TOPAZ CL3

Šalis: Čekija

kalba: čekų

Šaltinis: Ecolab

Nusipirk tai dabar

Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas (SDS)
17-09-2021

Prieinama:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Saugos duomenų lapas

                BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
TOPAZ CL3
115894E
1 / 21
ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
1.1 IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU
Název výrobku
:
Topaz CL3
UFI
:
GY2R-3WTY-X802-PQFP
Kód výrobku
:
115894E
Použití látky nebo směsi
:
Čistící přípravek
Druh látky
:
Směs
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.
Informace k ředění produktu
:
5.0 %
1.2 PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A
NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ
Určená použití
:
Univerzální čisticí prostředek. Manuální aplikace.
Přípravek pro čištění pěnou. Semi-automatická aplikace s
odvětráním
Přípravek pro čištění pěnou. Semi-automatická aplikace bez
odvětrání
Doporučená omezení použití
:
Pouze pro průmyslové a profesionální použití.
1.3 PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU
Firma
:
Ecolab s.r.o.
Voctářova 2449/5,
180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040
office.prague@ecolab.com
1.4 TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE
Telefonní číslo pro naléhavé
situace
:
+420228881362
+32-(0)3-575-5555 Transevropský
Telefonní číslo
toxikologického informačního
centra
:
+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)
Datum vyhotovení/revize
:
27.11.2020
Verze
:
3.3
ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1 KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI
KLASIFIKACE (NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1272/2008)
KONCENTRÁT PRODUKTU
Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1
H290
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
TOPAZ CL3
115894E
2 / 21
Žíravost pro kůži, Kategorie 1
H314
Vážné poškození očí, Kategorie 1
H318
Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí,
Kategorie 1
H400
Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí,
Kategorie 2
H411
APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU
Žíravost pro kůži, Kategorie 1
H314
Vážné poškození očí, Kategorie 1
H318
Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní hodnoty pH
(v souladu s platnou evropskou
legislativou).
2.2 PRVKY OZNAČENÍ
OZNA
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas bulgarų 17-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas ispanų 24-11-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 22-05-2024
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas danų 17-09-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 22-05-2024
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas vokiečių 16-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas estų 17-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas graikų 18-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas anglų 18-09-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 22-05-2024
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas prancūzų 17-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas italų 18-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas latvių 19-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas lietuvių 19-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas vengrų 18-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas olandų 16-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas lenkų 19-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas portugalų 19-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas rumunų 19-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas slovakų 20-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas slovėnų 29-04-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas suomių 18-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas švedų 18-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas rusų 19-09-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 22-05-2024
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas norvegų 19-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas ukrainiečių 20-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas kroatų 17-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas serbų 20-09-2021

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją