Trajenta

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Trajenta
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Trajenta
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Лекарства, прилагани при диабет,
 • Терапевтична област:
 • Захарен диабет тип 2
 • Терапевтични показания:
 • Trajenta е показан за лечение на захарен диабет тип 2 за подобряване на гликемичния контрол при възрастни: като монотерапии при пациенти, недостатъчно контролирани с помощта на диета и тренировъчна сам и за които метформин е неподходящ поради непоносимост или е противопоказан поради бъбречна недостатъчност. като комбинирана терапия в комбинация с метформином, когато диета и физически упражнения, плюс метформин самостоятелно не осигуряват адекватен гликемичен контрол. в комбинация с сульфонилмочевины и метформином, когато диета и физически упражнения, плюс двойна терапия с тези лекарства не осигуряват адекватен гликемичен контрол. в комбинация с инсулин с метформином или без него, когато е в този режим сам, с помощта на диета и упражнения, не осигурява адекватен гликемичен контрол.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 14

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002110
 • Дата Оторизация:
 • 22-08-2011
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002110
 • Последна актуализация:
 • 24-12-2019

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/667689/2012

EMEA/H/C/002110

Резюме на EPAR за обществено ползване

Trajenta

linagliptin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Trajenta. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Trajenta.

Какво представлява Trajenta?

Trajenta е лекарство, което съдържа активното вещество линаглиптин (linagliptin). Предлага се

под формата на таблетки (5 mg).

За какво се използва Trajenta?

Използва се за лечение на диабет тип 2 в комбинация със следните противодиабетни лекарства,

когато кръвната захар не се контролира задоволително чрез диета, упражнения и тези

противодиабетни лекарствени продукти:

метформин;

метфомин и сулфонилуреен препарат.

инсулин, прилаган самостоятелно или в комбинация с метформин.

Trajenta се използва също самостоятелно при пациенти, чиито нива на кръвна захар не се

контролира задоволително само чрез диета и упражнения и които не могат да бъдат лекувани с

метформин, поради непоносимост или поради бъбречни проблеми.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Trajenta

Страница 2/3

Как се използва Trajenta?

Препоръчителната доза Trajenta е една таблетка веднъж дневно. Когато се добавя към

метформин, дозата на метформин трябва да остане непроменена, но когато се комбинира със

сулфонилуреен препарат или инсулин, може да се обмисли по-ниска доза на сулфонилурейния

препарат или на инсулина, поради риска от хипогликемия (ниска кръвна захар).

Как действа Trajenta?

Диабет тип 2 е заболяване, при което панкреасът не произвежда достатъчно инсулин, за да

контролира нивото на глюкоза (захар) в кръвта или когато организмът е неспособен да използва

инсулина ефективно. Активното вещество в Trajenta, линаглиптин, е инхибитор на дипептидил

пептидаза 4 (DPP-4) Действието му блокира разграждането на инкретин хормоните в организма.

Тези хормони се освобождават след хранене и стимулират панкреаса да произвежда инсулин.

Като удължава действието на инкретиновите хормони в кръвта, линаглиптин стимулира панкреаса

да произвежда повече инсулин, когато нивата на кръвната глюкоза са високи. Линаглиптин не

действа, когато кръвната захар е ниска. Линаглиптин също намалява количеството глюкоза,

образувано от черния дроб, като увеличава нивата на инсулина и понижава нивата на глюкагона.

Заедно тези процеси намаляват нивата на глюкоза в кръвта и спомагат за контролирането на

диабет тип 2.

Как е проучен Trajenta?

Проведени са пет основни проучвания с Trajenta при пациенти с диабет тип 2, сравняващи

лекарството с плацебо (cляпo лечение) в комбинация с метформин (701 пациенти), в комбинация

с метформин плюс сулфонилуреен препарат (1058 пациенти), в комбинация с друго

противодиабетно лекарство, пиоглитазон, (389 пациенти) и в комбинация с инсулин със или без

метформин и/или пиоглитазон (1235 пациенти). Trajenta е сравнен с плацебо, когато се използва

самостоятелно при 503 пациенти.

Във всички проучвания основната мярка за ефективност е промяната в кръвните нива на

вещество, наречено гликиран хемоглобин (HbA1c), след 24 седмици лечение. Това показва колко

добре се контролира кръвната захар.

Какви ползи от Trajenta са установени в проучванията?

Trajenta демонстрира по-висока ефективност от плацебо по отношение на намаляване нивата на

HbA1c във всички изучавани комбинации:

в комбинация с метформин е наблюдавано намаление от 0,56 процентни пункта при Trajenta,

в сравнение с повишение от 0,10 процентни пункта при плацебо:

в комбинация с метформин и сулфонилуреен препарат е наблюдавано намаление от 0,72

процентни пункта при Trajenta, в сравнение с намаление от 0,10 процентни пункта при

плацебо;

в комбинация с пиоглитазон е наблюдавано намаление от 1,25 процентни пункта при Trajenta,

в сравнение с намаление от 0,75 процентни пункта при плацебо;

в комбинация с инсулин със или без метформин и/или пиоглитазон е наблюдавано намаление

от 0,55 процентни пункта при Trajenta, в сравнение с повишение от 0,10 процентни пункта

при плацебо.

Trajenta

Страница 3/3

Trajenta е също така по-ефективен от плацебо, когато се използва самостоятелно, като понижава

нивата на HbA1c с 0,46 процентни пункта, в сравнение с повишение от 0,22 процентни пункта,

наблюдавано при плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Trajenta?

Резултатите от проучвания показват, че общият риск от нежелани лекарствени реакции е сходен

при Trajenta и плацебо: (63% спрямо 60%). Най-честата нежелана лекарствена реакция,

наблюдавана при около 6 на 100 от пациентите, приемащи Trajenta, е хипогликемия. Повечето

случаи са леки и нито един тежък. Хипогликемия се наблюдава при около 15 на 100 от

пациентите, лекувани с тройната комбинация от Trajenta с метформин и сулфонилуреен препарат

(около два пъти повече отколкото в групата на плацебо). За пълния списък на всички нежелани

лекарствени реакции, съобщени при Trajenta, вижте листовката.

Trajenta не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към

линаглиптин или някоя от останалите съставки.

Защо Trajenta е разрешен за употреба?

На базата на резултатите от основните проучвания, СНМР заключи, че се наблюдават значителни

ползи по отношение на контролирането на нивата на кръвната глюкоза при комбинациите на

Trajenta с метформин, с метформин плюс сулфонилуреен препарат и с инсулин със или без

метформин. Trajenta самостоятелно демонстрира ефективност в сравнение с плацебо и се счита

подходяща за пациенти, които не могат да приемат метформин поради непоносимост или поради

бъбречни проблеми. Ползата от добавянето на Trajenta към лечението с пиоглитазон се счита за

недостатъчно добре установена.

Общият риск от нежелани реакции с Trajenta е основно сравним с плацебо и безопасността на

лекарството е сходна с тази на другите лекарства, които са инхибитори на дипептидил пептидаза

4 (DPP-4).

Комитетът следователно реши, че ползите от Trajenta са по-големи от рисковете и препоръча да

се издаде разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Trajenta

На 24 август 2011 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Trajenta, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Trajenta може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. За повече

информация относно лечението с Trajenta прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар, или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 10-2012.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: Информация за потребителя

Trajenta 5 mg филмирани таблетки

линаглиптин (linagliptin)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Trajenta и за какво се използва

Какво трябва да знаете преди да приемете Trajenta

Как да приемате Trajenta

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Trajenta

Съдържание на опаковката и допълнителна информация.

1.

Какво представлява Тrajenta и за какво се използва

Trajenta съдържа активното вещество линаглиптин, което принадлежи към група лекарства,

наречени „перорални противодиабетни лекарства”. Пероралните противодиабетни лекарства се

използват за лечение на високи нива на кръвната захар. Те действат като помагат на организма

да намали нивото на захар в кръвта Ви.

Trajenta се използва при „диабет тип 2” при възрастни, ако заболяването не може да бъде

достатъчно контролирано с едно перорално противодиабетно лекарство (метформин или

сулфонилурейни производни) или само с диета и упражнения. Trajenta може да се използва

заедно с други противодиабетни лекарства напр. метформин, сулфонилурейни производни

(напр. глимепирид, глипизид), емпаглифлозин или инсулин.

Важно е да следвате съветите, дадени Ви от Вашия лекар или медицинска сестра относно диета

и упражнения.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Trajenta

Не приемайте Trajenta

ако сте алергични към линаглиптин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Trajenta, ако:

имате диабет тип 1 (организмът Ви не произвежда инсулин) или диабетна кетоацидоза

(усложнение на диабета с висока кръвна захар, бързо понижение на теглото, гадене или

повръщане). Trajenta не трябва да се използва за лечение на тези състояния.

приемате противодиабетно лекарство известно като „сулфонилурейно производно” (напр.

глимепирид, глипизид), Вашият лекар може да пожелае да намали дозата на

сулфонилурейното производно, когато се приема заедно с Trajenta, за да се избегне

прекалено спадане на кръвната захар.

сте имали алергични реакции към някое друго лекарство, което приемате за контролиране

на количеството на Вашата кръвна захар.

имате или сте имали заболяване на панкреаса.

Ако имате симптоми на остър панкреатит, като постоянна, силна стомашна (коремна) болка,

Вие трябва да се консултирате с Вашия лекар.

Ако установите поява на мехури по кожата, това може да е признак на заболяване, наречено

булозен пемфигоид. Вашият лекар може да Ви каже да прекратите приема на Trajenta.

Диабетните кожни рани са често усложнение на диабета. Следвайте препоръките за грижи за

кожата и краката, които сте получили от Вашия лекар или медицинска сестра.

Деца и юноши

Trajenta не се препоръчва за деца и юноши под 18 години.

Други лекарства и Trajenta

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

По-специално, трябва да уведомите Вашия лекар, ако използвате лекарства, които съдържат

някое от следните активни вещества:

Карбамазепин, фенобарбитал или фенитоин. Те могат да бъдат използвани за контрол на

припадъци (гърчове) или хронична болка.

Рифампицин. Това е антибиотик, използван за лечение на инфекции, като туберкулоза.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не е известно дали Trajenta е вреден за плода. По тази причина, е желателно да избягвате да

използвате Trajenta, ако сте бременна.

Не е известно дали Trajenta преминава в кърмата на майката. Вашият лекар трябва да реши

дали да преустановите кърменето или да преустановите приема/да се откажете от терапия с

Trajenta.

Шофиране и работа с машини

Trajenta не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работата с

машини.

Приемът на Trajenta в комбинация с лекарства, наречени сулфонилурейни производни и/или

инсулин може да доведе до много ниски нива на кръвната захар (хипогликемия), което може да

повлияе способността Ви да шофирате и работите с машини, или да работите без стабилна

опора. Възможно е обаче да Ви се препоръча по-често да изследвате кръвната си захар, за да се

сведе до минимум рискът от хипогликемия, особено когато Trajenta се комбинира със

сулфонилурейно производно и/или инсулин.

3.

Как да приемате Тrajenta

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза Trajenta е една таблетка от 5 mg веднъж дневно.

Вие можете да приемате Trajenta със или без храна.

Възможно е Вашият лекар да предпише Trajenta заедно с друго перорално лекарство против

диабет. Запомнете, че трябва да приемате всички лекарства според указанията на Вашия лекар,

за да постигнете най-добрите резултати за здравето си.

Ако сте приели повече от необходимата доза Trajenta

Ако сте приели повече от необходимата доза Trajenta, трябва незабавно да се свържете с Вашия

лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Trajenta

Ако сте пропуснали да приемете една доза Trajenta, приемете я веднага, щом се сетите.

Ако обаче се сетите малко преди времето за прием на следващата доза, пропуснете

забравената доза.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Никога не приемайте две

дози в един и същи ден.

Ако сте спрели приема на Trajenta

Не спирайте приема на Trajenta, преди да се консултирате с лекаря си. Възможно е Вашата

кръвна захар да се повиши, когато спрете да приемате Trajenta.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Някои симптоми изискват незабавна медицинска помощ

Трябва да спрете приема на Trajenta и веднага да отидете при лекаря си, ако получите някой от

следните симптоми на ниска кръвна захар: треперене, изпотяване, тревожност, замъглено

зрение, изтръпване на устните, пребледняване, промяна на настроението или обърканост

(хипогликемия). Хипогликемия (честота: много чести, може да засегнат повече от 1 на

10 души) е позната нежелана реакция при прием на Trajenta заедно с метформин и

сулфонилурейно производно.

Някои пациенти са имали алергични реакции (свръхчувствителност; честота: нечести, могат да

засегнат до 1 на 100 души), по време на прием на Trajenta самостоятелно или в комбинация с

други лекарствени продукти за лечение на диабет, които могат да бъдат сериозни, включително

хрипове и задух (бронхиална хиперреактивност; с неизвестна честота, от наличните данни не

може да бъде направена оценка за честотата). Някои пациенти са получили обрив (честота:

нечести), копривна треска (уртикария; честота: редки, могат да засегнат до 1 на 1 000 души), и

оток на лицето, устните, езика и гърлото, което може да причини затруднения в дишането или

гълтането (ангиоедем; честота: редки). Ако получите някои от горепосочените признаци на

заболяване, спрете употребата на Trajenta и незабавно се обадете на Вашия лекар. Вашият лекар

може да Ви предпише лекарство за лечение на Вашата алергична реакция и друго лекарство за

лечение на Вашия диабет.

Някои пациенти са имали възпаление на панкреаса (панкреатит; честота: редки, могат да

засегнат до 1 на 1 000 души) по време на прием на Trajenta самостоятелно или в комбинация с

други лекарствени продукти за лечение на диабет.

СПРЕТЕ приема на Trajenta и се свържете незабавно с Вашия лекар, ако забележите някоя от

следните тежки нежелани реакции:

Силна и постоянна болка в корема (областта на стомаха), която може да се излъчва към

гърба, както и гадене и повръщане, тъй като те могат да са признаци на възпаление на

панкреаса (панкреатит).

Някои пациенти са имали следните нежелани реакции по време на прием на Trajenta

самостоятелно или в комбинация с други лекарствени продукти за лечение на диабет:

Чести: повишени нива на липазата в кръвта.

Нечести: възпаление на носа или гърлото (назофарингит), кашлица, запек (в комбинация

с инсулин), повишени нива на амилаза в кръвта.

Редки: мехури по кожата (булозен пемфигоид).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Тrajenta

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената

кутия след надписа „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения

месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте Trajenta, ако опаковката е повредена или има следи от отваряне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Trajenta

Активното вещество е линаглиптин

Всяка филмирана таблетка (таблетка) съдържа 5 mg линаглиптин

Другите съставки са:

Ядро на таблетката: манитол, прежелатинизирано нишесте (царевично), царевично

нишесте, коповидон, магнезиев стеарат

Филмово покритие: хипромелоза, титанов диоксид (E171), талк, макрогол (6000), железен

оксид червен (E172)

Как изглежда Trajenta и какво съдържа опаковката

Trajenta 5 mg таблетки са с размер 8 mm в диаметър, кръгли, светлочервени, филмирани

таблетки с вдлъбнато релефно означение “D5” от едната страна и логото на Boehringer

Ingelheim - от другата.

Trajenta се предлагат в перфорирани алуминий/алуминий еднодозови блистери.

Опаковките съдържат 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1,

100 x 1 и 120 x 1 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара във Вашата страна.

Притежател на разрешението за употреба

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Германия

Производител

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Германия

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

5th km Paiania – Markopoulo

Koropi Attiki, 194 00

Гърция

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалните

представители на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel.: +370 37 473 922

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel.: +36 1 299 8900

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Lilly Deutschland GmbH

Tel. +49 (0) 6172 273 2222

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 60 80 940

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-7870

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.

Tel.: +48 22 699 0 699

Lilly S.A.

Tel: +34 91 663 50 00

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Lilly France SAS

Tél: +33 1 55 49 34 34

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 412 66 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucureşti

Tel: +40 21 302 2800

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG,

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: +353 1 661 4377

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG,

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: +39 055 42571

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijā filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +44 1256 315 000

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu/.