Paglitaz

Kraj: Unia Europejska

Język: bułgarski

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Kup teraz

Składnik aktywny:

пиоглитазон хидрохлорид

Dostępny od:

Krka, d.d., Novo mesto

Kod ATC:

A10BG03

INN (International Nazwa):

pioglitazone

Grupa terapeutyczna:

Лекарства, използвани при диабет

Dziedzina terapeutyczna:

Захарен диабет тип 2

Wskazania:

Пиоглитазон е показан като втора или трета линия на лечение на захарен диабет тип 2, както е описано по-долу:като monotherapyin възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) неадекватно контролирана диета и физически упражнения, за които метформин е непрактично, поради противопоказания или непоносимост;като двойна перорална терапия в комбинация withmetformin, при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии метформином;с сульфонилмочевины само при възрастни пациенти с непоносимост към метформина или които метформин е противопоказан, с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии с сульфонилмочевины;като тройната пероральная терапия в комбинация withmetformin и сульфонилмочевине, при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки двойна перорална терапия. Пиоглитазон също така е показано за комбинация с инсулин при захарен диабет тип 2, диабет при възрастни пациенти с недостатъчен контрол доведе до бъбречна недостатъчност на инсулин метформин за които е непрактично, поради противопоказания или непоносимост. След започване на терапия с пиоглитазоном, пациентите трябва да бъдат преразгледани през 3-6 месеца за оценка на адекватността на отговора на лечение (e. намаляване на показателите на HbA1c). При пациенти, които не показват адекватен отговор, трябва да отмени пиоглитазон. В светлината на потенциалните рискове при продължително лечение, се предписват лекарства трябва да се потвърди в следващите рутинни проверки, което е в полза на пиоглитазон се запазва.

Podsumowanie produktu:

Revision: 1

Status autoryzacji:

Отменено

Data autoryzacji:

2012-03-21

Ulotka dla pacjenta

                61
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
62
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PAGLITAZ 15 MG ТАБЛЕТКИ
Пиоглитазон (Pioglitazone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Paglitaz и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Paglitaz
3.
Как да приемате Paglitaz
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Paglitaz
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PAGLITAZ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Paglitaz съдържа пиоглитазон. То е
антидиабетно л
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Paglitaz 15 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 15 mg
пиоглитазон (pioglitazone) (като
хидрохлорид).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всяка таблетка съдържа 88,83 mg лактоза
(вижте точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бели до почти бели, кръгли, таблетки
със скосени ръбове и гравирани с „15”
от едната страна
на таблетката (диаметър 7,0 mm).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Пиоглитазон е показан като втора или
трета линия лечение на захарен диабет
тип 2, както е
описано по-долу:
като МОНОТЕРАПИЯ
-
при възрастни пациенти (особено
такива с наднормено тегло),
неадекватно контролирани
с диета и физически упражнения, при
които прилагането на метформин е
неподходящо,
поради наличието на противопоказания
или непоносимост.
като ДВОЙНА ПЕРОРАЛНА ТЕРАПИЯ в
комбинация с
-
метформин на възрастни пациенти
(особено такива с наднормено тегло) с
недостатъчен
гликемичен контрол, независимо от
приложението
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 14-07-2014
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 26-04-2012
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 14-07-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta duński 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu duński 14-07-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 14-07-2014
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 26-04-2012
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 14-07-2014
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 26-04-2012
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 14-07-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 14-07-2014
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 26-04-2012
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 14-07-2014
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 26-04-2012
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 14-07-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta łotewski 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu łotewski 14-07-2014
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego łotewski 26-04-2012
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 14-07-2014
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 26-04-2012
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 14-07-2014
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 26-04-2012
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 14-07-2014
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 26-04-2012
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 14-07-2014
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 26-04-2012
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 14-07-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 14-07-2014
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 26-04-2012
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 14-07-2014
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 26-04-2012
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 14-07-2014
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 26-04-2012
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 14-07-2014
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 26-04-2012
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 14-07-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 14-07-2014
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 26-04-2012
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 14-07-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 14-07-2014
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 14-07-2014
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 14-07-2014

Zobacz historię dokumentów