TOPAZ CL3

Country: Чешка

Језик: Чешки

Извор: Ecolab

Купи Сада

Доступно од:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Безбедносни лист

                BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
TOPAZ CL3
115894E
1 / 21
ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
1.1 IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU
Název výrobku
:
Topaz CL3
UFI
:
GY2R-3WTY-X802-PQFP
Kód výrobku
:
115894E
Použití látky nebo směsi
:
Čistící přípravek
Druh látky
:
Směs
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.
Informace k ředění produktu
:
5.0 %
1.2 PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A
NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ
Určená použití
:
Univerzální čisticí prostředek. Manuální aplikace.
Přípravek pro čištění pěnou. Semi-automatická aplikace s
odvětráním
Přípravek pro čištění pěnou. Semi-automatická aplikace bez
odvětrání
Doporučená omezení použití
:
Pouze pro průmyslové a profesionální použití.
1.3 PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU
Firma
:
Ecolab s.r.o.
Voctářova 2449/5,
180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040
office.prague@ecolab.com
1.4 TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE
Telefonní číslo pro naléhavé
situace
:
+420228881362
+32-(0)3-575-5555 Transevropský
Telefonní číslo
toxikologického informačního
centra
:
+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)
Datum vyhotovení/revize
:
27.11.2020
Verze
:
3.3
ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1 KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI
KLASIFIKACE (NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1272/2008)
KONCENTRÁT PRODUKTU
Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1
H290
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
TOPAZ CL3
115894E
2 / 21
Žíravost pro kůži, Kategorie 1
H314
Vážné poškození očí, Kategorie 1
H318
Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí,
Kategorie 1
H400
Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí,
Kategorie 2
H411
APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU
Žíravost pro kůži, Kategorie 1
H314
Vážné poškození očí, Kategorie 1
H318
Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní hodnoty pH
(v souladu s platnou evropskou
legislativou).
2.2 PRVKY OZNAČENÍ
OZNA
                
                Прочитајте комплетан документ
                
              

Слични производи

Документи на другим језицима

Безбедносни лист Безбедносни лист Бугарски 17-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Шпански 24-11-2017
Информативни летак Информативни летак Дански 30-05-2024
Безбедносни лист Безбедносни лист Дански 17-09-2021
Информативни летак Информативни летак Немачки 30-05-2024
Безбедносни лист Безбедносни лист Немачки 16-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Естонски 17-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Грчки 18-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Енглески 18-09-2021
Информативни летак Информативни летак Француски 30-05-2024
Безбедносни лист Безбедносни лист Француски 17-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Италијански 18-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Летонски 19-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Литвански 19-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Мађарски 18-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Холандски 16-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Пољски 19-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Португалски 19-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Румунски 19-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Словачки 20-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Словеначки 29-04-2022
Безбедносни лист Безбедносни лист Фински 18-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Шведски 18-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Руски 19-09-2021
Информативни летак Информативни летак Норвешки 30-05-2024
Безбедносни лист Безбедносни лист Норвешки 19-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Украјински 20-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Хрватски 17-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Српски 20-09-2021

Обавештења о претрази у вези са овим производом

Погледајте историју докумената