TOPAZ CL3

Country: Czech Republic

Language: Czech

Source: Ecolab

Buy It Now

Download Safety Data Sheet (SDS)
17-09-2021

Available from:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Safety Data Sheet

                BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
TOPAZ CL3
115894E
1 / 21
ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
1.1 IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU
Název výrobku
:
Topaz CL3
UFI
:
GY2R-3WTY-X802-PQFP
Kód výrobku
:
115894E
Použití látky nebo směsi
:
Čistící přípravek
Druh látky
:
Směs
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.
Informace k ředění produktu
:
5.0 %
1.2 PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A
NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ
Určená použití
:
Univerzální čisticí prostředek. Manuální aplikace.
Přípravek pro čištění pěnou. Semi-automatická aplikace s
odvětráním
Přípravek pro čištění pěnou. Semi-automatická aplikace bez
odvětrání
Doporučená omezení použití
:
Pouze pro průmyslové a profesionální použití.
1.3 PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU
Firma
:
Ecolab s.r.o.
Voctářova 2449/5,
180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040
office.prague@ecolab.com
1.4 TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE
Telefonní číslo pro naléhavé
situace
:
+420228881362
+32-(0)3-575-5555 Transevropský
Telefonní číslo
toxikologického informačního
centra
:
+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)
Datum vyhotovení/revize
:
27.11.2020
Verze
:
3.3
ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1 KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI
KLASIFIKACE (NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1272/2008)
KONCENTRÁT PRODUKTU
Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1
H290
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
TOPAZ CL3
115894E
2 / 21
Žíravost pro kůži, Kategorie 1
H314
Vážné poškození očí, Kategorie 1
H318
Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí,
Kategorie 1
H400
Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí,
Kategorie 2
H411
APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU
Žíravost pro kůži, Kategorie 1
H314
Vážné poškození očí, Kategorie 1
H318
Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní hodnoty pH
(v souladu s platnou evropskou
legislativou).
2.2 PRVKY OZNAČENÍ
OZNA
                
                Read the complete document
                
              

Documents in other languages

Safety Data Sheet Safety Data Sheet Bulgarian 17-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Spanish 24-11-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Danish 19-06-2024
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Danish 17-09-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet German 19-06-2024
Safety Data Sheet Safety Data Sheet German 16-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Estonian 17-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Greek 18-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet English 18-09-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet French 19-06-2024
Safety Data Sheet Safety Data Sheet French 17-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Italian 18-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Latvian 19-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Lithuanian 19-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Hungarian 18-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Dutch 16-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Polish 19-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Portuguese 19-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Romanian 19-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Slovak 20-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Slovenian 29-04-2022
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Finnish 18-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Swedish 18-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Russian 19-09-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Norwegian 19-06-2024
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Norwegian 19-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Ukrainian 20-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Croatian 17-09-2021
Safety Data Sheet Safety Data Sheet Serbian 20-09-2021

Search alerts related to this product

View documents history