Neulasta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пегфилграстин

Предлага се от:

Amgen Europe B.V.

АТС код:

L03AA13

INN (Международно Name):

pegfilgrastim

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Neutropenia; Cancer

Терапевтични показания:

Намаляване на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на хронична миелоидна левкемия и миелодиспластични синдроми).

Каталог на резюме:

Revision: 37

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-08-22

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEULASTA 6 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
пегфилграстим (pegfilgrastim)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Neulasta и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Neulasta
3.
Как да използвате Neulasta
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Neulasta
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEULASTA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Neulasta съдържа активното вещество
пегфилгра
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Neulasta 6 mg инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 6 mg пегфилграстим
(pegfilgrastim)* в
0,6 ml инжекционен разтвор.
Концентрацията е 10 mg/ml на базата само
на протеин**.
*Произведен от клетки на
_Escherichia coli_
чрез рекомбинантна ДНК технология,
последвано от
конюгация с полиетиленгликол (ПЕГ).
**Концентрацията е 20 mg/ml, ако е включена
частта от молекулата на ПЕГ.
Активността на този продукт не трябва
да се сравнява с активността на други
пегилирани или
непегилирани протеини от същия
терапевтичен клас. За повече
информация вижте точка 5.1.
Помощни вещества с известно действие
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 30 mg сорбитол (Е420)
(вж. точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Инжекционен разтвор (инжекция) с
прикрепящ се към тялото инжектор (Onpro
комплект).
_ _
Бистър, безцветен инжекционен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Намаляване продължителността на
неутропенията и честотата на
фебри
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-01-2022
Листовка Листовка чешки 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-01-2022
Листовка Листовка датски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-01-2022
Листовка Листовка немски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-01-2022
Листовка Листовка естонски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-01-2022
Листовка Листовка гръцки 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-01-2022
Листовка Листовка английски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-10-2018
Листовка Листовка френски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-01-2022
Листовка Листовка италиански 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-10-2018
Листовка Листовка латвийски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-10-2018
Листовка Листовка литовски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-01-2022
Листовка Листовка унгарски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-01-2022
Листовка Листовка малтийски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-10-2018
Листовка Листовка нидерландски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-10-2018
Листовка Листовка полски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-01-2022
Листовка Листовка португалски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-10-2018
Листовка Листовка румънски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-01-2022
Листовка Листовка словашки 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-01-2022
Листовка Листовка словенски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-10-2018
Листовка Листовка фински 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-01-2022
Листовка Листовка шведски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-01-2022
Листовка Листовка норвежки 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-01-2022
Листовка Листовка исландски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-01-2022
Листовка Листовка хърватски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-10-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите