.

Varför har Zubrin godkänts?

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) ansåg att nytta/riskförhållandet för Zubrin

är positivt vid behandling av inflammation eller muskel- eller ledsmärta hos hundar och

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Zubrin

EMA/CVMP/140417/2006

Page 3/3

rekommenderade att Zubrin skall beviljas ett godkännande för försäljning. Nytta/-risk-förhållandet

behandlas i modulen med den vetenskapliga diskussionen i detta EPAR.

Mer information om Zubrin:

Den 13 mars 2001 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Zubrin

som gäller i hela Europeiska unionen. Information om förskrivning av produkten finns på

kartongens etikett.

Denna sammanfattning aktualiserades senast januari 2012.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen