TOPAZ CL3

Csehország - cseh - Ecolab

Vedd Meg Most

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap (SDS)
17-09-2021
Beszerezhető a:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Engedély száma:
115894E

Dokumentumok más nyelveken

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
bolgár 17-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
spanyol 24-11-2017
Betegtájékoztató Betegtájékoztató
dán 31-01-2023
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
dán 17-09-2021
Betegtájékoztató Betegtájékoztató
német 31-01-2023
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
német 16-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
észt 17-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
görög 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
angol 18-09-2021
Betegtájékoztató Betegtájékoztató
francia 31-01-2023
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
francia 17-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
olasz 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
lett 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
litván 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
magyar 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
holland 16-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
lengyel 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
portugál 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
román 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
szlovák 20-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
szlovén 29-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
finn 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
svéd 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
orosz 19-09-2021
Betegtájékoztató Betegtájékoztató
norvég 31-01-2023
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
norvég 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
ukrán 20-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
horvát 17-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap
szerb 20-09-2021

Olvassa el a teljes dokumentumot

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Topaz CL3

115894E

1 / 21

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

Topaz CL3

GY2R-3WTY-X802-PQFP

Kód výrobku

115894E

Použití látky nebo směsi

Čistící přípravek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

5.0 %

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Univerzální čisticí prostředek. Manuální aplikace.

Přípravek pro čištění pěnou. Semi-automatická aplikace s

odvětráním

Přípravek pro čištění pěnou. Semi-automatická aplikace bez

odvětrání

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

27.11.2020

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1

H290

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Topaz CL3

115894E

2 / 21

Žíravost pro kůži, Kategorie 1

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí,

Kategorie 1

H400

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí,

Kategorie 2

H411

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Žíravost pro kůži, Kategorie 1

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní hodnoty pH (v souladu s platnou evropskou

legislativou).

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H290

Může být korozivní pro kovy.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými

účinky.

Doplňkové údaje o

nebezpečí

EUH031

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo

osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

chlornan sodný

hydroxid draselný

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Topaz CL3

115894E

3 / 21

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo

osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

2.3 Další nebezpečnost

KONCENTRÁT PRODUKTU

Míchání tohoto produktu s kyselinou nebo s amoniakem způsobí uvolnění plynného chloru.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

...

Olvassa el a teljes dokumentumot

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Ossza meg ezt az információt