Paglitaz

Země: Evropská unie

Jazyk: bulharština

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:

пиоглитазон хидрохлорид

Dostupné s:

Krka, d.d., Novo mesto

ATC kód:

A10BG03

INN (Mezinárodní Name):

pioglitazone

Terapeutické skupiny:

Лекарства, използвани при диабет

Terapeutické oblasti:

Захарен диабет тип 2

Terapeutické indikace:

Пиоглитазон е показан като втора или трета линия на лечение на захарен диабет тип 2, както е описано по-долу:като monotherapyin възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) неадекватно контролирана диета и физически упражнения, за които метформин е непрактично, поради противопоказания или непоносимост;като двойна перорална терапия в комбинация withmetformin, при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии метформином;с сульфонилмочевины само при възрастни пациенти с непоносимост към метформина или които метформин е противопоказан, с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии с сульфонилмочевины;като тройната пероральная терапия в комбинация withmetformin и сульфонилмочевине, при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки двойна перорална терапия. Пиоглитазон също така е показано за комбинация с инсулин при захарен диабет тип 2, диабет при възрастни пациенти с недостатъчен контрол доведе до бъбречна недостатъчност на инсулин метформин за които е непрактично, поради противопоказания или непоносимост. След започване на терапия с пиоглитазоном, пациентите трябва да бъдат преразгледани през 3-6 месеца за оценка на адекватността на отговора на лечение (e. намаляване на показателите на HbA1c). При пациенти, които не показват адекватен отговор, трябва да отмени пиоглитазон. В светлината на потенциалните рискове при продължително лечение, се предписват лекарства трябва да се потвърди в следващите рутинни проверки, което е в полза на пиоглитазон се запазва.

Přehled produktů:

Revision: 1

Stav Autorizace:

Отменено

Datum autorizace:

2012-03-21

Informace pro uživatele

                61
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
62
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PAGLITAZ 15 MG ТАБЛЕТКИ
Пиоглитазон (Pioglitazone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Paglitaz и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Paglitaz
3.
Как да приемате Paglitaz
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Paglitaz
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PAGLITAZ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Paglitaz съдържа пиоглитазон. То е
антидиабетно л
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Charakteristika produktu

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Paglitaz 15 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 15 mg
пиоглитазон (pioglitazone) (като
хидрохлорид).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всяка таблетка съдържа 88,83 mg лактоза
(вижте точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бели до почти бели, кръгли, таблетки
със скосени ръбове и гравирани с „15”
от едната страна
на таблетката (диаметър 7,0 mm).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Пиоглитазон е показан като втора или
трета линия лечение на захарен диабет
тип 2, както е
описано по-долу:
като МОНОТЕРАПИЯ
-
при възрастни пациенти (особено
такива с наднормено тегло),
неадекватно контролирани
с диета и физически упражнения, при
които прилагането на метформин е
неподходящо,
поради наличието на противопоказания
или непоносимост.
като ДВОЙНА ПЕРОРАЛНА ТЕРАПИЯ в
комбинация с
-
метформин на възрастни пациенти
(особено такива с наднормено тегло) с
недостатъчен
гликемичен контрол, независимо от
приложението
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele španělština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu španělština 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení španělština 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele čeština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu čeština 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení čeština 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele dánština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu dánština 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení dánština 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele němčina 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu němčina 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení němčina 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele estonština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu estonština 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení estonština 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele řečtina 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu řečtina 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení řečtina 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele angličtina 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu angličtina 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení angličtina 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele francouzština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu francouzština 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení francouzština 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele italština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu italština 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení italština 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele lotyština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu lotyština 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení lotyština 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele litevština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu litevština 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení litevština 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maďarština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maďarština 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maďarština 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maltština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maltština 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maltština 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele nizozemština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu nizozemština 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení nizozemština 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele polština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu polština 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení polština 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele portugalština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu portugalština 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení portugalština 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele rumunština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu rumunština 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení rumunština 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovenština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovenština 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovenština 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovinština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovinština 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovinština 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele finština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu finština 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení finština 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele švédština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu švédština 14-07-2014
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení švédština 26-04-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele norština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu norština 14-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele islandština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu islandština 14-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele chorvatština 14-07-2014
Charakteristika produktu Charakteristika produktu chorvatština 14-07-2014

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů