Descovy

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

emtricitabine, Tenofovir alafenamide

Предлага се от:

Gilead Sciences Ireland UC

АТС код:

J05AR17

INN (Международно Name):

emtricitabine, tenofovir alafenamide

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Descovy is indicated in combination with other antiretroviral agents for the treatment of adults and adolescents (aged 12 years and older with body weight at least 35 kg) infected with human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1).

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-04-21

Листовка

                69
Б. ЛИСТОВКА
70
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
DESCOVY 200 MG/10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
емтрицитабин/тенофовир алафенамид
(emtricitabine/tenofovir alafenamide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Descovy и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Descovy
3.
Как да приемате Descovy
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Descovy
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DESCOVY И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Descovy съдържа две активни съставки:
•
ЕМТРИЦИТАБИН,
антиретровирусно л
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Descovy 200 mg/10 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 200 mg
емтрицитабин (emtricitabine) и тенофовир
алафенамид фумарат,
съответстващ на 10 mg тенофовир
алафенамид (tenofovir alafenamide).
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Сива филмирана таблетка с правоъгълна
форма, с размери 12,5 mm x 6,4 mm, с вдлъбнато
релефно означение “GSI” от едната
страна и “210” от другата страна на
таблетката.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Descovy е показан в комбинация с други
антиретровирусни средства за лечение
на възрастни и
юноши (на и над 12 години, с телесно
тегло най-малко 35 kg), инфектирани с
човешки
имунодефицитен вирус тип 1 (HIV-1) (вж.
точки 4.2 и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията трябва да се започне от
лекар с опит в лечението на HIV
инфекциите.
Дозировка
Descovy трябва да се прилага, както е
посочено в Таблица 1.
ТАБЛИЦА 1: ДОЗА DESCOVY СЪОБРАЗНО ТРЕТОТО
СРЕДСТВО В СХЕМАТА НА ЛЕЧЕНИЕ НА HIV
ДОЗА DESCOVY
ТРЕТО СРЕДСТВО В СХЕМАТА НА ЛЕЧЕНИЕ НА
HIV
(вж. точка 4.5)
Descovy 200 mg/10 mg
един
път дневно
Атазанавир с ритонавир или кобицистат
Дарутан
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-02-2023
Листовка Листовка чешки 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-02-2023
Листовка Листовка датски 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-02-2023
Листовка Листовка немски 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-02-2023
Листовка Листовка естонски 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-02-2023
Листовка Листовка гръцки 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-02-2023
Листовка Листовка английски 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-06-2016
Листовка Листовка френски 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-02-2023
Листовка Листовка италиански 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-06-2016
Листовка Листовка латвийски 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-06-2016
Листовка Листовка литовски 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-02-2023
Листовка Листовка унгарски 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-02-2023
Листовка Листовка малтийски 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-06-2016
Листовка Листовка нидерландски 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-06-2016
Листовка Листовка полски 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-02-2023
Листовка Листовка португалски 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-06-2016
Листовка Листовка румънски 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-02-2023
Листовка Листовка словашки 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-02-2023
Листовка Листовка словенски 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-06-2016
Листовка Листовка фински 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-02-2023
Листовка Листовка шведски 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-02-2023
Листовка Листовка норвежки 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-02-2023
Листовка Листовка исландски 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-02-2023
Листовка Листовка хърватски 17-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-06-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите