Hepcludex Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

hepcludex

gilead sciences ireland uc - bulevirtide acetate - hepatitis d, chronic - antivirala medel för systemiskt bruk, - hepcludex is indicated for the treatment of chronic hepatitis delta virus (hdv) infection in plasma (or serum) hdv-rna positive adult patients with compensated liver disease.

AmBisome liposomal 50 mg Pulver till infusionsvätska, dispersion Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ambisome liposomal 50 mg pulver till infusionsvätska, dispersion

gilead sciences ireland uc - amfotericin b - pulver till infusionsvätska, dispersion - 50 mg - amfotericin b 50 mg aktiv substans; sackaros hjälpämne - amfotericin b

Emtriva Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

emtriva

gilead sciences ireland uc - emtricitabin - hiv-infektioner - antivirala medel för systemiskt bruk, - emtriva är indicerat för behandling av hiv-1-infekterade vuxna och barn i kombination med andra antiretrovirala medel. denna indikation baseras på studier i behandlingsnaiva patienter och behandling-erfarna patienter med stabil virologisk kontroll. det finns ingen erfarenhet av användning av emtriva hos patienter som misslyckas med sina nuvarande regim eller som har misslyckats flera regimer. när man beslutar om en ny behandling för patienter som har misslyckats med en antiretroviral regim, noggrann hänsyn bör tas till de mönster av mutationer som förknippas med olika läkemedel och behandling historia av den enskilda patienten. där finns, resistensbestämning kan vara lämpligt.

Hepsera Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

hepsera

gilead sciences ireland uc - adefovirdipivoxil - hepatit b, kronisk - nukleosid- och nukleotid-omvänd transkriptashämmare - hepsera är indicerat för behandling av kronisk hepatit b hos vuxna med kompenserad leversjukdom med tecken på aktiv virusreplikation, kvarstående förhöjda serum-alanin-aminotransferas (alat) nivåer och histologiska bevis på aktiv leverinflammation och fibros. inledande av hepsera behandling bör ses endast när användningen av en alternativ antivirala medel med en högre genetisk barriär mot resistens är inte tillgängliga eller lämpliga (se avsnitt 5. 1);dekompenserad leversjukdom i kombination med andra agent utan kors-resistens mot hepsera.

Truvada Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

truvada

gilead sciences ireland uc - emtricitabine, tenofovir disoproxil fumarat - hiv-infektioner - antivirala medel för systemiskt bruk, - behandling av hiv-1-infektion: truvada indikeras i antiretroviral kombinationsbehandling för behandling av hiv-1-infekterade vuxna. truvada är också indicerat för behandling av hiv-1-infekterade ungdomar, med nrti motstånd eller toxicitet utgör hinder för användningen av första raden agenter, i åldern 12 till < 18 år. preexpositionsprofylax (prep):truvada är indicerat i kombination med säkrare sex metoder för preexpositionsprofylax för att minska risken för sexuellt förvärvade hiv-1-infektion hos vuxna med hög risk.

Cayston Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

cayston

gilead sciences ireland uc - aztreonam lysin - cystic fibrosis; respiratory tract infections - antibakteriella medel för systemiskt bruk, - cayston är indicerat för undertryckande behandling av kroniska lunginfektioner på grund av pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros (cf) i åldern 6 år och äldre. hänsyn bör tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel.

Descovy Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

descovy

gilead sciences ireland uc - emtricitabine, tenofovir alafenamide - hiv-infektioner - antivirala medel för systemiskt bruk, - descovy is indicated in combination with other antiretroviral agents for the treatment of adults and adolescents (aged 12 years and older with body weight at least 35 kg) infected with human immunodeficiency virus type 1 (hiv-1).

Epclusa Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

epclusa

gilead sciences ireland uc - sofosbuvir, velpatasvir - hepatit c, kronisk - antivirala medel för systemiskt bruk, - epclusa is indicated for the treatment of chronic hepatitis c virus (hcv) infection  in patients aged 6 years and older and weighing at least 17 kg.

Genvoya Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

genvoya

gilead sciences ireland uc - elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, tenofovir alafenamide - hiv-infektioner - antivirala medel för systemiskt bruk, - genvoya är indicerat för behandling av vuxna och ungdomar (12 år och äldre med kroppsvikt på minst 35 kg) infekterade med humant immunbristvirus 1 (hiv-1) utan några kända mutationer som förknippas med resistens mot klassen integras hämmare, emtricitabin eller tenofovir.

Harvoni Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

harvoni

gilead sciences ireland uc - ledipasvir, sofosbuvir - hepatit c, kronisk - antivirala medel för systemiskt bruk, - harvoni is indicated for the treatment of chronic hepatitis c (chc) in adult and paediatric patients aged 3 years and above (see sections 4. 2, 4. 4 och 5. för hepatit c-virus (hcv) av genotyp-specifik aktivitet (se avsnitt 4. 4 och 5.