Potenza 25 mg chewable tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
10-09-2014

Sẵn có từ:

Alvogen IPCo S.ar.l

Mã ATC:

G04BE3

Liều dùng:

25 mg chewable tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Potenza, 25 mg chewable tablets x 1 x 2 x 4 x 8 x 12

Ngày ủy quyền:

2014-09-03

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này