TOPAZ CL3

국가: 체코

언어: 체코어

출처: Ecolab

지금 구매하세요

Download 안전 데이터 시트 (SDS)
17-09-2021

제공처:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

안전 데이터 시트

                BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
TOPAZ CL3
115894E
1 / 21
ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
1.1 IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU
Název výrobku
:
Topaz CL3
UFI
:
GY2R-3WTY-X802-PQFP
Kód výrobku
:
115894E
Použití látky nebo směsi
:
Čistící přípravek
Druh látky
:
Směs
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.
Informace k ředění produktu
:
5.0 %
1.2 PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A
NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ
Určená použití
:
Univerzální čisticí prostředek. Manuální aplikace.
Přípravek pro čištění pěnou. Semi-automatická aplikace s
odvětráním
Přípravek pro čištění pěnou. Semi-automatická aplikace bez
odvětrání
Doporučená omezení použití
:
Pouze pro průmyslové a profesionální použití.
1.3 PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU
Firma
:
Ecolab s.r.o.
Voctářova 2449/5,
180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040
office.prague@ecolab.com
1.4 TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE
Telefonní číslo pro naléhavé
situace
:
+420228881362
+32-(0)3-575-5555 Transevropský
Telefonní číslo
toxikologického informačního
centra
:
+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)
Datum vyhotovení/revize
:
27.11.2020
Verze
:
3.3
ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1 KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI
KLASIFIKACE (NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1272/2008)
KONCENTRÁT PRODUKTU
Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1
H290
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
TOPAZ CL3
115894E
2 / 21
Žíravost pro kůži, Kategorie 1
H314
Vážné poškození očí, Kategorie 1
H318
Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí,
Kategorie 1
H400
Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí,
Kategorie 2
H411
APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU
Žíravost pro kůži, Kategorie 1
H314
Vážné poškození očí, Kategorie 1
H318
Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní hodnoty pH
(v souladu s platnou evropskou
legislativou).
2.2 PRVKY OZNAČENÍ
OZNA
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 불가리아어 17-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 스페인어 24-11-2017
환자 정보 전단 환자 정보 전단 덴마크어 30-05-2024
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 덴마크어 17-09-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 독일어 30-05-2024
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 독일어 16-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 에스토니아어 17-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 그리스어 18-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 영어 18-09-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 프랑스어 30-05-2024
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 프랑스어 17-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 이탈리아어 18-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 라트비아어 19-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 리투아니아어 19-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 헝가리어 18-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 네덜란드어 16-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 폴란드어 19-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 포르투갈어 19-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 루마니아어 19-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 슬로바키아어 20-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 슬로베니아어 29-04-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 핀란드어 18-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 스웨덴어 18-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 러시아어 19-09-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 노르웨이어 30-05-2024
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 노르웨이어 19-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 우크라이나어 20-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 크로아티아어 17-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 세르비아어 20-09-2021

이 제품과 관련된 검색 알림

문서 기록보기