Zurampic

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Zurampic
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Zurampic
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • ANTIGOUT ЛЕКАРСТВА
 • Терапевтична област:
 • Hyperuricemia
 • Терапевтични показания:
 • Zurampic, в комбинация с инхибитор на ксантин оксидаза, е показан при възрастни за комбинирана обработка на hyperuricaemia при подагра пациенти (с или без тофите), които не са постигнали целта серумните нива на пикочната киселина с подходяща доза на ксантин оксидаза инхибитор сам.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 3

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/003932
 • Дата Оторизация:
 • 17-02-2016
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/003932
 • Последна актуализация:
 • 30-03-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/3764/2016

EMEA/H/C/003932

Резюме на EPAR за обществено ползване

Zurampic

lesinurad

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Zurampic. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Zurampic.

За практическа информация относно употребата на Zurampic, пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Zurampic и за какво се използва?

Zurampic е лекарство, което се използва при възрастни за понижаване на високите нива на

пикочна киселина в кръвта. Използва се в комбинация с ксантин оксидазен инхибитор, друг вид

лекарство за подагра, когато ксантин оксидазния инхибитор не е способен самостоятелно да

контролира в достатъчна степен нивата на пикочна киселина.

Подаграта се дължи на натрупване на кристалчета пикочна киселина в ставите и около тях,

особено на пръстите на краката, което предизвиква болка и подуване.

Zurampic съдържа активното вещество лесинурад.

Как се използва Zurampic?

Zurampic се предлага под формата на таблетки от 200 mg. Препоръчителната доза е 200 mg

веднъж дневно, приемана сутрин заедно с ксантин оксидазен инхибитор като алопуринол или

фебуксостат.

Пациентите трябва да приемат обилно количество течности през деня. Ако лечението с ксантин

оксидазния инхибитор бъде прекъснато, лечението със Zurampic трябва също да бъде прекъснато

по същото време.

Zurampic

EMA/3764/2016

Страница 2/3

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как действа Zurampic?

Активното вещество в Zurampic, лесинурад, спомага за отстраняването на пикочната киселина от

организма. Активното вещество успява да направи това, като блокира белтък, наречен

„приносител на пикочна киселина-1“ (URAT1) в бъбреците. URAT1 обичайно позволява на част от

пикочната киселина да се върне в кръвта, след като бъбреците са я филтрирали. Чрез

блокирането на URAT1 в урината се отделя повече пикочна киселина и по-малко остава в кръвта.

Zurampic се използва в комбинация с ксантин оксидазен инхибитор като алопуринол или

фебуксостат. Ксантин оксидазните инхибитори понижават производството на пикочна киселина в

организма. По този начин добавянето на Zurampic към лечението с ксантин оксидазен инхибитор

допълнително понижава нивата на пикочната киселина. Това предотвратява натрупването на

пикочна киселина в ставите, където би могла да предизвика болка, оток и увреждане на ставите.

Какви ползи от Zurampic са установени в проучванията?

Zurampic е проучен в две основни проучвания, обхващащи над 1 200 възрастни с подагра, които

са лекувани с алопуринол. Техните нива на пикочна киселина в кръвта не са контролирани в

достатъчна степен със самостоятелно приложение на алопуринол и са над 60 mg на литър в

началото на проучването. Тези проучвания сравняват ефекта на добавянето на Zurampic или на

плацебо (сляпо лечение) към лечението на пациентите с алопуринол. Основната мярка за

ефективност е броят на пациентите, чиито нива на пикочна киселина в кръвта спадат под 60 mg

на литър след 6 месеца на лечение. Добавянето на Zurampic 200 mg веднъж дневно е ефективно

при 55% (222 от 405) пациенти. Това е в сравнение с 26% (104 от 407) при пациенти, които

приемат плацебо в допълнение към алопуринол.

Трето основно проучване обхваща 324 възрастни пациенти, които имат поне една измерима тофа

(голямо отлагане на пикочна киселина във или около става или под кожата) и са с високи нива на

пикочна киселина в кръвта (над 80 mg/литър без лекарства за подагра или над 60 mg на литър

въпреки лечението с алопуринол или фебуксостат). Пациентите първо са лекувани с фебуксостат

самостоятелно за три седмици и след това с фебуксостат заедно със Zurampic или с плацебо.

Основната мярка за ефективност е броят на пациентите, чиито нива на пикочна киселина в

кръвта спадат под 50 mg на литър след 6 месеца на лечение. Като цяло Zurampic 200 mg веднъж

дневно е ефективен при 57% (60 от 106) пациенти. Това е в сравнение с 47% (51 от 109)

пациенти на плацебо. При разглеждане само на пациентите, чието ниво на пикочната киселина в

кръвта не спада в достатъчна степен при самостоятелното лечение с фебуксостат, нивото се

понижава до по-малко от 50 mg на литър при 44% (26 от 59) от пациентите, приемащи Zurampic,

в сравнение с 24% (12 от 51) от пациентите, приемащи плацебо.

Какви са рисковете, свързани със Zurampic?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Zurampic (които е възможно да засегнат до 1 на

10 души) са грип, главоболие, киселини и (гастроезофагеална рефлуксна болест) връщане на

киселина от стомаха обратно в устата, кръвни изследвания, показващи повишени нива на

креатинина в кръвта (маркери за функцията на бъбреците). Най-сериозните нежелани реакции са

бъбречна недостатъчност, понижена функция на бъбреците и камъни в бъбреците, които засягат

по-малко от 1 на 100 пациенти. За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции,

съобщени при Zurampic, вижте листовката.

Zurampic

EMA/3764/2016

Страница 3/3

Пациентите не трябва да приемат Zurampic, ако страдат от синдром на тумор лизис (усложнение в

резултат на бърз разпад на ракови клетки по време на лечение за рак) или рядко наследствено

заболяване, наречено синдром на Lesch-Nyhan, като и двете повишават нивата на пикочна

киселина в кръвта. Пациентите със силно влошена функция на бъбреците или с трансплантация

на бъбрек също не трябва да приемат Zurampic. За пълния списък на ограниченията вижте

листовката.

Защо Zurampic е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от Zurampic са по-големи от рисковете, и препоръча Zurampic да бъде разрешен за

употреба в ЕС. В комбинация с ксантин оксидазен инхибитор Zurampic понижава нивата на

пикочната киселина в кръвта при пациенти с подагра, чиито нива на пикочна киселина не са

контролирани в достатъчна степен с ксантин оксидазен инхибитор. С времето забележимите

отлагания на пикочна киселина изчезват при нарастващ брой от пациентите, които продължават

лечението със Zurampic и фебуксостат, и при по-малко пациенти се наблюдава рецидив на

пристъпи на подагра. Рисковете като увреждане на бъбреците или сърдечни проблеми са

обсъдени в информацията за продукта.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Zurampic?

Бъбречната функция на пациента ще бъде наблюдавана редовно по време на лечението със

Zurampic, а лекарят ще посъветва пациента да приема достатъчно количество течности през деня

и винаги да приема Zurampic или с алопуринол, или с фебуксостат, което спомага да се

предотврати увреждането на бъбреците от Zurampic.

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Zurampic се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Zurampic, включително подходящи предпазни

мерки за здравните специалисти и пациентите.

Фирмата, която предлага Zurampic, ще проведе проучване за риска за сърцето,

кръвообращението или бъбречните нарушения при пациенти, лекувани със Zurampic, особено при

тези, които не са страдали от тези нарушения. Това е така, защото тези нарушения настъпват по

време на лечението със Zurampic.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Zurampic:

На <дата на издаване на разрешението за употреба> Европейската комисия издава разрешение

за употреба на Zurampic, валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Zurampic може да се намери

на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. За повече информация относно лечението със Zurampic прочетете листовката

(също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста ММ-2016 г.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Zurampic 200 mg филмирани таблетки

лезинурад (lesinurad)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Zurampic и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Zurampic

Как да приемате Zurampic

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Zurampic

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Zurampic и за какво се използва

Zurampic съдържа активната съставка лезинурад и се използва за лечение на подагра при

възрастни пациенти чрез понижаване на нивата на пикочната киселина в кръвта. Zurampic

трябва да се приема заедно с алопуринол или фебуксостат, които са лекарства, наречени

„инхибитори на ксантин оксидазата”, и също се използват за лечение на подагра, като

понижават количеството на пикочна киселина в кръвта Ви.

Вашият лекар ще Ви предпише Zurampic, ако лекарството, което приемате в момента, не

контролира подаграта Ви. Трябва да използвате Zurampic заедно с алопуринол или

фебуксостат.

Как действа Zurampic:

Подаграта е вид артрит, причинен от натрупването на уратни кристали около ставите. Като

понижава количеството на пикочната киселина в кръвта Ви, Zurapmic спира това натрупване и

може да предотврати допълнително увреждане на ставите.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Zurampic

Не приемайте Zurampic:

ако сте алергични към лезинурад или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6);

ако имате „синдром на туморен лизис” - бързо разграждане на ракови клетки, което може

да причини високи нива на пикочната киселина;

ако имате „синдром на Леш-Нихан” - рядка наследствена болест, започваща в детството,

при която има твърде много пикочна киселина в кръвта;

ако бъбреците Ви функционират много лошо или имате терминална бъбречна

недостатъчност;

ако имате бъбречна трансплантация;

ако сте на бъбречна диализа.

Не приемайте Zurampic, ако нещо от горните се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с

Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Zurampic.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Zurampic.

Внимавайте за нежелани реакции

Zurampic може да причини сериозни проблеми с бъбреците (вижте точка 4), които се проявяват

по-често, когато Zurampic се приема самостоятелно (вижте точка 3). Вашият лекар може да Ви

каже да си направите изследвания, за да провери как работят бъбреците Ви.

Информирайте Вашия лекар преди да приемете Zurampic, ако имате или сте имали сърдечна

недостатъчност или други сърдечни проблеми.

Ако подаграта Ви се влоши

Някои хора може да имат повече подагрозни пристъпи (подагрозни кризи), когато започнат за

употребяват Zurampic, и през първите седмици или месеци на лечение. Ако това се случи,

продължавайте приема на Zurampic и говорете с Вашия лекар или фармацевт. Лекарството

продължава да действа за намаляване на пикочната киселина. С времето, подагрозните кризи

ще възникват по-рядко, ако продължавате да приемате Zurampic, както Ви е казал Вашият

лекар.

Вашият лекар може да Ви даде други лекарства, като колхицин и нестероидни

противовъзпалителни средства (НСПВС). Те ще помогнат да се предотвратят или да се лекуват

симптомите на подагрозни кризи (като внезапна или силна болка и подуване на става). Вашият

лекар ще Ви каже колко време да приемате тези допълнителни лекарства.

Изследвания и прегледи

Вашият лекар ще проверява как работят бъбреците Ви преди началото и по време на лечението

със Zurampic. Вашият лекар може да помисли за спиране на Zurampic, ако кръвните Ви

изследвания показват промени в работата на бъбреците (повишаване на нивата на креатинина в

кръвта) или ако получите симптоми на бъбречни проблеми. Вашият лекар може да Ви каже да

подновите лечението със Zurampic, когато бъбречната Ви функция се подобри.

Деца и юноши

Zurampic не се препоръчва за употреба при деца и юноши под 18-годишна възраст.

Други лекарства и Zurampic

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства. Това се налага, защото Zurampic може да повлияе

начина на действие на някои други лекарства. Също така, някои други лекарства могат да

повлияят начина на действие на Zurampic.

По-специално, кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някои от следните

лекарства, тъй като те може да взаимодействат със Zurampic, и Вашият лекар е необходимо да

знае:

ацетилсалицилова киселина – за облекчаване на температура и болка – с дози над 325 mg

на ден;

лекарства за лечение на високо кръвно налягане, например амлодипин;

лекарства за лечение на високи нива на холестерола, например симвастатин;

флуконазол - за лечение на гъбични инфекции;

амиодарон - за лечение на проблеми със сърдечния ритъм;

валпроева киселина, валпромид или карбамазепин - за лечение на припадъци (гърчове),

нарушения на настроението и предотвратяване на мигрена;

силденафил - за лечение на еректилна дисфункция;

контрацептиви, използвани за предотвратяване на бременност, включително перорални

контрацептиви (като „хапчето”), инжекции, пластири и имплантати;

рифампин – за лечение на туберкулоза;

варфарин – за предотвратяване на образуване на съсиреци в краката, белите дробове,

мозъка и сърцето, и лечението им.

Ако нещо от гореизброените се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или

фармацевт, преди да приемете Zurampic.

Бременност и кърмене

Трябва да избягвате приема на Zurampic по време на бременност или ако кърмите.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Не се очаква Zurampic да повлияе способността Ви за шофиране на кола или работа с някакви

инструменти или машини.

Zurampic съдържа лактоза

Таблетките Zurampic съдържат лактоза (вид захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате

непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3.

Как да приемате Zurampic

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Zurampic трябва винаги да се приема заедно с Вашата сутрешна доза алопуринол или

фебуксостат. Неспазването на тези указания може да повиши риска от нежелани реакции от

страна на бъбреците (вижте точка 4).

Колко да приемате

Препоръчителната доза е 1 таблетка от 200 mg веднъж на ден, сутрин. Не взимайте повече от

една (1) таблетка Zurampic на ден.

Прием на това лекарство

Вземайте го сутрин с храна и вода.

Приемайте Zurampic по едно и също време, заедно със сутрешната доза инхибитор на

ксантин оксидазата – алопуринол или фебуксостат. Ако приемате Zurampic

самостоятелно, вероятността да получите проблеми с бъбреците може да е по-голяма.

Пийте много вода през деня. Добре е да пиете по два литра.

Ако спрете приема на инхибитора на ксантин оксидазата, трябва да спрете също и приема

на Zurampic. Zurampic не трябва никога да се приема без инхибитор на ксантин оксидазата.

Неспазването на тези указания може да повиши риска от нежелани реакции от страна на

бъбреците.

Ако сте приели повече от необходимата доза Zurampic

Ако приемете повече от необходимата доза от това лекарство, говорете с лекар или идете в най-

близката болница.

Ако сте пропуснали да приемете Zurampic

Ако пропуснете доза Zurampic, не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Изчакайте и вземете следващата си доза Zurampic със следващата сутрешна доза алопуринол

или фебуксостат. Попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни относно приема

на следващата доза.

Ако сте спрели приема на Zurampic

Не спирайте приема на Zurampic, без да се посъветвате с Вашия лекар, дори ако се чувствате

по-добре.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции - нечести - може да засегнат до 1 на 100 души:

Спрете приема на Zurampic и веднага се обърнете към лекар, ако забележите някоя от следните

сериозни нежелани реакции, тъй като те може да са признаци на проблем с бъбреците – може

да се нуждаете от спешно лечение:

болка в кръста (под ребрата и над тазобедрената става);

гадене, повръщане;

промени в уринирането или затруднено уриниране;

чувство на умора или неразположение, или загуба на апетит.

Други нежелани реакции включват:

Чести - може да засегнат до 1 на 10 души:

грип;

главоболие;

повишаване на количеството на креатинин в кръвта – установява се при изследвания;

киселини (киселинен рефлукс).

Нечести - може да засегнат до 1 на 100 души:

камъни в бъбреците;

дехидратация (загуба на твърде много течности от организма).

Редки - може да засегнат до 1 на 1 000 души:

кожни реакции, включително зачервяване, сърбеж, надигнат обрив (копривна треска) и

кожен обрив при излагане на слънчева светлина.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Zurampic

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка

или блистерното фолио след “Годен до:” или “EXP”. Срокът на годност отговаря на последния

ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Zurampic

Активното вещество е лезинурад.

Всяка филмирана таблетка (таблетка) Zurampic от 200 mg съдържа 200 mg лезинурад.

Другите съставки са:

ядро на таблетка: хипромелоза, микрокристална целулоза, лактоза монохидрат

(вижте точка 2), кросповидон, магнезиев стеарат;

филмово покритие: хипромелоза, титанов диоксид, триацетин, индигокармин,

брилянтно синьо FCF.

Как изглежда Zurampic и какво съдържа опаковката

Zurampic 200 mg: синя, овална филмирана таблетка с размери 5,7 x 12,9 mm, гравирана с

“LES200” от едната страна.

Zurampic 200 mg таблетки се предоставят в прозрачни блистери в опаковки по 10, 28, 30 или

98 таблетки в неперфорирани блистери, и 100 x 1 таблетки в перфорирани еднодозови

блистери.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Grünenthal GmbH

Zieglerstraße 6

52078 Aachen

Германия

Teл

.: +49-241-569-0

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

S.A. Grünenthal N.V.

Lenneke Marelaan 8

1932 Sint-Stevens-Woluwe

België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

beinfo@grunenthal.com

Lietuva

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

България

Grünenthal GmbH

Teл.: + 49 241 569-0

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Grünenthal N.V.

Lenneke Marelaan 8

1932 Sint-Stevens-Woluwe

België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

beinfo@grunenthal.com

Česká republika

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Magyarország

Grünenthal GmbH

Tel.: + 49 241 569-0

Danmark

Grünenthal Denmark ApS

Arne Jacobsens Allé 7

2300 København S

Tlf: +45 88883200

Malta

Grünenthal GmbH

Tel.: + 49 241 569-0

Deutschland

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

DE-52078 Aachen

Tel: + 49 241 569-1111

service@grunenthal.com

Nederland

Grünenthal B.V.

De Corridor 21K

NL-3621 ZA Breukelen

Tel:+31 (0)30 6046370

info.nl@grunenthal.com

Eesti

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Norge

Grünenthal Norway AS

C.J. Hambros Plass 2C

0164 Oslo

Tlf: +47 22996054

Ελλάδα

Grünenthal GmbH

Τηλ: + 49 241 569-0

Österreich

Grünenthal GmbH

Campus 21, Liebermannstraße A01/501

2345 Brunn am Gebirge

Tel: +43(0)2236 379 550-0

España

Grünenthal Pharma, S.A.

C/Dr. Zamenhof, 36

E-28027 Madrid

Tel: +34 (91) 301 93 00

Polska

Grünenthal GmbH

Tel.: + 49 241 569-0

France

Laboratoires Grünenthal SAS

Immeuble Eurêka

19 rue Ernest Renan

CS 90001

F- 92024 Nanterre Cedex

Tél: + 33 (0)1 41 49 45 80

Portugal

Grünenthal, S.A.

Alameda Fernão Lopes, 12-8.º A

P-1495 - 190 Algés

Tel: +351 / 214 72 63 00

Hrvatska

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

România

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Ireland

Grünenthal Pharma Ltd

4045 Kingswood Road,

Citywest Business Park

IRL – Citywest Co., Dublin

Tel: +44 (0)870 351 8960

medicalinformationie@grunenthal.com

Slovenija

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Ísland

Grünenthal GmbH

Sími: + 49 241 569-0

Slovenská republika

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Italia

Grünenthal Italia S.r.l.

Tel: +39 02 4305 1

Suomi/Finland

Grünenthal GmbH

Puh/Tel: + 49 241 569-0

Κύπρος

Grünenthal GmbH

Τηλ: + 49 241 569-0

Sverige

Grunenthal Sweden AB

Frösundaviks allé 15

169 70 Solna

Tel: +46 (0)86434060

Latvija

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

United Kingdom

Grünenthal Ltd

1 Stokenchurch Business Park

Ibstone Road, HP14 3FE – UK

Tel: +44 (0)870 351 8960

medicalinformationuk@grunenthal.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.