Ketoconazole HRA

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Ketoconazole HRA
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Ketoconazole HRA
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Антимикотици за системна употреба
 • Терапевтична област:
 • Синдром на Cushing
 • Терапевтични показания:
 • Ketoconazole HRA е показан за лечение на ендогенен синдром на Cushing при възрастни и юноши на възраст над 12 години.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 10

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/003906
 • Дата Оторизация:
 • 18-11-2014
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/003906
 • Последна актуализация:
 • 06-05-2020

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/596737/2014

EMEA/H/C/003906

Резюме на EPAR за обществено ползване

Ketoconazole HRA

ketoconazole

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Ketoconazole HRA. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условията на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Ketoconazole HRA.

За практическа информация относно употребата на Ketoconazole HRA пациентите следва да

прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Ketoconazole HRA и за какво се използва?

Ketoconazole HRA е лекарство, което се използва за лечение на възрастни и деца на възраст над

12 години със синдрома на Кушинг. Синдромът на Кушинг е заболяване, характеризиращо се с

прекомерно производство на хормона кортизол от надбъбречните жлези, две жлези, разположени

над бъбреците.

Активното вещество в Ketoconazole HRA е кетоконазол (ketoconazole). Тъй като броят на

пациентите със синдром на Кушинг е малък, болестта се счита за „рядка“ и Ketoconazole HRA е

определен като „лекарство сирак“ (лекарство, използвано при редки болести) на 23 април 2012 г.

Как се използва Ketoconazole HRA?

Ketoconazole HRA се предлага под формата на таблетки (200 mg). Отпуска се по лекарско

предписание и лечението трябва да започне и да се контролира от лекар с опит в лечението на

пациенти със синдром на Кушинг, който има достъп до подходящите съоръжения, за да оцени

отговора на пациента.

Ketoconazole HRA

EMA/596737/2014

Страница 2/3

Обичайната лечебна доза е между 400 mg и 1200 mg дневно, приемана като две или три отделни

дози. Дозата се коригира съгласно нивата на кортизол в организма, които се измерват с редовни

проверки на урината или кръвта.

Чернодробната функция на пациента следва да се провери с кръвни изследвания преди

започване на лечение и на редовни интервали през следващите 6 месеца. Чернодробната

функция на пациента следва също да се проверява всяка седмица в продължение на един месец

при увеличаване на дозата. Ако нивата на чернодробни ензими в кръвта се повишат три пъти над

нормалния максимум (признак за възможни чернодробни проблеми) или в случай на симптоми

като липса на апетит, гадене, повръщане, умора, жълтеница, абдоминална болка (стомашна

болка) или тъмна урина, които могат да указват чернодробен проблем, лечението трябва да спре.

За повече информация вижте листовката.

Как действа Ketoconazole HRA?

Активното вещество в Ketoconazole HRA, кетоконазол, е добре проучено вещество, разрешено за

употреба от няколко десетилетия за лечение на гъбични инфекции. Ketoconazole все още се

среща в лекарства за локално приложение (лекарства, прилагани върху кожата) за лечение на

гъбични инфекции. При все това пероралните форми (приемани през устата) за лечение на

гъбични инфекции са временно спрени през юли 2013 г. поради риск от чернодробно увреждане,

Ketoconazole блокира активността на група ензими в надбъбречните жлези, участващи в

производството на кортизол, като 17 алфа-хидроксилаза или 11

-хидроксилаза. Блокирането на

производството на кортизол помага да се намалят нивата на кортизол в организма, като по този

начин се облекчават симптомите на заболяването. Ketoconazole може също да блокира

производството на други хормони, произвеждани от надбъбречната жлеза, чиито нива често са

повишени при синдром на Кушинг.

Какви ползи от Ketoconazole HRA са установени в проучванията?

Тъй като кетаконазол е добре познато вещество и неговата употреба при синдром на Кушинг е

утвърдена, заявителят представя данни от публикации относно повече от 800 пациенти със

синдром на Кушинг, които се лекуват с кетоконазол, приеман самостоятелно или в комбинация с

други лечения. Използваната средна доза е от 600 до 800 mg дневно. Основният показател за

ефективност в тези проучвания, описани в литературата, е нивото на кортизол в урината.

Показано е, че лечението с Ketoconazole нормализира нивата на кортизол в урината при 43 до

80% от пациентите.

Какви са рисковете, свързани с Ketoconazole HRA?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Ketoconazole HRA са надбъбречна недостатъчност

(прекалено ниско ниво на хормони, произвеждани от надбъбречната жлеза), гадене (позиви за

повръщане), повръщане, абдоминална болка (стомашна болка), диария, прурит (сърбеж), обрив и

повишени нива на чернодробни ензими в кръвта. Най-сериозните нежелани реакции са

чернодробни проблеми, които могат да бъдат открити на ранен етап чрез редовно наблюдение.

Ketoconazole HRA не трябва да се използва при пациенти с чернодробни заболявания или при

пациенти, чиито нива на чернодробни ензими са над определено ниво. Също така не трябва да се

използва при бременни или кърмещи жени или при пациенти, които имат удължаване на QTc

в контекста на процедура по отнасяне по член 31 от Директива 2001/83/EО. Повече информация може да се намери

тук

Ketoconazole HRA

EMA/596737/2014

Страница 3/3

интервала (нарушение на електрическата активност на сърцето). Ketoconazole HRA не трябва да

се използва заедно с определени лекарства, които могат да повишат риска от сериозни нежелани

реакции.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и ограничения при Ketoconazole HRA

вижте листовката.

Защо Ketoconazole HRA е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от Ketoconazole HRA са по-големи от рисковете, и препоръча да бъде разрешен за

употреба в ЕС.

CHMP счита, че употребата на Ketoconazole HRA за лечение на синдром на Кушинг е утвърдена в

медицинската практика и документирана в научната литература. В допълнение CHMP счита, че са

необходими допълнителни възможности за лечение за това рядко заболяване.

Относно неговата безопасност CHMP е на мнение, че рискът от чернодробни проблеми може да се

овладее с подходящи мерки.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Ketoconazole HRA?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Ketoconazole HRA се използва

възможно най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в

кратката характеристика на продукта и листовката за Ketoconazole HRA, включително подходящи

предпазни мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Фирмата, която произвежда Ketoconazole HRA, също така ще предостави на лекарите, които ще

използват Ketoconazole HRA, писмо, включващо информация относно рисковете от нежелани

реакции, по-конкретно чернодробно увреждане, и как правилно да използват лекарството.

Фирмата ще изготви и регистър на пациентите, лекувани с Ketoconazole HRA, за да следи

безопасността и ефективността на лекарството.

Допълнителна информация за Ketoconazole HRA

На 19 ноември 2014 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Ketoconazole

HRA, валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Ketoconazole HRA може да се

намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. За повече информация относно лечението с Ketoconazole HRA прочетете

листовката (също част от EPAR) или попитайте вашия лекар или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Ketoconazole HRA може да се

намери на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation.

Дата на последно актуализиране на текста 11-2014.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Кетоконазол HRA 200 mg таблетки

кетоконазол (ketoconazole)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт

.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им

навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Кетоконазол HRA и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Кетоконазол HRA

Как да приемате Кетоконазол HRA

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Кетоконазол HRA

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Кетоконазол HRA и за какво се използва

Кетоконазол HRA е лекарство, което съдържа активното вещество кетоконазол. Използва се за

лечение на ендогенен синдром на Кушинг (когато организмът произвежда излишък от кортизол) при

възрастни и юноши над 12-годишна възраст.

Синдромът на Кушинг се причинява от свръхпродукция на хормон, наречен кортизол, който се

произвежда от надбъбречните жлези. Кетоконазол HRA има способността да блокира активността на

ензимите, които отговарят за синтеза на кортизол и следователно може да намали свръхпродукцията

на кортизол във Вашия организъм и да подобри симптомите на синдрома на Кушинг.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Кетоконазол HRA

Не приемайте Кетоконазол HRA

ако сте алергични към кетоконазол и/или към някое имидазолово противогъбично лекарство, или

към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)

ако имате проблеми с черния дроб

ако сте бременна

ако кърмите

ако сте имали неравномерен сърдечен ритъм

ако приемате някое от следните лекарства:

някои лекарства за намаляване на холестерола в кръвта: симвастатин, аторвастатин,

ловастатин

някои лекарства за сърце: еплеренон, дронедарон, дизопирамид, фелодипин, нисолдипин,

ранолазин

някои лекарства за лечение на малария: хинидин, халофантрин

определени лекарства, използвани при тежки психични разстройства и тежка депресия:

пимозид, сертиндол, луразидон, кветиапин

някои лекарства за лечението на алергии: мизоластин

дабигатран – лекарство за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци

някои лекарства за подпомагане на съня и за облекчаване на тревожност: триазолам,

алпразолам, мидазолам (приеман през устата)

някои лекарства за лечение на мигренозни пристъпи: дихидроерготамин, ергометрин

(ергоновин), ерготамин и метилергометрин (метилергоновин)

някои лекарства, използвани при рак: иринотекан, еверолимус

сиролимус: използва се за да предотврати отхвърлянето на трансплантиран бъбрек

толваптан, използван за специфична болест, която се нарича „синдром на несъответна

секреция на антидиуретичен хормон”

варденафил при мъже над 75 години - лекарство за лечение на еректилна дисфункция при

възрастни мъже

някои лекарства, използвани при ХИВ: саквинавир/ритонавир, саквинавир

някои лекарства за лечение на продължителен (хроничен) хепатит C (инфекциозно

заболяване, което засяга черния дроб, причинено от вируса на хепатит C):

паритапревир/омбитасвир (ритонавир)

метадон: лекарство за лечение на наркотична зависимост

При пациенти с бъбречно увреждане:

колхицин: лекарство за лечение на подагра

фезотеродин и солифенацин: лекарства за лечение на симптомите на свръхактивен

пикочен мехур

телитромицин и кларитромицин: лекарства за лечение на инфекции

Не приемайте Кетоконазол HRA, ако което и да е от горепосочените се отнася за Вас. Ако не сте

сигурни, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемате Кетоконазол HRA.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Кетоконазол HRA.

Чернодробно заболяване

Говорете с Вашия лекар, ако в миналото сте имали чернодробно заболяване. Трябва да знаете, че

Вашите чернодробни ензими ще се проследяват редовно преди започване на лечението, веднъж

седмично през първия месец след започване на лечението с Кетоконазол HRA, а след това всеки

месец в продължение на 6 месеца поради риск от сериозна чернодробна токсичност. Те ще бъдат

проверени отново и след това, в случай че Вашият лекар повиши дневната Ви доза кетоконазол.

Трябва да спрете лечението си и незабавно да се свържете с Вашия лекар, ако се почувствате

зле или получите симптоми като липса на апетит, гадене, повръщане, умора, жълтеница,

коремна болка или тъмна урина.

Специални схеми на прилагане

Ако приемате едновременно глюкокортикоидна заместителна терапия заедно с лечението с

Кетоконазол HRA, Вашият лекар трябва да Ви информира как да промените дозата на Вашата

глюкокортикоидна заместителна терапия, ако сте подложени на стрес или ще се оперирате или имате

инфекция. Наред с това, Вие трябва да получите спешна карта и да разполагате с глюкокортикоиден

комплект за спешни ситуации.

Надбъбречна функция

Вашата надбъбречна функция ще се проследява редовно, тъй като това е включено в стандартните

грижи при проследяване на лечението за синдрома на Кушинг и защото по време на лечението може

да настъпи надбъбречна недостатъчност. Трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар, ако имате

симптоми като слабост, умора, липса на апетит, гадене, повръщане, или ниско кръвно налягане.

Сърдечно заболяване

Кетоконазол HRA може да промени Вашата сърдечна дейност – това може да е сериозно.

Свържете

се незабавно с Вашия лекар, ако почувствате сърцебиене или неритмичен пулс по време на

лечението.

Съпътстващи възпалителни/автоимунни заболявания

Ако страдате от автоимунно нарушение, информирайте Вашия лекар; ще бъдете под внимателно

наблюдение.

Деца и юноши

Това лекарство не се препоръчва за прилагане при деца на възраст под 12 години, тъй като липсват

данни при тези пациенти.

Други лекарствени продукти и Кетоконазол HRA

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да

приемете други лекарства.

Съществуват някои лекарства, които не трябва да се приемат заедно с

Кетоконазол HRA (вижте точка 2).

Ако приемате Кетоконазол HRA заедно с други лекарства,

попитайте Вашия лекар или фармацевт за допълнителна информация.

Лекарствата, които могат да взаимодействат с Кетоконазол HRA, включват:

пазиреотид – друго лекарство, използвано за лечение на подвид на синдрома на Кушинг, тъй като

това може да доведе до тежки нежелани реакции при пациенти, страдащи от сърдечни нарушения

лекарства приемани през устата, които предотвратяват кръвосъсирването: ривароксабан,

апиксабан, едоксабан, цилостазол, варфарин и други кумариноподобни лекарства

лекарства за ХИВ, като например маравирок, индинавир, невирапин, ритонавир

определени лекарства, които се използват при рак, като винка алкалоиди, бусулфан, доцетаксел,

ерлотиниб, иматиниб, дазатиниб, сунитиниб, лапатиниб, нилотиниб, бортезомиб, паклитаксел,

винкристин, винбластин, кабозантиниб, дабрафениб, кабазитаксел, кризотиниб и ибрутиниб

някои лекарства, използвани за лечение на инфекции: рифабутин, телитромицин, рифампицин,

изониазид, кларитромицин, изавуконазол

някои антидиабетни средства: репаглинид, саксаглиптин, толбутамид

някои лекарства за лечението на психични нарушения: буспирон, арипипразол, халоперидол,

ребоксетин, рисперидон

някои лекарства за сърце – верапамил, дигоксин, надолол, алискирен

някои антиконвулсанти: карбамазепин, фенитоин

някои глюкокортикоиди, като например будезонид, флутиказон, дексаметазон, метилпреднизолон,

циклезонид

някои мощни болкоуспокояващи (наркотични) – като например алфентанил, фентанил,

бупренорфин (инжекции и под езика), оксикодон

някои лекарства, използвани при гадене и повръщане: домперидон, апрепитант

налоксегол (лекарство за лечение на запек, по-конкретно такъв, причинен от силни обезболяващи)

солифенацин, фезотеродин при пациенти с бъбречно увреждане

други: силденафил, толтеродин, митотан, празиквантел, елетриптан, салметерол, босентан,

мидазолам (като инжекция), тадалафил, варденафил, темсиролимус, циналкацет, такролимус,

ебастин, циклоспорин, колхицин

Не трябва да приемате антиацидни средства (например алуминиев хидроксид) или други лекарства за

киселини в стомаха в продължение на минимум 2 часа след прием на Кетоконазол HRA (вижте точка

„Предупреждения и предпазни мерки”).

Ketoconazole HRA с алкохол

Не трябва да консумирате алкохол по време на лечението с кетоконазол.

Бременност, кърмене и фертилитет

Не приемайте този лекарствен продукт по време на бременност. Ако смятате, че може да сте

бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това

лекарство.

Кетоконазол HRA не трябва да се използва в периода на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Съобщава се за замаяност или сънливост по време на лечението с Кетоконазол HRA. Не шофирайте и

не използвайте машини, ако получите такива симптоми.

Кетоконазол HRA съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да

приемате този лекарствен продукт.

3.

Как да приемате Кетоконазол HRA

Започването и проследяването на лечението трябва да става под надзора на специалист по

ендокринология.

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо,

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Вашият лекар ще изследва кръвта Ви преди да започнете лечението и редовно по време на лечението,

за да открие всяко възможно отклонение, а също и за да измерва нивата на кортизола. Дозата ще бъде

променена съобразно Вашето състояние с цел да се възстановят нормалните нива на кортизола.

Препоръчителната начална доза е обикновено 600 mg на ден, приета през устата (3 таблетки дневно,

разделени на 3 отделни приема). За възстановяване на Вашите нормални нива на кортизола може да е

необходима дневна доза от 400 mg на ден (2 таблетки) до 1 200 mg на ден (6 таблетки), приети

перорално, разделени на 2 до 3 приема.

Ако сте приели повече от необходимата доза Кетоконазол HRA

Ако сте приели повече от предписаната Ви доза Кетоконазол HRA трябва незабавно да се свържете с

Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Кетоконазол HRA

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако сте забравили да вземете една

доза, вземете я веднага щом си спомните. След това продължете да приемате лекарството в

обичайните часове, както Ви е предписано. Не променяйте сами предписаната Ви доза.

Ако сте спрели приема на Кетоконазол HRA

Ако сте спрели лечението си с Кетоконазол HRA, нивата на кортизола може да се повишат и

симптомите Ви да се появят отново. Поради това, не спирайте приема на Кетоконазол HRA, освен ако

Вашият лекар не Ви е казал да спрете.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки

ги получава.

Някои от нежеланите реакции могат да бъдат сериозни. В редки случаи може да се развият проблеми

с черния дроб (може да засегнат до 1 на 1 000 души).

Спрете приема на Кетоконазол HRA и уведомете незабавно Вашия лекар, ако получите някои от

следните:

продължително тежко главоболие или замъглено зрение

тежка липса на апетит (анорексия)

загуба на телесно тегло

гадене или повръщане

необичайна умора или висока температура

стомашни болки

мускулна слабост

пожълтяване на кожата или бялото на очите

необичайно тъмна урина или светли изпражнения

Надбъбречната недостатъчност е честа и може да е сериозна нежелана реакция. Кетоконазол HRA

може да причини преходно намаляване на количеството на хормоните, произвеждани от Вашите

надбъбречни жлези (кортизол) под нормалните им граници, но Вашият лекар ще ги коригира като

използва подходящи хормонални лекарства или като промени дозата на Кетоконазол HRA. Трябва

незабавно да се свържете с Вашия лекар, ако имате симптоми като слабост, умора, липса на апетит,

гадене, повръщане, ниско кръвно налягане.

Много чести нежелани реакции

(може да засегнат повече от 1 на 10 души)

Повишено ниво на чернодробните ензими в кръвта

Чести нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на 10 души):

Гадене

Коремна болка

Повръщане

Диария

Кожни реакции (сърбеж, обрив)

Нечести нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на 100 души):

Алергични реакции, които в редки

случаи могат да бъдат сериозни

Промени в лабораторни показатели

Намален брой на тромбоцитите

Главоболие

Замаяност

Сънливост

Кожни реакции (уртикария)

Косопад

Умора

Много редки нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на 10 000 души):

Висока температура (треска)

Нежелани реакции с неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка на

честотата)

:

Безсъние

Нервност

Непоносимост към алкохол

Липса на апетит или повишен апетит

Главоболие

Усещане на изтръпване или боцкане

Непоносимост към светлина

Кръвотечение от носа

Диспепсия (нарушено храносмилане)

Образуване на газове

Промяна в цвета на езика

Сухота в устата

Извращение на вкуса

Кожа: зачервяване, сухота, сърбеж

Фоточувствителност (повишаване на

реакцията към светлина: зачервяване,

сърбящ обрив)

Миалгия (мускулни болки)

Артралгия (болки в ставите)

Менструални нарушения

Азооспермия (липса на сперматозоиди)

Еректилна дисфункция

Гинекомастия (нарастване на тъканта

на гърдите при мъже)

Периферен оток (отичане на

крайниците)

Общо неразположение

Горещи вълни

Преходно намаляване на тестостерона

– мъжки хормон (андроген), който се

произвежда в организма и се образува

предимно в тестисите

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички

възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани

реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V

Като

съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация

относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Кетоконазол HRA

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и на

блистера след „Годен до:“ и „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения

месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Кетоконазол HRA

Активното вещество е кетоконазол. Всяка таблетка съдържа 200 милиграма кетоконазол.

Другите съставки са: царевично нишесте, лактоза монохидрат (вижте точка 2), повидон,

микрокристална целулоза, колоиден силициев диоксид, магнезиев стеарат

Как изглежда Кетоконазол HRA и какво съдържа опаковката

Кетоконазол HRA се предлага в опаковки, съдържащи 60 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

HRA Pharma Rare Diseases

200 avenue de Paris

92320 CHATILLON

Франция

Tel : + 33 1 40 33 93 14

Производител

Centre Spécialités Pharmaceutiques

76-78 avenue du Midi

63800 Courron d‘Auvergne

Франция

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9,

99-300 Kutno

Полша

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата: http://www.ema.europa.eu

. Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може

да намерите информация за редки заболявания и лечения.