Solymbic Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

solymbic

amgen europe b.v. - адалимумаб - arthritis, psoriatic; spondylitis, ankylosing; crohn disease; colitis, ulcerative; hidradenitis suppurativa; psoriasis; arthritis, rheumatoid - Имуносупресори - Моля, направете справка в раздел 4. 1 от Кратката характеристика на продукта в документа с информация за продукта.

Ristempa Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ristempa

amgen europe b.v. - пегфилграстин - Неутропения - Иммуностимуляторы, - Намаляване на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при възрастни пациенти, лекувани с цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на хронична миелоидна левкемия и миелодиспластични синдроми).

Neulasta Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

neulasta

amgen europe b.v. - пегфилграстин - neutropenia; cancer - Иммуностимуляторы, - Намаляване на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на хронична миелоидна левкемия и миелодиспластични синдроми).

Nplate Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

nplate

amgen europe b.v. - ромиплостим - Пурпура, Тромбоцитопения, Идиопатична - antihemorrhagics, - adults:nplate is indicated for the treatment of primary immune thrombocytopenia  (itp) in adult patients who are refractory to other treatments (e. кортикостероиди, имуноглобулини). paediatrics:nplate is indicated for the treatment of chronic primary immune thrombocytopenia (itp) in paediatric patients one year of age and older who are refractory to other treatments (e. кортикостероиди, имуноглобулини).

Prolia Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

prolia

amgen europe b.v. - денозумаб - bone resorption; osteoporosis, postmenopausal - Лекарства за лечение на костни заболявания - Лечение на остеопороза при жени в постменопауза и при мъже с повишен риск от фрактури. При жени в постменопауза prolia значително намалява риска от вертебрални, без вертебрални и Хип фрактури. Лечение на загуба на костна маса, свързана с хормоналната абляции при мъже с рак на простатата повишен риск от фрактури. При мъжете с рак на простатата, получаващи хормонална аблация, prolia значително намалява риска от вертебрални фрактури.

Xgeva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

xgeva

amgen europe b.v. - денозумаб - fractures, bone; neoplasm metastasis - Лекарства за лечение на костни заболявания - Профилактика на скелетни събития (патологични фрактури, облъчване кости, компресия на гръбначния мозък или хирургическа намеса на костите) при възрастни с напреднали злокачествени тумори с вовлечением на костната тъкан (виж раздел 5. Лечение на възрастни и skeletally зрели тийнейджъри с гигантоклеточная подуване на кост, която е неоперабельной или където хирургична резекция може да доведе до тежко заболяване. .

Imlygic Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imlygic

amgen europe b.v. - талимогена лахерпарепвец - Меланомът - Антинеопластични средства - imlygic е показан за лечение на възрастни с неоперабилен меланом, която е регионален или далечен метастатичен (етап iiib, iiic и ivm1a) с не костите, мозъка, белите дробове или други висцерална болест.

Otezla Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

otezla

amgen europe bv - апремиласт - arthritis, psoriatic; psoriasis - Имуносупресори - Псориатичен arthritisotezla, самостоятелно или в комбинация с болест на дорабатывая antirheumatic лекарства (dmards), се предписва за лечение на активен псориатичен артрит (psa) при възрастни пациенти, които са имали недостатъчен отговор или непоносимост към предходната терапия dmards. psoriasisotezla е показан за лечение на умерена до тежка хронична плака псориазис при възрастни пациенти, които не реагират или които имат противопоказания или непоносимост към друга системна терапия, включително циклоспорин, метотрексат или psoralen и uv-светлина (ПУВА).

Kanjinti Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

kanjinti

amgen europe bv - трастузумаб - stomach neoplasms; breast neoplasms - Анти-туморни агенти, - Метастатический на гърдата cancerkanjinti е показан за лечение на възрастни пациенти с her2 позитивен метастазирал рак на млечната жлеза (icb):като монотерапии за лечение на тези пациенти, които са получили не по-малко от два режима на химиотерапията за лечение на метастатичен болест. Преди химиотерапията трябва да бъдат включени най-малко антрациклина и таксана, ако пациентите не са подходящи за тези процедури. Хормон-рецептор-позитивни пациенти, също трябва да бъде не на хормоналната терапия, ако пациентите не са подходящи за тези процедури. в комбинация с паклитакселом за лечение на тези пациенти, които не са получавали химиотерапия за метастатичен болест, и за които не е подходящ антрациклиновый. в комбинация с доцетакселом за лечение на пациенти, които не са получавали химиотерапия за метастатичен болест. в комбинация с инхибитор на ароматаза инхибитори за лечение на пациенти след менопауза с хормон-рецептор позитивен ГБЦ, не по-рано от получаващи трастузумаб. Рано cancerkanjinti на гърдите е показан за

Aranesp Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

aranesp

amgen europe b.v. - дарбепоетин алфа - anemia; cancer; kidney failure, chronic - Други лекарства противоанемические - Лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (crf) при възрастни и педиатрични пациенти. Лечение на симптоматична анемия при възрастни онкологични пациенти, с миелоидными злокачествени заболявания, подложени на химиотерапия.