Intanza

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Intanza
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Intanza
  Европейски съюз
 • Език:
 • естонски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Vaktsiinid,
 • Терапевтична област:
 • Gripi -, Inim -, Immuunsuse
 • Терапевтични показания:
 • 60-aastastel inimestel gripi profülaktika ja üle, eriti nendel, kellel kaasneb sellega seotud tüsistused. Kasutada Intanza aluseks peaks olema euroopa liidu soovitusi.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 18

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Endassetõmbunud
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000957
 • Дата Оторизация:
 • 23-02-2009
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000957
 • Последна актуализация:
 • 28-03-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/576287/2016

EMEA/H/C/000957

Kokkuvõte üldsusele

Intanza

gripivaktsiin (inaktiveeritud purustatud viirus)

See on vaktsiini Intanza Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas

inimravimite komitee hindas vaktsiini ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee

soovitused, kuidas vaktsiini kasutada.

Mis on Intanza?

Intanza on vaktsiin, mida turustatakse süstesuspensioonina eeltäidetud süstlas. Vaktsiin sisaldab

inaktiveeritud (hävitatud) gripiviiruste osi. Viiruse hävitamine tähendab, et see ei saa tekitada nakkust.

Intanza sisaldab kolme gripiviiruse tüve, igaüht 15 µg (mikrogrammi): H1N1-tüüpi alatüübi

A/California/7/2009 tüve NYMC X-179A, H3N2-tüüpi alatüübi A/Hong Kong/4801/2014 tüve NYMC X-

263B ja B-tüüpi tüve B/Brisbane/60/2008 (metsik tüüp).

Milleks Intanzat kasutatakse?

Intanzat kasutatakse vähemalt 60-aastaste täiskasvanute vaktsineerimiseks gripi vastu, eriti kui neil on

selle haiguse tüsistuste tekkimise suur risk. Vaktsiini kasutamisel tuleb lähtuda ametlikest soovitustest.

Intanza on retseptivaktsiin.

Kuidas Intanzat kasutatakse?

Intanzat manustatakse nn nahasisese süstiga ehk süstiga naha pinnakihti, kasutades spetsiaalset

mikrosüstisüsteemi. Soovitatav süstimiskoht on õlg.

Kuidas Intanza toimib?

Intanza on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke

kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Intanza sisaldab kolme eri gripiviirusetüve osi.

Vaktsiini manustamisel peab immuunsüsteem viirusefragmente võõrasteks ja tekitab nende vastu

Ravimil on müügiluba lõppenud

Intanza

EMA/576287/2016

Lk 2/3

antikehi. Kui immuunsüsteem puutub nende viirusetüvedega hiljem uuesti kokku, tekivad antikehad

kiiremini. Antikehad aitavad kaitsta haiguse eest, mida põhjustavad need gripiviiruse tüved.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) avaldab igal aastal soovitused viirusetüvede kohta, mis peaksid

sisalduma järgmise gripihooaja vaktsiinides. Enne Intanza kasutamist lisatakse sellesse vastavalt

Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustele põhjapoolkera jaoks ja Euroopa Liidu soovitustele nende

viirusetüvede fragmente, mis võivad saabuval hooajal grippi põhjustada.

Kuidas Intanzat uuriti?

Intanza toimet antikehade tekkele (immunogeensust) uuriti kõigepealt viies põhiuuringus, milles osales

ligi 9000 patsienti. Kolmes uuringus uuriti vähemalt 60-aastasi inimesi, keda vaktsineeriti tugevusega

15 μg. Ülejäänud kahes uuringus uuriti väiksema tugevusega annuse kasutamist alla 60-aastastel.

Kõikides uuringutes võrreldi Intanzat teise gripivaktsiiniga, mida süstiti lihasesse. Uuringus, milles

osalesid vähemalt 60-aastased patsiendid, võrreldi Intanzat adjuvanti (segu, mis aitab tugevdada

immuunvastust) sisaldava gripivaktsiiniga. Uuringutes võrreldi vaktsiinide toimet antikehade tekkele

(immunogeensust), võrreldes antikehade sisaldust veres enne süstimist ja kolm nädalat hiljem.

Uuritud on ka vaktsiini hilisemate koostiste immunogeensust ja ohutust.

Milles seisneb uuringute põhjal Intanza kasulikkus?

Algses viies põhiuuringus tekitasid nii Intanza kui ka võrdlusvaktsiin antikehade sisalduse, millest

piisas kaitseks gripiviiruse kõigi kolme tüve vastu. Vähemalt 60-aastastel patsientidel andis 15 μg

tugevusega annus sama hea kaitse kui võrdlusvaktsiin.

Hilisemate gripihooaegade Intanza koostised tekitasid uuringutes vaktsiinis sisalduva kolme gripitüve

vastu antikehi põhiuuringutega sarnases sisalduses.

Mis riskid Intanzaga kaasnevad?

Intanza kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on peavalu,

lihasevalu ja süstekoha reaktsioonid (naha punetus, turse, paksenemine, valu ja sügelus). Intanza

kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Intanzat ei tohi kasutada patsiendid, kes on selle toimeaine, mis tahes muude koostisainete või

vaktsiini mis tahes muude, väga väikeses koguses esinevate koostisainete (nt muna – ovalbumiin,

kanavalgud –, neomütsiin, formaldehüüd või oktoksinool 9) suhtes ülitundlikud (allergilised). Palaviku

või ägeda (lühiajalise) nakkuse korral ei tohi vaktsiini manustada enne, kui patsient on paranenud.

Miks Intanza heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Intanza kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja

soovitas anda vaktsiini müügiloa.

Mis meetmed võetakse, et tagada Intanza ohutu ja efektiivne kasutamine?

Intanza ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja

patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Intanza

EMA/576287/2016

Lk 3/3

Muu teave Intanza kohta

Euroopa Komisjon andis Intanza müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil,

24. veebruaril 2009.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Intanza kohta on ameti veebilehel:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Kui vajate Intanzaga toimuva ravi

kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa)

või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 08-2016.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PAKENDI INFOLEHT

Ravimil on müügiluba lõppenud

Pakendi infoleht: teave kasutajale

INTANZA 15 mikrogrammi/tüvele süstesuspensioon

Gripivaktsiin (inaktiveeritud purustatud viirus)

Enne vaktsiini kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

See vaktsiin on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis on INTANZA ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne INTANZA kasutamist

Kuidas INTANZA’d kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas INTANZA’d säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis on INTANZA ja milleks seda kasutatakse

INTANZA on vaktsiin. Seda vaktsiini soovitatakse enese gripi eest kaitsmiseks.

Vaktsiini võib manustada täiskasvanutele vanuses üle 60. eluaasta, eriti neile, kellel on gripiga

seonduvate tüsistuste oht.

Peale INTANZA süsti saamist kujundab keha immuunsüsteem (organismi loomulik kaitse) välja

gripivastase kaitse.

INTANZA aitab kaitsta teid kolme vaktsiinis sisalduva viiruse tüve või neile sarnaste tüvede eest.

Vaktsiin hakkab tõhusalt toimima 2 kuni 3 nädalat peale vaktsineerimist.

2.

Mida on vaja teada enne INTANZA kasutamist

Ärge kasutage INTANZA’d

Juhul kui olete allergiline:

Toimeainetele,

Mis tahes selle vaktsiini koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes,

Komponentide suhtes, mis võivad esineda väga väikestes kogustes, nagu munad

(ovoalbumiin, kanavalgud), neomütsiin, formaldehüüd ja oktoksinool-9.

Kui olete haige, palavikus või ägedas põletikus, tuleb vaktsineerimine edasi lükata kuni

tervenemiseni.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne INTANZA kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Teavitage oma arsti enne vaktsiini kasutamist, kui teil esineb immuunsüsteemi häireid

(immuunsupressioon) haiguse või ravimite tõttu, kuna vaktsiin võib sellisel juhul mitte piisavalt

hästi töötada.

Seda vaktsiini ei tohiks mingitel asjaoludel manustada veeni (intravaskulaarselt).

Kui teile tehakse vereanalüüs mõni päev pärast gripivaktsiini saamist, teavitage palun sellest

oma arsti. HIV-1, C-hepatiit viiruse ja HTLV-1 analüüside vastused ei pruugi olla usaldatavad.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Lapsed ja noorukid

INTANZA’d ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud vaktsiinid või ravimid ja INTANZA

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada

mis tahes muid ravimeid.

Teised vaktsiinid. INTANZA’d on lubatud manustada koos teiste vaktsiinidega. Sellisel juhul

tuleb kasutatavad vaktsiinid süstida eri jäsemetesse. Sellisel juhul võivad kõrvaltoimed olla

tugevamad.

Teavitage oma arsti, kui te olete kasutanud ravimeid, mis võivad mõjutada teie immuunsüsteemi

reaktsiooni, nagu kortikosteroidid (nt kortisoon), vähivastased ravimid (keemiaravi), kiiritusravi

jt immuunsüsteemi mõjutavad ravimid. Seetõttu võib vaktsiini toime olla vähem efektiivne .

Rasedus, imetamine ja viljakus

See vaktsiin on mõeldud täiskasvanutele vanuses üle 60. eluaasta. Seepärast pole see informatsioon

kohaldatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See vaktsiin ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

3.

Kuidas INTANZA’d kasutada

Kasutage seda vaktsiini alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole

milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanutele vanuses üle 60. eluaasta on soovitatav annus 0,1 ml.

Arst või meditsiiniõde manustab teile INTANZA’d.

INTANZA’d süstitakse naha pindmisse kihti (eelistatavalt õlavarre ülaosa lihasesse).

Kui teil on lisaküsimusi selle vaktsiini kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või

meditsiiniõega.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Peaksite kohe pöörduma oma arsti poole

, kui kogete angioödeemi sümptomeid, nagu:

Näo-, keele- või kõriturse

Neelamisraskused

Nahalööbed ja hingamisraskused.

Kliiniliste uuringute ajal ja pärast vaktsiini turustamist esinesid järgmised kõrvaltoimed INTANZA

kasutamisel.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

Süstekohal: punetus, turse, kõvastumine, sügelus ja valu.

Peavalu ja lihasevalu.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

Verevalum süstekohal

Üldine haiglane tunne, palavik (38,0 °C või kõrgem) ja külmavärinad.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

Väsimus, liigesevalu ja suurenenud higistamine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

Kihelus ja tuimus, närvipõletik, sügelus ja lööve.

Teadmata sagedusega reaktsioonid (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Allergilised reaktsioonid, sh nahareaktsioonid, mis võivad levida üle kogu keha, nagu

nahalööbed, rasked allergilised reaktsioonid (anafülaktilised reaktsioonid), näo, keele või neelu

turse, raskused neelamisel, nahalööbed ja raskused hingamisel (angioödeem), tsirkulatoorne

kollaps (šokk), mis omakorda põhjustab meditsiinilise hädaolukorra.

Enamik ülaltoodud kõrvaltoimetest kadusid ilma ravita 1-3 päeva jooksul pärast puhkemist. Mõnedel

juhtudel kestis punetus süstekohal kuni 7 päeva.

Teiste gripi vältimiseks kasutatavate vaktsiinidega seoses on teavitatud järgmistest kõrvalnähtudest.

Need kõrvalnähud võivad esineda INTANZA-ga:

Ajutine trombotsüütideks nimetatavate vereosakeste arvu langemine, mille tagajärjeks võib olla

siniste plekkide ja verejooksu teke, kaela, kaenlaaluste või kubeme lümfisõlmede ajutine

suurenemine.

Närvivalu, palavikuga seonduvad krambid, närvisüsteemi haigused sealhulgas aju või seljaaju

põletik, närvide põletik või Guillaini-Barré sündroom, mis põhjustab ekstreemset nõrkust ja

paralüüsi.

Veresoonte põletik, mille tagajärjeks võib väga harvadel juhtudel olla ajutine neerupuudulikkus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise

teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem

infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas INTANZA’d säilitada

Hoidke seda vaktsiini laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda vaktsiini pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab

selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2 °C 8 °C). Mitte lasta külmuda. Hoida süstel originaalpakendis, valguse eest

kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida INTANZA sisaldab

Toimeained on gripiviiruse (inaktiveeritud, purustatud) järgmised tüved*:

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - sarnane tüvi (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275)

Ravimil on müügiluba lõppenud

. 15 mikrogrammi HA**

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - sarnane tüvi (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)

. 15 mikrogrammi HA**

B/Brisbane/60/2008 - sarnane tüvi (B/Brisbane/60/2008, metsikut tüüpi) . 15 mikrogrammi HA**

0,1 ml annuse kohta

saadud viljastatud, tervetelt kanade munadelt

hemaglutiniin

See vaktsiin on vastavuses MTO soovitustega (põhjapoolkeral) ja Euroopa Liidu otsusega hooajaks

2017/2018.

Teised koostisosad on: naatriumkloriid, kaaliumkloriid, dinaatriumfosfaatdihüdraat,

kaaliumdivesinikfosfaat ja süstevesi.

Kuidas INTANZA välja näeb ja pakendi sisu

Vaktsiin on värvitu ja kergelt hägune.

INTANZA on süstelahus eeltäidetud 0,1 ml mikrosüste süsteemiga süstelis. Pakendis on vastavalt 1

või 10 või 20 süstelit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Prantsusmaa.

Tootja:

Sanofi Pasteur - Parc Industriel d’Incarville - 27100 Val-de-Reuil - Prantsusmaa

Sanofi Pasteur, Campus Mérieux – 1541, avenue Marcel Mérieux – 69280 Marcy l’Etoile -

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

tel.: +32 2 710.54.00

Lietuva

Sanofi – Aventis Lietuva, UAB

Tel.: +370 5 2730967

България

Sanofi Bulgaria EOOD

Teл.: +359 2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

tel.: +32 2 710.54.00

Česká republika

Sanofi Pasteur

divize vakcín sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

sanofi-aventis zrt

Tel.: +36 1 505 0055

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S

Tel: +45 4516 7000

Malta

Cherubino Ltd

Tel.: +356 21 343270

Ravimil on müügiluba lõppenud

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 54 54 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 130

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 182 557 755

Eesti

Sanofi-Aventis Estonia OÜ

Tel.: +372 627 3488

Norge

Sanofi-aventis Norge AS

Tel: + 47 67 10 71 00

Ελλάδα

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Τηλ: +30.210.8009111

Österreich

Sanofi-Aventis GmbH

Tel: +43 (1) 80185-0.

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

Sanofi Pasteur Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 05 00

France

Sanofi Pasteur Europe

Tél: 0800 42 43 46

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o

Tel: + 385 1 6003 400

România

sanofi - aventis Romania SRL

Tel.: +40(21) 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland T/A SANOFI

Tel: + 353 (0) 1 4035 600

Slovenija

ALPE s.p.

Tel.: +386 (0)1 432 62 38

Ísland

Vistor

Tel : +354 535 7000

Slovenská

republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

divízia vakcín Sanofi Pasteur

Tel.: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: 800536389

Tel dall'estero: +39 02 39394983

Suom

Finland

Sanofi Oy

Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

Γ. Α. Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ.: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 8-634 50 00

Latvija

Sanofi Aventis Latvia SIA Vakcīnu nodaļa

Tel.: +371 67114978

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 845 372 7101

Infoleht on viimati uuendatud

{KK/AAAA}.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle vaktsiini kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ravimil on müügiluba lõppenud

Mikronõel

Aken

Sõrme

padjandid

Vaktsiin

Nõela kaitse

Nõela

otsik

Flanš

Kolb

Järgnev teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Samaselt teistele süstitavatele vaktsiinidele peab alati käepärast olema vastav meditsiiniline abi

ja järelvalve, juhuks kui pärast vaktsineerimist peaks tekkima anafülaktiline reaktsioon.

Enne kasutamist peab vaktsiin olema soojenenud toatemperatuurini.

Vaktsiini ei tohi kasutada, kui suspensioonis on võõrosakesi.

Vaktsiini ei ole vaja loksutada enne kasutamist.

Nahasisese süste mikrosüste süsteemiga süstel koosneb eeltäidetud süstelist koos mikronõela

(1,5 mm) ja nõelakattega.

Nõela kaitsesüsteem katab mikronõela pärast kasutamist.

Mikrosüste süsteemiga süstel

Ravimil on müügiluba lõppenud

KASUTUSJUHEND

Palun lugege juhiseid enne kasutamist

1/ EEMALDAGE NÕELA KATE

2/ HOIDKE MIKROSÜSTE SÜSTEEMIGA

SÜSTELIT PÖIDLA JA KESKMISE SÕRME

Eemaldage nõelakate

mikro-süsteemi süstelilt.

Ärge laske õhku läbi

nõela.

Hoidke süsteemi asetades

pöidla ja keskmise sõrme

üksnes padjanditele;

nimetissõrm jääb vabaks.

Ärge pange sõrmi

aknale.

3/ SISESTAGE NÕEL KIIRESTI

PERPENDIKULAARSELT NAHA SUHTES

4/ KASUTAGE SÜSTIMISEKS NIMETISSÕRME

Sisestage nõel

perpendikulaarselt

deltalihase piirkonda

lühikese, kiire

liigutusega.

Pärast mikronõela

sisestamist jätkake kerge

survega nahale, süstimisel

kasutage nimetissõrme

kolvi lükkamiseks.

Veenitest ei ole vajalik.

5/ AKTIVEERIGE NÕELAKAITSE JA VAJUTAGE KINDLALT KOLVILE

Tõmmake nõel süstekohast välja.

Suunake nõel endast ja teistest eemale.

Sama käe pöidlaga lükake kindlalt kolbi nõela kaitse aktiveerimiseks.

Pärast klõpsatust kaitse eemaldub, et katta nõela.

Koheselt visake süsteem lähimasse teravate jäätmete käitlemise kohta.

Süstimine läks korda vaatamata sellele, kas süstekohal tekkis kubel või mitte.

Revaktsineerimine ei ole nõutav, kui pärast vaktsiini manustamist on süstimise

kohal vedelikku.

Vt ka lõik 3. KUIDAS INTANZA’d KASUTADA

Aktiveeritud nõelakaitse

Ravimil on müügiluba lõppenud