TOPAZ CL3

Land: Tsjechië

Taal: Tsjechisch

Bron: Ecolab

Koop het nu

Beschikbaar vanaf:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Veiligheidsvoorschriften

                BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
TOPAZ CL3
115894E
1 / 21
ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
1.1 IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU
Název výrobku
:
Topaz CL3
UFI
:
GY2R-3WTY-X802-PQFP
Kód výrobku
:
115894E
Použití látky nebo směsi
:
Čistící přípravek
Druh látky
:
Směs
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.
Informace k ředění produktu
:
5.0 %
1.2 PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A
NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ
Určená použití
:
Univerzální čisticí prostředek. Manuální aplikace.
Přípravek pro čištění pěnou. Semi-automatická aplikace s
odvětráním
Přípravek pro čištění pěnou. Semi-automatická aplikace bez
odvětrání
Doporučená omezení použití
:
Pouze pro průmyslové a profesionální použití.
1.3 PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU
Firma
:
Ecolab s.r.o.
Voctářova 2449/5,
180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040
office.prague@ecolab.com
1.4 TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE
Telefonní číslo pro naléhavé
situace
:
+420228881362
+32-(0)3-575-5555 Transevropský
Telefonní číslo
toxikologického informačního
centra
:
+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)
Datum vyhotovení/revize
:
27.11.2020
Verze
:
3.3
ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1 KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI
KLASIFIKACE (NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1272/2008)
KONCENTRÁT PRODUKTU
Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1
H290
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
TOPAZ CL3
115894E
2 / 21
Žíravost pro kůži, Kategorie 1
H314
Vážné poškození očí, Kategorie 1
H318
Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí,
Kategorie 1
H400
Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí,
Kategorie 2
H411
APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU
Žíravost pro kůži, Kategorie 1
H314
Vážné poškození očí, Kategorie 1
H318
Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní hodnoty pH
(v souladu s platnou evropskou
legislativou).
2.2 PRVKY OZNAČENÍ
OZNA
                
                Lees het volledige document
                
              

Documenten in andere talen

Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Bulgaars 17-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Spaans 24-11-2017
Bijsluiter Bijsluiter Deens 22-05-2024
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Deens 17-09-2021
Bijsluiter Bijsluiter Duits 22-05-2024
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Duits 16-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Estlands 17-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Grieks 18-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Engels 18-09-2021
Bijsluiter Bijsluiter Frans 22-05-2024
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Frans 17-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Italiaans 18-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Letlands 19-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Litouws 19-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Hongaars 18-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Nederlands 16-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Pools 19-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Portugees 19-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Roemeens 19-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Slowaaks 20-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Sloveens 29-04-2022
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Fins 18-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Zweeds 18-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Russisch 19-09-2021
Bijsluiter Bijsluiter Noors 22-05-2024
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Noors 19-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Oekraïens 20-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Kroatisch 17-09-2021
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Servisch 20-09-2021

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product

Bekijk de geschiedenis van documenten