TOPAZ CL3

国家: 捷克共和国

语言: 捷克文

来源: Ecolab

现在购买

下载 安全数据表 (SDS)
17-09-2021

可用日期:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

安全数据表

                BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
TOPAZ CL3
115894E
1 / 21
ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
1.1 IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU
Název výrobku
:
Topaz CL3
UFI
:
GY2R-3WTY-X802-PQFP
Kód výrobku
:
115894E
Použití látky nebo směsi
:
Čistící přípravek
Druh látky
:
Směs
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.
Informace k ředění produktu
:
5.0 %
1.2 PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A
NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ
Určená použití
:
Univerzální čisticí prostředek. Manuální aplikace.
Přípravek pro čištění pěnou. Semi-automatická aplikace s
odvětráním
Přípravek pro čištění pěnou. Semi-automatická aplikace bez
odvětrání
Doporučená omezení použití
:
Pouze pro průmyslové a profesionální použití.
1.3 PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU
Firma
:
Ecolab s.r.o.
Voctářova 2449/5,
180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040
office.prague@ecolab.com
1.4 TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE
Telefonní číslo pro naléhavé
situace
:
+420228881362
+32-(0)3-575-5555 Transevropský
Telefonní číslo
toxikologického informačního
centra
:
+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)
Datum vyhotovení/revize
:
27.11.2020
Verze
:
3.3
ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1 KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI
KLASIFIKACE (NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1272/2008)
KONCENTRÁT PRODUKTU
Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1
H290
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
TOPAZ CL3
115894E
2 / 21
Žíravost pro kůži, Kategorie 1
H314
Vážné poškození očí, Kategorie 1
H318
Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí,
Kategorie 1
H400
Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí,
Kategorie 2
H411
APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU
Žíravost pro kůži, Kategorie 1
H314
Vážné poškození očí, Kategorie 1
H318
Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní hodnoty pH
(v souladu s platnou evropskou
legislativou).
2.2 PRVKY OZNAČENÍ
OZNA
                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

安全数据表 安全数据表 保加利亚文 17-09-2021
安全数据表 安全数据表 西班牙文 24-11-2017
资料单张 资料单张 丹麦文 30-05-2024
安全数据表 安全数据表 丹麦文 17-09-2021
资料单张 资料单张 德文 30-05-2024
安全数据表 安全数据表 德文 16-09-2021
安全数据表 安全数据表 爱沙尼亚文 17-09-2021
安全数据表 安全数据表 希腊文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表 英文 18-09-2021
资料单张 资料单张 法文 30-05-2024
安全数据表 安全数据表 法文 17-09-2021
安全数据表 安全数据表 意大利文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表 拉脱维亚文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表 立陶宛文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表 匈牙利文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表 荷兰文 16-09-2021
安全数据表 安全数据表 波兰文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表 葡萄牙文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表 罗马尼亚文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表 斯洛伐克文 20-09-2021
安全数据表 安全数据表 斯洛文尼亚文 29-04-2022
安全数据表 安全数据表 芬兰文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表 瑞典文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表 俄文 19-09-2021
资料单张 资料单张 挪威文 30-05-2024
安全数据表 安全数据表 挪威文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表 乌克兰文 20-09-2021
安全数据表 安全数据表 克罗地亚文 17-09-2021
安全数据表 安全数据表 塞尔维亚文 20-09-2021

搜索与此产品相关的警报

查看文件历史