Budesonide/Formoterol Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva

teva pharma b.v. - budesonide, formoterol fumarate dihydrate - pulmonary disease, chronic obstructive; asthma - Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища, - budesonide / formoterol teva е показан само при възрастни на 18-годишна възраст. asthmabudesonide/формотерола Тева е посочено в редовното лечение на астма, където използването на комбинации (ингаляционных кортикостероид и дълго действащ β2 адренорецепторите) доста уместно:при пациенти не се контролира адекватно ингаляционными с кортикостероиди и "необходимо" ингаляционных страните извън еврозоната β2 адреномиметиков. Орин пациенти вече са адекватно контролирани в двата ингаляционных кортикостероид и дълго действащ β2 адреномиметиков. copdsymptomatic лечение на пациенти с тежка хронична обструктивна белодробна болест (ОФВ1 < 50%, прогнозира нормално) и многократни решетка, които имат значителни симптоми, въпреки редовна терапия с длинн-действа наречени бронходилататори.

Capecitabine Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

capecitabine teva

teva pharma b.v. - капецитабин - colonic neoplasms; breast neoplasms; colorectal neoplasms; stomach neoplasms - Антинеопластични средства - capecitabine teva е показан за адювантно лечение на пациенти след операция на фаза ІІІ (рак на дебелото черво dukes "С) на дебелото черво. Капецитабин-Тева е показан за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . Капецитабин-Тева е показан за лечение от първа линия на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. Капецитабин-Тева в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Капецитабин-Тева също е включен като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклинов съдържащи режими на химиотерапия, или за които противоракови терапии не е посочено.

Imatinib Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imatinib teva

teva b.v. - иматиниб - leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive; precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; myelodysplastic-myeloproliferative diseases; hypereosinophilic syndrome; dermatofibrosarcoma - antineoplastic agents, protein kinase inhibitors - imatinib-Тева е показан за лечение на ofadult и педиатрични пациенти за първи път разкри Филадельфийской хромозомата в яйцеклетката (на bcr‑abl), която положително (рН+) хронична миелогенна левкемия (ХМЛ), за които трансплантацията на костен мозък не се разглежда като първа линия на лечение. За възрастни и педиатрични пациенти с ph+ ХМЛ в хронична фаза при неефективност на интерферон‑алфа-терапия, или в ускорена фаза или бластного криза. И педиатрични пациенти възрастни за първи път е поставена диагноза положителна остра лимфоцитна левкемия Филадельфийская хромозома (ph+ ол) в комбинация с химиотерапия. За възрастни пациенти с пристъпно или продължителна ph+ ол като монотерапии. Възрастни пациенти с миелодиспластический/миелопролиферативными заболявания (ibc/МПЗ), свързани с бляшк-показаният приемащото устройство фактор на растежа (pdgfr) генные преустройство. При възрастни пациенти със синдром на разширено гиперэозинофильный (ХЕС) и/или хронични эозинофильной левкемия (човек) с fip1l1-pdgfra пренареждане. Ефект иматиниба на резултата от трансплантация на костен мозък не се определя. imatinib teva is indicated forthe treatment of adult patients with kit (cd 117) positive unresectable and/or metastatic malignant gastrointestinal stromal tumours (gist). the adjuvant treatment of adult patients who are at significant risk of relapse following resection of kit (cd117)-positive gist. Пациентите, които имат нисък или много нисък риск от рецидив, не трябва да получават помощните терапия. the treatment of adult patients with unresectable dermatofibrosarcoma protuberans (dfsp) and adult patients with recurrent and/or metastatic dfsp who are not eligible for surgery. in adult and paediatric patients, the effectiveness of imatinib is based on overall haematological and cytogenetic response rates and progression-free survival in cml, on haematological and cytogenetic response rates in ph+ all, mds/mpd, on haematological response rates in hes/cel and on objective response rates in adult patients with unresectable and/or metastatic gist and dfsp and on recurrence-free survival in adjuvant gist. the experience with imatinib in patients with mds/mpd associated with pdgfr gene re-arrangements is very limited (see section 5. С изключение първи път е идентифицирана хронична фаза на ХМЛ, няма контролирани проучвания, които показват клиничен ефект, или увеличава процента на преживяемост при тези заболявания.

Lamivudine Teva Pharma B.V. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lamivudine teva pharma b.v.

teva b.v.  - ламивудин - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - lamivudine teva pharma b. е показан като част от антиретровирусната комбинирана терапия за лечение на възрастни и деца, инфектирани с вируса на човешката имунна недостатъчност (ХИВ).

Dimethyl fumarate Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

dimethyl fumarate teva

teva gmbh - диметил фумарат - multiple sclerosis, relapsing-remitting; multiple sclerosis - Имуносупресори - dimethyl fumarate teva is indicated for the treatment of adult and paediatric patients aged 13 years and older with relapsing remitting multiple sclerosis (rrms).

Clopidogrel Teva Pharma B.V. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel teva pharma b.v.

teva pharma b.v.  - clopidogrel (as hydrobromide) - peripheral vascular diseases; acute coronary syndrome; myocardial infarction; stroke - Антитромботични агенти - Предотвратяване на атеротромботических eventsclopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии;при възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром: без възхода на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-q-инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ask);изместване на сегмента st остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationin възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение На витамин к антагонисти (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.

Telmisartan Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

telmisartan teva

teva b.v. - Телмисартан - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Imatinib Teva B.V. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imatinib teva b.v.

teva b.v. - иматиниба мезилат - dermatofibrosarcoma; gastrointestinal stromal tumors; leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive - Антинеопластични средства - imatinib-Тева Б. is indicated for the treatment of: , paediatric patients with newly diagnosed philadelphia chromosome (bcr-abl) positive (ph+) chronic myeloid leukaemia (cml) for whom bone marrow transplantation is not considered as the first line of treatment. Педиатрични пациенти с ph+ ХМЛ в хронична фаза при неефективност на интерферон-алфа-терапия, или в ускорена фаза или бластного криза. За възрастни пациенти с ph+ ХМЛ в бластный криза. За възрастни и педиатрични пациенти за първи път поставена диагноза положителна остра лимфоцитна левкемия Филадельфийская хромозома (ph+ ол) в комбинация с химиотерапия. За възрастни пациенти с пристъпно или продължителна ph+ ол като монотерапии. За възрастни пациенти с миелодиспластический/миелопролиферативными заболявания (ibc/МПЗ), свързани с бляшк-показаният приемащото устройство фактор на растежа (pdgfr) генные преустройство. За възрастни пациенти със синдром на разширено гиперэозинофильный (ХЕС) и/или хронични эозинофильной левкемия (човек) с fip1l1-pdgfra пренареждане. Ефект иматиниба на резултата от трансплантация на костен мозък не се определя. imatinib-Тева Б. is indicated for: , the treatment of adult patients with kit (cd 117) positive unresectable and/or metastatic malignant gastrointestinal stromal tumours (gist). В помощните терапия възрастни пациенти, които са изложени на значителен риск от рецидив след резекция на kit (cd117)-положителни Резюме. Пациентите, които имат нисък или много нисък риск от рецидив, не трябва да получават помощните терапия. Лечение на възрастни пациенти с метастатичен выбухающей dermatofibrosarcoma (dfsp) и възрастни пациенти с пристъпно и/или метастатичен dfsp, които не са допустими за операция. При възрастни и педиатрични пациенти ефикасността на иматиниба се основава на общите гематологических и цитогенетических отговор и преживяемост без прогресия при ХМЛ, хематологични и цитогенетический отговор на цените на ph+ all, миелодиспластичен синдром/МПЗ, на гематологические показатели за обратна връзка в ХЕС/човек и на обективен отговор при възрастни пациенти с неоперабельными и/или метастатическими Гист и dfsp и на безрецидивную преживяемост при помощните същността на. Опит с иматинибом при пациенти с миелодиспластичен синдром/МПЗ, свързани с pdgfr генетични комбинации-много ограничен. Няма контролирани проучвания показват клинична полза или преживяемост при тези заболявания,.

Irbesartan Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

irbesartan teva

teva b.v. - ирбесартан - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. Лечение на бъбречна недостатъчност при пациенти с артериална хипертония и захарен диабет тип 2 в рамките на гипотензивные лечебни храни .

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

irbesartan/hydrochlorothiazide teva

teva b.v.  - Ирбесартан, гидрохлортиазид - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. Тази комбинация с фиксирана доза е показана при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно само с ирбесартан или хидрохлоротиазид.