TOPAZ CL3

Land: Tjeckien

Språk: tjeckiska

Källa: Ecolab

Köp det nu

Ladda ner Säkerhetsdatablad (SDS)
17-09-2021

Tillgänglig från:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Säkerhetsdatablad

                BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
TOPAZ CL3
115894E
1 / 21
ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
1.1 IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU
Název výrobku
:
Topaz CL3
UFI
:
GY2R-3WTY-X802-PQFP
Kód výrobku
:
115894E
Použití látky nebo směsi
:
Čistící přípravek
Druh látky
:
Směs
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.
Informace k ředění produktu
:
5.0 %
1.2 PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A
NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ
Určená použití
:
Univerzální čisticí prostředek. Manuální aplikace.
Přípravek pro čištění pěnou. Semi-automatická aplikace s
odvětráním
Přípravek pro čištění pěnou. Semi-automatická aplikace bez
odvětrání
Doporučená omezení použití
:
Pouze pro průmyslové a profesionální použití.
1.3 PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU
Firma
:
Ecolab s.r.o.
Voctářova 2449/5,
180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040
office.prague@ecolab.com
1.4 TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE
Telefonní číslo pro naléhavé
situace
:
+420228881362
+32-(0)3-575-5555 Transevropský
Telefonní číslo
toxikologického informačního
centra
:
+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)
Datum vyhotovení/revize
:
27.11.2020
Verze
:
3.3
ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1 KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI
KLASIFIKACE (NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1272/2008)
KONCENTRÁT PRODUKTU
Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1
H290
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
TOPAZ CL3
115894E
2 / 21
Žíravost pro kůži, Kategorie 1
H314
Vážné poškození očí, Kategorie 1
H318
Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí,
Kategorie 1
H400
Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí,
Kategorie 2
H411
APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU
Žíravost pro kůži, Kategorie 1
H314
Vážné poškození očí, Kategorie 1
H318
Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní hodnoty pH
(v souladu s platnou evropskou
legislativou).
2.2 PRVKY OZNAČENÍ
OZNA
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad bulgariska 17-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad spanska 24-11-2017
Bipacksedel Bipacksedel danska 28-05-2024
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad danska 17-09-2021
Bipacksedel Bipacksedel tyska 28-05-2024
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad tyska 16-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad estniska 17-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad grekiska 18-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad engelska 18-09-2021
Bipacksedel Bipacksedel franska 28-05-2024
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad franska 17-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad italienska 18-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad lettiska 19-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad litauiska 19-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad ungerska 18-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad nederländska 16-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad polska 19-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad portugisiska 19-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad rumänska 19-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad slovakiska 20-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad slovenska 29-04-2022
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad finska 18-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad svenska 18-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad ryska 19-09-2021
Bipacksedel Bipacksedel norska 28-05-2024
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad norska 19-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad ukrainska 20-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad kroatiska 17-09-2021
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad serbiska 20-09-2021

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik