Aflunov

দেশ: ইউরোপীয় ইউনিয়ন

ভাষা: বুলগেরিয়

সূত্র: EMA (European Medicines Agency)

এখন এটা কিনুন

সক্রিয় উপাদান:

антигени на повърхността на грипен вирус (хемаглутинин и нейраминидазы) напрежение: а/Турция/Турция/1/05 (Н5N1)-като напрежение (NIBRG-23)

থেকে পাওয়া:

Seqirus S.r.l. 

এটিসি কোড:

J07BB02

INN (আন্তর্জাতিক নাম):

zoonotic influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted)

থেরাপিউটিক গ্রুপ:

Ваксини

থেরাপিউটিক এলাকা:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

থেরাপিউটিক ইঙ্গিত:

Активна имунизация срещу H5N1 подтип на грип-А вирус. Тази справка се основава на имуногенност на данни от здрави доброволци на възраст между 18 и следваща година след въвеждането на две дози от ваксината, съдържаща/Турция/Турция/1/05 (Н5N1)-като щамът. Aflunov трябва да се прилага в съответствие с официалните препоръки.

পণ্য সারাংশ:

Revision: 15

অনুমোদন অবস্থা:

упълномощен

অনুমোদন তারিখ:

2010-11-28

তথ্য লিফলেট

                28
Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
AFLUNOV ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
Ваксина срещу зоонозен грип (H5N1)
(повърхностен антиген, инактивиран, с
адювант)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНА ТАЗИ
ВАКСИНА,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска естра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра.Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани
в тази истовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява AFLUNOV и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложена AFLUNOV
3.
Как да Ви бъде приложена AFLUNOV
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате AFLUNOV
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AFLUNOV И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
AFLUNOV е ваксина за приложение при
възрастни на 18 и повече години,
предназначена е за
приложение при епидемии от вируси на
зоонозен грип (от птици) 
                
                সম্পূর্ণ নথি পড়ুন
                
              

পণ্য বৈশিষ্ট্য

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
AFLUNOV инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовка
Ваксина срещу зоонозен грип (H5N1)
(повърхностен антиген, инактивиран, с
адювант)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Повърхностни антигени на грипен вирус
(хемаглутинин и невраминидаза)* от щам:
A/turkey/Turkey/1/2005 (H5N1)-подобен щам (NIBRG-23)
(клон 2.2.1) 7,5 микрограма**
на доза от 0,5 ml
*
култивиран в оплодени кокоши яйца от
млади здрави птици
**
изразен в микрограма хемаглутинин.
Адювант MF59C.1, съдържащ:
сквален
9,75 милиграма за 0,5 ml
полисорбат 80
1,175 милиграма за 0,5 ml
сорбитанов триолеат
1,175 милиграма за 0,5 ml
натриев цитрат
0,66 милиграма за 0,5 ml
лимонена киселина
0,04 милиграма за 0,5 ml
Помощни вещества с известно действие:
Ваксината съдържа 1,899 милиграма
натрий и 0,081 милиграма калий на доза от
0,5 ml.
AFLUNOV може да съдържа следи от
остатъчни количества от яйца и
пилешки белтъци,
овалбумин, канамицин, неомицин сулфат,
формалдехид, хидрокортизон и
цетилтриметиламониев бромид, които се
използват в производствения процес
(вж. точка 4.3).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОР
                
                সম্পূর্ণ নথি পড়ুন
                
              

অন্যান্য ভাষায় নথি

তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট স্পেনীয় 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য স্পেনীয় 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট চেক 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ডেনিশ 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ডেনিশ 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট জার্মান 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য জার্মান 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট এস্তোনীয় 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য এস্তোনীয় 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট গ্রিক 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য গ্রিক 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ইংরেজি 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ইংরেজি 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ফরাসি 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ফরাসি 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ইতালীয় 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ইতালীয় 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট লাত্‌ভীয় 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য লাত্‌ভীয় 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট লিথুয়েনীয় 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য লিথুয়েনীয় 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট হাঙ্গেরীয় 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য হাঙ্গেরীয় 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট মল্টিয় 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য মল্টিয় 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ডাচ 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট পোলিশ 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য পোলিশ 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট পর্তুগীজ 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য পর্তুগীজ 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট রোমানীয় 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য রোমানীয় 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট স্লোভাক 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য স্লোভাক 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট স্লোভেনীয় 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য স্লোভেনীয় 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ফিনিশ 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ফিনিশ 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট সুইডিশ 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য সুইডিশ 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট নরওয়েজীয় 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য নরওয়েজীয় 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট আইসল্যান্ডীয় 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য আইসল্যান্ডীয় 03-10-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ক্রোয়েশীয় 03-10-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ক্রোয়েশীয় 03-10-2022

এই পণ্য সম্পর্কিত সতর্কতা অনুসন্ধান করুন

দস্তাবেজ ইতিহাস দেখুন