Hepsera

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

06-05-2021

Aktiva substanser:
adefovirdipivoxil
Tillgänglig från:
Gilead Sciences Ireland UC
ATC-kod:
J05AF08
INN (International namn):
adefovir dipivoxil
Terapeutisk grupp:
Nukleosid- och nukleotid-omvänd transkriptashämmare
Terapiområde:
Hepatit B, kronisk
Terapeutiska indikationer:
Hepsera är indicerat för behandling av kronisk hepatit B hos vuxna med kompenserad leversjukdom med tecken på aktiv virusreplikation, kvarstående förhöjda serum-alanin-aminotransferas (ALAT) nivåer och histologiska bevis på aktiv leverinflammation och fibros. Inledande av Hepsera behandling bör ses endast när användningen av en alternativ antivirala medel med en högre genetisk barriär mot resistens är inte tillgängliga eller lämpliga (se avsnitt 5. 1);dekompenserad leversjukdom i kombination med andra agent utan kors-resistens mot Hepsera.
Produktsammanfattning:
Revision: 27
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000485
Tillstånd datum:
2003-03-06
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000485

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - danska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - franska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - polska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - finska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

06-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

27-05-2013

Bipacksedel Bipacksedel - norska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

06-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

06-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

06-05-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Hepsera 10 mg tabletter

adefovirdipivoxil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Hepsera är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Hepsera

Hur du tar Hepsera

Eventuella biverkningar

Hur Hepsera ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Hepsera är och vad det används för

Vad Hepsera är

Hepsera innehåller den aktiva substansen adefovirdipivoxil och tillhör en grupp läkemedel som kallas

antivirala läkemedel.

Vad det används för

Hepsera används för att behandla kronisk hepatit B hos vuxna, en infektion orsakad av hepatit B-virus

(HBV).

Infektion med hepatit B-virus leder till att levern skadas. Hepsera minskar mängden virus i kroppen

och har visats minska leverskadan.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Hepsera

Ta inte Hepsera

Om du är allergisk

mot adefovir, adefovirdipivoxil eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Tala omedelbart om för din läkare

om du kan vara allergisk mot adefovir, adefovirdipivoxil

eller något annat innehållsämne i Hepsera.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Hepsera.

Tala om för din läkare om du har haft en njursjukdom

, eller om prover har visat att du har

problem med njurarna. Hepsera kan påverka njurfunktionen. Risken för att detta sker ökar vid

långvarig användning av Hepsera. Din läkare bör ta prover för att kontrollera att njurarna och

levern fungerar som de ska, före och under behandlingen. Beroende på resultaten kan din läkare

ändra på hur ofta du ska ta Hepsera.

Om du är över 65 år kan din läkare kontrollera ditt hälsotillstånd noggrannare.

Sluta inte att ta Hepsera

utan att rådgöra med din läkare

.

När du har slutat att ta Hepsera ska du omedelbart tala om för din läkare

om du får några

nya, ovanliga eller förvärrade symtom som du märker efter avslutad behandling. Vissa patienter

har haft symtom eller blodprovsresultat som har visat att deras hepatit har förvärrats efter

avslutad behandling med Hepsera. Det är därför bäst att din läkare kontrollerar ditt hälsotillstånd

även efter avslutad behandling med Hepsera. Du kan behöva lämna blodprover i flera månader

efter behandling.

När du har börjat behandlingen med Hepsera:

ska du vara uppmärksam på eventuella tecken på mjölksyraacidos

– se avsnitt 4,

Eventuella biverkningar.

ska din läkare ordna med blodprover var tredje månad

för att kontrollera att

läkemedlet håller din kroniska infektion med hepatit B under kontroll.

Var noga med att inte smitta andra människor.

Hepsera minskar inte risken för att du ska

smitta andra med HBV via sexuell kontakt eller blodsmitta. Du måste fortsätta att vidta

försiktighetsåtgärder för att undvika detta. Det finns ett vaccin som skyddar dem som riskerar

att bli smittade med HBV.

Om du är hiv-positiv, kommer detta läkemedel inte att hålla din hiv-infektion under kontroll.

Barn och ungdomar

Hepsera ska inte användas till barn

eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Hepsera

Ta inte Hepsera om du tar något annat läkemedel som innehåller tenofovir.

Tala om för läkare eller apotekspersonal

om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare

om du tar eller nyligen har tagit något av

följande läkemedel som kan skada njurarna eller interagera med Hepsera:

vankomycin och aminoglykosider, mot bakteriella infektioner

amfotericin B, mot svampinfektioner

foskarnet, cidofovir eller tenofovirdisoproxilfumarat, mot virusinfektioner

pentamidin, mot andra typer av infektioner.

Hepsera med mat, dryck och alkohol

Hepsera kan tas med eller utan mat (se avsnitt 3).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid

eller planerar att bli gravid. Det är inte

känt om Hepsera är säkert att använda under graviditet hos människor.

Använd en effektiv preventivmetod

för att undvika att bli gravid, om du är en fertil kvinna

som tar Hepsera.

Amma inte medan du tar Hepsera.

Det är inte känt om den aktiva substansen i detta

läkemedel utsöndras i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Hepsera bör inte påverka körförmågan eller förmågan att använda verktyg och maskiner.

Hepsera innehåller laktos

Om du är laktosintolerant, eller om du har fått veta att du inte tål vissa sockerarter, ska du berätta det

för din läkare innan du tar Hepsera.

Hepsera innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Hepsera

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Detta för att vara säker på att ditt läkemedel ger

full effekt och för att minska utvecklingen av resistens mot behandlingen. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en 10 mg tablett varje dag, som sväljs med eller utan mat.

Annan dos

kan ges till patienter med

njurproblem

Om du har tagit för stor mängd av Hepsera

Om du oavsiktligt tar för många Hepsera-tabletter, kontakta omedelbart din läkare eller närmaste

sjukhus.

Om du har glömt att ta Hepsera

Det är viktigt att du inte glömmer någon dos.

Om du glömmer en dos

Hepsera, ta den så snart du kan och ta sedan nästa dos vid den vanliga

tiden.

Om det snart är dags att ta nästa dos

, ska du hoppa över den glömda dosen. Vänta och ta

nästa dos vid den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett (två

doser nära efter varandra).

Om du kräks mindre än 1 timme efter det att du har tagit Hepsera

, ska du ta en ny tablett.

Du behöver inte ta någon ny tablett om du kräks mer än 1 timme efter det att du har tagit

Hepsera.

Om du slutar att ta Hepsera

Tala omedelbart om för din läkare om du får några nya

, ovanliga eller förvärrade symtom

som du märker efter avslutad behandling. Se avsnitt 2 för mer information.

Sluta inte att ta

Hepsera

utan att rådfråga din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Mycket sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

Mjölksyraacidos är en allvarlig men mycket sällsynt biverkan av att ta Hepsera

. Hepsera

kan orsaka för mycket mjölksyra i blodet och förstoring av levern. Mjölksyraacidos uppträder

oftare hos kvinnor, särskilt om de är mycket överviktiga. Människor med leversjukdom kan

också löpa risk.

Några av tecknen på mjölksyraacidos är:

Illamående och kräkningar

Magont

Kontakta omedelbart din läkare

om du får något av dessa symtom. De är desamma som

några av Hepseras vanliga biverkningar. Om du får något av dem är det sannolikt inte allvarligt,

men du måste kontrollera det. Din läkare kommer att kontrollera dig regelbundet medan du tar

Hepsera.

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

Skada i njuren (cellerna i njurtubuli).

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

Huvudvärk

Illamående

Diarré

Matsmältningsbesvär, inklusive gasbildning eller obehag efter måltider

Magont

Njurproblem, som visar sig i blodprover

Tala med läkare eller apotekspersonal om du oroar dig för något av dessa symtom.

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

Svaghet

Tala med läkare eller apotekspersonal om du oroar dig för detta.

Biverkningar före eller efter levertransplantation

Vissa patienter har upplevt:

Hudutslag och klåda – vanligt

Illamående eller kräkning – vanligt

Njursvikt – vanligt

Njurproblem – mycket vanligt

Tala med läkare eller apotekspersonal om du oroar dig för något av detta.

Blodprover kan också visa sänkta fosfatnivåer (vanligt) eller förhöjda kreatininnivåer (mycket

vanligt) i blodet.

Andra eventuella biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal personer):

Njursvikt

Njurproblem kan leda till nedsatt benhårdhet (som orsakar skelettsmärta och ibland frakturer)

och muskelsmärta eller muskelsvaghet

Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Hepsera ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter {EXP}. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30

C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Tillslut burken väl.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Hepsera är adefovirdipivoxil. Varje tablett innehåller 10 mg

adefovirdipivoxil.

Övriga innehållsämnen är: pregelatiniserad stärkelse, kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat,

talk och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Hepsera 10 mg tabletter är runda, vita till benvita tabletter. Tabletterna är präglade med ”GILEAD”

och ”10” på ena sidan och en stiliserad kontur av en lever på den andra sidan. Hepsera 10 mg tabletter

tillhandahålls i burkar som innehåller 30 tabletter och med kiselgel som torkmedel. Torkmedlet finns

antingen i en separat påse eller en liten dosa och får ej sväljas.

Följande förpackningsstorlekar finns tillgängliga: Ytterkartonger som innehåller 1 burk med

30 tabletter och ytterkartonger som innehåller 90 (3 burkar med 30) tabletter. Eventuellt kommer inte

alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

Irland

Tillverkare

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SRL-BV

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

България

Gilead Sciences Ireland UC

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SRL-BV

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 (0) 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0) 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

United Kingdom (Northern Ireland)

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Hepsera 10 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 10 mg adefovirdipivoxil.

Hjälpämne(n) med känd effekt

Varje tablett innehåller 107,4 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tabletter.

Vita till benvita, runda, platta tabletter med fasad kant, 7 mm i diameter, präglade med ”GILEAD” och

”10” på den ena sidan och en stiliserad kontur av en lever på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Hepsera är avsett för behandling av vuxna som har kronisk hepatit B med:

kompenserad leversjukdom med säkerställd aktiv virusreplikation, kvarstående förhöjd

alaninaminotransferasnivå (ALAT) i serum och histologiskt verifierad aktiv leverinflammation

och fibros. Initiering av behandling med Hepsera ska bara övervägas när användning av ett

alternativt antiviralt läkemedel med en högre genetisk barriär mot resistens inte är tillgänglig

eller lämplig (se avsnitt 5.1).

dekompenserad leversjukdom i kombination med ett andra läkemedel utan korsresistens mot

Hepsera.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen skall inledas av läkare med erfarenhet av behandling av kronisk hepatit B.

Dosering

Vuxna

Den rekommenderade dosen av Hepsera är 10 mg (en tablett) en gång om dagen. Tabletten intas oralt

med eller utan föda.

Högre doser får inte administreras.

Optimal behandlingstid är okänd. Sambandet mellan behandlingssvar och långtidsresultat såsom

hepatocellulärt karcinom eller dekompenserad cirros är inte känt.

Hos patienter med dekompenserad leversjukdom ska adefovir alltid användas i kombination med ett

andra läkemedel, utan korsresistens mot adefovir, för att minska risken för resistens och för att uppnå

snabb virussuppression.

Patienter skall undersökas var sjätte månad med avseende på biokemiska, virologiska och serologiska

markörer för hepatit B.

Avbrytande av behandlingen kan övervägas enlig nedan:

Hos HBeAg-positiva patienter utan cirros skall behandling ges i minst 6-12 månader efter

bekräftad HBe-serokonversion (HBeAg-förlust och HBV-DNA-förlust med anti-HBe-

detektion) eller tills HBs-serokonversion eller till dess att effekten går förlorad (se avsnitt 4.4).

ALAT i serum och HBV-DNA-nivåer skall kontrolleras regelbundet efter avbruten behandling

för att upptäcka eventuellt sent virologiskt recidiv.

Hos HBeAg-negativa patienter utan cirros skall behandling ges minst tills HBs-serokonversion

eller till dess att effektförlust påvisas. Vid långvarig behandling i mer än 2 år rekommenderas

regelbundna bedömningar för att bekräfta att den valda behandlingen fortfarande är lämplig för

patienten.

Hos patienter med dekompenserad leversjukdom eller cirros rekommenderas att behandlingen inte

avbryts (se avsnitt 4.4).

Äldre population

Det saknas dokumentation som kan stödja en dosrekommendation för patienter som är över 65 år (se

avsnitt 4.4).

Patienter med nedsatt njurfunktion

Adefovir utsöndras via njurarna och dosintervallet måste justeras för patienter med kreatininclearance

under 50 ml/min eller som står på dialys. Den rekommenderade dosfrekvensen, som är baserad på

njurfunktion, får inte överskridas (se avsnitt 4.4 och 5.2). Den föreslagna justeringen av dosintervallet

är baserad på extrapolering av begränsade uppgifter från patienter med terminal njurinsufficiens

(End

Stage Renal Disease, ESRD)

och är möjligen inte optimal.

Patienter med kreatininclearance mellan 30 och 49 ml/min

Till dessa patienter rekommenderas att adefovirdipivoxil (en 10 mg tablett) ges var 48:e timme. Det

finns endast begränsade uppgifter om säkerheten och effekten med denna riktlinje för justering av

dosintervallet. Det kliniska behandlingssvaret och njurfunktionen skall därför övervakas noggrant hos

dessa patienter (se avsnitt 4.4).

Patienter med kreatininclearance < 30 ml/min och dialyspatienter

Det saknas data om säkerhet och effekt som kan stödja användningen av adefovirdipivoxil hos

patienter med kreatininclearance < 30 ml/min eller som står på dialys. Användning av

adefovirdipivoxil rekommenderas därför inte till dessa patienter och skall endast övervägas om den

potentiella nyttan uppväger de potentiella riskerna. I sådana fall tyder de begränsade uppgifter som är

tillgängliga på att patienter med kreatininclearance mellan 10 och 29 ml/min kan ges adefovirdipivoxil

(en 10 mg tablett) var 72:a timme; hemodialyspatienter kan ges adefovirdipivoxil (en 10 mg tablett)

var 7:e dag efter 12 timmars kontinuerlig dialys (eller 3 dialysbehandlingar som var och en varar i

4 timmar). Dessa patienter skall övervakas noggrant med avseende på eventuella biverkningar och för

att säkerställa att effekten upprätthålls (se avsnitt 4.4 och 4.8). Det finns inga rekommendationer om

dosintervall för andra dialyspatienter (t.ex. patienter som står på ambulatorisk peritonealdialys) eller

för patienter med kreatininclearance under 10 ml/min som inte står på hemodialys.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Det krävs ingen dosjustering för patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Patienter med klinisk resistens

Lamivudinrefraktära patienter och patienter bärande på HBV med belägg för resistens mot lamivudin

(mutationer vid rtL180M, rtA181T och/eller rtM204I/V) skall inte behandlas med adefovirdipivoxil

som monoterapi i syfte att minska risken för resistens mot adefovir. Hos lamivudinrefraktära patienter

samt hos patienter bärande på HBV med mutationer vid rtL180M och/eller rtM2041/V, kan adefovir

användas i kombination med lamivudin. Emellertid, för patienter bärande på HBV som innehåller

rtA181T-mutationen, bör alternativa behandlingsregimer övervägas på grund av risken för minskad

känslighet för adefovir (se avsnitt 5.1).

För att minska risken för resistens hos patienter som får monoterapi med adefovirdipivoxil, bör en

justering övervägas om HBV-DNA i serum ligger kvar över 1 000 kopior/ml vid och utöver ett års

behandling.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Hepsera för barn under 18 år har inte fastställts. Tillgänglig information finns i

avsnitt 5.1. Hepsera rekommenderas inte för användning till barn under 18 års ålder.

Administreringssätt

Hepsera tabletter skall tas en gång om dagen, oralt med eller utan föda.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Patienter bör informeras om att behandlingen med adefovirdipivoxil inte har påvisats minska risken

för överföring av hepatit B-virus till andra personer och att de därför fortfarande skall vidta lämpliga

försiktighetsåtgärder.

Njurfunktion

Adefovir utsöndras via njurarna genom en kombination av glomerulär filtration och aktiv tubulär

sekretion. Behandling med adefovirdipivoxil kan leda till nedsatt njurfunktion. Långvarig behandling

med adefovirdipivoxil kan öka risken för nedsatt njurfunktion. Detta bör särskilt beaktas för patienter

som både kan drabbas av eller som har en underliggande renal dysfunktion, och även för patienter som

tar läkemedel som kan påverka njurfunktionen. Den allmänna risken för njurpåverkan är låg hos

patienter med god njurfunktion.

Det rekommenderas att kreatininclearance beräknas för alla patienter innan behandling med

adefovirdipivoxil inleds och att njurfunktionen (kreatininclearance och serumfosfat) kontrolleras var

fjärde vecka under det första året och därefter var tredje månad. Hos patienter som eventuellt kan

drabbas av nedsatt njurfunktion bör tätare kontroll av njurfunktionen övervägas.

Hos patienter som utvecklar njurinsufficiens och har framskriden leversjukdom eller cirros skall

justering av dosintervallet för adefovir eller övergång till en alternativ behandling för hepatit B

övervägas. Det rekommenderas inte att behandlingen för kronisk hepatit B avbryts hos dessa patienter.

Patienter med kreatininclearance mellan 30 och 49 ml/min

Dosintervallet för adefovirdipivoxil skall justeras hos dessa patienter (se avsnitt 4.2). Dessutom skall

njurfunktionen hos dessa patienter kontrolleras noggrant med intervall som är avpassade till den

enskilda patientens hälsotillstånd.

Patienter med kreatininclearance < 30 ml/min och dialyspatienter

Adefovirdipivoxil rekommenderas inte till patienter med kreatininclearance < 30 ml/min eller som står

på dialys. Administrering av adefovirdipivoxil till dessa patienter skall endast övervägas om den

potentiella nyttan uppväger de potentiella riskerna. Om behandling med adefovirdipivoxil bedöms

vara essentiell, skall dosintervallet justeras (se avsnitt 4.2). Dessa patienter skall övervakas noggrant

med avseende på eventuella biverkningar och för att säkerställa att effekten upprätthålls.

Patienter som får läkemedel som kan påverka njurfunktionen

Adefovirdipivoxil skall inte administreras samtidigt med tenofovirdisoproxilfumarat (Viread).

Försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter som får andra läkemedel som kan påverka

njurfunktionen eller utsöndras via njurarna (t.ex. cyklosporin och takrolimus, intravenösa

aminoglykosider, amfotericin B, foskarnet, pentamidin, vankomycin eller läkemedel som utsöndras av

samma renala transportprotein,

human Organic Anion Transporter 1

(hOAT1), såsom cidofovir).

Samtidig administrering av 10 mg adefovirdipivoxil med dessa läkemedel hos patienter kan leda till

ökad serumkoncentration av antingen adefovir eller det samtidigt administrerade läkemedlet.

Njurfunktionen hos dessa patienter skall kontrolleras noggrant med intervall som är avpassade till den

enskilda patientens hälsotillstånd.

För den renala säkerheten hos patienter med lamivudinresistent HBV före och efter transplantation, se

avsnitt 4.8.

Leverfunktion

Spontan exacerbation av kronisk hepatit B är relativt vanligt och kännetecknas av tillfälliga ökningar

av ALAT i serum. Efter inledande av antiviral behandling kan serum-ALAT stiga hos vissa patienter

allt eftersom HBV-DNA-nivån i serum sjunker. Hos patienter med kompenserad leversjukdom åtföljs

vanligen inte dessa ökningar i serum-ALAT av förhöjd bilirubinkoncentration i serum eller

leverdekompensation (se avsnitt 4.8).

För patienter med framskriden leversjukdom eller cirros kan risken för leverdekompensation vara

större efter exacerbation av hepatit, vilken kan ha dödlig utgång. Hos dessa patienter, inklusive

patienter med dekompenserad leversjukdom, rekommenderas inte att behandlingen avbryts och dessa

patienter skall övervakas noggrant under behandlingen.

I den händelse att dessa patienter utvecklar njurinsufficiens, se

Njurfunktion

ovan.

Om det är nödvändigt att avbryta behandlingen skall patienter stå under noggrann kontroll i flera

månader efter behandlingens slut, eftersom fall med exacerbation av hepatit har inträffat efter

utsättande av 10 mg adefovirdipivoxil. Dessa exacerbationer uppstod i avsaknad av HBeAg-

serokonversion och visade sig i form av förhöjt serum-ALAT och ökningar av HBV-DNA i serum.

Förhöjningarna av serum-ALAT som inträffade hos patienter med kompenserad leverfunktion som

behandlades med 10 mg adefovirdipivoxil, åtföljdes inte av de kliniska förändringar och

laboratorieförändringar som är associerade med leverdekompensation. Patienter skall övervakas

noggrant efter behandlingens slut. De flesta fall av hepatitexacerbation efter behandlingen inträffade

inom 12 veckor efter utsättande av 10 mg adefovirdipivoxil.

Laktacidos och allvarlig hepatomegali med steatos

Förekomst av laktacidos (utan hypoxemi), ibland med dödlig utgång och vanligen associerad med

allvarlig hepatomegali och leversteatos, har rapporterats vid användning av nukleosidanaloger.

Eftersom adefovir är strukturellt besläktad med nukleosidanaloger, kan inte denna risk uteslutas.

Behandling med nukleosidanaloger skall utsättas när snabbt stigande aminotransferasnivåer,

progressiv hepatomegali eller metabolisk acidos/laktacidos med okänd etiologi inträffar. Godartade

gastrointestinala symtom såsom illamående, kräkningar och buksmärta kan tyda på utveckling av

laktacidos. Svåra fall, ibland med dödlig utgång, har associerats med pankreatit,

leversvikt/leversteatos, njursvikt och högre nivåer av serumlaktat. Försiktighet bör iakttas vid

förskrivning av nukleosidanaloger till alla patienter (i synnerhet överviktiga kvinnor) med

hepatomegali, hepatit eller andra kända riskfaktorer för leversjukdom. Dessa patienter skall följas

noggrant.

Behandlande läkare bör skilja på transaminasökningar som är svar på terapin och ökningar som

eventuellt är relaterade till laktacidos, genom att kontrollera att förändringarna i ALAT åtföljs av

förbättringar av andra laboratoriemarkörer för kronisk hepatit B.

Samtidig infektion med hepatit C eller D

Uppgifter saknas om effekten av adefovirdipivoxil för patienter som samtidigt är infekterade med

hepatit C eller hepatit D.

Samtidig infektion med hiv

Endast begränsade uppgifter finns tillgängliga om säkerheten och effekten av 10 mg adefovirdipivoxil

för patienter med kronisk hepatit B som samtidigt är hiv-infekterade. Hittills finns inga belägg för att

en daglig dos på 10 mg adefovirdipivoxil leder till utveckling av adefovir-relaterade

resistensmutationer i hiv:s omvända transkriptas. Det finns dock en potentiell risk för selektion av

hiv-stammar som är resistenta mot adefovir, och möjligen korsresistenta mot andra antivirala

läkemedel.

Om samtidig hiv-infektion föreligger skall behandling av hepatit B med adefovirdipivoxil så långt som

möjligt begränsas till patienter vars hiv-RNA är under kontroll. Behandling med 10 mg

adefovirdipivoxil har inte visat sig vara effektiv mot hiv-replikation och skall därför inte användas för

att behandla hiv.

Äldre

Den kliniska erfarenheten av behandling av patienter över 65 år är mycket begränsad. Försiktighet bör

iakttas vid förskrivning av adefovirdipivoxil till äldre, med tanke på den höga frekvensen av nedsatt

njur- och hjärtfunktion hos dessa patienter och den ökade frekvensen av underliggande sjukdomar

eller samtidig användning av flera läkemedel hos äldre.

Resistens

Resistens mot adefovirdipivoxil (se avsnitt 5.1) kan leda till virologiskt återfall vilket kan orsaka

exacerbation av hepatit B och, mot bakgrund av den nedsatta leverfunktionen, leda till

leverdekompensation med eventuell dödlig utgång. Virologisk respons skall övervakas noga hos

patienter som behandlas med adefovirdipivoxil, med mätning av HBV-DNA var tredje månad. Om

ökning av virusmängden uppträder skall resistenstest utföras. Om resistens uppstår, skall behandling

justeras.

Hepsera innehåller laktosmonohydrat. Därför bör patienter med något av följande sällsynta, ärftliga

tillstånd inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller

glukos-galaktosmalabsorption.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Risken för CYP450-relaterade interaktioner mellan adefovir och andra läkemedel är låg. Bedömningen

baseras på kunskap om adefovirs eliminationsväg och på resultat från

in vitro

-experiment som visar att

adefovir inte påverkar någon av de vanliga CYP-isoformerna, som man vet är involverade i human

läkemedelsmetabolism. En klinisk studie med patienter som genomgått levertransplantation har visat

att samtidig administration av adefovirdipivoxil 10 mg en gång om dagen och takrolimus, som är ett

immunhämmande läkemedel som i huvudsak metaboliseras via CYP450-systemet, inte ger

farmakokinetiska interaktioner. En farmakokinetisk interaktion mellan adefovir och det

immunhämmande läkemedlet cyklosporin anses också osannolik, eftersom cyklosporin och takrolimus

använder samma metaboliska väg. Takrolimus och cyklosporin kan dock påverka njurfunktionen och

därför rekommenderas noggrann övervakning, när något av dessa läkemedel ges samtidigt med

adefovirdipivoxil (se avsnitt 4.4).

Samtidig administrering av 10 mg adefovirdipivoxil och 100 mg lamivudin ändrade inte den

farmakokinetiska profilen hos något av de två läkemedlen.

Adefovir utsöndras renalt genom en kombination av glomerulär filtration och aktiv tubulär sekretion.

Samtidig administrering av 10 mg adefovirdipivoxil och ett annat läkemedel, som utsöndras genom

tubulär sekretion eller som ändrar den tubulära funktionen, kan öka serumkoncentrationen av adefovir

eller det samtidigt administrerade läkemedlet (se avsnitt 4.4).

På grund av den stora farmakokinetiska variabiliteten hos pegylerat interferon kan inga definitiva

slutsatser dras om effekten av samtidig administrering av adefovir och pegylerat interferon på något av

de två läkemedlens farmakokinetiska profil. Även om en farmakokinetisk interaktion är osannolik med

tanke på att de två läkemedlen elimineras via olika vägar, rekommenderas försiktighet om de

administreras samtidigt.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Användning av adefovirdipivoxil måste åtföljas av användning av effektiv preventivmetod.

Graviditet

Det finns inga eller begränsade data från behandling av gravida kvinnor med adefovirdipivoxil.

Djurstudier med intravenös administrering av toxiska doser av adefovir har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Studier av oralt behandlade djur tyder inte på

teratogena eller fetotoxiska effekter.

Adefovirdipivoxil rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder

preventivmedel. Adefovirdipivoxil skall endast användas under graviditet i de fall då eventuella

fördelar väger upp den potentiella risken som fostret utsätts för.

Data saknas om effekten av adefovirdipivoxil på överföring av HBV från moder till barn. Sedvanliga

rekommendationer för immunisering av småbarn skall därför följas för att förebygga neonatal smitta

av HBV.

Amning

Det är okänt om adefovirdipivoxil utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet

kan inte uteslutas. Det rekommenderas att mödrar som behandlas med adefovirdipivoxil inte ammar

sina spädbarn.

Fertilitet

Det finns inga data tillgängliga om effekten av adefovirdipivoxil på fertiliteten i människa. Djurstudier

tyder inte på skadliga effekter av adefovirdipivoxil på varken manlig eller kvinnlig fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Hepsera förväntas ha ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner. Inga studier på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil

Hos patienter med kompenserad leversjukdom var de oftast rapporterade biverkningarna under

48 veckors behandling med adefovirdipivoxil asteni (13 %), huvudvärk (9 %), buksmärta (9 %) och

illamående (5 %).

Hos patienter med dekompenserad leversjukdom var de oftast rapporterade biverkningarna under upp

till 203 veckors behandling med adefovirdipivoxil förhöjt kreatinin (7 %) och asteni (5 %).

Sammanfattning av biverkningar i tabellform

Bedömningen av biverkningar baseras på erfarenheter från uppföljning efter introduktion på

marknaden och från tre pivotala kliniska studier på patienter med kronisk hepatit B:

två placebokontrollerade studier i vilka 522 patienter med kronisk hepatit B och kompenserad

leversjukdom fick dubbelblind behandling med 10 mg adefovirdipivoxil (n=294) eller placebo

(n=228) i 48 veckor.

en öppen studie i vilken patienter med lamivudinresistent HBV, före (n=226) och efter (n=241)

levertransplantation, behandlades med 10 mg adefovirdipivoxil en gång om dagen i upp till

203 veckor (medianvärde 51 respektive 99 veckor).

Biverkningar som betraktades som möjligen relaterade till behandlingen listas nedan enligt

organsystem och frekvens (se tabell 1). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter

fallande allvarlighetsgrad. Biverkningarna definierades i kategorierna mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga

(≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100) och inga kända (identifierade genom

säkerhetsuppföljning efter introduktion på marknaden där frekvensen inte kan beräknas från

tillgängliga data).

Tabell 1: Sammanfattning i tabellform av biverkningar associerade med adefovirdipivoxil

baserad på kliniska studier och erfarenhet efter introduktion på marknaden

Frekvens

Adefovirdipivoxil

Centrala och perifera nervsystemet:

Vanliga:

Huvudvärk

Magtarmkanalen:

Vanliga:

Diarré, kräkningar, buksmärta, dyspepsi, illamående, flatulens

Inga kända:

Pankreatit

Hud och subkutan vävnad:

Vanliga:

Hudutslag, pruritus

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Inga kända:

Osteomalaci (manifesterad som skelettsmärta och som i sällsynta fall bidrar till

frakturer) och myopati, bägge associerade med proximal renal tubulopati

Njurar och urinvägar:

Mycket vanliga:

Kreatininökningar

Vanliga:

Njursvikt, abnorm njurfunktion, hypofosfatemi

Mindre vanliga:

Proximal renal tubulopati (inklusive Fanconis syndrom)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Mycket vanliga:

Asteni

Beskrivning av valda biverkningar

Exacerbation av hepatit

Kliniska och laboratoriemässiga belägg för exacerbationer av hepatit har påvisats efter utsättande av

behandlingen med 10 mg adefovirdipivoxil (se avsnitt 4.4).

Långsiktiga säkerhetsdata hos patienter med kompenserad sjukdom

I en långsiktig säkerhetsstudie av 125 HBeAg-negativa patienter med kompenserad leversjukdom

förblev biverkningsprofilen i huvudsak oförändrad efter en medianexponering om 226 veckor. Inga

kliniskt signifikanta förändringar i njurfunktionen observerades. Emellertid rapporterades lindriga till

måttliga ökningar av serumkreatininkoncentrationer, hypofosfatemi och sänkt karnitinkoncentration

hos 3 %, 4 % respektive 6 % av patienterna vid förlängd behandling.

I en långsiktig säkerhetsstudie av 65 HBeAg-positiva patienter med kompenserad leversjukdom (efter

en medianexponering om 234 veckor) hade 6 patienter (9 %) en bekräftad ökning av serumkreatinin

med minst 0,5 mg/dl från baseline och 2 patienter avbröt studien på grund av den förhöjda

serumkreatininkoncentrationen. Patienter med en bekräftad kreatininökning om ≥ 0,3 mg/dl vecka 48

löpte statistiskt signifikant större risk för en senare bekräftad ökning av kreatinin på ≥ 0,5 mg/dl.

Hypofosfatemi respektive sänkt karnitinkoncentration rapporterades hos 3 % av de patienter som fick

förlängd behandling.

Baserat på data efter introduktion på marknaden kan långvarig behandling med adefovirdipivoxil leda

till progressiv påverkan på njurfunktionen med nedsatt njurfunktion som resultat (se avsnitt 4.4).

Säkerhet hos patienter med dekompenserad sjukdom

Njurtoxicitet är en viktig aspekt av säkerhetsprofilen för adefovirdipivoxil hos patienter med

dekompenserad leversjukdom. I kliniska studier av patienter på väntelistan och efter

levertransplantation avbröt fyra procent (19/467) av patienterna behandlingen med adefovirdipivoxil

på grund av renala biverkningar.

Pediatrisk population

På grund av otillräckliga data om säkerhet och effekt ska Hepsera inte användas till barn under 18 års

ålder (se avsnitt 4.2 och 5.1).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Administrering av 500 mg adefovirdipivoxil dagligen i 2 veckor och 250 mg dagligen i 12 veckor har

associerats med de sjukdomar i mag-tarmkanalen som listas ovan och anorexi.

Om överdosering sker måste patienten övervakas med avseende på tecken på toxicitet. Normal

symtomatisk behandling skall insättas efter behov.

Adefovir kan elimineras med hemodialys. Medianvärdet för clearance av adefovir vid hemodialys är

104 ml/min. Eliminering av adefovir med peritonealdialys har inte studerats.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Nukleosid och nukleotid omvänt-transkriptas-hämmare, ATC-kod:

J05AF08

Verkningsmekanism

Adefovirdipivoxil är en oral prodrug till adefovir, en acyklisk nukleotidfosfonatanalog av adenosin-

monofosfat, som aktivt transporteras in i däggdjursceller där det konverteras av värdens enzymer till

adefovirdifosfat. Adefovirdifosfat hämmar virala polymeraser genom direkt kompetitiv hämning av

det naturliga substratet (deoxyadenosintrifosfat) och orsakar DNA-kedjeavbrott när det har

inkorporerats i virus-DNA. Adefovirdifosfat hämmar selektivt HBV-DNA-polymeraser vid

koncentrationer som är 12, 700 och 10 gånger lägre än de som krävs för att hämma de humana

DNA-polymeraserna α, β respektive γ. Adefovirdifosfat har en intracellulär halveringstid på 12 till

36 timmar i aktiverade och vilande lymfocyter.

Farmakodynamisk effekt

Adefovir är aktivt mot hepadnavirus

in vitro

, inklusive alla gängse former av lamivudinresistent HBV

(rtL180M, rtM204I, rtM204V, rtL180M/rtM204V), famciklovir-relaterade mutationer (rtV173L,

rtP177L, rtL180M, rtT184S eller rtV207I) och hepatit B immunoglobulin

escape

-mutationer (rtT128N

och rtW153Q), samt i

in vivo-

djurmodeller av hepadnavirusreplikation.

Klinisk effekt och säkerhet

Fördelarna med adefovirdipivoxil är baserade på histologiska, virologiska, biokemiska och serologiska

svar hos vuxna med:

HBeAg-positiv och HBeAg-negativ kronisk hepatit B med kompenserad leversjukdom

lamivudinresistent HBV med antingen kompenserad eller dekompenserad leversjukdom,

inkluderande patienter före och efter levertransplantation eller med samtidig hiv-infektion. I

majoriteten av dessa studier adderades 10 mg adefovirdipivoxil till pågående

lamivudinbehandling hos patienter med behandlingssvikt på lamivudin.

I dessa kliniska studier hade patienterna aktiv virusreplikation (HBV-DNA ≥ 100 000 kopior/ml) och

förhöjda ALAT-nivåer (≥ 1,2 x övre normalgräns).

Erfarenhet från patienter med kompenserad leversjukdom

I två placebokontrollerade studier (totalt n=522) på HBeAg-positiva eller HBeAg-negativa patienter

med kronisk hepatit B och kompenserad leversjukdom, uppvisades histologisk förbättring från

baseline hos betydligt fler patienter (p < 0,001) i grupperna behandlade med 10 mg adefovirdipivoxil

(53 respektive 64 %) än i placebogrupperna (25 respektive 33 %) vid vecka 48. Förbättring

definierades som en minskning från baseline med två eller fler poäng i Knodells

nekroinflammationsskala utan samtidig försämring i Knodells fibrosskala. Histologisk förbättring

observerades oavsett demografi och fasen av hepatit B-infektionen vid baseline, inklusive tidigare

interferon-alfabehandling. Höga ALAT-nivåer (≥ 2 x övre normalgräns) och

Knodell Histology

Activity Index (HAI)

scores

(≥ 10) samt låga HBV-DNA-nivåer (< 7,6 log

kopior/ml) vid baseline

var associerade med en större histologisk förbättring. Blindad bedömning med rangordning av både

nekroinflammationsaktivitet och fibros vid baseline och vid vecka 48 visade att patienter behandlade

med 10 mg adefovirdipivoxil hade förbättrats i graden av nekroinflammation och fibros i relation till

de placebobehandlade patienterna.

Bedömning av fibrosförändringar efter 48 veckors behandling, med användning av Knodells

scores

bekräftar att patienterna behandlade med adefovirdipivoxil 10 mg uppvisade större regression och

mindre progression av fibrosen än patienterna behandlade med placebo.

I de två ovan nämnda studierna åtföljdes behandling med 10 mg adefovirdipivoxil av signifikant

reduktion av HBV-DNA i serum (3,52 respektive 3,91 log

kopior/ml mot 0,55 och

1,35 log

kopior/ml), ökad andel patienter med normalisering av ALAT (48 och 72 % mot

16 och

29 %) eller ökad andel patienter med HBV-DNA i serum under analysgränserna (< 400 kopior/ml

Roche Amplicor Monitor PCR-analys) (21 och 51 % mot 0 %) vid jämförelse med placebo. I studien

på HBeAg-positiva patienter observerades HBeAg-serokonversion (12 %) och HBeAg-förlust (24 %)

betydligt mer frekvent hos patienter behandlade med 10 mg adefovirdipivoxil än hos patienter

behandlade med placebo (6 % respektive 11 %) efter 48 veckors behandling.

I den HBeAg-positiva studien gav behandling utöver 48 veckor ytterligare reduktion av

HBV-DNA-nivåer i serum och ökning av andelen patienter med ALAT-normalisering, HBeAg-förlust

och serokonversion.

I den HBeAg-negativa studien återrandomiserades patienter som behandlades med adefovirdipivoxil

(0-48 veckor) blint till att fortsätta med adefovirdipivoxil eller erhålla placebo i ytterligare 48 veckor.

Vecka 96 hade patienter som fortsatt med adefovirdipivoxil 10 mg kvarstående suppression av

serum-HBV med bibehållande av den minskning som observerats vecka 48. Hos fler än två tredjedelar

av patienterna var suppressionen av HBV-DNA associerad med normalisering av ALAT-nivåer. Hos

de flesta av de patienter som upphörde med adefovirdipivoxil återgick HBV-DNA- och ALAT-nivåer

i serum mot baseline.

Behandling med adefovirdipivoxil resulterade i förbättring av leverfibros från baseline till 96 veckors

behandling vid bedömning enligt Ishak-

score

(medianförändring:

= -1). Inga skillnader i

fibrosskalans median sågs mellan grupperna enligt Knodells fibrosskala.

Läs hela dokumentet

EMA/297985/2013

EMEA/H/C/000485

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Hepsera

adefovirdipivoxil

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Hepsera

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt yttrande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur läkemedlet

ska användas

Vad är Hepsera?

Hepsera är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen adefovirdipivoxil. Det finns som

tabletter (10 mg).

Vad används Hepsera för?

Hepsera används för behandling av kronisk (långvarig) hepatit B (en leversjukdom som orsakas av en

infektion med hepatit B-virus) hos vuxna. Det ges till följande patientgrupper:

Patienter kompenserad leversjukdom (när levern är skadad men fungerar normalt), som även visar

tecken på att viruset fortfarande förökar sig, och som har tecken på leverskada (förhöjda halter av

leverenzymet alaninaminotransferas [ALAT] och tecken på skada när levervävnaden undersöks i

mikroskop). Eftersom hepatit B-virus kan bli resistenta mot Hepsera ska läkare endast överväga

att förskriva Hepsera om andra behandlingar som har mindre benägenhet att leda till resistens inte

kan användas.

Patienter med dekompenserad leversjukdom (när levern är skadad och inte fungerar normalt). För

att minska risken för resistens måste Hepsera användas i kombination med andra läkemedel mot

hepatit B som inte orsakar resistens på samma sätt som Hepsera.

Läkemedlet är receptbelagt.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hur används Hepsera?

Behandling med Hepsera ska inledas av en läkare som har erfarenhet av att behandla kronisk

hepatit B. Den rekommenderade dosen av Hepsera ä 10 mg en gång dagligen. Behandlingstiden beror

på patientens tillstånd och hur patienten svarar på behandlingen. Patienterna ska kontrolleras var

sjätte månad. Patienter som har problem med njurarna ska ta Hepsera med längre intervall.

Hepsera rekommenderas inte för patienter som har en allvarlig njursjukdom eller genomgår dialys (en

blodreningsteknik). Man ska endast överväga att ge läkemedlet till dessa patienter om den möjliga

nyttan är större än de möjliga riskerna.

Mer information finns i produktresumén (ingår också i EPAR).

Hur verkar Hepsera?

Den aktiva substansen i Hepsera, adefovirdipivoxil, är en ”prodrug” som omvandlas till adefovir i

kroppen. Adefovir är ett antiviralt medel som hör till gruppen nukleosidanaloger. Adefovir stör

funktionen hos virusenzymet DNA-polymeras, som medverkar då virus-DNA byggs upp. Adefovir

förhindrar DNA-uppbyggnaden hos virus och hindrar därmed viruset från att föröka sig och spridas.

Hur har Hepseras effekt undersökts?

Hepsera har undersökts i två huvudstudier där det jämfördes med placebo (overksam behandling).

Den första studien omfattade 511 patienter som var HBeAg-positiva (infekterade med vanligt hepatit

B-virus) och den andra omfattade 184 patienter som var HBeAg-negativa (infekterade med ett muterat

[förändrat] virus som ger en mer svårbehandlad form av kronisk hepatit B). I båda studierna mättes

effekten av läkemedlet genom att man tittade på hur leverskadan hade utvecklats efter 48 veckors

behandling med hjälp av leverbiopsi (när man tar ut ett prov av levern och tittar på det i mikroskop).

Vilken nytta har Hepsera visat vid studierna?

Hepsera var effektivare än placebo när det gällde att bromsa utvecklingen av leversjukdomen. Bland

dem som tog Hepsera såg man en förbättring av leverskadan vid bedömning med biopsi hos

53 procent av de HbeAg-positiva och 64 procent av de HbeAg-negativa patienterna, jämfört med 25

procent respektive 33 procent av de patienter som tog placebo.

Vilka är riskerna med Hepsera?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Hepsera (uppträder hos mer än 1 av 10 patienter) är

förhöjt kreatininvärde (ett tecken på njurproblem) och asteni (orkeslöshet). En fullständig förteckning

över biverkningar som rapporterats för Hepsera finns i bipacksedeln.

Hepsera får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot adefovirdipivoxil eller något

annat innehållsämne.

Varför har Hepsera godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Hepsera är större än riskerna och

rekommenderade att Hepsera skulle godkännas för försäljning.

Hepsera

EMA/297985/2013

Page 2/3

Mer information om Hepsera

Den 6 mars 2003 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Hepsera som

gäller i hela Europeiska unionen.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Hepsera finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 05-2013.

Hepsera

EMA/297985/2013

Page 3/3

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen