Exelon

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

rivastigmín

Dostupné z:

Novartis Europharm Limited

ATC kód:

N06DA03

INN (Medzinárodný Name):

rivastigmine

Terapeutické skupiny:

Psychoanaleptics,

Terapeutické oblasti:

Dementia; Alzheimer Disease; Parkinson Disease

Terapeutické indikácie:

Symptomatická liečba miernej až stredne ťažkej Alzheimerovej demencie. Príznačný liečbe miernej až stredne ťažkej demencie u pacientov s idiopatickou parkinsonova choroba.

Prehľad produktov:

Revision: 45

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1998-05-11

Príbalový leták

                90
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
91
Písomná informácia pre používateľa
Exelon 1,5 mg tvrdé kapsuly
Exelon 3,0 mg tvrdé kapsuly
Exelon 4,5 mg tvrdé kapsuly
Exelon 6,0 mg tvrdé kapsuly
rivastigmín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho svojho lekára, lekárnika
alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené
v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Exelon a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Exelon
3.
Ako užívať Exelon
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Exelon
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Exelon a na čo sa používa
Liečivo v Exelone je rivastigmín.
Rivastigmín patrí do skupiny liečiv označovaných ako inhibítory cholínesterázy. U pacientov s
Alzheimerovou demenciou alebo s demenciou vyvolanou Parkinsonovou chorobou odumierajú v
mozgu určité nervové bunky, čo má za následok nízku hladinu neurotransmitera acetylcholínu (látky,
ktorá umožňuje nervovým bunkám byť navzájom v spojení). Účinok rivastigmínu sa zakladá na
blokovaní enzýmov, ktoré rozkladajú acetylcholín: acetylcholínesterázy a butyrylcholínesterázy.
Zablokovaním týchto enzýmov Exelon umožňuje zvýšenie hladiny acetylcholínu v mozgu, čo pomáha
zmierniť príznaky Alzheimerovej choroby a demencie spojenej s Parkinsonovou chorobou.
Exelon sa používa na lie
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Exelon 1,5 mg tvrdé kapsuly
Exelon 3,0 mg tvrdé kapsuly
Exelon 4,5 mg tvrdé kapsuly
Exelon 6,0 mg tvrdé kapsuly
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Exelon 1,5 mg tvrdé kapsuly
Každá kapsula obsahuje rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve zodpovedajúcom 1,5 mg
rivastigmínu.
Exelon 3,0 mg tvrdé kapsuly
Každá kapsula obsahuje rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve zodpovedajúcom 3,0 mg
rivastigmínu.
Exelon 4,5 mg tvrdé kapsuly
Každá kapsula obsahuje rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve zodpovedajúcom 4,5 mg
rivastigmínu.
Exelon 6,0 mg tvrdé kapsuly
Každá kapsula obsahuje rivastigmíniumhydrogéntartarát v množstve zodpovedajúcom 6,0 mg
rivastigmínu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tvrdé kapsuly
Exelon 1,5 mg tvrdé kapsuly
Žltobiely až slabožltý prášok v kapsule so žltým viečkom a žltým telom, s červeným označením
„EXELON 1,5 mg“ na tele kapsuly.
Exelon 3,0 mg tvrdé kapsuly
Žltobiely až slabožltý prášok v kapsule s oranžovým viečkom a oranžovým telom, s červeným
označením „EXELON 3 mg“ na tele kapsuly.
Exelon 4,5 mg tvrdé kapsuly
Žltobiely až slabožltý prášok v kapsule s červeným viečkom a červeným telom, s bielym označením
„EXELON 4,5 mg“ na tele kapsuly.
Exelon 6,0 mg tvrdé kapsuly
Žltobiely až slabožltý prášok v kapsule s červeným viečkom a oranžovým telom, s červeným
označením „EXELON 6 mg“ na tele kapsuly.
3
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Symptomatická liečba ľahkej až stredne ťažkej Alzheimerovej demencie.
Symptomatická liečba ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou
chorobou.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu má začať a viesť lekár, ktorý má skúsenosti s diagnostikovaním a liečbou Alzheimerovej
demencie alebo demencie spojenej s Parkinsonovou chorobou. Diagnóza sa má stanoviť v 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 06-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 17-11-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 17-11-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 17-11-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov