Macugen

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Macugen
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Macugen
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Ophthalmologicals,
 • Терапевтична област:
 • Мокро дегенерация на макулата
 • Терапевтични показания:
 • Macugen е показан за лечение на неоваскуларна (влажна) свързани с възрастта макулна дегенерация (AMD).
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 15

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Отменено
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000620
 • Дата Оторизация:
 • 30-01-2006
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000620
 • Последна актуализация:
 • 23-07-2019

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/671614/2010

EMEA/H/C/000620

Резюме на EPAR за обществено ползване

Macugen

pegaptanib

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Macugen. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Macugen.

Какво представлява Macugen?

Macugen представлява разтвор за инжекция в окото, който съдържа активното вещество

пегаптаниб (pegaptanib). Предлага се под формата на предварително напълнена спринцовка.

За какво се използва Macugen?

Macugen се използва за лечение на пациенти с „влажна“ форма на възрастово-обусловена

дегенерация на макулата (ВМД).

Това заболяване засяга централната част на ретината, наречена макула, в задната част на окото.

Макулата осигурява необходимото централно зрение за виждане на детайли за ежедневни задачи

като шофиране, четене и разпознаване на лица.

Влажната форма на ВМД се причинява от анормалното нарастване на кръвоносни съдове под

макулата, които могат да изпускат течност и да кървят. Това причинява постепенна загуба на

централната част от зрението на човека.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание

Как да използвате Macugen?

Macugen трябва да се прилага само от офталмолог (специалист по очни болести) с опит в

поставянето на интравитреални инжекции (инжекции в стъкловидното тяло, желеподобната

течност в окото). Предварително напълнената спринцовка съдържа повече от препоръчителната

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Macugen

Страница 2/3

доза и зарази това при приготвяне на инжекцията, лекарят трябва да отстрани определен обем и

да се увери в инжектирането на правилната доза.

Macugen се прилага под формата на една инжекция от 0,3 mg в засегнатото око на всеки шест

седмици. Процедурата трябва да се извършва в стерилни условия. Преди всяко инжектиране се

прилага локален анестетик, за да се намали или предотврати болката от инжектирането. За да се

предотврати възпаление на окото, преди и след инжектирането на Macugen може да се прилагат и

антибиотични очни капки. Тъй като Macugen, прилаган чрез интравитреална инжекция, може да

повиши налягането и да причини кървене в окото, пациентите трябва да бъдат подходящо

наблюдавани след всяка инжекция. Ако след две инжекции не е отбелязано подобрение на

зрението на пациента лечението трябва да бъде преустановено или отложено.

Как действа Macugen?

Активното вещество в Macugen, пегаптаниб, е „аптамер“. Аптамерът представлява единична

поредица от молекули, наречени нуклеотиди, предназначени да се свързват със специфична

молекула в организма. Пегаптаниб е предназначен да се свързва и блокира вещество, наречено

съдово-ендотелен растежен фактор (VEGF). В организма VEGF участва в растежа на кръвоносните

съдове и ги прави по-пропускливи. При инжектиране в окото пегатиниб блокира VEGF. Това

забавя растежа на кръвоносните съдове в окото и контролира изпускането на течност и отока.

Как е проучен Macugen?

Macugen е проучен в две главни клинични проучвания, обхващащи общо 1190 пациенти, с

продължителност до две години. Пациентите приемат Macugen (0,3 mg, 1 mg или 3 mg) или

симулативна инжекция. Тази процедура наподобява инжекция с Macugen, но не се използват

Macugen или игла: до окото се притиска спринцовка, но в действителност нищо не се инжектира.

Основната мярка за ефективност е делът на пациентите, пропуснали по-малко от 15 букви при

стандартен преглед на очите.

Какви ползи от Macugen са установени в проучванията?

След период на лечение от една година около 70% от лекуваните с Macugen 0,3 и 1 mg пациенти

пропускат по-малко от 15 букви в очния тест, сравнено с около 55% от пациентите, на които е

поставена симулативна ижекция. Дозата от 3 mg не носи допълнителна полза. При пациентите, на

които е поставен Macugen подобрението продължава две години.

Какви са рисковете, свързани с Macugen?

Най-честите нежелани реакции при Macugen (наблюдавани при повече от 1 на 10 пациенти) са

възпаление на предната очна камера (възпаление на предната част на окото), болка в окото,

повишено вътреочно налягане (повишено налягане вътре в окото), кератитис пунктата (малки

белези по повърхността на окото) и плаващи частици в стъкловидното тяло или помътняване на

стъкловидното тяло (малки частици или петна в полезрението). За пълния списък на всички

наблюдавани при Macugen нежелани реакции – вижте листовката.

Понякога след лечението с Macugen може да се прояви ендофталмит (инфекция на вътрешната

част на окото) и кръвоизлив на стъкловидното тяло (кървене в окото) и увреждане на ретината.

Важно е този вид състояния да се лекуват възможно най-рано. Симптомите на тези състояния и

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Macugen

Страница 3/3

указанията за това какво да се прави, ако пациентът има тези симптоми, са разяснени в

листовката.

Macugen не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към

пегаптаниб или към някоя от останалите съставки. Не трябва да се прилага при пациенти, за

които се счита, че имат очна или перикуларна инфекция (инфекции във или около очите).

Защо Macugen е разрешен за употреба?

CHMP отбелязва, че при пациенти с влажна ВМД Macugen 0,3 mg се наблюдават същите ефекти

върху загубата на зрение както при Macugen 1 mg, затова е одобрена по-ниската доза. CHMP

реши, че ползите от Macugen са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде разрешение за

употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната употреба

на Macugen?

Компанията, която произвежда Macugen ще осигури обучение на лекарите (за да се сведат до

минимум рисковете, свързани с инжектирането в окото) и на пациентите (така че те да могат да

разпознават сериозните нежелани лекарствени реакции и да знаят кога да търсят спешна помощ

от своя лекар).

Допълнителна информация за Macugen:

На 31 януари 2006 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Macugen, валидно

в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Macugen може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports.

За повече

информация относно лечението с Macugen – прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 08-2012.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка: информация за пациента

Macugen 0,3 mg инжекционен разтвор

Пегаптаниб (Pegaptanib)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Ако полу

чите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Macugen и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Macugen

Как ще Ви бъде приложен Macugen

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Macugen

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Macugen и за ка

кво се използва

Macugen е разтвор, който се инжектира в окото. Пегаптаниб, активното вещество на това

лекарство, потиска действието на фактора, който участва в болестното образуване на нови

кръвоносни съдове в окото, известен като васку

ларен ендотелен растежен фактор (VEGF

Macugen се използва за лечение на влажната форма на възрастовообусловената дегенерация на

макулата (ВДМ). Това заболяване води до загуба на зрението в резултат на увреждане на

централната част на ретината (наречена макула) в задната част на окото. Макулата дава

възможност на окото да осигури финото централно зрение, което е необходимо за дейности

като шофиране, четене на дребен шрифт и дру

ги подобни задачи.

При влажната форма на ВДМ се наблюдава болестно разрастване на кръвоносни съдове под

ретината и макулата. Тези нови кръвоносни съдове може да доведат до кървене и излив на

течност, което предизвиква издуване или повдигане на макулата, причиняващо промени или

загуба на централното зрение. В тези ус

ловия може да настъпи бърза и тежка загуба на

зрението. Macugen действа чрез потискане на растежа на тези абнормни кръвоносни съдове и

чрез спиране на кървенето и излива. Лекарството се използва за лечение на всички видове

болестно разрастване на кръвоносни съдове при възрастни пациенти с ВДМ.

2.

Какво тр

ябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Macugen

Не трябва да Ви бъде прилаган Macugen

Ако сте алергични към пегаптаниб или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Ако имате активна инфекция или съмнение за инфекция във или около окото.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да Ви бъде приложен Macugen.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Рядко след инжекция с Macugen (през следващите две седмици) може да настъпи инфекция или

кръвоизлив в окото. Важно е тези състояния да бъдат разпознати и лекувани, колкото е

възможно по-скоро. Моля, съобщете на Вашия лекар незабавно, ако забележите някой от

следните симптоми: болки в окото или повишен дискомфорт, засилващо се зачервяване на

окото, замъглено или намалено зрение, повишена чу

вствителност към светлина, увеличен брой

частици във Вашето зрително поле. Ако по някаква причина не можете да се свържете с Вашия

лекар, трябва незабавно да се обърнете към друг лекар.

При някои пациенти, веднага след инжекцията, налягането вътре в лекуваното око може да се

повиши за кратък период от време. Вашият лекар може да проследи това след всяка инжекция.

Скоро след инжектирането могат да се появят сериозни алергични реакции. Симптомите, които

можете да получите, и указания какво да предприемете в такива слу

чаи са описани в точка 4 на

тази листовка.

Деца и юноши

Macugen не трябва да се прилага при деца и юноши под 18 години.

Други лекарства и Macugen

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди лечение с Macugen.

Липсва опит от у

потребата на Macugen при бременни жени. Macugen не трябва да се

използва по време на бременност, освен ако потенциалната полза надхвърля

потенциалния риск за плода. Ако сте бременна, обсъдете това с Вашия лекар преди

лечението с Macugen.

Не се препоръчва употреба на Macugen по време на кърмене, тъй като не е известно дали

Macugen преминава в кърмата. Помолете Вашия лекар или фармацевт за съвет преди да

започнете лечение с Macugen.

Шофиране и работа с машини

Може да усетите временно замъгляване на зрението след приложение на Macugen. Ако сте

засегнати, не трябва да шофирате или да работите с машини до преминаване на този ефект.

Важна инфо

рмация относно някои от съставките на Macugen

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза от 90 микролитра, т.е.

практически не съдържа натрий (вижте точка 6).

3.

Как ще Ви бъде приложен Macugen

Всички инжекции Macugen ще бъдат приложени от Вашия лекар.

Macugen се прилага като еднократна инжекция (0,3 m

g) във Вашето око през интервал от

6 седмици (т.е. 9 пъти годишно). Инжекцията се поставя в стъкловидното тяло на окото, което

представлява желеподобно вещество във вътрешността на окото. Вашият лекар ще следи

състоянието Ви и ще препоръча колко време трябва да бъдете леку

вани с Macugen.

Преди да приложи лечението Вашият лекар може да поиска от Вас да използвате антибиотични

очни капки или да миете внимателно очите си. Вашият лекар ще Ви направи и местна упойка.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Това ще намали или премахне болката, която може да почувствате при поставяне на

инжекцията.

Моля, не забравяйте да съобщите на Вашия лекар, ако е известно, че имате алергия към някое

вещество.

След всяка инжекция може да бъдете помолени да използвате антибиотични очни капки (или

друг вид антибиотично лечение) за предпазване от очна инфекция.

Ако Ви бъде прило

жена повече от необходимата доза Macugen

В случай че бъде инжектирано по-голямо количество Macugen, може да настъпи сериозно

повишение на вътреочното налягане. В случай че усетите нарушения в зрението,

дискомфорт/болка в окото, зачервяване на окото или гадене и повръщане, незабавно се

обърнете към Вашия лекар и разкажете за Вашите симптоми.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с у

потребата на този продукт, моля

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

След поставяне на инжекцията са съобщавани случаи на сериозни алергични реакции,

включително анафилактична реакция и ангиоедем, чиито симптоми са описани по-долу. Моля

потърсете спешна медицинска помощ, ако скоро след поставянето на инжекцията изпитате

нещо от следните: внезапен заду

х или хриптене, подуване на устата, лицето, ръцете или

краката, сърбеж по кожата, прималяване, ускорен пулс, стомашни спазми, гадене, повръщане

или диария. Честотата на тези нежелани реакции не може да бъде установена от наличните

данни.

Рядко през следващите две седмици след лечението с Macugen може да възникне инфекция във

вътрешността на окото. Симптомите, които може да получите са описани в точка 2 на тази

листовка („Предупреждения и предпазни мерки”). Моля прочетете точка 2. Тя Ви посочва

какво трябва да направите, ако полу

чите някои от тези симптоми.

Другите нежелани лекарствени реакции са както следва:

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

Тези нежелани реакции най-вероятно се дължат на инжекционната процедура, а не на

лекарството, и включват:

възпаление на окото

очна болка

повишено налягане във вътрешността на окото

малки белези по повърхността на окото (кератитис пу

нктата)

малки частици или петна в зрителното Ви поле (утайки или помътнявания в

стъкловидното тяло).

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

Други съобщавани чести очни нежелани реакции, вероятно причинени от лекарството или от

инжекционната процедура, включват:

замъглено зрение

зрително нару

шение

очен дискомфорт

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

намалено зрение

повишена чувствителност към светлина, поява на святкащи светлини

кръвоизлив около окото (периорбитален кръвоизлив)

зачервяване на окото (конюнктивален кръвоизлив)

нарушение на желеподобната част във вътрешността на окото (нарушение на

стъкловидното тяло), като изместване или разкъсване (отлепване на стъкловидното

тяло)

помътняване на лещата (катаракта)

нару

шение на повърхността на окото (роговицата)

подуване или възпаление на клепача, подуване от вътрешната страна на клепача или на

външната обвивка на окото (конюнктивата)

очно възпаление, сълзене, възпаление на конюнктивата (конюнктивит), сухота, очна

секреция, дразнене в окото, сърбеж в окото, зачервяване на окото или разширяване на

зеницата.

Други съобщавани чести, несвързани със зрението нежелани реакции, вероятно причинени от

лекарството или инжекционната процеду

ра, включват:

главоболие

секреция от носа.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)

Нечестите съобщавани очни нежелани реакции, вероятно причинени от лекарството или

инжекционната процедура, включват:

възпаление на окото или на външната повърхност на окото

кръвоизлив в окото или вътрешната част на окото (стъкловидно тяло)

напрежение в окото

възпаление на централната част на повърхността на окото (кератит)

малки отлагания върху окото или върху повърхността на окото (роговицата), отлагания

в задната част на окото

сърбеж на клепачите

нару

шение на очните реакции към светлината (нару

шен зеничен рефлекс)

малки разязвявания върху централната част на повърхността на окото (роговицата),

спадане на клепача,

ръбец вътре в окото (ръбец на ретината)

малка бучка върху клепача, дължаща се на възпаление (халацион),

понижено налягане във вътрешността на окото

реакция на мястото на инжектиране, меху

рчета на мястото на инжектиране

изместване или разкъсване на слоя в задната част на окото (ретината)

нарушение на зеницата, на оцветената част на окото (ириса)

запушване на ретиналната артерия

обръщане на клепача, нарушение на очните движения, дразнене на клепача

кръв в окото, промяна в цвета на окото, отлагания в окото

възпаление на окото (ирит)

набъбване на очния нерв

деформация на зеницата

запу

шване на вената в задната част на окото

изтичане на вътрешното желеподобно вещество на окото.

Нечестите съобщавани, несвързани със зрението нежелани реакции, вероятно причинени от

лекарството или инжекционната процедура, включват:

кошмари, депресия, глу

хота, световъртеж

сърцебиене, повишено кръвно налягане, разширение на аортата (главния кръвоносен

съд)

възпаление на горните дихателни пътища, повръщане, нарушено храносмилане

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

дразнене и възпаление на кожата, промени в цвета на космите, обрив, сърбеж

нощни изпотявания, болки в гърба, умора, студени тръпки, повишена чувствителност,

гръдна болка, внезапно втрисане и грипоподобни симптоми (болки по цялото тяло)

повишение на чернодробните ензими, охлузване.

Съществува малък риск от леко, трайно повишаване на налягането вътре в окото след

многократно инжектиране в окото.

Съобщаван

е на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Macugen

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената

опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

Да не се замразява.

Това лекарство трябва да се изхвърли, ако е съхранявано при стайна температу

ра повече от две

седмици.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържа

ние на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Macugen

Активнатa съставка е пегаптаниб. Всяка предварително напълнена спринцовка с

единична доза доставя доза от 0,3 mg пегаптаниб в 90 микролитра.

Другите съставки са натриев хлорид, натриев дихидрогенфосфат монохидрат, динатриев

хидрогенфосфат

хептахидрат, натриев хидроксид и хлороводородна киселина (за корекция

на рН) и вода за инжекции. За допълнителна информация относно съдържанието на натрий

в Macugen вижте точка 2.

Как изглежда Macugen и какво съдържа опаковката

Macugen инжекционен разтвор се предлага в опаковка с единична доза.

Всяка опаковка съдържа една торбичка, поставена в картонена кутия, съдържаща една

предварително напълнена спринцовка, стъкло тип 1, напълнена с 0,25 – 0,27 m

l разтвор,

запечатана с бутало от еластомер и предварително монтирано стебло на буталото, фиксирано с

пластмасов клипс. Спринцовката има предварително монтиран поликарбонатен пластмасов

луер лок адаптор като върхът му е запечатан с еластомерна капачка.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Опаковката се доставя без игла.

Притежател на разрешението за употреба:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Чешка Република

Производител:

Pfizer Manufacturing Belgium NV,

Rijksweg 12

B-2870 Puurs

Белгия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Bausch & Lomb Pharma nv/sa, Belgium

Tél/Tel: + 32 (0)3 280 82 84

Lietuva

PharmaSwiss UAB

Tel. + 370 5 279 0762

България

PharmaSwiss EOOD

Тел.: + 359 2 89 52 110

Luxembourg/Luxemburg

Bausch & Lomb Pharma nv/sa, Belgium

Tél/Tel: + 32 (0)3 280 82 84

Česká republika

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Tel: + 420 234 719 600

Magyarország

Valeant Pharma Magyarország Kft.

Tel. +36 1 345 5900

Danmark

Bausch & Lomb Nordic AB

Tlf: 80 88 82 68

Tlf (fra udlandet): +46 8 616 95 85

Malta

Laboratoire Chauvin, France

Tél: + 33 (0)4 67 12 30 30

Deutschland

Bausch & Lom

b GmbH

Tel: + 49 (0)30 33093 0

Nederland

Bausch & Lomb Pharma nv/sa, Belgium

Tel: + 32 (0)3 280 82 84

Eesti

PharmaSwiss Eesti OÜ

Tel: +372 6 827 400

Norge

Bausch & Lomb Nordic AB

Tlf: 800 19 841

Fra utlandet Tlf: +46 8 616 95 85

Ελλάδα

Pharmaswiss Hellas A.E.

λ: +30 210 8108 460

Österreich

Bausch & Lomb GmbH

Tel: + 49 (0)30 33093 0

España

Bausch & Lomb, S.A.

Tel: + 34 91 657 63 00

Polska

Valeant sp. z o.o. sp. j.

Tel.: +48 17 865 51 00

France

Laboratoire Chauvin SAS

Tél: + 33 (0)4 67 12 30 30

Portugal

Bausch & Lomb, S.A. (Sucursal Portugal)

Tel: + 351 21 424 15 10

Hrvatska

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: +385 1 6311 833

România

Valeant Pharma S.R.L.

Tel: +40 374 102 600

Ireland

Bausch & Lomb UK Ltd.

Tel: +44 (0) 1748 828864

Slovenija

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: + 386 1 2364 700

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ísland

Bausch & Lomb UK Ltd.

Sími frá útlöndum: +44 (0) 1748 828864

Slovenská republika

Valeant Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 3233 4900

Italia

Bausch & Lomb-IOM S.p.A.

Tel: + 39 (0)2 27407300

Suomi/Finland

Bausch & Lomb Nordic AB

Puh./Tel: 0800 773 851

Ulkomailta/Från utomlands: +46 8 616 95 85

Κύπρος

Kypropharm Ltd.

Τηλ: + 357 22 43 46 99

Sverige

Bausch & Lomb Nordic AB

Tel: 020 088 3496

Från utomlands: +46 8 616 95 85

Latvija

SIA PharmaSwiss Latvia

Tel: + 371 67502185

United Kingdom

Bausch & Lomb UK Ltd.

Tel: +44 (0) 1748 828864

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

ВНИМАНИЕ:Тъй като предварително напълнената спринцовка съдържа по-голямо

количество от лекарствения продукт (250 – 270 микролитра), отколкото

препоръчителната доза (90 микролитра), част от съдържащото се в спринцовката

количество трябва да се отстрани, преди прилагането. Следвайте инструкциите по-долу,

за да отстраните излишъка преди инжектира

не.

Фигура 1

Преди

да се отстрани въздухът и излишъкът от лекарството

(Реално образуването на въздушни мехурчета може да варира)

Спринцовката трябва да бъде проверена за мехурчета с иглата сочеща нагоре. Ако има

мехурчета, спринцовката трябва да се потупа леко с пръст, докато мехурчетата се издигнат към

върха.

БАВНО

натиснете буталото, за да елиминирате всички мехурчета и да отстраните излишъка от

лекарството, така че

го

рният край на третото ребро на буталото да се изравни с

Дозова линия

3

то

ребро (горен край)

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

отпечатаната черна дозова линия (вижте Фигура 2 по-долу). Буталото не трябва да се

издърпва назад.

Фигура 2.

След

отстраняване на

въздуха и излишъка от лекарството

В това положение, оставащото количество в спринцовката трябва да бъде инжектирано.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

Дозовата линия и горният

край на 3-то ребро съвпадат

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба