Invanz

Ülke: Avrupa Birliği

Dil: Bulgarca

Kaynak: EMA (European Medicines Agency)

şimdi satın al

Aktif bileşen:

етапенем натрий

Mevcut itibaren:

Merck Sharp & Dohme B.V.

ATC kodu:

J01DH03

INN (International Adı):

ertapenem

Terapötik grubu:

Антибактериални средства за подаване на заявления,

Terapötik alanı:

Community-Acquired Infections; Streptococcal Infections; Staphylococcal Infections; Gram-Negative Bacterial Infections; Surgical Wound Infection; Pneumonia, Bacterial

Terapötik endikasyonlar:

TreatmentTreatment от следните инфекции, когато са причинени от бактерии е известно или с голяма степен на вероятност да бъде засегната от эртапенем и при парентеральной терапия изисква:интраабдоминальные инфекции;внебольничная пневмония;остри гинекологични заболявания;диабет крак инфекции на кожата и меките тъкани. PreventionInvanz показан при възрастни за профилактика на хирургичните инфекции след планова колоректальной хирургия. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Ürün özeti:

Revision: 26

Yetkilendirme durumu:

упълномощен

Yetkilendirme tarihi:

2002-04-18

Bilgilendirme broşürü

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INVANZ 1
G ПРАХ ЗА
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ертапенем
(ertapenem)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО
,
ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може
да се наложи
да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо
,
че признаците на тяхното заболяване
са същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани реакции
,
уведомете Вашия лекар, медицинска
сестра
или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани
реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА
ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява INVANZ и
за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете
,
преди да Ви
бъде приложен
INVANZ
3.
Как
да използвате
INVANZ
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
INVANZ
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА INVANZ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
INVANZ съдържа ертапенем
,
антибиотик от
бета
-
ла
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Ürün özellikleri

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
INVANZ 1
g прах за концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 1,0
g ертапенем (ertapenem)
.
Помощно(и
)
вещество(а)
с известно действие
Всяка доза от 1,0
g съдържа приблизително 6
mEq натрий (приблизително 137
mg).
За пълния списък на помощните
вещества вижте
точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор.
Бял до почти бял прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение
INVANZ
е показан при педиатрични пациенти (на
възраст от
3
месеца до 17
години) и при
възрастни за лечение на следните
инфекции, причинени от бактерии, за
които е известно или е
много вероятно да са
чувствителни към ертапенем и при
необходимост от парентерална
терапия (вж. точки
4.4 и 5.1):

Интраабдоминални инфекции

Пневмония
,
придобита в обществото

Остри гинекологични инфекции

Инфекции на кожата и меките тъкани при
диабетно стъпало (вж. точка
4.4)
Профилактика
INVANZ е показан при възрастни за
профилактика на инфекция на
хирургичната рана след
елективна колоректална операция (вж
.
точка
4.4).
Официалните указани
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Diğer dillerdeki belgeler

Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İspanyolca 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İspanyolca 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İspanyolca 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Çekçe 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Çekçe 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Çekçe 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Danca 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Danca 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Danca 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Almanca 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Almanca 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Almanca 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Estonca 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Estonca 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Estonca 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Yunanca 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Yunanca 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Yunanca 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İngilizce 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İngilizce 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İngilizce 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fransızca 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fransızca 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fransızca 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İtalyanca 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İtalyanca 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İtalyanca 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Letonca 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Letonca 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Letonca 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Litvanyaca 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Litvanyaca 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Litvanyaca 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Macarca 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Macarca 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Macarca 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Maltaca 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Maltaca 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Maltaca 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hollandaca 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hollandaca 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hollandaca 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Lehçe 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Lehçe 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Lehçe 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Portekizce 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Portekizce 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Portekizce 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Romence 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Romence 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Romence 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovakça 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovakça 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovakça 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovence 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovence 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovence 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fince 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fince 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fince 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İsveççe 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İsveççe 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İsveççe 02-12-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Norveççe 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Norveççe 25-10-2022
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İzlandaca 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İzlandaca 25-10-2022
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hırvatça 25-10-2022
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hırvatça 25-10-2022
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hırvatça 02-12-2016

Belge geçmişini görüntüleyin